En

PROF.DR. CANER ÇAVDAR TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1990
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  1995
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji  1999
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları  2004
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2009
 • NO AD YIL
  1  Should We Use Adenosine Deaminase Assay for the Differential Diagnosis of Tuberculous Peritonitis in...  2018
  2  Monoklonal Gammopati İle Birliktelik Gösteren Glomerülonefritler: İki Olgu....  2017
  3  Plazma hücresi Neoplazi ile İlişkili Nodüler Glomerüloskleroz: Olgu Sunumu....  2017
  4  Böbrek Nakli Alıcılarının Morbidite, Hasta ve Greft Sağkalımı Yönünden Değerlendirilmesi:...  2017
  5  Nadir Bir Akut Böbrek Hasarı Nedeni: Kristal Nefropatisi...  2017
  6  Birincil Membranöz Nefropatide C4d Varlığı ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ile Bir...  2017
  7  Evaluation of Clinical and Pathological Characteristics of patients with Iga NephropathyBased on Oxf...  2017
  8  İdiyopatik Kronik Periaortit Tanısı Olan Bir Olguda Hızlı İlerleyen Glomerülonefrit Gelişimi...  2016
  9  Prevalance and Causes of proteinuria in Kidney Transplant recipients: Data from Single Center...  2016
  10  İleri yaştaki bir olguda kresentik henoch-schönlein purpurası nefritite p-ANCA pozitifliği...  2016
  11  Sıfırıncı saat greft biyosisinde mezengiyal IgA birikimi: İki olgu...  2016
  12  IgA nephropathy: association of C4d with clinical and histopathological findings and possible role o...  2015
  13  Demir Sükroz Ve Demir Dekstran'ın Sıçanlarda Periferik Kanda Lenfosit Dağılım Ve İşlevleri ...  2015
  14  Pauci-immune Necrotizing Crescentic Glomerulonephritis with Crescentic and Full Moon Extracapillary ...  2013
  15  naturally occurring polymerase and surface gene variants of hepatitis b virus in turkish hemodialysi...  2012
  16  favizm sonucu gelişen akut böbrek yetmezliği...  2012
  17  Unusual Case of Severe Late-Onset Cytomegalovirus-Induced Hemorrhagic Cystitis and Ureteritis in a R...  2012
  18  Results of 4-year analysis of conversion from calcineurin inhibitors to mtor inhibitors in renal tra...  2011
  19  Tuberculosis in Renal Transplant Recipients...  2011
  20  demographic and clinical characteristics of patients with autosomal dominant polycistic kidney disea...  2011
  21  Mupirocin application at the exit site in peritonealdialysis patients: Five years of experience...  2010
  22  Successful management of pregnancy in two kidney transplant recipients....  2010
  23  A rare cause of renovascular hypertension: Takayasu arteritis with only renal artery involvement....  2009
  24  The Effects Of Darbepoetın On Perıtoneal Fıbrosıs Induced By Chemıcal Perıtonıtıs And On Per...  2009
  25  A Rare Cause of Hypertension and Acute Renal Failure in Kidney Transplant Recipients...  2009
  26  Effect of Once-a-Week vs Thrice-a-Week Application of Mupirocin on Methicillin and Mupirocin Resista...  2008
  27  Cytomegalovirus Disease in Renal Transplant Recipients: a Single-Center Experience...  2008
  28  A Renal Transplant Recipient with Delayed Gastric Emptying in Amyloidosis due to Familial Mediterran...  2008
  29  Successful Therapy with Rituximab of Refractory Acute Humoral Renal Transplant Rejection: a Case Rep...  2008
  30  Hyperuricemia Influences Chronic Cyclosporine Nephropathy...  2008
  31  Evaluation of telomerase activity in gingival fibroblasts of cyclosporine-treated patients....  2008
  32  Do MMP-1 levels of gingival fibroblasts have a role in the gingival overgrowth of cyclosporine-treat...  2008
  33  Effect of intravenous iron sucrose on oxidative stress in peritoneal dialysis patients...  2007
  34  Üremik Kemik Hastalığı ile İlişkili Bilateral Femur Kırığı...  2007
  35  Bilateral renal infarction in a patient with lung carcinoma treated with cisplatin and gemcitabine...  2007
  36  Successful Reuse of a Transplanted Kidney: 3-year Follow-up...  2007
  37  Lityum İlişkili Nefrotik Sendrom Olgusu...  2007
  38  Isolated Hydatid Disease of the Native Kidney in a Renal Transplant Recipient...  2007
  39  Kardiyovasküler hastalık gelişiminde bir risk faktörü: Böbrek hastalığı...  2007
  40  Early Presentation of CMV Gastritis in Renal Transplant Recipients: Case Reports...  2006
  41  Outcome of Kidney Transplantation for Renal Amyloidosis: a Single-Center Experience...  2006
  42  İnvazif Aspergilloza Bağlı Orbital Apeks Sendromu Olan Renal Transplantasyon Alıcısı...  2005
  43  Reflex Sympathetic Dystrophy Syndrome Due To Arteriovenous Fistula...  2005
  44  Mesalazine-Associated Acute Tubulointerstitial Nephritis in a Patient with Spondyloarthropathy...  2005
  45  İntermitan Şilüri: Olgu Sunumu...  2005
  46  Intermittent Chyluria...  2005
  47  İnvaziv aspergillosise bağlı orbital apeks sendromu olan bir renal transplant alıcısı....  2005
  48  Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığında böbrek dışı tutulum...  2005
  49  Nadir bir durum:Yeşil idrar...  2004
  50  The effects of once- or thrice-weekly mupirocin application on mupirocin resistance in patients on c...  2004
  51  Kanserli Hastalarda Uzun Süreli Kalıcı Santral Venöz Kateter Komplikasyonları...  2004
  52  Emergence of Resistance in Staphylococci After Long-term Mupirocin Application in Patients on Contin...  2004
  53  Emergence of Resistance in Staphylococci after Long-term Mupirocin Application in Patients on Contin...  2004
  54  Acute methanol poisonings reported to the Drug and Poison Information Center in Izmir, Turkey....  2003
  55  The comparison of antibody response to influenza vaccination in continuous ambulatory peritoneal dia...  2003
  56  Böbrek Nakilli Iki Olguda Başarılı Gebelik Yönetimi ...  2003
  57  Gastric Cancer diagnosed in a patients with cresentric glomerulonephritis....  2003
  58  The comparison of antibody response to influenza vaccination in continuous ambulatory peritoneal dia...  2003
  59  The Effects of Weekly Mupirocin Application on Infections in Continuous Ambulatory Peritoneal Dialys...  2003
  60  Intraperitoneal and subcutaneous pharmacokinetics of low molecular weight heparin in continuous ambu...  2003
  61  Analysis of premature ejaculation in hemodialysis patients using International Index of Erectile Fun...  2003
  62  The Effects of Intravenous Iron Treatment on Oxidant Stress and Erythrocyte Deformability in Hemodia...  2003
  63  The Effects of Weekly Mupirocin Application on Infections in Continuous Ambulatory Peritoneal Dialys...  2003
  64  Hemodiyaliz Hastalarinda Arteriovenoz Fistüllerin Değerlendirilmesi...  2002
  65  Sexual dysfunction in male patients on hemodialysis: assessment with the International Index of Erec...  2002
  66  Efficacy and safety of sildenafil for treating erectile dysfunction in patients on dialysis...  2002
  67  Amfizematöz piyelonefritli bir olgu...  2002
  68  Acute Renal Failure due to Rhabdomyolysis Secondary to Severe Hyperosmolality: A Case Report...  2002
  69  Avascular acetabular necrosis in a renal transplant patient...  2002
  70  Paraspinal muscle abscess due to methicillin resistant staphylococcus aureus in a patient with chron...  2002
  71  Nephrogenic Ascites Cured by Persistent Ultrafiltration: Case Report...  2002
  72  Outcome of Renal Transplantation: 7-year Experience...  2001
  73  Glomerular HLA DR DP DQ expression in renal diseases...  2001
  74  Renal Arter Anevrizması: Bir Olgu Sunumu ve Yayınların Gözden Geçirilmesi...  2001
  75  Myopathy in a Patient with Mild Renal Dysfunction and Nasopharyngeal Cancer; Colchicine As a Causati...  2001
  76  Atherosclerotic Heart Disease in Dialysis Patients....  2000
  77  Vücut Kompozisyonu Değişikliklerini Saptamada Dual-Enerji X-ray Absorbsiyometri ve Biyoelektrik ...  2000
  78  Efficiency of Cisplatin and Epirubicin chemotherapy regimen in Primary Unknown Metastatic Adenocarc...  2000
  79  Sürekli Ambulatuvar Periton Diyalizi (SAPD) Hastalarında S.Aureus Deri Taşıyıcılığının Per...  2000
  80  Effects of heparin and enoxaparin on lipids and oxidant system during a single hemodialysis session...  1999
  81  Effects of Conventional Heparin and Low Molecular Weight Heparin Treatment on Lipid Metabolism Durin...  1999
  82  Psychosexual function in CAPD and hemodialysis patients...  1999
  83  Comparison of two different Kt/V methods in continuous ambulatory peritoneal dialysis patients....  1999
  84  Influenza İnfeksiyonu ve Influenzadan Korunma...  1999
  85  Sistemik lupus eritematozus olarak tedavi başlanan bir trombotik trombositemik purpura hastası...  1999
  86  Kombine Sodyum ve Ultrafiltrasyon Modellemesinin Hemodiyalizde Görülen Semptomlar Üzerine Etkisi...  1999
  87  Hypomagnesemia and mild rhabdomyolysis in living related donor renal transplant recipient treated wi...  1998
  88  Kronik Böbrek Yetersizliği ve Diyet...  1997
  89  Non-infectious Complications of Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis: Evaluation with Peritonea...  1997
  90  Lipid peroxidation and antioxidant activity in chronic haemodialysis patients treated with recombina...  1997
  91  Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Eritropoietin ve Demir Tedavisi: İzmir İli Konsensus Rapo...  1997
  92  Hastalıkların patogenez ve tedavisinde reaktif oksijen partikülleri ve antioksidanlar...  1997
  93  HIV İnfeksiyonu ve Böbrekler...  1997
  94  Hemodiyaliz hastalarında oksidan stres ve antioksidan savunma...  1997
  95  Reaktif oksijen partikülleri ve antioksidan savunma...  1997
  96  Behçet's disease with pulmonary involvement, superior vena cava syndrome, chyloptysis and chylous a...  1996
  97  Influence of Methodological Differences on Microbiological Diagnosis of CAPD Peritonitis...  1996
  98  Sürekli Ayakta Periton Diyaliz Tedavisi Sırasında Görülen Bir Akut Pankreatit Olgusu...  1996
  99  Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Peritonit Sıklığı: Y-Seti Öncesi ve Sonrası D...  1996
  100  Hemodiyalizde heparin ve düşük molekül ağırlıklı heparinin antioksidan enzim aktiviteleri ve...  1995
  101  Bir olgu nedeni ile Wegener Granülomatozu...  1995
  102  Urginea maritima (Squill) toxicity...  1995
  103  Diyabetik hastalarda sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisi...  1995
  104  Son Dönem Böbrek Yetmezliğinin Tedavisinde 2 Yıllık Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi (CAPD) De...  1995
  105  İntratorasik non-hodgkin lenfomalı bir hastada saptanan antidiüretik hormonun uygunsuz salınım ...  1994
  106  İnfektif endokarditte transtorasik ve transözofajiyel ekokardiyografi bulguları...  1994
  107  Atrial septal defekt tanısında transözofajial ve transtorasik 2-boyutlu renkli doppler ekokardiyo...  1994
  108  Behçet hastalığında diyastolik fonksiyonların pulsed doppler ile araştırılması...  1994
  109  Oncogenous osteomalacia - report of case...  1994
  110  Transözofajiel ve transtorasik renkli doppler ekokardiyografi ile tespit edilen mitral yetmezliğin...  1994
  111  Microangiopathic hemolytic anemia in a patient with pancreatic carcinoma...  1993
  112  Age related digoxin-alprazolam interaction...  1993
  113  Mitral stenozlu hastalarda pulmoner venöz akımın pulse doppler ile tetkiki...  1993
 • NO AD TARİH
  1  Böbrek Nakli Alıcılarında Nakil Sonrası İlk Yıl İçinde Gelişen İdrar Yolu Enfeksiyonları... 18/10/2017 - 22/10/2017
  2  Böbrek Nakli Alıcısında Parvovirüs B19 Enfeksiyonu: Olgu Sunumu... 18/10/2017 - 22/10/2017
  3  Periton Diyalizi Kateterinde Balonlaşma ve Renk Değişikliği: 3 Olgu... 18/10/2017 - 22/10/2017
  4  Nefroloji Pratiğinde Plazmaferez Tedavisi: Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi... 18/10/2017 - 22/10/2017
  5  Periton Diyalizi Hastalarında Geriye Kalan Böbrek İşlevlerinin Volüm Kontrolü Üzerine Etkisin... 18/10/2017 - 22/10/2017
  6  Böbrek Biyopsisi Yapılan Diyabetik Hastalarda Diyabet Dışı Böbrek Hastalıklarının Klinik İ... 18/10/2017 - 22/10/2017
  7  Diyabetik Bir Hastada Plazma Hücresi Hastalığı ve Amiloidoza Bağlı Atipik Proteinüri Gelişim... 18/10/2017 - 22/10/2017
  8  Renal Onkositom ve AA Tipi Amiloidoz Birlikteliği: Olgu Sunumu... 18/10/2017 - 22/10/2017
  9  Oküler Değerlendirme Bulgularının Fabry Hastalığının Tanısındaki Önemi: Olgu Sunumu... 18/10/2017 - 22/10/2017
  10  Parkalsitolün Renal İskemi Reperfüzyon Hasarında P38 MAPK Sinyal Yolu Aracılığıyla Koruyucu ... 19/09/2017 - 23/09/2017
  11  The protective effect of paricalcitol on renal ischemia/reperfusion injury in rats through the inhib... 10/09/2017 - 14/09/2017
  12  Böbrek Nakli Alıcısında De Novo Trombotik Mikroanjiyopati: Olgu Sunumu... 06/04/2017 - 09/04/2017
  13  Nadir Görülen Bir Hipertansiyon Nedeni: Middle Aortik Sendrom... 19/10/2016 - 23/10/2016
  14  Amiloidoza Bağlı Kronik Böbrek Yetmezliği Gelişen Hastalarda Böbrek Nakli: Tek Merkez Deneyimi... 19/10/2016 - 23/10/2016
  15  Membranöz Glomerülonefrit ve Warthin Tümörü Birlikteliği: Olgu Sunumu... 19/10/2016 - 23/10/2016
  16  İmmünglobulin G4 İlişkili Tübülointerstisyel Nefrit: Olgu Sunumu... 19/10/2016 - 23/10/2016
  17  Böbrek Nakli Alıcılarında Görülen Uzun Dönem Komplikasyonlar: Malignite Gelişimi... 19/10/2016 - 23/10/2016
  18  İntratorasik Ektopik Böbrek ve Hipertansiyon Birlikteliği... 19/10/2016 - 23/10/2016
  19  Takayasu Arteriti ve AA Tipi Amiloidoz Birlikteliği: Olgu Sunumu... 19/10/2016 - 23/10/2016
  20  Böbrek Nakli Alıcılarında BK Virüs Nefropatisi: Tek Merkez Deneyimi... 19/10/2016 - 23/10/2016
  21  Tüberoskleroz Kompleksi Öyküsü Olan Kadavra Vericiden Böbrek Nakli: 8 Yıllık İzlem... 19/10/2016 - 23/10/2016
  22  Temel Kural: Kan Basıncı Her İki Koldan Ölçülmelidir... 19/10/2016 - 23/10/2016
  23  Damardan Demir Verilen Sıçanlarda Lipoik Asidin Oksidan-Antioksidan Sistem ve Böbrek Hasarı Üze... 19/10/2016 - 23/10/2016
  24  Donör Nefrektomi Sonrası İzlemde Böbrek Vericilerinin Böbrek İşlevleri ve Metabolik Sendrom B... 13/10/2016 - 15/10/2016
  25  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezinde Kadavradan Böbrek Nakli İçin Bekleme ... 13/10/2016 - 15/10/2016
  26  Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağ... 21/11/2015 - 25/11/2015
  27  İleri Yaştaki Bir Olguda Kresentik Henoch-Schönlein Purpura Nefriti ve P-ANCA Pozitifliği... 21/11/2015 - 25/11/2015
  28  Sıfırıncı Saat Greft Böbrek Biyopsisinde Mezangiyal İmmünglobulin A (IgA) Birikimi: İki Olgu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  29  Nakledilmiş Böbreğin Başka Bir Hastada Yeniden Kullanımı: 12 Yıllık İzlem... 21/11/2015 - 25/11/2015
  30  Monoklonal Gammopati ile Birliktelik Gösteren Glomerülonefritler: İki Olgu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  31  Kronik Periaortit Tanısı Olan Bir Hastada Hızlı İlerleyen Glomerülonefrit Gelişimi: Olgu Sunu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  32  Birincil Membranöz Nefropatide C4d Varlığı ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağ... 21/11/2015 - 25/11/2015
  33  Plazma Hücreli Neoplazi ile İlişkili Nodüler Glomerüloskleroz: Olgu Sunumu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  34  Nadir Bir Kronik Böbrek Yetmezliği Etyolojisi: Kristal Nefropatisi... 21/11/2015 - 25/11/2015
  35  ANCA İlişkili Vaskülit ve AA Amiloidoz Birlikteliği: Olgu Sunumu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  36  Birincil IgA Nefropatisinde Glomerüler C4d Varlığının Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Böbrek Sa... 21/10/2015 - 25/10/2015
  37  DEÜTF Hastanesinde İzlenen Böbrek Nakli Alıcılarının Morbidite, Hasta ve Greft Sağkalımı Y... 21/10/2015 - 25/10/2015
  38  Kombine karaciğer ve böbrek nakli olgularımızın uzun dönem sonuçları... 15/10/2014 - 18/10/2014
  39  Karaciğer ve böbrek nakli uygulanan hastalarda uzun dönem sonuçlarımız... 16/04/2014 - 20/04/2014
  40  Anca Pozitif Vaskülitlerde Mezanjiyal IgA Birikimi... 13/11/2013 - 17/11/2013
  41  behçet hastasında tekrarlayan kan işeme:mesanede ülserler... 13/11/2013 - 17/11/2013
  42  Hilal mi Dolunay mı?... 16/11/2011 - 20/11/2012
  43  Bir KML Hastasında Tirozin Kinaz İnhibitörü Olan Nilotinib İlişkili FSGS Ve Glomeruler Nekroz... 19/10/2011 - 23/10/2011
  44  ratlarda oluşturulan enkapsüle peritoneal fibrosis modelinde vasküler endotelyal büyüme faktör... 19/10/2011 - 23/10/2011
  45  bir sapd hastasında evde yoğurt yapımı sırasında peritonit: lactococcus lactis... 19/10/2011 - 23/10/2011
  46  Olgu Sunumu: Nutcracker Sendromu... 19/10/2011 - 23/10/2011
  47  demir sükroz ve demir dekstranın sıçanlarda periferik kanda lenfosit dağılım ve işlevleri ü... 19/10/2011 - 23/10/2011
  48  Böbrek nakli hastalarında proteinüri prevalansı ve nedenleri... 14/10/2010 - 17/10/2010
  49  Böbrek nakil hastalarında kalsinörin inhibitörlerinden mTOR inhibitörlerine dönüşüm yapıla... 14/10/2010 - 17/10/2010
  50  Oxford sınıflandırma sisteminin tekrarlanabilirliği ve geçerliliği- kresent özelliği de ekle... 22/09/2010 - 27/09/2010
  51  Evaulating the Perceptions of Nephrology Physicians: An Analysis of Quality Management... 06/11/2009 - 07/11/2009
  52  Tuberculosis in renal transplant recipients... 30/08/2009 - 02/09/2009
  53  Tekrarlayan İkincil Hiperparatiroidi: Submandibular Ektopik Paratiroid Bezi... 19/11/2008 - 23/11/2008
  54  Sekonder Hiperparatiroidinin Nadir Komplikasyonu: Maksiller Sinüs Brown Tümörü... 19/11/2008 - 23/11/2008
  55  Sıçanlarda Kimyasal Peritonite Bağlı Periton Fibrozisinde Pentoksifilinin Etkisinin İncelenmesi... 19/11/2008 - 23/11/2008
  56  Darbepoetin'in Kimyasal Peritonitin Neden Olduğu Peritoneal Fibrozis ve Sıçanlarda Peritoneal Do... 25/10/2008 - 29/10/2008
  57  Böbrek Nakli Hastasında Barsak Tüberkülozu: Olgu Sunumu... 15/10/2008 - 18/10/2008
  58  Böbrek nakli sonrası renal hücreli karsinom... 28/05/2008 - 31/05/2008
  59  Nefroloji Hekimlerinin Kalite Yönetim Sistemi Algılamalarının Değerlendirilmesi... 14/11/2007 - 18/11/2007
  60  Uzun süreli lityum kullanımına bağlı gelişen akut intersitisyel nefrit... 14/11/2007 - 18/11/2007
  61  Böbrek Nakli Hastalarında ATG ile İlişkili Spontan Bakteriyel Peritonit: Olgu Sunumu... 14/11/2007 - 18/11/2007
  62  Renovasküler Hipertansiyonun Nadir Bir Nedeni: İzole Renal Arter Tutulumlu Takayasu Arteriti... 14/11/2007 - 18/11/2007
  63  Renovasküler Hipertansiyonun Nadir Bir Nedeni: Mid-Aortik Sendrom... 14/11/2007 - 18/11/2007
  64  Hemodiyaliz Olgularında Santral Venöz Darlık ve Okluzyonların Endovasküler Tedavisi... 27/10/2007 - 31/10/2007
  65  Hemodiyaliz Hastalarının Ön Kol Arteriovenöz Fistüllerinde Gelişen Darlık ve Okluzyonların E... 27/10/2007 - 31/10/2007
  66  Hyperuricemia Exacerbates Chronic Cyclosporine Nephropathy... 29/09/2007 - 03/10/2007
  67  Evaluation of Telomerase Activity in Gingival Fibroblast of CsA Treated Patients... 04/07/2007 - 06/07/2007
  68  Do MMP-1 Levels of Gingival Fibroblast Have a Role in the Gingival Overgrowth of CSA-treated patient... 04/07/2007 - 06/07/2007
  69  CMV Disease in Renal Transplant Recipients: Single Center Experience... 04/07/2007 - 06/07/2007
  70  A rare Cause of Hypertension in Kidney Transplant Recipients- Case Report... 04/07/2007 - 06/07/2007
  71  Hyperuricemia Exacerbates Chronic Cyclosporine Nephropathy... 04/07/2007 - 06/07/2007
  72  Refractory Acute Humoral Renal Transplant Rejection with Successful Therapy by Rituximab... 04/07/2007 - 06/07/2007
  73  A renal Transplant Recipient with Delayed Gastric Emptying in Amyloidosis Due to Familial Mediterran... 04/07/2007 - 06/07/2007
  74  Cytomegalovirus disease in renal transplant recipients: a single-center experience... 30/06/2007 - 04/07/2007
  75  The Results of Parathyroidectomies in Hemodialysis and Peritoneal Dialysis Patients... 21/04/2007 - 25/04/2007
  76  Renal Osteodistrofi İlişkili Bilateral Femur Kırığı: Olgu Sunumu... 28/10/2006 - 01/11/2006
  77  FSGS Hastalarında Böbrek Biyopsisinin Methenamine Gümüş Boyaması ile Nicel Digital Histokimya ... 28/10/2006 - 01/11/2006
  78  Lityum İlişkili Nefrotik Sendrom Olgusu... 28/10/2006 - 01/11/2006
  79  Daha Önceden Nakledilen Böbreğin Yeniden Kullanımı: Uzun Dönem İzlem... 14/09/2006 - 17/09/2006
  80  Böbrek Nakli Hastasında Tubo-Ovaryen Abse: Olgu Sunumu... 14/09/2006 - 17/09/2006
  81  QUANTATIVE DIGITAL HISTOCHEMISTRY WITH METHENAMINE SILVER STAINING IN NATIVE RENAL BIOPSIES... 16/07/2006 - 20/07/2006
  82  Hemodiyaliz Hastalarının Hastaneye Yatış Nedenlerinin Saptanması... 16/11/2005 - 20/11/2005
  83  SAPD Hastalarında Çıkış Yerine Mupirosin Uygulaması: 5 Yıllık Sonuçlarımız... 16/11/2005 - 20/11/2005
  84  Böbrek Nakli Hastalarında CMV Gastriti: Olgu Sunumu... 16/11/2005 - 20/11/2005
  85  Türkiye'deki Otozomal Dominant Böbrek Hastalarının Demografik ve Klinik Özellikleri-908 Hastan... 16/11/2005 - 20/11/2005
  86  Renal Replasman Tedavisi Alan Hastaların Hastaneye Yatış Nedenleri ve Hastanede Kalma Süreleri A... 16/09/2005 - 20/09/2005
  87  Renal Replasman Tedavisi Alan Hastaların Ölüm Nedenleri ve Hasta Sağkalımı Açısından Karş... 16/09/2005 - 20/09/2005
  88  Böbrek Nakli Hastalarında Tüberküloz... 22/06/2005 - 24/06/2005
  89  Renal Replasman Tedavisi Alan Hastalarda Görülen Enfeksiyonlar... 27/04/2005 - 30/04/2005
  90  The effect of intravenous iron on oxidative stress in CAPD patients... 28/02/2005 - 03/03/2005
  91  Böbrek Transplantasyonu Hastalarında Kalsinörin İnhibitörü Tedavisinden Sirolimus Tedavisine D... 15/09/2004 - 19/09/2004
  92  G6PD Enzim Eksikliği Sonucu İntravasküler Hemoliz ve Hemoglobinüriye Bağlı Akut Böbrek Yetme... 10/09/2004 - 14/09/2004
  93  Böbrek Nakli Hastalarında Kalsinörin İnhibitörü Tedavisinden Sirolimus Tedavisine Dönüşüm:... 10/09/2004 - 14/09/2004
  94  Hemodiyalizde Ultrafiltasyon Miktarını Sınırlamak Diyalize Bağlı Komplikasyonların Gelişimin... 10/09/2004 - 14/09/2004
  95  SAPD Peritoniti Gelişiminde Hastaya Ait Etkenler... 10/09/2004 - 14/09/2004
  96  Böbrek Transplantasyon Hastalarında Renin Angiotensin Sistemi Gen Polimorfizminin Kronik Allograft... 10/09/2004 - 14/09/2004
  97  Hemodiyaliz Hastalarında Paraoksonaz Aktivitesinin Değerlendirilmesi... 05/09/2004 - 09/09/2004
  98  Otoimmün Tiroidit ve Primer Biliyer Siroz ile Birlikte Fokal Segmental Glomeruloskleroz... 02/06/2004 - 06/06/2004
  99  Hemodiyaliz hastasında spinal epidural abse... 01/06/2004 - 05/06/2004
  100  The Effects of Once or Three Times Weekly Mupirocin Application on Mupirocin Resistance in CAPD Pati... 09/02/2004 - 11/02/2004
  101  Emergence of Resistant Staphylococcal Strains After Long Term Mupirocin Application in CAPD Patients... 09/02/2004 - 11/02/2004
  102  Emergence of Resistant Staphylococcal Strains After Long-Term Mupirocin Application in CAPD Patients... 09/02/2004 - 11/02/2004
  103  İntermittant Şilüri: Olgu Sunumu... 13/09/2003 - 16/09/2003
  104  Böbrek Transplantasyonu Yapılmış Hastalarda Kemik Kaybının Aralıklı İntravenöz Pamidronat ... 13/09/2003 - 16/09/2003
  105  İntermittant Şilüri: Olgu Sunumu... 13/09/2003 - 16/09/2003
  106  SAPD Hastalarında Mupirosinin Dirençli Stafilokok Suşları Gelişimi Üzerine Etkisi... 13/09/2003 - 16/09/2003
  107  Optimum Koşullarda Kullanılan Geçici Hemodiyaliz Kateterlerinde Resirkülasyon Oranı... 13/09/2003 - 16/09/2003
  108  Kalıcı Tünelli-Keçeli Hemodiyaliz Kateterleri İçin Yeni ve Zorunlu Yol: Femoral Ven... 13/09/2003 - 16/09/2003
  109  Geçici Hemodiyaliz Kateterleri Femoral Vende Ne Kadar Tutulmalıdır?... 13/09/2003 - 16/09/2003
  110  Daha Önce Transplantasyon Yapılmış Böbreğin Yeniden Kullanımı (Reuse): Olgu Sunumu... 12/09/2003 - 16/09/2003
  111  Hemodiyalize Bağlı Gelişmiş Santral Venöz Darlık ve Oklüzyonların Endovasküler Tedavisi: Pr... 12/09/2003 - 16/09/2003
  112  Nadir bir durum: Yeşil idrar... 12/09/2003 - 16/09/2003
  113  The Effects of Conversion From Azathioprine To Mycophenolate Mofetile And Cyclosporine A Dose Reduct... 25/06/2003 - 27/06/2003
  114  The Effects of Conversion from Azathioprine to Mycophenolate Mofetile and Cyclosporin-A Dose Reducti... 25/06/2003 - 27/06/2003
  115  Right Donor Nephrectomy And Adrenalectomy: Case Report... 25/06/2003 - 27/06/2003
  116  Prevention of Bone Loss in Kidney Graft recipients With Pamidronate... 25/06/2003 - 27/06/2003
  117  Prevention of Bone Loss in Kidney Graft Recipients with Pamidronate... 25/06/2003 - 27/06/2003
  118  Right Donor Nephrectomy and Adrenalectomy: Case Report... 25/06/2003 - 27/06/2003
  119  Renal Transplant Recepient with Orbital Apex Syndrome due to Rhino-Orbital-Cerebral Aspergillosis: C... 25/06/2003 - 27/06/2003
  120  İlaç ve Zehir Danışma Merkezi'ne bildirilen metanol zehirlenmeleri, İzmir, Türkiye... 08/05/2003 - 09/05/2003
  121  Kanserli Hastalarda Uzun Süreli Kalıcı Santral Venöz Giriş Yolu Komplikasyonları... 23/04/2003 - 27/04/2003
  122  Kanserli hastalarda uzun sureli kalıcı santral venöz giriş yolu komplikasyonları... 23/04/2003 - 27/04/2003
  123  The Effects of Weekly Mupirocin Application on Infections in CAPD Patients... 02/03/2003 - 04/03/2003
  124  The Effects of Weekly Mupirocin Application on Infections in CAPD Patients... 02/03/2003 - 04/03/2003
  125  Kronik Allogreft Nefropatisinde Azotioprinden Mikofenolat Mofetile Geçişin Renal Fonksiyon Üzerin... 17/10/2002 - 20/10/2002
  126  Kronik Allogreft Nefropatisinde Azotioprinden Mikofenolat Mofetile Geçişin Renal Fonksiyon Üzerin... 17/10/2002 - 20/10/2002
  127  Sporadik Hipokalemik Paralizi Olgusu... 25/09/2002 - 29/09/2002
  128  Sporadik Hipokalemik Paralizi Olgusu... 25/09/2002 - 29/09/2002
  129  Arteriyo-venöz fistüle bağlı refleks sempatik distrofi sendromu... 25/09/2002 -
  130  Efficacy and safety of sildenafil in the treatment of erectile dysfunction in dialysis patients... 22/09/2002 - 26/02/2002
  131  Sexual dysfunction in male patients on hemodialysis: assessment with International Index of Erectile... 22/09/2002 - 26/02/2002
  132  Hemodiyaliz Hastalarında Oral E Vitamini ile E Vitamini Kaplı Membranın Oksidan-Antioksidan Siste... 17/09/2002 - 21/09/2002
  133  Hemodiyaliz Hastalarında Serum C-Reaktif Protein İzleminin Önemi... 17/09/2002 - 21/09/2002
  134  Farklı Merkezlerde Fosfor İçin Nasıl Kan Alınıyor... 17/09/2002 - 21/09/2002
  135  SAPD Hastalarında Haftada Bir Mupirosin Kullanımının Enfeksiyonlara Etkisi... 17/09/2002 - 21/09/2002
  136  Hemodiyaliz Hastalarında Örnek Diyetin Fosfor Düzeyine Etkisi... 17/09/2002 - 21/09/2002
  137  Hemodiyaliz Hastalarında Oral E Vitamini ile E Vitamini Kaplı Membranın Oksidan-Antioksidan Siste... 17/09/2002 - 21/09/2002
  138  Kanın Laboratuvara Ulaştırılma Süreci Fosfor Düzeyini Etkiler Mi?... 17/09/2002 - 21/09/2002
  139  AV- Fistüle Bağlı Refleks Sempatik Distrofi (RSD)... 17/09/2002 - 21/09/2002
  140  The Effects of Oral Vitamin E and Vitamin E Coated Membranes on Oxidant and Antioxidant Parameters i... 08/05/2002 - 12/05/2002
  141  Hemodiyaliz fistülü olan hastalarda girişimsel radyolojik uygulamalar.... 26/10/2001 - 31/10/2001
  142  Emphysematous pyelonephritis: Two cases and review the literature... 04/10/2001 - 06/10/2001
  143  Hemodiyaliz Hastalarında Arteriovenöz Fistüllerin Değerlendirilmesinde Manyetik Rezonans Anjiogr... 05/09/2001 - 09/09/2001
  144  Arteriovenöz Fistüllerde Teknik Sağkalım... 05/09/2001 - 09/09/2001
  145  Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit G Virüs (HGV-GBV/C) İnfeksiyonunun cDNA Polimeraz Zincir Tepkime... 05/09/2001 - 09/09/2001
  146  Hemodiyaliz sırasında yapılan egzersizin diyaliz yeterliliğine etkisi... 05/09/2001 - 09/09/2001
  147  Arteriovenöz Fistüllerde Komplikasyonlar... 05/09/2001 - 09/09/2001
  148  Lokalizasyonlarına Göre Geçici Hemodiyaliz Kateterlerinin Karşılaştırılması... 05/09/2001 - 09/09/2001
  149  Arteriovenöz Fistüllerin Değerlendirmesinde Anjiyografi... 05/09/2001 - 09/09/2001
  150  Staphylococcal Exit-Site Infections Are Associated With Peritonitis... 26/06/2001 - 29/06/2001
  151  Causative Agents of 177 Peritonitis Episodes... 26/06/2001 - 29/06/2001
  152  The Incidence and Causes of Exit-Site Infections... 26/06/2001 - 29/06/2001
  153  Effects of Intraperitoneal Low Moleculer Weight Heparins on Systemic and Intraperitoneal Coagulation... 24/06/2001 - 27/06/2001
  154  A New Screening Test in Diagnosis of Peritonitis in Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Patien... 24/06/2001 - 27/06/2001
  155  Leukopenia after Combined Use of Mycophenolate Mofetil and Enalapril: A Synergistic Hematological To... 24/05/2001 - 26/05/2001
  156  Coexistence of Invasive Pulmanary Aspergillosis and Pneumocystis Carinii Pneumonia in a Renal Allog... 24/05/2001 - 26/05/2001
  157  Tıp eğitiminde staj öncesi kliniğe giriş eğitimi... 24/04/2001 - 28/04/2001
  158  Echocardiographic Parameters in Geriatric Hemodialysis Patients Compared with The Younger... 01/01/2001 - 01/01/2001
  159  Böbrek Fonksiyon Bozukluğu ve Nazofarengeal Kanserli Bir Olguda Kolşisin Miyopatisi... 17/10/2000 - 20/10/2000
  160  The Effects of Intravenous Iron Therapy on Oxidant Stess and Erythrocyte Deformability in Hemodialys... 17/09/2000 - 20/09/2000
  161  Infection in Kidney Allograft Recipients: Analysis of 67 Consecutive Cases... 08/06/2000 - 11/06/2000
  162  Outcome of Renal Transplantation: 7 Years' Experience... 08/06/2000 - 11/06/2000
  163  Plazma Endotelin Düzeyine Farklı Hemodiyaliz Membranların Etkisi... 05/06/2000 - 09/06/2000
  164  Hemodiyaliz hastalarında plazma total homosistein düzeyine farklı diyaliz membranlarının etkile... 14/11/1999 - 18/11/1999
  165  Hemodiyaliz Hastalarında Vücut Kompozisyonu Tayininde Dual- Enerji X-Ray Absorbsiyometri ve Biyoel... 14/11/1999 - 16/11/1999
  166  Intraperitoneal Pharmakokinetics of Low Molecular Weight Heparin in Peritoneal Dialysis... 05/09/1999 - 08/09/1999
  167  The Comparison of Antibody Response to Influenza Vaccination in CAPD, HD and Renal Tx Patients... 05/09/1999 - 08/09/1999
  168  The relationship between tubular MHC class II antigen and CD44 expression and renal scarring, blood ... 05/09/1999 - 05/08/1999
  169  Influence of hemodialysis with different types of membranes on plasma homocysteine and vitamin B12 l... 01/01/1999 -
  170  Effects of Combined Sodium and Ultrafiltration Modelling on Symptoms Occurring During Hemodialysis... 06/06/1998 - 09/06/1998
  171  IGF and IGFBP-3 Levels in Dialysis Patients... 06/06/1998 - 09/06/1998
  172  Hemodiyaliz ve CAPD Hastalarının Kardiyovasküler Açıdan karşılaştırılması... 10/11/1997 - 14/11/1997
  173  Siklosporin Tedavisine Bağlı izole Hipomagnezemi... 10/11/1997 - 14/11/1997
  174  Psycho-sexual Functions in CAPD Patients... 20/02/1997 - 23/02/1997
  175  Dokuz Eylül Üniversitesi SAPD Hastalarında Peritonitlerin Değerlendirilmesi... 22/10/1996 - 26/10/1996
  176  İnterdiyalitik Semptomlar En Az İntradiyalitik Semptomlar Kadar Hastaları Rahatsız Ediyor... 22/10/1996 - 26/10/1996
  177  The Effect of Conventional Heparin (H) and Low Molecular Weight Heparin (LMWH) Treatment on Lipid Me... 18/06/1996 - 21/06/1996
  178  HD Hastalarında Heparin ve LMWH'in Lipid Metabolizması ve Oksidan Sisteme Etkileri... 03/10/1995 - 07/10/1995
  179  Non-Infectious Complications of CAPD : Evaluation with Peritoneal Computed Tomography (PCT)... 18/06/1995 - 21/06/1995
  180  The Influence of Methodologic Differences on Microbiological Diagnosis of CAPD Peritonitis... 18/06/1995 - 21/06/1995
  181  Red Cell Lipid Peroxidation and Antioxidant System in Chronic Hemodialysis Patients Treated with R-H... 11/06/1995 - 14/06/1995
  182  The Relation Between Antioxidant Enzymes and Serum Iron, Copper, Seruloplasmin Levels in Hemodialyse... 11/06/1995 - 14/06/1995
  183  Primeri Bilinmeyen Metastatik Tümörlerde Cipslatin-Epirubicin Kombinasyon Kemoterapisi... 28/05/1995 - 02/06/1995
  184  Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Oksidan Stres ve Antioksidan Savunma... 11/10/1994 - 14/10/1994
  185  Düşük Klirens Polikliniği... 11/10/1994 - 14/10/1994
  186  Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Eritropoetinin Serum Alfa -1- Antitripsin Düzeyine Etkisi... 11/10/1994 - 14/11/1994
  187  Sürekli Ambulatuvar Periton Diyalizi (CAPD) Hastalarında S. Aureus Taşıyıcılığının Periton... 11/10/1994 - 14/10/1994
  188  CAPD Tedavisi Sırasında Görülen Akut Pankreatit... 11/10/1994 - 14/10/1994
  189  CAPD Hastalarımızda Peritonit Sıklığı: Y- Seti Öncesi ve Sonrası Dönemin Değerlendirilmesi... 11/10/1994 - 14/10/1994
  190  A Low-Dose Strategy for Erytropooetin in HD and CAPD Patients... 03/07/1994 - 06/07/1994
  191  Age-related digoxin-alprazolam interaction.... 30/06/1993 - 03/07/1993
  192  Onkojenik Osteomalazi... 03/05/1993 - 07/05/1993
  193  Koroner Anjiyografi Bulguları İle Elektrokardiyografik Bulguların Karşılaştırılması... 27/09/1992 - 01/10/1992
  194  İnfektif Endokarditte Transtorasik ve Transözofajial Ekokardiyografi Bulguları... 27/09/1992 - 01/10/1992
  195  Koroner Arter Fistül ve Arterio-Venöz Malformasyonları... 27/09/1992 - 01/10/1992
  196  Yaşlılarda Digoksin-Alprazolam Etkileşmesi... 19/06/1991 - 21/06/1991
 • NO AD YIL
  1  NEFROPATOLOJİ BÖBREK HASTALIKLARI VE BÖBREK TRANSPLANTASYON PATOLOJİSİ...  2012
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Amiloride duyarlı hipertansiyon Güncel Konular-Hipertansiyon...  2007
  2  Periton Diyalizi Polikliniği Dokuz Eylül Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı El Kitabı...  2004
 • NO AD TARIH
  1  BİRİNCİL MEMBRANÖZ GLOMERULONEFRİTTE C4D VARLIĞININ VE YOĞUNLUĞUNUN BÖBREK HASARLANMA DERECESİ VE BÖBREK SAĞKALIMI AÇISINDAN ÖNEMİ...  1/2014 - 10/2015
  2  ıga nefritinde cd4 birikiminin renal sağkalım ve prognoz üzerine etkileri i...  6/2013 - /
  3  Demir Sükroz Ve Demir Dekstranın Sıçanlarda Periferik Kanda Lenfosit Dağılımına Ve Işlevleri Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması...  6/2011 - 1/2012
  4  DEÜ, Hemodiyaliz Merkezi'nde ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması ve Uygulanması...  5/2006 - 5/2008
  5  İlaç ve Zehir Danışma Merkezine bildirilen metanol zehirlenmeleri...  1/2003 - 1/2003
 • NO AD YIL
  1  türk nefroloji derneği 32.kongresi en iyi sözlü bildiri...  2015
 • NO AD YIL
  1  International Society for Peritoneal Dialysis (ISPD)  2001