En

PROF.DR. CANER ÇAVDAR TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1990
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  1995
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji  1999
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları  2004
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2009
 • NO AD YIL
  1  Clinical significance of mesangial IgM deposition in patients with IgA nephropathy...  2018
  2  Should We Use Adenosine Deaminase Assay for the Differential Diagnosis of Tuberculous Peritonitis in...  2018
  3  Monoklonal Gammopati İle Birliktelik Gösteren Glomerülonefritler: İki Olgu....  2017
  4  Plazma hücresi Neoplazi ile İlişkili Nodüler Glomerüloskleroz: Olgu Sunumu....  2017
  5  Böbrek Nakli Alıcılarının Morbidite, Hasta ve Greft Sağkalımı Yönünden Değerlendirilmesi:...  2017
  6  Nadir Bir Akut Böbrek Hasarı Nedeni: Kristal Nefropatisi...  2017
  7  Birincil Membranöz Nefropatide C4d Varlığı ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ile Bir...  2017
  8  Evaluation of Clinical and Pathological Characteristics of patients with Iga NephropathyBased on Oxf...  2017
  9  İdiyopatik Kronik Periaortit Tanısı Olan Bir Olguda Hızlı İlerleyen Glomerülonefrit Gelişimi...  2016
  10  Prevalance and Causes of proteinuria in Kidney Transplant recipients: Data from Single Center...  2016
  11  İleri yaştaki bir olguda kresentik henoch-schönlein purpurası nefritite p-ANCA pozitifliği...  2016
  12  Sıfırıncı saat greft biyosisinde mezengiyal IgA birikimi: İki olgu...  2016
  13  IgA nephropathy: association of C4d with clinical and histopathological findings and possible role o...  2015
  14  Demir Sükroz Ve Demir Dekstran'ın Sıçanlarda Periferik Kanda Lenfosit Dağılım ve İşlevleri ...  2015
  15  Pauci-immune Necrotizing Crescentic Glomerulonephritis with Crescentic and Full Moon Extracapillary ...  2013
  16  naturally occurring polymerase and surface gene variants of hepatitis b virus in turkish hemodialysi...  2012
  17  favizm sonucu gelişen akut böbrek yetmezliği...  2012
  18  Unusual Case of Severe Late-Onset Cytomegalovirus-Induced Hemorrhagic Cystitis and Ureteritis in a R...  2012
  19  Results of 4-year analysis of conversion from calcineurin inhibitors to mtor inhibitors in renal tra...  2011
  20  Tuberculosis in Renal Transplant Recipients...  2011
  21  demographic and clinical characteristics of patients with autosomal dominant polycistic kidney disea...  2011
  22  Mupirocin application at the exit site in peritonealdialysis patients: Five years of experience...  2010
  23  Successful management of pregnancy in two kidney transplant recipients....  2010
  24  A rare cause of renovascular hypertension: Takayasu arteritis with only renal artery involvement....  2009
  25  The Effects Of Darbepoetın On Perıtoneal Fıbrosıs Induced By Chemıcal Perıtonıtıs And On Per...  2009
  26  A Rare Cause of Hypertension and Acute Renal Failure in Kidney Transplant Recipients...  2009
  27  Cytomegalovirus Disease in Renal Transplant Recipients: a Single-Center Experience...  2008
  28  Effect of Once-a-Week vs Thrice-a-Week Application of Mupirocin on Methicillin and Mupirocin Resista...  2008
  29  Evaluation of telomerase activity in gingival fibroblasts of cyclosporine-treated patients....  2008
  30  A Renal Transplant Recipient with Delayed Gastric Emptying in Amyloidosis due to Familial Mediterran...  2008
  31  Successful Therapy with Rituximab of Refractory Acute Humoral Renal Transplant Rejection: a Case Rep...  2008
  32  Hyperuricemia Influences Chronic Cyclosporine Nephropathy...  2008
  33  Do MMP-1 levels of gingival fibroblasts have a role in the gingival overgrowth of cyclosporine-treat...  2008
  34  Effect of intravenous iron sucrose on oxidative stress in peritoneal dialysis patients...  2007
  35  Üremik Kemik Hastalığı ile İlişkili Bilateral Femur Kırığı...  2007
  36  Bilateral renal infarction in a patient with lung carcinoma treated with cisplatin and gemcitabine...  2007
  37  Successful Reuse of a Transplanted Kidney: 3-year Follow-up...  2007
  38  Lityum İlişkili Nefrotik Sendrom Olgusu...  2007
  39  Isolated Hydatid Disease of the Native Kidney in a Renal Transplant Recipient...  2007
  40  Kardiyovasküler hastalık gelişiminde bir risk faktörü: Böbrek hastalığı...  2007
  41  Early Presentation of CMV Gastritis in Renal Transplant Recipients: Case Reports...  2006
  42  Outcome of Kidney Transplantation for Renal Amyloidosis: a Single-Center Experience...  2006
  43  İnvazif Aspergilloza Bağlı Orbital Apeks Sendromu Olan Renal Transplantasyon Alıcısı...  2005
  44  Reflex Sympathetic Dystrophy Syndrome Due To Arteriovenous Fistula...  2005
  45  İntermitan Şilüri: Olgu Sunumu...  2005
  46  Mesalazine-Associated Acute Tubulointerstitial Nephritis in a Patient with Spondyloarthropathy...  2005
  47  Intermittent Chyluria...  2005
  48  İnvaziv aspergillosise bağlı orbital apeks sendromu olan bir renal transplant alıcısı....  2005
  49  Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığında böbrek dışı tutulum...  2005
  50  Nadir bir durum:Yeşil idrar...  2004
  51  The effects of once- or thrice-weekly mupirocin application on mupirocin resistance in patients on c...  2004
  52  Kanserli Hastalarda Uzun Süreli Kalıcı Santral Venöz Kateter Komplikasyonları...  2004
  53  Emergence of Resistance in Staphylococci After Long-term Mupirocin Application in Patients on Contin...  2004
  54  Emergence of Resistance in Staphylococci after Long-term Mupirocin Application in Patients on Contin...  2004
  55  Acute methanol poisonings reported to the Drug and Poison Information Center in Izmir, Turkey....  2003
  56  The comparison of antibody response to influenza vaccination in continuous ambulatory peritoneal dia...  2003
  57  Böbrek Nakilli Iki Olguda Başarılı Gebelik Yönetimi ...  2003
  58  Gastric Cancer diagnosed in a patients with cresentric glomerulonephritis....  2003
  59  The comparison of antibody response to influenza vaccination in continuous ambulatory peritoneal dia...  2003
  60  The Effects of Weekly Mupirocin Application on Infections in Continuous Ambulatory Peritoneal Dialys...  2003
  61  Intraperitoneal and subcutaneous pharmacokinetics of low molecular weight heparin in continuous ambu...  2003
  62  Analysis of premature ejaculation in hemodialysis patients using International Index of Erectile Fun...  2003
  63  The Effects of Intravenous Iron Treatment on Oxidant Stress and Erythrocyte Deformability in Hemodia...  2003
  64  The Effects of Weekly Mupirocin Application on Infections in Continuous Ambulatory Peritoneal Dialys...  2003
  65  Hemodiyaliz Hastalarinda Arteriovenoz Fistüllerin Değerlendirilmesi...  2002
  66  Sexual dysfunction in male patients on hemodialysis: assessment with the International Index of Erec...  2002
  67  Efficacy and safety of sildenafil for treating erectile dysfunction in patients on dialysis...  2002
  68  Amfizematöz piyelonefritli bir olgu...  2002
  69  Acute Renal Failure due to Rhabdomyolysis Secondary to Severe Hyperosmolality: A Case Report...  2002
  70  Avascular acetabular necrosis in a renal transplant patient...  2002
  71  Paraspinal muscle abscess due to methicillin resistant staphylococcus aureus in a patient with chron...  2002
  72  Nephrogenic Ascites Cured by Persistent Ultrafiltration: Case Report...  2002
  73  Outcome of Renal Transplantation: 7-year Experience...  2001
  74  Glomerular HLA DR DP DQ expression in renal diseases...  2001
  75  Renal Arter Anevrizması: Bir Olgu Sunumu ve Yayınların Gözden Geçirilmesi...  2001
  76  Myopathy in a Patient with Mild Renal Dysfunction and Nasopharyngeal Cancer; Colchicine As a Causati...  2001
  77  Atherosclerotic Heart Disease in Dialysis Patients....  2000
  78  Vücut Kompozisyonu Değişikliklerini Saptamada Dual-Enerji X-ray Absorbsiyometri ve Biyoelektrik ...  2000
  79  Efficiency of Cisplatin and Epirubicin chemotherapy regimen in Primary Unknown Metastatic Adenocarc...  2000
  80  Sürekli Ambulatuvar Periton Diyalizi (SAPD) Hastalarında S.Aureus Deri Taşıyıcılığının Per...  2000
  81  Effects of heparin and enoxaparin on lipids and oxidant system during a single hemodialysis session...  1999
  82  Effects of Conventional Heparin and Low Molecular Weight Heparin Treatment on Lipid Metabolism Durin...  1999
  83  Psychosexual function in CAPD and hemodialysis patients...  1999
  84  Comparison of two different Kt/V methods in continuous ambulatory peritoneal dialysis patients....  1999
  85  Influenza İnfeksiyonu ve Influenzadan Korunma...  1999
  86  Sistemik lupus eritematozus olarak tedavi başlanan bir trombotik trombositemik purpura hastası...  1999
  87  Kombine Sodyum ve Ultrafiltrasyon Modellemesinin Hemodiyalizde Görülen Semptomlar Üzerine Etkisi...  1999
  88  Hypomagnesemia and mild rhabdomyolysis in living related donor renal transplant recipient treated wi...  1998
  89  Kronik Böbrek Yetersizliği ve Diyet...  1997
  90  Non-infectious Complications of Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis: Evaluation with Peritonea...  1997
  91  Lipid peroxidation and antioxidant activity in chronic haemodialysis patients treated with recombina...  1997
  92  Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Eritropoietin ve Demir Tedavisi: İzmir İli Konsensus Rapo...  1997
  93  Hastalıkların patogenez ve tedavisinde reaktif oksijen partikülleri ve antioksidanlar...  1997
  94  HIV İnfeksiyonu ve Böbrekler...  1997
  95  Hemodiyaliz hastalarında oksidan stres ve antioksidan savunma...  1997
  96  Reaktif oksijen partikülleri ve antioksidan savunma...  1997
  97  Behçet's disease with pulmonary involvement, superior vena cava syndrome, chyloptysis and chylous a...  1996
  98  Influence of Methodological Differences on Microbiological Diagnosis of CAPD Peritonitis...  1996
  99  Sürekli Ayakta Periton Diyaliz Tedavisi Sırasında Görülen Bir Akut Pankreatit Olgusu...  1996
  100  Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Peritonit Sıklığı: Y-Seti Öncesi ve Sonrası D...  1996
  101  Hemodiyalizde heparin ve düşük molekül ağırlıklı heparinin antioksidan enzim aktiviteleri ve...  1995
  102  Bir olgu nedeni ile Wegener Granülomatozu...  1995
  103  Urginea maritima (Squill) toxicity...  1995
  104  Diyabetik hastalarda sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisi...  1995
  105  Son Dönem Böbrek Yetmezliğinin Tedavisinde 2 Yıllık Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi (CAPD) De...  1995
  106  İntratorasik non-hodgkin lenfomalı bir hastada saptanan antidiüretik hormonun uygunsuz salınım ...  1994
  107  İnfektif endokarditte transtorasik ve transözofajiyel ekokardiyografi bulguları...  1994
  108  Atrial septal defekt tanısında transözofajial ve transtorasik 2-boyutlu renkli doppler ekokardiyo...  1994
  109  Behçet hastalığında diyastolik fonksiyonların pulsed doppler ile araştırılması...  1994
  110  Oncogenous osteomalacia - report of case...  1994
  111  Transözofajiel ve transtorasik renkli doppler ekokardiyografi ile tespit edilen mitral yetmezliğin...  1994
  112  Microangiopathic hemolytic anemia in a patient with pancreatic carcinoma...  1993
  113  Age related digoxin-alprazolam interaction...  1993
  114  Mitral stenozlu hastalarda pulmoner venöz akımın pulse doppler ile tetkiki...  1993
 • NO AD TARİH
  1  Böbrek Nakli Alıcısında Nadir Bir Derin Ven Trombozu Nedeni: Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma... 18/10/2018 - 21/10/2018
  2  Amiloidozu Olan Böbrek Nakli Alıcılarında Greft ve Hasta Sağkalımlarının Değerlendirilmesi... 18/10/2018 - 21/10/2018
  3  Böbrek Nakli Alıcılarında Sitomegalovirüs Enfeksiyonu ve Hastalığının Araştırılması: Do... 18/10/2018 - 21/10/2018
  4  Fokal Segmental Glomerülosklerozda Glomerüler IgM Birikiminin Kompleman Sistemiyle İlişkisi... 03/10/2018 - 07/10/2018
  5  65 Yaş Üstünde Böbrek Biyopsisi: Hasta Yönetimine Etkisi, Riskleri ve Sonuçları-Tek Merkez De... 03/10/2018 - 07/10/2018
  6  PRİMER AMİLOİDOZLU HASTALARDA RENAL TÜBÜLER P-GLİKOPROTEİN EKSPRESYONUNUN ANALİZİ... 03/10/2018 - 07/10/2018
  7  IgA Nefropatili Hastalarda Mezangiyal IgM Birikiminin Klinik Önemi... 03/10/2018 - 07/10/2018
  8  Sıçanlarda Demir Sükroz ile Toksisite Modelinde Lipoik Asitin Böbrek Hasarı Üzerinde Koruyucu ... 03/10/2018 - 07/10/2018
  9  Membranöz Glomerülonefrit ve ANCA-MPO POZİTİFLİĞİ İLE BAŞVURAN AKCİĞER ADENOKANSER VAKASI... 03/10/2018 - 07/10/2018
  10  The protective effect of nebivolol on renal ischemia/reperfusion injury in rats through the p38 MAPK... 07/07/2018 - 12/07/2018
  11  Böbrek Nakli Alıcılarında Nakil Sonrası İlk Yıl İçinde Gelişen İdrar Yolu Enfeksiyonları... 18/10/2017 - 22/10/2017
  12  Böbrek Nakli Alıcısında Parvovirüs B19 Enfeksiyonu: Olgu Sunumu... 18/10/2017 - 22/10/2017
  13  Periton Diyalizi Kateterinde Balonlaşma ve Renk Değişikliği: 3 Olgu... 18/10/2017 - 22/10/2017
  14  Nefroloji Pratiğinde Plazmaferez Tedavisi: Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi... 18/10/2017 - 22/10/2017
  15  Periton Diyalizi Hastalarında Geriye Kalan Böbrek İşlevlerinin Volüm Kontrolü Üzerine Etkisin... 18/10/2017 - 22/10/2017
  16  Böbrek Biyopsisi Yapılan Diyabetik Hastalarda Diyabet Dışı Böbrek Hastalıklarının Klinik İ... 18/10/2017 - 22/10/2017
  17  Diyabetik Bir Hastada Plazma Hücresi Hastalığı ve Amiloidoza Bağlı Atipik Proteinüri Gelişim... 18/10/2017 - 22/10/2017
  18  Renal Onkositom ve AA Tipi Amiloidoz Birlikteliği: Olgu Sunumu... 18/10/2017 - 22/10/2017
  19  Oküler Değerlendirme Bulgularının Fabry Hastalığının Tanısındaki Önemi: Olgu Sunumu... 18/10/2017 - 22/10/2017
  20  Parkalsitolün Renal İskemi Reperfüzyon Hasarında P38 MAPK Sinyal Yolu Aracılığıyla Koruyucu ... 19/09/2017 - 23/09/2017
  21  The protective effect of paricalcitol on renal ischemia/reperfusion injury in rats through the inhib... 10/09/2017 - 14/09/2017
  22  Böbrek Nakli Alıcısında De Novo Trombotik Mikroanjiyopati: Olgu Sunumu... 06/04/2017 - 09/04/2017
  23  Nadir Görülen Bir Hipertansiyon Nedeni: Middle Aortik Sendrom... 19/10/2016 - 23/10/2016
  24  Amiloidoza Bağlı Kronik Böbrek Yetmezliği Gelişen Hastalarda Böbrek Nakli: Tek Merkez Deneyimi... 19/10/2016 - 23/10/2016
  25  Membranöz Glomerülonefrit ve Warthin Tümörü Birlikteliği: Olgu Sunumu... 19/10/2016 - 23/10/2016
  26  İmmünglobulin G4 İlişkili Tübülointerstisyel Nefrit: Olgu Sunumu... 19/10/2016 - 23/10/2016
  27  Böbrek Nakli Alıcılarında Görülen Uzun Dönem Komplikasyonlar: Malignite Gelişimi... 19/10/2016 - 23/10/2016
  28  İntratorasik Ektopik Böbrek ve Hipertansiyon Birlikteliği... 19/10/2016 - 23/10/2016
  29  Takayasu Arteriti ve AA Tipi Amiloidoz Birlikteliği: Olgu Sunumu... 19/10/2016 - 23/10/2016
  30  Böbrek Nakli Alıcılarında BK Virüs Nefropatisi: Tek Merkez Deneyimi... 19/10/2016 - 23/10/2016
  31  Tüberoskleroz Kompleksi Öyküsü Olan Kadavra Vericiden Böbrek Nakli: 8 Yıllık İzlem... 19/10/2016 - 23/10/2016
  32  Temel Kural: Kan Basıncı Her İki Koldan Ölçülmelidir... 19/10/2016 - 23/10/2016
  33  Damardan Demir Verilen Sıçanlarda Lipoik Asidin Oksidan-Antioksidan Sistem ve Böbrek Hasarı Üze... 19/10/2016 - 23/10/2016
  34  Donör Nefrektomi Sonrası İzlemde Böbrek Vericilerinin Böbrek İşlevleri ve Metabolik Sendrom B... 13/10/2016 - 15/10/2016
  35  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezinde Kadavradan Böbrek Nakli İçin Bekleme ... 13/10/2016 - 15/10/2016
  36  Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağ... 21/11/2015 - 25/11/2015
  37  İleri Yaştaki Bir Olguda Kresentik Henoch-Schönlein Purpura Nefriti ve P-ANCA Pozitifliği... 21/11/2015 - 25/11/2015
  38  Sıfırıncı Saat Greft Böbrek Biyopsisinde Mezangiyal İmmünglobulin A (IgA) Birikimi: İki Olgu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  39  Nakledilmiş Böbreğin Başka Bir Hastada Yeniden Kullanımı: 12 Yıllık İzlem... 21/11/2015 - 25/11/2015
  40  Monoklonal Gammopati ile Birliktelik Gösteren Glomerülonefritler: İki Olgu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  41  Kronik Periaortit Tanısı Olan Bir Hastada Hızlı İlerleyen Glomerülonefrit Gelişimi: Olgu Sunu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  42  Birincil Membranöz Nefropatide C4d Varlığı ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağ... 21/11/2015 - 25/11/2015
  43  Plazma Hücreli Neoplazi ile İlişkili Nodüler Glomerüloskleroz: Olgu Sunumu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  44  Nadir Bir Kronik Böbrek Yetmezliği Etyolojisi: Kristal Nefropatisi... 21/11/2015 - 25/11/2015
  45  ANCA İlişkili Vaskülit ve AA Amiloidoz Birlikteliği: Olgu Sunumu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  46  Birincil IgA Nefropatisinde Glomerüler C4d Varlığının Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Böbrek Sa... 21/10/2015 - 25/10/2015
  47  DEÜTF Hastanesinde İzlenen Böbrek Nakli Alıcılarının Morbidite, Hasta ve Greft Sağkalımı Y... 21/10/2015 - 25/10/2015
  48  Kombine karaciğer ve böbrek nakli olgularımızın uzun dönem sonuçları... 15/10/2014 - 18/10/2014
  49  Karaciğer ve böbrek nakli uygulanan hastalarda uzun dönem sonuçlarımız... 16/04/2014 - 20/04/2014
  50  Anca Pozitif Vaskülitlerde Mezanjiyal IgA Birikimi... 13/11/2013 - 17/11/2013
  51  behçet hastasında tekrarlayan kan işeme:mesanede ülserler... 13/11/2013 - 17/11/2013
  52  Hilal mi Dolunay mı?... 16/11/2011 - 20/11/2012
  53  Bir KML Hastasında Tirozin Kinaz İnhibitörü Olan Nilotinib İlişkili FSGS Ve Glomeruler Nekroz... 19/10/2011 - 23/10/2011
  54  ratlarda oluşturulan enkapsüle peritoneal fibrosis modelinde vasküler endotelyal büyüme faktör... 19/10/2011 - 23/10/2011
  55  bir sapd hastasında evde yoğurt yapımı sırasında peritonit: lactococcus lactis... 19/10/2011 - 23/10/2011
  56  Olgu Sunumu: Nutcracker Sendromu... 19/10/2011 - 23/10/2011
  57  demir sükroz ve demir dekstranın sıçanlarda periferik kanda lenfosit dağılım ve işlevleri ü... 19/10/2011 - 23/10/2011
  58  Böbrek nakli hastalarında proteinüri prevalansı ve nedenleri... 14/10/2010 - 17/10/2010
  59  Böbrek nakil hastalarında kalsinörin inhibitörlerinden mTOR inhibitörlerine dönüşüm yapıla... 14/10/2010 - 17/10/2010
  60  Oxford sınıflandırma sisteminin tekrarlanabilirliği ve geçerliliği- kresent özelliği de ekle... 22/09/2010 - 27/09/2010
  61  Evaulating the Perceptions of Nephrology Physicians: An Analysis of Quality Management... 06/11/2009 - 07/11/2009
  62  Tuberculosis in renal transplant recipients... 30/08/2009 - 02/09/2009
  63  Tekrarlayan İkincil Hiperparatiroidi: Submandibular Ektopik Paratiroid Bezi... 19/11/2008 - 23/11/2008
  64  Sekonder Hiperparatiroidinin Nadir Komplikasyonu: Maksiller Sinüs Brown Tümörü... 19/11/2008 - 23/11/2008
  65  Sıçanlarda Kimyasal Peritonite Bağlı Periton Fibrozisinde Pentoksifilinin Etkisinin İncelenmesi... 19/11/2008 - 23/11/2008
  66  Darbepoetin'in Kimyasal Peritonitin Neden Olduğu Peritoneal Fibrozis ve Sıçanlarda Peritoneal Do... 25/10/2008 - 29/10/2008
  67  Böbrek Nakli Hastasında Barsak Tüberkülozu: Olgu Sunumu... 15/10/2008 - 18/10/2008
  68  Böbrek nakli sonrası renal hücreli karsinom... 28/05/2008 - 31/05/2008
  69  Nefroloji Hekimlerinin Kalite Yönetim Sistemi Algılamalarının Değerlendirilmesi... 14/11/2007 - 18/11/2007
  70  Uzun süreli lityum kullanımına bağlı gelişen akut intersitisyel nefrit... 14/11/2007 - 18/11/2007
  71  Böbrek Nakli Hastalarında ATG ile İlişkili Spontan Bakteriyel Peritonit: Olgu Sunumu... 14/11/2007 - 18/11/2007
  72  Renovasküler Hipertansiyonun Nadir Bir Nedeni: İzole Renal Arter Tutulumlu Takayasu Arteriti... 14/11/2007 - 18/11/2007
  73  Renovasküler Hipertansiyonun Nadir Bir Nedeni: Mid-Aortik Sendrom... 14/11/2007 - 18/11/2007
  74  Hemodiyaliz Olgularında Santral Venöz Darlık ve Okluzyonların Endovasküler Tedavisi... 27/10/2007 - 31/10/2007
  75  Hemodiyaliz Hastalarının Ön Kol Arteriovenöz Fistüllerinde Gelişen Darlık ve Okluzyonların E... 27/10/2007 - 31/10/2007
  76  Hyperuricemia Exacerbates Chronic Cyclosporine Nephropathy... 29/09/2007 - 03/10/2007
  77  Evaluation of Telomerase Activity in Gingival Fibroblast of CsA Treated Patients... 04/07/2007 - 06/07/2007
  78  Do MMP-1 Levels of Gingival Fibroblast Have a Role in the Gingival Overgrowth of CSA-treated patient... 04/07/2007 - 06/07/2007
  79  CMV Disease in Renal Transplant Recipients: Single Center Experience... 04/07/2007 - 06/07/2007
  80  A rare Cause of Hypertension in Kidney Transplant Recipients- Case Report... 04/07/2007 - 06/07/2007
  81  Hyperuricemia Exacerbates Chronic Cyclosporine Nephropathy... 04/07/2007 - 06/07/2007
  82  Refractory Acute Humoral Renal Transplant Rejection with Successful Therapy by Rituximab... 04/07/2007 - 06/07/2007
  83  A renal Transplant Recipient with Delayed Gastric Emptying in Amyloidosis Due to Familial Mediterran... 04/07/2007 - 06/07/2007
  84  Cytomegalovirus disease in renal transplant recipients: a single-center experience... 30/06/2007 - 04/07/2007
  85  The Results of Parathyroidectomies in Hemodialysis and Peritoneal Dialysis Patients... 21/04/2007 - 25/04/2007
  86  Renal Osteodistrofi İlişkili Bilateral Femur Kırığı: Olgu Sunumu... 28/10/2006 - 01/11/2006
  87  FSGS Hastalarında Böbrek Biyopsisinin Methenamine Gümüş Boyaması ile Nicel Digital Histokimya ... 28/10/2006 - 01/11/2006
  88  Lityum İlişkili Nefrotik Sendrom Olgusu... 28/10/2006 - 01/11/2006
  89  Daha Önceden Nakledilen Böbreğin Yeniden Kullanımı: Uzun Dönem İzlem... 14/09/2006 - 17/09/2006
  90  Böbrek Nakli Hastasında Tubo-Ovaryen Abse: Olgu Sunumu... 14/09/2006 - 17/09/2006
  91  QUANTATIVE DIGITAL HISTOCHEMISTRY WITH METHENAMINE SILVER STAINING IN NATIVE RENAL BIOPSIES... 16/07/2006 - 20/07/2006
  92  Hemodiyaliz Hastalarının Hastaneye Yatış Nedenlerinin Saptanması... 16/11/2005 - 20/11/2005
  93  SAPD Hastalarında Çıkış Yerine Mupirosin Uygulaması: 5 Yıllık Sonuçlarımız... 16/11/2005 - 20/11/2005
  94  Böbrek Nakli Hastalarında CMV Gastriti: Olgu Sunumu... 16/11/2005 - 20/11/2005
  95  Türkiye'deki Otozomal Dominant Böbrek Hastalarının Demografik ve Klinik Özellikleri-908 Hastan... 16/11/2005 - 20/11/2005
  96  Renal Replasman Tedavisi Alan Hastaların Hastaneye Yatış Nedenleri ve Hastanede Kalma Süreleri A... 16/09/2005 - 20/09/2005
  97  Renal Replasman Tedavisi Alan Hastaların Ölüm Nedenleri ve Hasta Sağkalımı Açısından Karş... 16/09/2005 - 20/09/2005
  98  Böbrek Nakli Hastalarında Tüberküloz... 22/06/2005 - 24/06/2005
  99  Renal Replasman Tedavisi Alan Hastalarda Görülen Enfeksiyonlar... 27/04/2005 - 30/04/2005
  100  The effect of intravenous iron on oxidative stress in CAPD patients... 28/02/2005 - 03/03/2005
  101  Böbrek Transplantasyonu Hastalarında Kalsinörin İnhibitörü Tedavisinden Sirolimus Tedavisine D... 15/09/2004 - 19/09/2004
  102  G6PD Enzim Eksikliği Sonucu İntravasküler Hemoliz ve Hemoglobinüriye Bağlı Akut Böbrek Yetme... 10/09/2004 - 14/09/2004
  103  Böbrek Nakli Hastalarında Kalsinörin İnhibitörü Tedavisinden Sirolimus Tedavisine Dönüşüm:... 10/09/2004 - 14/09/2004
  104  Hemodiyalizde Ultrafiltasyon Miktarını Sınırlamak Diyalize Bağlı Komplikasyonların Gelişimin... 10/09/2004 - 14/09/2004
  105  SAPD Peritoniti Gelişiminde Hastaya Ait Etkenler... 10/09/2004 - 14/09/2004
  106  Böbrek Transplantasyon Hastalarında Renin Angiotensin Sistemi Gen Polimorfizminin Kronik Allograft... 10/09/2004 - 14/09/2004
  107  Hemodiyaliz Hastalarında Paraoksonaz Aktivitesinin Değerlendirilmesi... 05/09/2004 - 09/09/2004
  108  Otoimmün Tiroidit ve Primer Biliyer Siroz ile Birlikte Fokal Segmental Glomeruloskleroz... 02/06/2004 - 06/06/2004
  109  Hemodiyaliz hastasında spinal epidural abse... 01/06/2004 - 05/06/2004
  110  The Effects of Once or Three Times Weekly Mupirocin Application on Mupirocin Resistance in CAPD Pati... 09/02/2004 - 11/02/2004
  111  Emergence of Resistant Staphylococcal Strains After Long Term Mupirocin Application in CAPD Patients... 09/02/2004 - 11/02/2004
  112  Emergence of Resistant Staphylococcal Strains After Long-Term Mupirocin Application in CAPD Patients... 09/02/2004 - 11/02/2004
  113  İntermittant Şilüri: Olgu Sunumu... 13/09/2003 - 16/09/2003
  114  Böbrek Transplantasyonu Yapılmış Hastalarda Kemik Kaybının Aralıklı İntravenöz Pamidronat ... 13/09/2003 - 16/09/2003
  115  İntermittant Şilüri: Olgu Sunumu... 13/09/2003 - 16/09/2003
  116  SAPD Hastalarında Mupirosinin Dirençli Stafilokok Suşları Gelişimi Üzerine Etkisi... 13/09/2003 - 16/09/2003
  117  Optimum Koşullarda Kullanılan Geçici Hemodiyaliz Kateterlerinde Resirkülasyon Oranı... 13/09/2003 - 16/09/2003
  118  Kalıcı Tünelli-Keçeli Hemodiyaliz Kateterleri İçin Yeni ve Zorunlu Yol: Femoral Ven... 13/09/2003 - 16/09/2003
  119  Geçici Hemodiyaliz Kateterleri Femoral Vende Ne Kadar Tutulmalıdır?... 13/09/2003 - 16/09/2003
  120  Daha Önce Transplantasyon Yapılmış Böbreğin Yeniden Kullanımı (Reuse): Olgu Sunumu... 12/09/2003 - 16/09/2003
  121  Hemodiyalize Bağlı Gelişmiş Santral Venöz Darlık ve Oklüzyonların Endovasküler Tedavisi: Pr... 12/09/2003 - 16/09/2003
  122  Nadir bir durum: Yeşil idrar... 12/09/2003 - 16/09/2003
  123  The Effects of Conversion From Azathioprine To Mycophenolate Mofetile And Cyclosporine A Dose Reduct... 25/06/2003 - 27/06/2003
  124  The Effects of Conversion from Azathioprine to Mycophenolate Mofetile and Cyclosporin-A Dose Reducti... 25/06/2003 - 27/06/2003
  125  Right Donor Nephrectomy And Adrenalectomy: Case Report... 25/06/2003 - 27/06/2003
  126  Prevention of Bone Loss in Kidney Graft recipients With Pamidronate... 25/06/2003 - 27/06/2003
  127  Prevention of Bone Loss in Kidney Graft Recipients with Pamidronate... 25/06/2003 - 27/06/2003
  128  Right Donor Nephrectomy and Adrenalectomy: Case Report... 25/06/2003 - 27/06/2003
  129  Renal Transplant Recepient with Orbital Apex Syndrome due to Rhino-Orbital-Cerebral Aspergillosis: C... 25/06/2003 - 27/06/2003
  130  İlaç ve Zehir Danışma Merkezi'ne bildirilen metanol zehirlenmeleri, İzmir, Türkiye... 08/05/2003 - 09/05/2003
  131  Kanserli Hastalarda Uzun Süreli Kalıcı Santral Venöz Giriş Yolu Komplikasyonları... 23/04/2003 - 27/04/2003
  132  Kanserli hastalarda uzun sureli kalıcı santral venöz giriş yolu komplikasyonları... 23/04/2003 - 27/04/2003
  133  The Effects of Weekly Mupirocin Application on Infections in CAPD Patients... 02/03/2003 - 04/03/2003
  134  The Effects of Weekly Mupirocin Application on Infections in CAPD Patients... 02/03/2003 - 04/03/2003
  135  Kronik Allogreft Nefropatisinde Azotioprinden Mikofenolat Mofetile Geçişin Renal Fonksiyon Üzerin... 17/10/2002 - 20/10/2002
  136  Kronik Allogreft Nefropatisinde Azotioprinden Mikofenolat Mofetile Geçişin Renal Fonksiyon Üzerin... 17/10/2002 - 20/10/2002
  137  Sporadik Hipokalemik Paralizi Olgusu... 25/09/2002 - 29/09/2002
  138  Arteriyo-venöz fistüle bağlı refleks sempatik distrofi sendromu... 25/09/2002 -
  139  Sporadik Hipokalemik Paralizi Olgusu... 25/09/2002 - 29/09/2002
  140  Sexual dysfunction in male patients on hemodialysis: assessment with International Index of Erectile... 22/09/2002 - 26/02/2002
  141  Efficacy and safety of sildenafil in the treatment of erectile dysfunction in dialysis patients... 22/09/2002 - 26/02/2002
  142  AV- Fistüle Bağlı Refleks Sempatik Distrofi (RSD)... 17/09/2002 - 21/09/2002
  143  Hemodiyaliz Hastalarında Oral E Vitamini ile E Vitamini Kaplı Membranın Oksidan-Antioksidan Siste... 17/09/2002 - 21/09/2002
  144  Hemodiyaliz Hastalarında Örnek Diyetin Fosfor Düzeyine Etkisi... 17/09/2002 - 21/09/2002
  145  Kanın Laboratuvara Ulaştırılma Süreci Fosfor Düzeyini Etkiler Mi?... 17/09/2002 - 21/09/2002
  146  Farklı Merkezlerde Fosfor İçin Nasıl Kan Alınıyor... 17/09/2002 - 21/09/2002
  147  SAPD Hastalarında Haftada Bir Mupirosin Kullanımının Enfeksiyonlara Etkisi... 17/09/2002 - 21/09/2002
  148  Hemodiyaliz Hastalarında Oral E Vitamini ile E Vitamini Kaplı Membranın Oksidan-Antioksidan Siste... 17/09/2002 - 21/09/2002
  149  Hemodiyaliz Hastalarında Serum C-Reaktif Protein İzleminin Önemi... 17/09/2002 - 21/09/2002
  150  The Effects of Oral Vitamin E and Vitamin E Coated Membranes on Oxidant and Antioxidant Parameters i... 08/05/2002 - 12/05/2002
  151  Hemodiyaliz fistülü olan hastalarda girişimsel radyolojik uygulamalar.... 26/10/2001 - 31/10/2001
  152  Emphysematous pyelonephritis: Two cases and review the literature... 04/10/2001 - 06/10/2001
  153  Hemodiyaliz sırasında yapılan egzersizin diyaliz yeterliliğine etkisi... 05/09/2001 - 09/09/2001
  154  Arteriovenöz Fistüllerde Komplikasyonlar... 05/09/2001 - 09/09/2001
  155  Lokalizasyonlarına Göre Geçici Hemodiyaliz Kateterlerinin Karşılaştırılması... 05/09/2001 - 09/09/2001
  156  Arteriovenöz Fistüllerin Değerlendirmesinde Anjiyografi... 05/09/2001 - 09/09/2001
  157  Hemodiyaliz Hastalarında Arteriovenöz Fistüllerin Değerlendirilmesinde Manyetik Rezonans Anjiogr... 05/09/2001 - 09/09/2001
  158  Arteriovenöz Fistüllerde Teknik Sağkalım... 05/09/2001 - 09/09/2001
  159  Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit G Virüs (HGV-GBV/C) İnfeksiyonunun cDNA Polimeraz Zincir Tepkime... 05/09/2001 - 09/09/2001
  160  Staphylococcal Exit-Site Infections Are Associated With Peritonitis... 26/06/2001 - 29/06/2001
  161  Causative Agents of 177 Peritonitis Episodes... 26/06/2001 - 29/06/2001
  162  The Incidence and Causes of Exit-Site Infections... 26/06/2001 - 29/06/2001
  163  A New Screening Test in Diagnosis of Peritonitis in Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Patien... 24/06/2001 - 27/06/2001
  164  Effects of Intraperitoneal Low Moleculer Weight Heparins on Systemic and Intraperitoneal Coagulation... 24/06/2001 - 27/06/2001
  165  Leukopenia after Combined Use of Mycophenolate Mofetil and Enalapril: A Synergistic Hematological To... 24/05/2001 - 26/05/2001
  166  Coexistence of Invasive Pulmanary Aspergillosis and Pneumocystis Carinii Pneumonia in a Renal Allog... 24/05/2001 - 26/05/2001
  167  Tıp eğitiminde staj öncesi kliniğe giriş eğitimi... 24/04/2001 - 28/04/2001
  168  Echocardiographic Parameters in Geriatric Hemodialysis Patients Compared with The Younger... 01/01/2001 - 01/01/2001
  169  Böbrek Fonksiyon Bozukluğu ve Nazofarengeal Kanserli Bir Olguda Kolşisin Miyopatisi... 17/10/2000 - 20/10/2000
  170  The Effects of Intravenous Iron Therapy on Oxidant Stess and Erythrocyte Deformability in Hemodialys... 17/09/2000 - 20/09/2000
  171  Outcome of Renal Transplantation: 7 Years' Experience... 08/06/2000 - 11/06/2000
  172  Infection in Kidney Allograft Recipients: Analysis of 67 Consecutive Cases... 08/06/2000 - 11/06/2000
  173  Plazma Endotelin Düzeyine Farklı Hemodiyaliz Membranların Etkisi... 05/06/2000 - 09/06/2000
  174  Hemodiyaliz Hastalarında Vücut Kompozisyonu Tayininde Dual- Enerji X-Ray Absorbsiyometri ve Biyoel... 14/11/1999 - 16/11/1999
  175  Hemodiyaliz hastalarında plazma total homosistein düzeyine farklı diyaliz membranlarının etkile... 14/11/1999 - 18/11/1999
  176  Intraperitoneal Pharmakokinetics of Low Molecular Weight Heparin in Peritoneal Dialysis... 05/09/1999 - 08/09/1999
  177  The Comparison of Antibody Response to Influenza Vaccination in CAPD, HD and Renal Tx Patients... 05/09/1999 - 08/09/1999
  178  The relationship between tubular MHC class II antigen and CD44 expression and renal scarring, blood ... 05/09/1999 - 05/08/1999
  179  Influence of hemodialysis with different types of membranes on plasma homocysteine and vitamin B12 l... 01/01/1999 -
  180  IGF and IGFBP-3 Levels in Dialysis Patients... 06/06/1998 - 09/06/1998
  181  Effects of Combined Sodium and Ultrafiltration Modelling on Symptoms Occurring During Hemodialysis... 06/06/1998 - 09/06/1998
  182  Siklosporin Tedavisine Bağlı izole Hipomagnezemi... 10/11/1997 - 14/11/1997
  183  Hemodiyaliz ve CAPD Hastalarının Kardiyovasküler Açıdan karşılaştırılması... 10/11/1997 - 14/11/1997
  184  Psycho-sexual Functions in CAPD Patients... 20/02/1997 - 23/02/1997
  185  İnterdiyalitik Semptomlar En Az İntradiyalitik Semptomlar Kadar Hastaları Rahatsız Ediyor... 22/10/1996 - 26/10/1996
  186  Dokuz Eylül Üniversitesi SAPD Hastalarında Peritonitlerin Değerlendirilmesi... 22/10/1996 - 26/10/1996
  187  The Effect of Conventional Heparin (H) and Low Molecular Weight Heparin (LMWH) Treatment on Lipid Me... 18/06/1996 - 21/06/1996
  188  HD Hastalarında Heparin ve LMWH'in Lipid Metabolizması ve Oksidan Sisteme Etkileri... 03/10/1995 - 07/10/1995
  189  Non-Infectious Complications of CAPD : Evaluation with Peritoneal Computed Tomography (PCT)... 18/06/1995 - 21/06/1995
  190  The Influence of Methodologic Differences on Microbiological Diagnosis of CAPD Peritonitis... 18/06/1995 - 21/06/1995
  191  The Relation Between Antioxidant Enzymes and Serum Iron, Copper, Seruloplasmin Levels in Hemodialyse... 11/06/1995 - 14/06/1995
  192  Red Cell Lipid Peroxidation and Antioxidant System in Chronic Hemodialysis Patients Treated with R-H... 11/06/1995 - 14/06/1995
  193  Primeri Bilinmeyen Metastatik Tümörlerde Cipslatin-Epirubicin Kombinasyon Kemoterapisi... 28/05/1995 - 02/06/1995
  194  Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Oksidan Stres ve Antioksidan Savunma... 11/10/1994 - 14/10/1994
  195  Düşük Klirens Polikliniği... 11/10/1994 - 14/10/1994
  196  CAPD Hastalarımızda Peritonit Sıklığı: Y- Seti Öncesi ve Sonrası Dönemin Değerlendirilmesi... 11/10/1994 - 14/10/1994
  197  CAPD Tedavisi Sırasında Görülen Akut Pankreatit... 11/10/1994 - 14/10/1994
  198  Sürekli Ambulatuvar Periton Diyalizi (CAPD) Hastalarında S. Aureus Taşıyıcılığının Periton... 11/10/1994 - 14/10/1994
  199  Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Eritropoetinin Serum Alfa -1- Antitripsin Düzeyine Etkisi... 11/10/1994 - 14/11/1994
  200  A Low-Dose Strategy for Erytropooetin in HD and CAPD Patients... 03/07/1994 - 06/07/1994
  201  Age-related digoxin-alprazolam interaction.... 30/06/1993 - 03/07/1993
  202  Onkojenik Osteomalazi... 03/05/1993 - 07/05/1993
  203  Koroner Arter Fistül ve Arterio-Venöz Malformasyonları... 27/09/1992 - 01/10/1992
  204  Koroner Anjiyografi Bulguları İle Elektrokardiyografik Bulguların Karşılaştırılması... 27/09/1992 - 01/10/1992
  205  İnfektif Endokarditte Transtorasik ve Transözofajial Ekokardiyografi Bulguları... 27/09/1992 - 01/10/1992
  206  Yaşlılarda Digoksin-Alprazolam Etkileşmesi... 19/06/1991 - 21/06/1991
 • NO AD YIL
  1  NEFROPATOLOJİ BÖBREK HASTALIKLARI VE BÖBREK TRANSPLANTASYON PATOLOJİSİ...  2012
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Amiloride duyarlı hipertansiyon Güncel Konular-Hipertansiyon...  2007
  2  Periton Diyalizi Polikliniği Dokuz Eylül Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı El Kitabı...  2004
 • NO AD TARIH
  1  BİRİNCİL MEMBRANÖZ GLOMERULONEFRİTTE C4D VARLIĞININ VE YOĞUNLUĞUNUN BÖBREK HASARLANMA DERECESİ VE BÖBREK SAĞKALIMI AÇISINDAN ÖNEMİ...  1/2014 - 10/2015
  2  ıga nefritinde cd4 birikiminin renal sağkalım ve prognoz üzerine etkileri i...  6/2013 - /
  3  Demir Sükroz Ve Demir Dekstranın Sıçanlarda Periferik Kanda Lenfosit Dağılımına Ve Işlevleri Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması...  6/2011 - 1/2012
  4  DEÜ, Hemodiyaliz Merkezi'nde ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması ve Uygulanması...  5/2006 - 5/2008
  5  İlaç ve Zehir Danışma Merkezine bildirilen metanol zehirlenmeleri...  1/2003 - 1/2003
 • NO AD YIL
  1  türk nefroloji derneği 32.kongresi en iyi sözlü bildiri...  2015
 • NO AD YIL
  1  International Society for Peritoneal Dialysis (ISPD)  2001