En

PROF.DR. EMEL FETİL TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1987
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı  1993
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1997
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji  1999
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2005
 • NO AD YIL
  1  Xerosis cutis and associated cofactors in women with prurigo nodularis...  2018
  2  Piebaldism associated with café-au-lait macules and intertriginous freckling: a case report and rev...  2018
  3  Sun-related risk factors, perceived seriousness of disease and accompanying non-melanoma skin cancer...  2018
  4  Urticaria and angioedema as possible reactions of omalizumab...  2018
  5  Blocking or enhancing effects of some basic emollients on the UVA penetration...  2018
  6  Lupus band test in borderline systemic lupus erythematosus patients with discoid lesions...  2017
  7  Examination of the microbial spectrum in the etiology of erythema nodosum: a retrospective descript...  2017
  8  Influence of demographic and clinical characteristics of actinic keratosis patients on illness perce...  2017
  9  Sikatris ve keloid tedavisinde lazerler...  2016
  10  An interstitial granulomatous pattern in scleromyxedema with dermato-neuro syndrome...  2016
  11  Lichen planus after rabies vaccination...  2015
  12  Possible triggering effect of influenza vaccination on psoriasis...  2015
  13  Kronik spontan urtiker ve urtikeryal vaskulitli olgulardaki eslik eden durumlar: retrospektif bir ca...  2015
  14  Kutanöz melanomlu olgularda dermoskopik bulgular ile histopatolojik prognostik belirteçlerin iliş...  2015
  15  Psoriyazis vulgarisli olgularda kullanılan tedavi yöntemlerinin etkinliklerinin değerlendirilmesi...  2015
  16  Postherpetik granuloma annulare: Bir olgu sunumu...  2014
  17  Sorafenib-associated psoriasiform eruption in a patient with hepatocellular carcinoma...  2014
  18  Tip II Diabetes Mellitus ve tiroid hastalarında gözlenen deri bulguları ve karşılaştırılmas...  2014
  19  Penil yerleşimli bir lineer porokeratoz olgusu...  2014
  20  Efficacy of the addition of salicylic acid to clindamycin and benzoyl peroxide combination for acne ...  2012
  21  Psoriasis üzerinde poliozis: bir olgu sunumu...  2012
  22  Lichen planus pigmentosus distributed along the lines of Blaschko...  2012
  23  Pulsed dye lazer tedavisi uygulanan lenfanjioma sirkumskriptum olgusu...  2012
  24  Psödobüllöz anetodermik pilomatrikoma...  2012
  25  Bisoprolol ile ilişkili liken planus pemfigoides...  2012
  26  Hiperimmünglobulin E'nin eşlik ettiği ileri yaşta başlayan bir idiyopatik eritrodermi olgusu...  2011
  27  Heterogeneous disease: A child case of lichen planus pemphigoides triggered by varicella...  2011
  28  Leukocytoclastic vasculitis presenting as acute hemorrhagic edema in a 21-year-old patient...  2011
  29  Disseminated eruptive interstitial granuloma annulare mimicking lichen nitidus...  2011
  30  Comparison of tretinoin 0.05% cream and 3% alcohol-based salicylic acid preparation in the treatment...  2011
  31  Psoriyazisli olgularda üst solunum yolu enfeksiyonları; demografik ve klinik özellikler...  2011
  32  Asitretin tedavisine kısmi yanıtlı bir keratozis folikülaris spinuloza dekalvans olgusu...  2011
  33  Leser-Trélat sign associated with an adenocarcinoma of the prostate: case report...  2011
  34  Dapson tedavisine yanıtsız bir eritema diskromikum perstans olgusu...  2011
  35  A case of papular purpuric gloves and socks syndrome receiving unnecessary treatment...  2011
  36  Psoriyazisli kadın olgularda genitoüriner enfeksiyonlar; demografik ve klinik özellikler...  2011
  37  Asteatotik ekzema ve venöz (gravitasyonel) ekzema...  2010
  38  Herpes zosterde risk faktörleri ve eşlik eden klinik özellikler...  2010
  39  Çölyak hastalığı, psoriyazis ve vitiligo birlikteliği...  2010
  40  Otoimmün büllöz dermatozlarda başlangıç özellikleri ve eşlik eden otoimmün hastalıklar...  2010
  41  Moğol lekesi ve eşlik eden dermatozların sıklığı...  2010
  42  Erythema multiforme-like eruption localized to a sun-exposed area...  2010
  43  Coexistence of hypomelanosis of Ito and focal segmental glomerulosclerosis: a case report...  2010
  44  Dowling-Degos and Kitamura: different features of the same entity?...  2008
  45  Topikal pimekrolimus %1 krem ile UVB etkileşimi...  2007
  46  Pemphigoid, morfea, vitiligo birlikteliği...  2007
  47  A case of Behcet's disease: extensive venous involvement without clinical signs of peripheral occlus...  2006
  48  Comparison of weekly and daily incremental protocols of narrowband ultraviolet B phototherapy for ps...  2006
  49  Naproxen-induced lichen planus: report of 55 cases...  2006
  50  Development of psoriasis after meloxicam...  2006
  51  Angioma serpiginosum: dermoscopy for diagnosis, pulsed dye laser for treatment...  2006
  52  Travmatik yaradan yıllar sonra gelişen sikatriks sarkoidozu...  2006
  53  Effects of some emollients on the transmission of ultraviolet...  2006
  54  Çocuklukta başlayan ve ileri yaşta tanı koyulan IgA pemfigus...  2006
  55  Radyoterapi ve pemfigoid...  2006
  56  Klobetazol krem, kalsipotriol krem ve tretinoin kreminin UVA geçirgenliği üzerine etkileri...  2006
  57  Effects of calcipotriol cream and ointment, clobetasol cream and ointment and tretinoin cream on the...  2005
  58  Hepatit G virus ve liken planus...  2005
  59  Liken planusta ilaçla uyarılma...  2005
  60  Effects of topical petrolatum and salicylic acid upon skin photoreaction to UVA...  2005
  61  Behçet hastalığında artmış plazma nitrit ve nitrat düzeyleri...  2005
  62  Pemfigoidin ilaçla uyarılımı...  2005
  63  Bullous apppearance of pilomatricoma...  2003
  64  Sarcoidosis in a preschooler with only skin and joint involvement...  2003
  65  Eczema Atopicum; epidemiyolojik çalışma...  2003
  66  Multipl pilomatricoma with perforation...  2002
  67  Recurrent leser-trelat sign associated with two malignancies...  2002
  68  Effects of topical petrolatum and salicylic acid on the erythemogenicity of UVB...  2002
  69  İlaçla uyarılan psoriyazis...  2002
  70  Urbach-Wiethe sayrılığı; tanımlanan bulgular...  2002
  71  Incontinentia pigmenti achromians...  2001
  72  Güneş ve toplum bilinci; bir anket çalışması...  2001
  73  Behçet sayrılığında klinik bulgular: geriye dönük inceleme...  2001
  74  Heart rate variability, late potentials and QT dispersion as markers of myocardial involvement in pa...  2000
  75  Lack of TP53 mutations in a case of porokeratosis palmaris, plantaris et disseminata...  2000
  76  Evidence for Borrelia burgdorferi in morphea and lichen sclerosus by PCR...  2000
  77  Lack of TP53 mutations in a case of porokeratosis palmaris, plantaris et disseminata...  2000
  78  Acrodermatitis enteropathica with Pseudomonas aeruginosa sepsis...  1999
  79  Behçet Hastalığında Myokard Tutulumunun Değerlendirilmesinde Geç Potansiyellerin Değeri....  1999
  80  Sarcoidosis; Searching a Proof for and Old Hypotesis...  1998
  81  Scrofuloderma: Detection of Mycobacterium tuberculosis by polymerase chain reaction...  1998
  82  Lichen ruber planus-HBV ve HCV...  1998
  83  Scrofuloderma: Detection of Mycobacterium tuberculosis by polymerase chain reaction...  1998
  84  Behçet hastalığında diyastolik fonksiyonların pulsed doppler ile araştırılması...  1994
 • NO AD TARİH
  1  Yüz yerleşimli kutan B hücreli lenfoma olgusunda intralezyonel steroid tedavisi... 08/05/2018 - 13/05/2018
  2  Meme areolasında izole annular atrofik liken planus... 10/05/2017 - 14/05/2017
  3  İbrutinib ilişkili plak tip morfea... 10/05/2017 - 14/05/2017
  4  Klasik kutan ve oral liken planuslu hastalarda lipid metabolizması farklılıkları... 19/10/2016 - 23/10/2016
  5  Rozaseada metabolik sendrom ilişkisinin ve oküler bulgular ile korelasyonunun araştırılması... 19/10/2016 - 23/10/2016
  6  Prurigo nodularisli kadın olgularda kserozis: Demografik, klinik özellikler ve ilişkili ko-faktö... 11/05/2016 - 15/05/2016
  7  Diskoid lupus eritematozuslu olguların sistemik tutulumlarına göre klinik, laboratuvar ve immunop... 18/11/2015 - 22/11/2015
  8  Dermatomiyozitli olguda kronik bacak ulserasyonu... 18/11/2015 - 22/11/2015
  9  Nadir gözlenen sklerodermoid bir hastalık: Eozinofilik Fasiit... 18/11/2015 - 22/11/2015
  10  Kyrle hastalığında non polarize dermoskopi bulguları... 05/05/2015 - 10/05/2015
  11  Pyogenik granuloma benzeri kaposi sarkomu... 05/05/2015 - 10/05/2015
  12  Psoriyazis vulgarisli olgularda kullanılan tedavi yöntemlerinin etkinliklerinin değerlendirilmesi... 05/05/2015 - 10/05/2015
  13  Sütyen askısı kuşağındaki bası alanlarında çoklu molloskum pendulumlar:bir tuberoskleroz ol... 05/05/2015 - 10/05/2015
  14  Postherpetik granuloma annulare: bir olgu sunumu... 22/10/2014 - 25/10/2014
  15  Granülomatöz skleromiksödem: nadir bir olgu... 22/10/2014 - 25/10/2014
  16  Psoriasis vulgaris ve dermatitis herpetiformis birlikteliği... 22/10/2014 - 25/10/2014
  17  Eş zamanlı lupus vulgaris ve akciğer sarkoidozu tanısı alan bir olgu... 22/10/2014 - 25/10/2014
  18  Kuduz aşısı ile indüklenen dissemine liken planus:olgu sunumu... 07/05/2014 - 11/05/2014
  19  Liken planusta asitretin tedavisi sırasında gelişen pemfigoid benzeri ilaç erupsiyonu... 07/05/2014 - 11/05/2014
  20  komedonal darier hastalığı: nadir bir klinik varyant... 06/10/2013 - 10/10/2013
  21  Ekstragenital yerleşimli tek taraflı lineer liken sklerozus olgusu... 08/05/2013 - 12/05/2013
  22  Hepatosellüler karsinomlu bir olguda sorafenib sağaltımı ile ilişkili psoriyaziform erupsiyon... 08/05/2013 - 12/05/2013
  23  Cafe-au-lait lekeleri ve intertriginöz çillenme ile ilişkili piebaldizm... 08/05/2013 - 12/05/2013
  24  Hiperimmünglobulin E'nin eşlik ettiği bir senil eritrodermi olgusu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  25  Prostat adenokarsinomu ile ilişkili Leser-Trélat belirtisi: bir olgu sunumu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  26  Pulsed dye lazer tedavisi uygulanan bir lenfanjioma sirkumskriptum olgusu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  27  Diklofenak sodyum jel ve imikimod krem ile tedavi edilen penil lineer porokeratoz... 04/05/2011 - 08/05/2011
  28  Bisoprolol ile ilişkili liken planus pemfigoides... 04/05/2011 - 08/05/2011
  29  Asitretin tedavisine kısmi yanıtlı bir keratozis folikülaris spinuloza dekalvans olgusu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  30  Likenoid görünümlü eruptif generalize granüloma anulare... 04/05/2011 - 08/05/2011
  31  Büllöz görünümlü pilomatrikoma: bir olgu sunumu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  32  Psoriyazis üzerinde poliozis: bir olgu sunumu... 04/05/2011 - 08/05/2011
  33  Psoriyazisli olgularda üst solunum yolu enfeksiyonları; demografik ve klinik özellikler... 04/05/2011 - 08/05/2011
  34  Psoriyazisli kadın olgularda genitoüriner enfeksiyonlar; demografik ve klinik özellikler... 04/05/2011 - 08/05/2011
  35  Akne vulgariste klindamisin ve benzoil peroksid kombinasyonuna salisilik asid eklenmesinin etkinlik ... 04/05/2011 - 08/05/2011
  36  Varisella ile tetiklenen liken planus pemfigoidesli bir çocuk olgu... 19/10/2010 - 23/10/2010
  37  Blaschko çizgilerini izleyen bir liken planus pigmentozus olgusu... 19/10/2010 - 23/10/2010
  38  Dapson tedavisine yanıt vermeyen bir eritema diskromikum perstans olgusu... 19/10/2010 - 23/10/2010
  39  Comparison of tretinoin 0.05% cream and 3% alcohol-based salicylic acid preparation in the treatment... 06/10/2010 - 10/10/2010
  40  Ito Hipomelanozu ve Fokal Segmental Glomeruloskleroz birlikteliği; olgu sunumu.... 15/11/2009 - 18/11/2009
  41  Fotosensitif alanlara lokalize eritema multiforme benzeri döküntü; olgu sunumu.... 11/11/2009 - 15/11/2009
  42  Kimura Hastalığı: Olgu Sunumu... 07/10/2009 - 11/10/2009
  43  Çölyak sayrılığı, palmoplantar pustular psoriyazis ve vitiligo birlikteliği... 14/10/2008 - 18/10/2008
  44  Limfangiyoma benzeri kaposi sarkomu.... 14/10/2008 - 18/10/2008
  45  Eruptif melanositik nevus ve langerhans hücreli histiyositoz birlikteliği... 04/06/2008 - 08/06/2008
  46  Morphea-like mycosis fungoides... 22/05/2008 - 25/05/2008
  47  Angioma Serpiginosum: dermatoscopy for diagnosis, pulsed dye laser treatment... 12/10/2005 - 16/10/2005
  48  Comparison of weekly and daily incremental protocols in narrowband ultraviolet B phototherapy for ps... 02/10/2005 -
  49  Meloxicam induced psoriasis... 02/10/2005 -
  50  Dowling-Degos and Kitamura: different features of the same entity?... 02/10/2005 -
  51  Topikal pimekrolimus %1 krem ile UVB etkileşimi... 11/05/2005 - 15/05/2005
  52  Klobetazol, kalsipotriol ve tretinoinin UVA geçirgenliği üzerine etkileri... 11/05/2005 - 14/05/2005
  53  Pemphigoid, morphea, vitiligo birlikteliği... 31/08/2003 - 04/09/2003
  54  Dyskeratosis congenita: different features... 02/10/2002 - 06/10/2002
  55  Lack of evidence for hepatitis G virus in lichen planus... 10/10/2001 - 14/10/2001
  56  Bullosis diabeticorum in two cases... 04/10/2001 - 06/10/2001
  57  Incontinentia pigmenti achromians... 21/09/2001 - 24/09/2001
  58  Porokeratosis palmaris, plantaris et disseminata; analysis of TP53 mutations... 29/09/1999 - 03/10/1999
  59  Evidence for Borrelia burgdorferi in Morphea and Lichen Sclerosus... 07/10/1998 - 11/10/1998
  60  Late potentials, QT dispersion and heart rate variability as markers of myocardial involvement in Be... 05/10/1998 - 07/10/1998
  61  Behçet sayrılığı ve Helicobacter pylori... 06/10/1997 - 09/10/1997
  62  Behçet sayrılığı ve helicobacter pylori... 06/10/1997 - 09/10/1997
  63  Role of M. tuberculosis, Dermatopathology in Anatolia, IInd Regional Clinicopathology Colloquium an... 01/01/1997 -
  64  Lichen Ruber Planus ve HCV-HBV... 01/10/1996 - 05/10/1996
  65  Porokeratosis palmaris plantaris et disseminata... 01/10/1996 - 05/10/1996
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Fotokorunma İlkeleri Fotodermatoloji...  2015
  2  Pemphigus Sağaltımı Dermatolojide gelişmeler...  2005
 • NO AD TARIH
  1  Rozasea ve Metabolik Sendrom İlişkisi...  1/2016 - 8/2016
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2018-Devam ediyor
  2 Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2015- Şubat 2018
  3 Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2012- Şubat 2015
  4 Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2009- Şubat 2012