En

DOÇ.DR. YÜKSEL ERKİN TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI ALGOLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1986
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı  1994
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1997
  Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Algoloji  2011
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji  2014
 • NO AD YIL
  1  Medical Treatment in Neuropathic Pain (Nöropatik Ağrıda Medikal Tedavi)...  2018
  2  Spinal Epidural and Intracranial Subdural Haemorrhage that is a Complication of Spinal Anaesthesia...  2018
  3  In vitro comparison of epidural bacteria filters permeability and screening scanning electron micros...  2015
  4  Kanser Ağrısı...  2015
  5  Effects of line type blood-liquid warmer on two different infusion sets....  2015
  6  Ağrı Polikliniğine Başvuran Hastaların ve Yakınlarının Psikososyal Özelliklerinin Değerlen...  2015
  7  Phantom extremity pain responding to stellate ganglion blockage: Case report...  2013
  8  The Assessment of Memory under Total Intravenous Anesthesia...  2013
  9  Is Ther Risk of Emboli during Infusion with Line Type Blood-Liquid Warmers?...  2013
  10  A New Technique for Long Time Catheterization of Sacral Epidural Canal in Rabbits...  2013
  11  Lomber Epidural Steroid Enjeksiyonu Sonrası Gelişen Bilateral İntrakraniyal Subakut Subdural Hema...  2013
  12  Kanser Dışı Kronik Ağrıda Opioid Kullanımı...  2012
  13  Transient Allodynia Following Caudal Lipoma Excision: A Case Report...  2011
  14  A palliative care initiative in Dokuz Eylul University Hospital...  2011
  15  Prevalence of Peripheral Neuropathy and Painful Peripheral Neyropathy in Turkish Diabetic Patients...  2011
  16  Permanent neurological complication after central neuraxial blockage : a case report...  2009
  17  Epidural lornoxicam administration - innocent...  2007
  18  Baş ağrısı ve kraniofasial nevraljiler...  2007
  19  The Analgesic effect of morphine on postoperative pain in diabetic patients....  2004
  20  Evaluation of quality in patient-controlled analgesia provided by an acute pain service....  2003
  21  Transient Blindness Following Hysteroscopy...  2003
  22  Penetration of Amikacin into Aqueous Humor of Rabbits...  2001
  23  Effects of octreotide and morphine on the clearance rate of indium-111-pentetreotide from the epidur...  2000
  24  Faset eklem enjeksiyonlarına bağlı spinal anestezi: iki olgunun sunumu?,...  1999
  25  Topikal fortifiye damla, subkonjonktival enjeksiyon ve antibiyotik emdirilmiş yumuşak kontakt lens...  1997
  26  Coccygodynia,...  1997
  27  Solunum durması ve adele içi ketamin uygulaması...  1995
  28  Total Inravenous Anaesthesia with Propofol in Orthopaedic Spine Surgery and The Wake-Up Test...  1990
 • NO AD TARİH
  1  Ağrı Polikliniğine başvuran postzoster nevralji hastalarının özelliklerinin değerlendirilmes... 15/11/2018 - 18/11/2018
  2  Polinöropatiler ve Paraproteinemiler... 15/11/2018 - 18/11/2018
  3  Yüz Ağrısı ile Malignite Tanısı Konulabilir mi?... 07/11/2018 - 11/11/2018
  4  Karbamazepin intoksikasyonu olan olgu eşliğinde trigeminal nevralji tedavisinde kullanılan ilaçl... 11/05/2018 - 11/05/2018
  5  NERVUS İNTERMEDİUS NEVRALJİSİ... 16/03/2018 - 18/03/2018
  6  KÜME BAŞAĞRISI TANISINDA SEKONDER NEDENLERİ DIŞLIYOR MUYUZ?... 16/03/2018 - 18/03/2018
  7  GEÇ BAŞLANGIÇLI POSTZOSTER NEVRALJİ... 09/03/2018 - 11/03/2018
  8  AKCİĞER KANSERİYLE İLİŞKİLİ ATİPİK YÜZ AĞRISI OLGUSU... 09/03/2018 - 11/03/2018
  9  KOMPLEKS BÖLGESEL AĞRI SENDROMLU OLGU... 09/03/2018 - 11/03/2018
  10  The Analgesic Effect of Morphine on Postoperative Pain in Diabetic Patients... 17/11/2014 - 19/10/2014
  11  Galen vende anevrizmal malformasyonu olan bir olguda anestezi uygulaması... 20/11/2013 - 24/11/2013
  12  Terminal Dönem Serviks Kanseri Hastasında Ağrı Palyasyonu Amacıyla Torakal Epidural Kateter Uyg... 07/12/2012 - 11/12/2012
  13  Elektrik Çarpması Sonrası Kolu Ampüte Edilen Hastada Fantom Ağrısı... 07/12/2012 - 11/12/2012
  14  Levobupivakainin Pseudomonas Aeruginosa Üzerine Antibakteriyel Etkinliğinin in-vitro Araştırılm... 07/12/2012 - 11/12/2012
  15  Sıçanlarda Tramadolün İntraarteriyel Uygulamasının Damar Duvarına Etkilerinin Değerlendirilm... 07/11/2012 - 11/11/2012
  16  Total kalça protezi revizyonu yapılan sklerodermalı hastada postoperatif geçici körlük... 26/10/2011 - 30/10/2011
  17  Hasta kontrollü epidural analjezi modelinde levobupivacainindüşük ve standart konsantrasyonları... 26/10/2011 - 30/10/2011
  18  Line tipi iki farklı kan-sıvı ısıtıcısının serum seti üzerine etkileri... 26/10/2011 - 30/10/2011
  19  Kan sıvı ısıtıcısının iki farklı serum seti üzerine etkileri... 26/10/2011 - 30/10/2011
  20  Hiperkoagülabilite nedeniyle antikoagülan kullanan olguda spinal anestezi... 26/10/2011 - 30/10/2011
  21  Epidural kateter tesbit materyaline bağlı ciltte gelişen mantar enfeksiyonu... 29/09/2011 - 02/10/2011
  22  Lomber Epidural Steroid Enjeksiyonu Sonrası Bilateral İntrakraniyal Subakut Subdural Hematom... 29/09/2011 - 02/10/2011
  23  Deneysel İntestinal İskemi Reperfüzyon Hasarında Levosimendanın Etkileri... 27/10/2010 - 31/10/2010
  24  Nöropatik Ağrı Modeli Oluşturulan Sıçanlarda Ketamin ve Tramadol Kombinasyonunun Etkinliği... 27/10/2010 - 31/10/2010
  25  İki farklı epidural kateter bakteri filtresinin invitro olarak bakteri geçirgenliğimin kıyaslan... 12/06/2008 - 15/06/2008
  26  KARDİYAK YÜKSEK RİSKLİ OLGUDA DİZALTI AMPUTASYONU İÇİN KOMBİNE POPLİTEAL SİYATİK VE DİZ... 23/11/2005 - 27/11/2005
  27  TAVŞANLARDA EPİDURAL TEK DOZ LORNOKSİKAM'IN ANALJEZİK VE NÖROTOKSİK ETKİLERİ... 23/11/2005 - 27/11/2005
  28  Kan Glukoz Düzeylerinin Postoperatif Morfin Tüketimine Etkisi... 27/11/2003 - 01/12/2003
  29  Alt batın cerrahisi uygulanan hastalarda preemptif verilen selektif COX-2 inhibitörü rofekoksibin... 17/05/2003 - 19/05/2003
  30  BOTULINUM TOXIN TYPE-A USE IN REFRACTORY MYOFASCIAL PAIN... 17/08/2002 - 22/08/2002
  31  Hasta Kontrollü Analjezi (HKA) Uygulamasının Ağrı Tedavisinde Toplam Kalite Yönetimi Programı... 25/10/2000 - 29/10/2000
  32  Nöropatik Ağrılı Hastada Oral Meksiletin Kullanımı... 03/10/1999 - 06/10/1999
  33  Coccygodynia... 15/05/1998 - 19/05/1998
  34  Sudeck Atrofisinde Sempatik Blokajın Rehabilitasyon Sonuçlarına Etkisi... 26/03/1998 - 29/03/1998
  35  Tavşan serebral iskemi modelinde magnezyum sülfatın serum kreatinin kinaz (CK), aspartat amino tr... 26/03/1996 - 30/03/1996
  36  Tavşan serebral iskemi modelinde magnezyum sülfatın plazma glutamat değerlerine etkisi... 26/03/1996 - 30/03/1996
  37  The effect of magnesium sulphate to serum creatine kinase, aspartate amino transferase, lactate dehi... 30/10/1995 - 03/11/1995
  38  The effects of magnesium sulfate to plasma neuron specificic enolase levels in rabbit serebral isch... 30/10/1995 - 03/11/1995
  39  Propofol'ün intravenöz enjeksiyonu sırasında oluşabilen ağrı/yanma'ya karşı kullanılan baz... 07/11/1990 - 10/11/1990
  40  omurga cerrahisinde fentanil propofol ile alfentanil propofol anestezisi karşılaştırması ve wak... 07/11/1990 - 10/11/1990
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Nöraksiyel Anestezi-Analjezi Uygulamaları ve Kanser Rekürrensi Onkolojide Destek Tedaviler...  2019
  2  Kemoterapinin indüklediği Polinöropati Onkolojide Özel Konular...  2019
  3  Ürolojik Cerrahide Postoperatif Ağrı Postoperatif Ağrı Tedavisi...  2019
  4  Baş-boyun cerrahisi sonrası ağrılarAnesteziyoloji ve Akut Ağrı (e-kitap)...  2016
  5  Brakiyal Pleksus Anatomisi Santral ve Periferik Sinir Blokları El Kitabı...  2004
 • NO AD YIL
  1  NÖROPATİK AĞRI MODELİ OLUŞTURULAN SIÇANLARDA KETAMİN VE TRAMADOL KOMBİNASYONUNUN ETKİNLİĞ...  2010
 • NO AD YIL
  1  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı  1998
  2  Anesthesiology Research at Mayo Clinic (G-1 vizesi ile)  1994
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Algoloji Bilim Dalı Başkanı, Kasım 2018-Devam ediyor
  2 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Aralık 2016- Aralık 2019
  3 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Algoloji Bilim Dalı Başkanı, Kasım 2015- Kasım 2018
  4 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ekim 2012- Ekim 2015