En

PROF.DR. CANER ÇAVDARTIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1990
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  1995
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji  1999
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları  2004
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2009
 • NO AD YIL
  1  Böbrek Nakli Alıcılarının Morbidite, Hasta ve Greft Sağkalımı Yönünden Değerlendirilmesi:...  2017
  2  Nadir Bir Akut Böbrek Hasarı Nedeni: Kristal Nefropatisi...  2017
  3  Birincil Membranöz Nefropatide C4d Varlığı ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ile Bir...  2017
  4  Prevalance and Causes of proteinuria in Kidney Transplant recipients: Data from Single Center...  2016
  5  Sıfırıncı saat greft biyosisinde mezengiyal IgA birikimi: İki olgu...  2016
  6  IgA nephropathy: association of C4d with clinical and histopathological findings and possible role o...  2015
  7  IgA nephropathy: association of C4d with clinical and histopathological findings and possible role o...  2015
  8  Demir Sükroz Ve Demir Dekstran'ın Sıçanlarda Periferik Kanda Lenfosit Dağılım Ve İşlevleri ...  2015
  9  Pauci-immune Necrotizing Crescentic Glomerulonephritis with Crescentic and Full Moon Extracapillary ...  2013
  10  naturally occurring polymerase and surface gene variants of hepatitis b virus in turkish hemodialysi...  2012
  11  favizm sonucu gelişen akut böbrek yetmezliği...  2012
  12  Unusual Case of Severe Late-Onset Cytomegalovirus-Induced Hemorrhagic Cystitis and Ureteritis in a R...  2012
  13  Results of 4-year analysis of conversion from calcineurin inhibitors to mtor inhibitors in renal tra...  2011
  14  Tuberculosis in Renal Transplant Recipients...  2011
  15  demographic and clinical characteristics of patients with autosomal dominant polycistic kidney disea...  2011
  16  Mupirocin application at the exit site in peritonealdialysis patients: Five years of experience...  2010
  17  Successful management of pregnancy in two kidney transplant recipients....  2010
  18  A rare cause of renovascular hypertension: Takayasu arteritis with only renal artery involvement....  2009
  19  The Effects Of Darbepoetın On Perıtoneal Fıbrosıs Induced By Chemıcal Perıtonıtıs And On Per...  2009
  20  A Rare Cause of Hypertension and Acute Renal Failure in Kidney Transplant Recipients...  2009
  21  Effect of Once-a-Week vs Thrice-a-Week Application of Mupirocin on Methicillin and Mupirocin Resista...  2008
  22  Cytomegalovirus Disease in Renal Transplant Recipients: a Single-Center Experience...  2008
  23  A Renal Transplant Recipient with Delayed Gastric Emptying in Amyloidosis due to Familial Mediterran...  2008
  24  Successful Therapy with Rituximab of Refractory Acute Humoral Renal Transplant Rejection: a Case Rep...  2008
  25  Hyperuricemia Influences Chronic Cyclosporine Nephropathy...  2008
  26  Evaluation of telomerase activity in gingival fibroblasts of cyclosporine-treated patients....  2008
  27  Do MMP-1 levels of gingival fibroblasts have a role in the gingival overgrowth of cyclosporine-treat...  2008
  28  Üremik Kemik Hastalığı ile İlişkili Bilateral Femur Kırığı...  2007
  29  Effect of intravenous iron sucrose on oxidative stress in peritoneal dialysis patients...  2007
  30  Bilateral renal infarction in a patient with lung carcinoma treated with cisplatin and gemcitabine...  2007
  31  Successful Reuse of a Transplanted Kidney: 3-year Follow-up...  2007
  32  Lityum İlişkili Nefrotik Sendrom Olgusu...  2007
  33  Isolated Hydatid Disease of the Native Kidney in a Renal Transplant Recipient...  2007
  34  Kardiyovasküler hastalık gelişiminde bir risk faktörü: Böbrek hastalığı...  2007
  35  Early Presentation of CMV Gastritis in Renal Transplant Recipients: Case Reports...  2006
  36  Outcome of Kidney Transplantation for Renal Amyloidosis: a Single-Center Experience...  2006
  37  İnvazif Aspergilloza Bağlı Orbital Apeks Sendromu Olan Renal Transplantasyon Alıcısı...  2005
  38  Reflex Sympathetic Dystrophy Syndrome Due To Arteriovenous Fistula...  2005
  39  Mesalazine-Associated Acute Tubulointerstitial Nephritis in a Patient with Spondyloarthropathy...  2005
  40  Intermittent Chyluria...  2005
  41  İnvaziv aspergillosise bağlı orbital apeks sendromu olan bir renal transplant alıcısı....  2005
  42  Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığında böbrek dışı tutulum...  2005
  43  Nadir bir durum:Yeşil idrar...  2004
  44  Kanserli Hastalarda Uzun Süreli Kalıcı Santral Venöz Kateter Komplikasyonları...  2004
  45  The effects of once- or thrice-weekly mupirocin application on mupirocin resistance in patients on c...  2004
  46  Emergence of Resistance in Staphylococci after Long-term Mupirocin Application in Patients on Contin...  2004
  47  Acute methanol poisonings reported to the Drug and Poison Information Center in Izmir, Turkey....  2003
  48  The comparison of antibody response to influenza vaccination in continuous ambulatory peritoneal dia...  2003
  49  Gastric Cancer diagnosed in a patients with cresentric glomerulonephritis....  2003
  50  Böbrek Nakilli Iki Olguda Başarılı Gebelik Yönetimi ...  2003
  51  The comparison of antibody response to influenza vaccination in continuous ambulatory peritoneal dia...  2003
  52  Intraperitoneal and subcutaneous pharmacokinetics of low molecular weight heparin in continuous ambu...  2003
  53  The Effects of Intravenous Iron Treatment on Oxidant Stress and Erythrocyte Deformability in Hemodia...  2003
  54  The Effects of Weekly Mupirocin Application on Infections in Continuous Ambulatory Peritoneal Dialys...  2003
  55  Analysis of premature ejaculation in hemodialysis patients using International Index of Erectile Fun...  2003
  56  Hemodiyaliz Hastalarinda Arteriovenoz Fistüllerin Değerlendirilmesi...  2002
  57  Sexual dysfunction in male patients on hemodialysis: assessment with the International Index of Erec...  2002
  58  Efficacy and safety of sildenafil for treating erectile dysfunction in patients on dialysis...  2002
  59  Amfizematöz piyelonefritli bir olgu...  2002
  60  Acute Renal Failure due to Rhabdomyolysis Secondary to Severe Hyperosmolality: A Case Report...  2002
  61  Paraspinal muscle abscess due to methicillin resistant staphylococcus aureus in a patient with chron...  2002
  62  Avascular acetabular necrosis in a renal transplant patient...  2002
  63  Nephrogenic Ascites Cured by Persistent Ultrafiltration: Case Report...  2002
  64  Outcome of Renal Transplantation: 7-year Experience...  2001
  65  Glomerular HLA DR DP DQ expression in renal diseases...  2001
  66  Renal Arter Anevrizması: Bir Olgu Sunumu ve Yayınların Gözden Geçirilmesi...  2001
  67  Myopathy in a Patient with Mild Renal Dysfunction and Nasopharyngeal Cancer; Colchicine As a Causati...  2001
  68  Atherosclerotic Heart Disease in Dialysis Patients....  2000
  69  Vücut Kompozisyonu Değişikliklerini Saptamada Dual-Enerji X-ray Absorbsiyometri ve Biyoelektrik ...  2000
  70  Efficiency of Cisplatin and Epirubicin chemotherapy regimen in Primary Unknown Metastatic Adenocarc...  2000
  71  Sürekli Ambulatuvar Periton Diyalizi (SAPD) Hastalarında S.Aureus Deri Taşıyıcılığının Per...  2000
  72  Effects of Conventional Heparin and Low Molecular Weight Heparin Treatment on Lipid Metabolism Durin...  1999
  73  Effects of heparin and enoxaparin on lipids and oxidant system during a single hemodialysis session...  1999
  74  Comparison of two different Kt/V methods in continuous ambulatory peritoneal dialysis patients....  1999
  75  Psychosexual function in CAPD and hemodialysis patients...  1999
  76  Influenza İnfeksiyonu ve Influenzadan Korunma...  1999
  77  Kombine Sodyum ve Ultrafiltrasyon Modellemesinin Hemodiyalizde Görülen Semptomlar Üzerine Etkisi...  1999
  78  Sistemik lupus eritematozus olarak tedavi başlanan bir trombotik trombositemik purpura hastası...  1999
  79  Hypomagnesemia and mild rhabdomyolysis in living related donor renal transplant recipient treated wi...  1998
  80  Kronik Böbrek Yetersizliği ve Diyet...  1997
  81  Non-infectious Complications of Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis: Evaluation with Peritonea...  1997
  82  Lipid peroxidation and antioxidant activity in chronic haemodialysis patients treated with recombina...  1997
  83  Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Eritropoietin ve Demir Tedavisi: İzmir İli Konsensus Rapo...  1997
  84  Reaktif oksijen partikülleri ve antioksidan savunma...  1997
  85  HIV İnfeksiyonu ve Böbrekler...  1997
  86  Hemodiyaliz hastalarında oksidan stres ve antioksidan savunma...  1997
  87  Hastalıkların patogenez ve tedavisinde reaktif oksijen partikülleri ve antioksidanlar...  1997
  88  Influence of Methodological Differences on Microbiological Diagnosis of CAPD Peritonitis...  1996
  89  Behçet's disease with pulmonary involvement, superior vena cava syndrome, chyloptysis and chylous a...  1996
  90  Sürekli Ayakta Periton Diyaliz Tedavisi Sırasında Görülen Bir Akut Pankreatit Olgusu...  1996
  91  Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Peritonit Sıklığı: Y-Seti Öncesi ve Sonrası D...  1996
  92  Hemodiyalizde heparin ve düşük molekül ağırlıklı heparinin antioksidan enzim aktiviteleri ve...  1995
  93  Bir olgu nedeni ile Wegener Granülomatozu...  1995
  94  Urginea maritima (Squill) toxicity...  1995
  95  Diyabetik hastalarda sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisi...  1995
  96  Son Dönem Böbrek Yetmezliğinin Tedavisinde 2 Yıllık Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi (CAPD) De...  1995
  97  Atrial septal defekt tanısında transözofajial ve transtorasik 2-boyutlu renkli doppler ekokardiyo...  1994
  98  İnfektif endokarditte transtorasik ve transözofajiyel ekokardiyografi bulguları...  1994
  99  İntratorasik non-hodgkin lenfomalı bir hastada saptanan antidiüretik hormonun uygunsuz salınım ...  1994
  100  Behçet hastalığında diyastolik fonksiyonların pulsed doppler ile araştırılması...  1994
  101  Oncogenous osteomalacia - report of case...  1994
  102  Transözofajiel ve transtorasik renkli doppler ekokardiyografi ile tespit edilen mitral yetmezliğin...  1994
  103  Microangiopathic hemolytic anemia in a patient with pancreatic carcinoma...  1993
  104  Age related digoxin-alprazolam interaction...  1993
  105  Mitral stenozlu hastalarda pulmoner venöz akımın pulse doppler ile tetkiki...  1993
 • NO AD TARİH
  1  amiloidoza bağlı kronik böbrek yetmezliği gelişen hastalarda böbrek nakli:tek merkez deneyimi... 19/10/2016 - 23/10/2016
  2  birincil ıga nefropatisinde cd4 varlığının ve yoğunluğunun böbrek hasarlanma derecesi ve sa... 21/11/2015 - 25/11/2015
  3  İleri yaştaki bir olguda kresentik Henoch-Schonlein purpura nefriti ve p-ANCA pozitifliği... 21/11/2015 - 25/11/2015
  4  ANCA ilişikili vaskülit ve AA amiloidoz birlikteliği: olgu sunumu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  5  Nadir bir kronik böbrek yetmezliği etyolojisi: Kristal nefropatisi... 21/11/2015 - 25/11/2015
  6  Monoklonal gammopati ile birliktelik gösteren glomerülonefritler: iki olgu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  7  Kronik periaortit tanısı olan bir hastada hızlı ilerleyen glomerülonefrit gelişimi:olgu sunumu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  8  birincil membranöz nefropatide cd4 varlığı ve yoğunluğunun böbrek hasarlanma derecesi ve sağ... 21/11/2015 - 25/11/2015
  9  Plazma hücreli neoplazi ile ilişkili nodüler glomerüloskleroz: olgu sunumu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  10  Birincil IgA Nefropatisinde Glomerüler C4d Varlığının Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Böbrek Sa... 21/10/2015 - 25/10/2015
  11  Nakledilmiş böbreğin başka bir hastada yeniden kullanımı: 12 yıllık izlem... 21/10/2015 - 25/10/2015
  12  Sıfırıncı saat greft böbrek biyopsisinde mezangiyal immünglobulin A (IgA) birikimi: iki olgu... 21/10/2015 - 25/10/2015
  13  DEÜTF hastanesinde izlenen böbrek nakli alıcılarının morbidite, hasta ve greft sağkalımı y... 21/10/2015 - 25/10/2015
  14  Kombine karaciğer ve böbrek nakli olgularımızın uzun dönem sonuçları... 15/10/2014 - 18/10/2014
  15  Karaciğer ve böbrek nakli uygulanan hastalarda uzun dönem sonuçlarımız... 16/04/2014 - 20/04/2014
  16  Anca Pozitif Vaskülitlerde Mezanjiyal IgA Birikimi... 13/11/2013 - 17/11/2013
  17  behçet hastasında tekrarlayan kan işeme:mesanede ülserler... 13/11/2013 - 17/11/2013
  18  Hilal mi Dolunay mı?... 16/11/2011 - 20/11/2012
  19  Bir KML Hastasında Tirozin Kinaz İnhibitörü Olan Nilotinib İlişkili FSGS Ve Glomeruler Nekroz... 19/10/2011 - 23/10/2011
  20  ratlarda oluşturulan enkapsüle peritoneal fibrosis modelinde vasküler endotelyal büyüme faktör... 19/10/2011 - 23/10/2011
  21  bir sapd hastasında evde yoğurt yapımı sırasında peritonit: lactococcus lactis... 19/10/2011 - 23/10/2011
  22  Olgu Sunumu: Nutcracker Sendromu... 19/10/2011 - 23/10/2011
  23  demir sükroz ve demir dekstranın sıçanlarda periferik kanda lenfosit dağılım ve işlevleri ü... 19/10/2011 - 23/10/2011
  24  Böbrek nakli hastalarında proteinüri prevalansı ve nedenleri... 14/10/2010 - 17/10/2010
  25  Böbrek nakil hastalarında kalsinörin inhibitörlerinden mTOR inhibitörlerine dönüşüm yapıla... 14/10/2010 - 17/10/2010
  26  Oxford sınıflandırma sisteminin tekrarlanabilirliği ve geçerliliği- kresent özelliği de ekle... 22/09/2010 - 27/09/2010
  27  Evaulating the Perceptions of Nephrology Physicians: An Analysis of Quality Management... 06/11/2009 - 07/11/2009
  28  Tuberculosis in renal transplant recipients... 30/08/2009 - 02/09/2009
  29  Tekrarlayan İkincil Hiperparatiroidi: Submandibular Ektopik Paratiroid Bezi... 19/11/2008 - 23/11/2008
  30  Sekonder Hiperparatiroidinin Nadir Komplikasyonu: Maksiller Sinüs Brown Tümörü... 19/11/2008 - 23/11/2008
  31  Sıçanlarda Kimyasal Peritonite Bağlı Periton Fibrozisinde Pentoksifilinin Etkisinin İncelenmesi... 19/11/2008 - 23/11/2008
  32  Darbepoetin'in Kimyasal Peritonitin Neden Olduğu Peritoneal Fibrozis ve Sıçanlarda Peritoneal Do... 25/10/2008 - 29/10/2008
  33  Böbrek Nakli Hastasında Barsak Tüberkülozu: Olgu Sunumu... 15/10/2008 - 18/10/2008
  34  Böbrek nakli sonrası renal hücreli karsinom... 28/05/2008 - 31/05/2008
  35  Nefroloji Hekimlerinin Kalite Yönetim Sistemi Algılamalarının Değerlendirilmesi... 14/11/2007 - 18/11/2007
  36  Uzun süreli lityum kullanımına bağlı gelişen akut intersitisyel nefrit... 14/11/2007 - 18/11/2007
  37  Böbrek Nakli Hastalarında ATG ile İlişkili Spontan Bakteriyel Peritonit: Olgu Sunumu... 14/11/2007 - 18/11/2007
  38  Renovasküler Hipertansiyonun Nadir Bir Nedeni: İzole Renal Arter Tutulumlu Takayasu Arteriti... 14/11/2007 - 18/11/2007
  39  Renovasküler Hipertansiyonun Nadir Bir Nedeni: Mid-Aortik Sendrom... 14/11/2007 - 18/11/2007
  40  Hemodiyaliz Olgularında Santral Venöz Darlık ve Okluzyonların Endovasküler Tedavisi... 27/10/2007 - 31/10/2007
  41  Hemodiyaliz Hastalarının Ön Kol Arteriovenöz Fistüllerinde Gelişen Darlık ve Okluzyonların E... 27/10/2007 - 31/10/2007
  42  Hyperuricemia Exacerbates Chronic Cyclosporine Nephropathy... 29/09/2007 - 03/10/2007
  43  Evaluation of Telomerase Activity in Gingival Fibroblast of CsA Treated Patients... 04/07/2007 - 06/07/2007
  44  Do MMP-1 Levels of Gingival Fibroblast Have a Role in the Gingival Overgrowth of CSA-treated patient... 04/07/2007 - 06/07/2007
  45  CMV Disease in Renal Transplant Recipients: Single Center Experience... 04/07/2007 - 06/07/2007
  46  A rare Cause of Hypertension in Kidney Transplant Recipients- Case Report... 04/07/2007 - 06/07/2007
  47  Hyperuricemia Exacerbates Chronic Cyclosporine Nephropathy... 04/07/2007 - 06/07/2007
  48  Refractory Acute Humoral Renal Transplant Rejection with Successful Therapy by Rituximab... 04/07/2007 - 06/07/2007
  49  A renal Transplant Recipient with Delayed Gastric Emptying in Amyloidosis Due to Familial Mediterran... 04/07/2007 - 06/07/2007
  50  Cytomegalovirus disease in renal transplant recipients: a single-center experience... 30/06/2007 - 04/07/2007
  51  The Results of Parathyroidectomies in Hemodialysis and Peritoneal Dialysis Patients... 21/04/2007 - 25/04/2007
  52  Renal Osteodistrofi İlişkili Bilateral Femur Kırığı: Olgu Sunumu... 28/10/2006 - 01/11/2006
  53  FSGS Hastalarında Böbrek Biyopsisinin Methenamine Gümüş Boyaması ile Nicel Digital Histokimya ... 28/10/2006 - 01/11/2006
  54  Lityum İlişkili Nefrotik Sendrom Olgusu... 28/10/2006 - 01/11/2006
  55  Daha Önceden Nakledilen Böbreğin Yeniden Kullanımı: Uzun Dönem İzlem... 14/09/2006 - 17/09/2006
  56  Böbrek Nakli Hastasında Tubo-Ovaryen Abse: Olgu Sunumu... 14/09/2006 - 17/09/2006
  57  QUANTATIVE DIGITAL HISTOCHEMISTRY WITH METHENAMINE SILVER STAINING IN NATIVE RENAL BIOPSIES... 16/07/2006 - 20/07/2006
  58  Hemodiyaliz Hastalarının Hastaneye Yatış Nedenlerinin Saptanması... 16/11/2005 - 20/11/2005
  59  SAPD Hastalarında Çıkış Yerine Mupirosin Uygulaması: 5 Yıllık Sonuçlarımız... 16/11/2005 - 20/11/2005
  60  Böbrek Nakli Hastalarında CMV Gastriti: Olgu Sunumu... 16/11/2005 - 20/11/2005
  61  Türkiye'deki Otozomal Dominant Böbrek Hastalarının Demografik ve Klinik Özellikleri-908 Hastan... 16/11/2005 - 20/11/2005
  62  Renal Replasman Tedavisi Alan Hastaların Hastaneye Yatış Nedenleri ve Hastanede Kalma Süreleri A... 16/09/2005 - 20/09/2005
  63  Renal Replasman Tedavisi Alan Hastaların Ölüm Nedenleri ve Hasta Sağkalımı Açısından Karş... 16/09/2005 - 20/09/2005
  64  Böbrek Nakli Hastalarında Tüberküloz... 22/06/2005 - 24/06/2005
  65  Renal Replasman Tedavisi Alan Hastalarda Görülen Enfeksiyonlar... 27/04/2005 - 30/04/2005
  66  The effect of intravenous iron on oxidative stress in CAPD patients... 28/02/2005 - 03/03/2005
  67  G6PD Enzim Eksikliği Sonucu İntravasküler Hemoliz ve Hemoglobinüriye Bağlı Akut Böbrek Yetme... 10/09/2004 - 14/09/2004
  68  Böbrek Nakli Hastalarında Kalsinörin İnhibitörü Tedavisinden Sirolimus Tedavisine Dönüşüm:... 10/09/2004 - 14/09/2004
  69  Böbrek Transplantasyon Hastalarında Renin Angiotensin Sistemi Gen Polimorfizminin Kronik Allograft... 10/09/2004 - 14/09/2004
  70  Hemodiyaliz Hastalarında Paraoksonaz Aktivitesinin Değerlendirilmesi... 05/09/2004 - 09/09/2004
  71  Otoimmün Tiroidit ve Primer Biliyer Siroz ile Birlikte Fokal Segmental Glomeruloskleroz... 02/06/2004 - 06/06/2004
  72  Hemodiyaliz hastasında spinal epidural abse... 01/06/2004 - 05/06/2004
  73  Emergence of Resistant Staphylococcal Strains After Long-Term Mupirocin Application in CAPD Patients... 09/02/2004 - 11/02/2004
  74  İntermittant Şilüri: Olgu Sunumu... 13/09/2003 - 16/09/2003
  75  Hemodiyalize Bağlı Gelişmiş Santral Venöz Darlık ve Oklüzyonların Endovasküler Tedavisi: Pr... 12/09/2003 - 16/09/2003
  76  Daha Önce Transplantasyon Yapılmış Böbreğin Yeniden Kullanımı (Reuse): Olgu Sunumu... 12/09/2003 - 16/09/2003
  77  Nadir bir durum: Yeşil idrar... 12/09/2003 - 16/09/2003
  78  The Effects of Conversion from Azathioprine to Mycophenolate Mofetile and Cyclosporin-A Dose Reducti... 25/06/2003 - 27/06/2003
  79  Renal Transplant Recepient with Orbital Apex Syndrome due to Rhino-Orbital-Cerebral Aspergillosis: C... 25/06/2003 - 27/06/2003
  80  Right Donor Nephrectomy and Adrenalectomy: Case Report... 25/06/2003 - 27/06/2003
  81  Prevention of Bone Loss in Kidney Graft Recipients with Pamidronate... 25/06/2003 - 27/06/2003
  82  İlaç ve Zehir Danışma Merkezi'ne bildirilen metanol zehirlenmeleri, İzmir, Türkiye... 08/05/2003 - 09/05/2003
  83  Kanserli hastalarda uzun sureli kalıcı santral venöz giriş yolu komplikasyonları... 23/04/2003 - 27/04/2003
  84  Kanserli Hastalarda Uzun Süreli Kalıcı Santral Venöz Giriş Yolu Komplikasyonları... 23/04/2003 - 27/04/2003
  85  The Effects of Weekly Mupirocin Application on Infections in CAPD Patients... 02/03/2003 - 04/03/2003
  86  Kronik Allogreft Nefropatisinde Azotioprinden Mikofenolat Mofetile Geçişin Renal Fonksiyon Üzerin... 17/10/2002 - 20/10/2002
  87  Sporadik Hipokalemik Paralizi Olgusu... 25/09/2002 - 29/09/2002
  88  Arteriyo-venöz fistüle bağlı refleks sempatik distrofi sendromu... 25/09/2002 -
  89  Sporadik Hipokalemik Paralizi Olgusu... 25/09/2002 - 29/09/2002
  90  Sexual dysfunction in male patients on hemodialysis: assessment with International Index of Erectile... 22/09/2002 - 26/02/2002
  91  Efficacy and safety of sildenafil in the treatment of erectile dysfunction in dialysis patients... 22/09/2002 - 26/02/2002
  92  Kanın laboratuvara ulaştırılma süreci fosfor düzeyini etkiler mi?... 17/09/2002 - 21/09/2002
  93  Hemodiyaliz Hastalarında Oral E Vitamini ile E Vitamini Kaplı Membranın Oksidan-Antioksidan Siste... 17/09/2002 - 21/09/2002
  94  AV- Fistüle Bağlı Refleks Sempatik Distrofi (RSD)... 17/09/2002 - 21/09/2002
  95  Hemodiyaliz hastalarında örnek diyetin fosfor düzeyine etkisi... 17/09/2002 - 21/09/2002
  96  Hemodiyaliz fistülü olan hastalarda girişimsel radyolojik uygulamalar.... 26/10/2001 - 31/10/2001
  97  Emphysematous pyelonephritis: Two cases and review the literature... 04/10/2001 - 06/10/2001
  98  Hemodiyaliz Hastalarında Arteriovenöz Fistüllerin Değerlendirilmesinde Manyetik Rezonans Anjiogr... 05/09/2001 - 09/09/2001
  99  Arteriovenöz Fistüllerde Teknik Sağkalım... 05/09/2001 - 09/09/2001
  100  Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit G Virüs (HGV-GBV/C) İnfeksiyonunun cDNA Polimeraz Zincir Tepkime... 05/09/2001 - 09/09/2001
  101  Hemodiyaliz sırasında yapılan egzersizin diyaliz yeterliliğine etkisi... 05/09/2001 - 09/09/2001
  102  Causative Agents of 177 Peritonitis Episodes... 26/06/2001 - 29/06/2001
  103  Staphylococcal Exit-Site Infections Are Associated With Peritonitis... 26/06/2001 - 29/06/2001
  104  The Incidence and Causes of Exit-Site Infections... 26/06/2001 - 29/06/2001
  105  Effects of Intraperitoneal Low Moleculer Weight Heparins on Systemic and Intraperitoneal Coagulation... 24/06/2001 - 27/06/2001
  106  A New Screening Test in Diagnosis of Peritonitis in Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Patien... 24/06/2001 - 27/06/2001
  107  Leukopenia after Combined Use of Mycophenolate Mofetil and Enalapril: A Synergistic Hematological To... 24/05/2001 - 26/05/2001
  108  Coexistence of Invasive Pulmanary Aspergillosis and Pneumocystis Carinii Pneumonia in a Renal Allog... 24/05/2001 - 26/05/2001
  109  Tıp eğitiminde staj öncesi kliniğe giriş eğitimi... 24/04/2001 - 28/04/2001
  110  Echocardiographic Parameters in Geriatric Hemodialysis Patients Compared with The Younger... 01/01/2001 - 01/01/2001
  111  Böbrek Fonksiyon Bozukluğu ve Nazofarengeal Kanserli Bir Olguda Kolşisin Miyopatisi... 17/10/2000 - 20/10/2000
  112  The Effects of Intravenous Iron Therapy on Oxidant Stess and Erythrocyte Deformability in Hemodialys... 17/09/2000 - 20/09/2000
  113  Infection in Kidney Allograft Recipients: Analysis of 67 Consecutive Cases... 08/06/2000 - 11/06/2000
  114  Outcome of Renal Transplantation: 7 Years' Experience... 08/06/2000 - 11/06/2000
  115  Plazma Endotelin Düzeyine Farklı Hemodiyaliz Membranların Etkisi... 05/06/2000 - 09/06/2000
  116  Hemodiyaliz hastalarında plazma total homosistein düzeyine farklı diyaliz membranlarının etkile... 14/11/1999 - 18/11/1999
  117  Hemodiyaliz Hastalarında Vücut Kompozisyonu Tayininde Dual- Enerji X-Ray Absorbsiyometri ve Biyoel... 14/11/1999 - 16/11/1999
  118  Intraperitoneal Pharmakokinetics of Low Molecular Weight Heparin in Peritoneal Dialysis... 05/09/1999 - 08/09/1999
  119  The Comparison of Antibody Response to Influenza Vaccination in CAPD, HD and Renal Tx Patients... 05/09/1999 - 08/09/1999
  120  The relationship between tubular MHC class II antigen and CD44 expression and renal scarring, blood ... 05/09/1999 - 05/08/1999
  121  Influence of hemodialysis with different types of membranes on plasma homocysteine and vitamin B12 l... 01/01/1999 -
  122  Effects of Combined Sodium and Ultrafiltration Modelling on Symptoms Occurring During Hemodialysis... 06/06/1998 - 09/06/1998
  123  IGF and IGFBP-3 Levels in Dialysis Patients... 06/06/1998 - 09/06/1998
  124  Hemodiyaliz ve CAPD Hastalarının Kardiyovasküler Açıdan karşılaştırılması... 10/11/1997 - 14/11/1997
  125  Siklosporin Tedavisine Bağlı izole Hipomagnezemi... 10/11/1997 - 14/11/1997
  126  Psycho-sexual Functions in CAPD Patients... 20/02/1997 - 23/02/1997
  127  İnterdiyalitik Semptomlar En Az İntradiyalitik Semptomlar Kadar Hastaları Rahatsız Ediyor... 22/10/1996 - 26/10/1996
  128  Dokuz Eylül Üniversitesi SAPD Hastalarında Peritonitlerin Değerlendirilmesi... 22/10/1996 - 26/10/1996
  129  The Effect of Conventional Heparin (H) and Low Molecular Weight Heparin (LMWH) Treatment on Lipid Me... 18/06/1996 - 21/06/1996
  130  HD Hastalarında Heparin ve LMWH'in Lipid Metabolizması ve Oksidan Sisteme Etkileri... 03/10/1995 - 07/10/1995
  131  Non-Infectious Complications of CAPD : Evaluation with Peritoneal Computed Tomography (PCT)... 18/06/1995 - 21/06/1995
  132  The Influence of Methodologic Differences on Microbiological Diagnosis of CAPD Peritonitis... 18/06/1995 - 21/06/1995
  133  The Relation Between Antioxidant Enzymes and Serum Iron, Copper, Seruloplasmin Levels in Hemodialyse... 11/06/1995 - 14/06/1995
  134  Red Cell Lipid Peroxidation and Antioxidant System in Chronic Hemodialysis Patients Treated with R-H... 11/06/1995 - 14/06/1995
  135  Primeri Bilinmeyen Metastatik Tümörlerde Cipslatin-Epirubicin Kombinasyon Kemoterapisi... 28/05/1995 - 02/06/1995
  136  CAPD Hastalarımızda Peritonit Sıklığı: Y- Seti Öncesi ve Sonrası Dönemin Değerlendirilmesi... 11/10/1994 - 14/10/1994
  137  Sürekli Ambulatuvar Periton Diyalizi (CAPD) Hastalarında S. Aureus Taşıyıcılığının Periton... 11/10/1994 - 14/10/1994
  138  Düşük Klirens Polikliniği... 11/10/1994 - 14/10/1994
  139  Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Eritropoetinin Serum Alfa -1- Antitripsin Düzeyine Etkisi... 11/10/1994 - 14/11/1994
  140  CAPD Tedavisi Sırasında Görülen Akut Pankreatit... 11/10/1994 - 14/10/1994
  141  Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Oksidan Stres ve Antioksidan Savunma... 11/10/1994 - 14/10/1994
  142  A Low-Dose Strategy for Erytropooetin in HD and CAPD Patients... 03/07/1994 - 06/07/1994
  143  Onkojenik Osteomalazi... 03/05/1993 - 07/05/1993
  144  İnfektif Endokarditte Transtorasik ve Transözofajial Ekokardiyografi Bulguları... 27/09/1992 - 01/10/1992
  145  Koroner Anjiyografi Bulguları İle Elektrokardiyografik Bulguların Karşılaştırılması... 27/09/1992 - 01/10/1992
  146  Koroner Arter Fistül ve Arterio-Venöz Malformasyonları... 27/09/1992 - 01/10/1992
  147  Yaşlılarda Digoksin-Alprazolam Etkileşmesi... 19/06/1991 - 21/06/1991
 • NO AD YIL
  1  NEFROPATOLOJİ BÖBREK HASTALIKLARI VE BÖBREK TRANSPLANTASYON PATOLOJİSİ...  2012
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Amiloride duyarlı hipertansiyon Güncel Konular-Hipertansiyon...  2007
  2  Periton Diyalizi Polikliniği Dokuz Eylül Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı El Kitabı...  2004
 • NO AD TARIH
  1  BİRİNCİL MEMBRANÖZ GLOMERULONEFRİTTE C4D VARLIĞININ VE YOĞUNLUĞUNUN BÖBREK HASARLANMA DERECESİ VE BÖBREK SAĞKALIMI AÇISINDAN ÖNEMİ...  1/2014 - 10/2015
  2  ıga nefritinde cd4 birikiminin renal sağkalım ve prognoz üzerine etkileri i...  6/2013 - /
  3  Demir Sükroz Ve Demir Dekstranın Sıçanlarda Periferik Kanda Lenfosit Dağılımına Ve Işlevleri Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması...  6/2011 - 1/2012
  4  DEÜ, Hemodiyaliz Merkezi'nde ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması ve Uygulanması...  5/2006 - 5/2008
  5  İlaç ve Zehir Danışma Merkezine bildirilen metanol zehirlenmeleri...  1/2003 - 1/2003
 • NO AD YIL
  1  türk nefroloji derneği 32.kongresi en iyi sözlü bildiri...  2015
 • NO AD YIL
  1  International Society for Peritoneal Dialysis (ISPD)  2001