En

PROF.DR. MİRAÇ FEZA AKGÜRTIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI ÇOCUK ÜROLOJİSİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi  1983
  Tıpta Uzmanlık  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı  1990
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1992
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi  1994
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2000
  Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı Çocuk Ürolojisi  2011
 • NO AD YIL
  1  Vezikoüreteral reflü tedavisinde subüreterik enjeksiyon tedavisi: Tek merkez deneyimi...  2017
  2  The role of water-soluble meconium subfraction and lipid-soluble meconium subfraction on the superio...  2017
  3  Distribution of interstitial cells of Cajal in the bladders of fetal rats with retinoic acid induced...  2016
  4  The density of interstitial cells of Cajal is diminished in choledochal cysts...  2016
  5  Nuss Procedure: Technical modifications to ease bending of the support bar and lateral stabilizer pl...  2016
  6  The intestinal damage induced by lipid soluble meconium subfraction is profound compared to the inte...  2016
  7  Conventional single port laparoscopic appendectomy for complicated appendicitis in children: Efficie...  2016
  8  Distribution of Interstitial Cells of Cajal in the Esophagus of Fetal Rats with Esophageal Atresia...  2015
  9  Percutaneous transhepatic balloon dilatation of the hepaticojejunal anastomosis for the definitive t...  2015
  10  Effect of Meconium on the Contractility of the Superior Mesenteric Artery: A Clue to Intestinal Dama...  2015
  11  Complex fetal ovarian cysts cause problems even after regression...  2014
  12  Tubularized incised plate urethroplasty for the treatment of penile fistulas after hypospadias repai...  2014
  13  Pectus carinatum: The effects of orthotic bracing on pulmonary function and gradual compression on p...  2013
  14  Cholecystectomy Conducted With Single Port Incisionless-Intracorporeal Conventional Equipment-Endosc...  2013
  15  Intra-amniotic administration of urinary tripsin inhibitor preserves intestinal contractility in me...  2013
  16  Çocukluk Çağı Üriner Sistem Taşlarının Endoskopik Cerrahi Yöntemlerle Tedavisine İlişkin ...  2013
  17  Altered expression of interstitial cells of Cajal in primary obstructive megaureter...  2013
  18  The Diagnosis of Yo-Yo Reflux with Dynamic Renal Scintigraphy in a Patient with Incomplete Ureteral ...  2012
  19  Laparoscopic ureterouretrostomy in children with a duplex collecting system plus obstructed ureteral...  2012
  20  Induction of Fetal Diuresis with Intraamniotic Furosemide Injection Reduces Intestinal Damage in a R...  2011
  21  Çocuklarda ekstrahepatik portal hipertansiyona güncel yaklaşım...  2010
  22  Appendectomy conducted with single port incisionless-intracorporeal conventional equipment-endoscopi...  2010
  23  Gastroşizisli Civciv Embriyolarında Intraamniyotik Mekonyumla Oluşan Barsak Hasarında Üriner Tr...  2009
  24  Rosuvastatin protects tissue perfusion in the experimental testicular torsion model...  2009
  25  Veziko-Üreteral Reflü Sağaltımında Subüreterik İmplant Enjeksiyonu...  2009
  26  laparoskopik splenektomi...  2009
  27  laparoskopik nefrektomi ve heminefrektomi...  2009
  28  çocuklar olgularda laparoskopik transperitoneal adrenalektomi deneyimlerimiz...  2009
  29  çocuklarda laparoskopik kolesistektomi...  2009
  30  Üreteropelvik bileşke tıkanıklığının transperitoneal laparoskopik onarımı...  2009
  31  Late presentation of cystic adenomatoid malformation type 4 of lung in an asymptomatic child...  2008
  32  Prenatal tanılı over kistlerinin prenatal ve postnatal tedavisi...  2008
  33  Hipospadias onarımı sonrası fistül tedavisinde "tübülarize insize plak" üretroplasti yöntemi...  2008
  34  Laparoskopik Nissen fundoplikasyonu ile eş zamanlı perkutan endoskopik gastrostomi uygulaması...  2008
  35  Stromal-predominant mesenchymal hamartoma of the liver with elevated serum alpha-fetoprotein level....  2008
  36  Proksimal jejunal atrezi onarımında seromüsküler şerit çıkarma ve katlama tekniği...  2008
  37  Tek taraflı kasık fıtığı onarımı sırasında karşı taraf processus vaginalis açıklığı...  2008
  38  Az invaziv pektus ekskavatum onarımı (Nuss yöntemi): Tedavisi tamamlanan olgular...  2008
  39  Congenital cystic adenomatoid malformation and intrauterine cystoamniotic shunt....  2008
  40  Amniotic fluid ferritin as a marker of intestinal damage in gastroschisis: a time course experimenta...  2007
  41  The effect of dilated ganglionic segment on anorectal and urinary functions during 1-stage transanal...  2007
  42  Can pulse oxymetry be used for measuring intestinal blood flow?...  2007
  43  Single-port laparoscopic appendectomy conducted intracorporeally with the aid of a transabdominal sl...  2007
  44  An infants with bilateral congenital idiopathic cylothorax that required tharacic duct ligation...  2007
  45  A rare presentation of hydatid cyst in a child...  2007
  46  Başka nedenlerle laparoskopi yapılan hastalarda processus vaginalis açıklığının değerlendir...  2006
  47  Vezikoüreteral reflü tedavisi için laparoskopik ekstravezikal üreteroplasti: Laparoskopik Lich-G...  2006
  48  Laparoscopic excision of a giant ovarian cyst after ultrasound-guided drainage...  2006
  49  Hirschsprung hastalığında tek basamaklı transanal endorektal ''pull-through'' ameliyatı sıras...  2006
  50  A unique opportunity for the operative treatment of high anorectal malformations: laparoscopy...  2006
  51  Tek trokar ile karın içinde laparoskopik appendektomi...  2006
  52  Perkütan endoskopik gastrostomi deneyimlerimiz...  2006
  53  Puls oksimetre barsak kan akım hızının ölçülmesinde kullanılabilir mi?...  2006
  54  The etiology of tracheal mucosal injury in proximal esophageal atresia plus distal tracheoesophageal...  2006
  55  Urinary trypsin inhibitor present in fetal urine prevents intraamniotic meconium induced intestinal ...  2006
  56  Vezikoüreteral reflü tedavisinde üreteroneosistostomi...  2006
  57  Hemorajik şok sonrası farklı resusitasyon sıvılarının no-reflow fenomenine etkileri....  2006
  58  Mesenterico left portal bypas (MLPB) for variceal bleeding due to extrahepatic portal hypertension c...  2006
  59  Yüksek tip anorektal malformasyonların tedavisinde yeni bir olanak : Laparoskopi...  2005
  60  Az invaziv pektus ekskavatum ameliyatı öncesi hastanın antropometrik ölçümlerine göre hazırl...  2005
  61  Gastroşizisde barsak hasarı oluşumuna interlökin 8 ve ferritinin etkisi...  2005
  62  Az invaziv pektus ekskavatum onarımı ( Nuss Yöntemi )...  2005
  63  Percutaneous treatment of hydatid liver cysts in children as a primary treatment: long-term results...  2005
  64  Tek taraflı açık kasık fıtığı onarımı ameliyatı sırasında karşı taraf kasık kanalın...  2005
  65  Laparoskopik kasık fıtığı deneyimlerimiz...  2005
  66  The Contribution of elevated gastric pressure on prevention of gastroesophageal reflux in several di...  2005
  67  Effects of the anti-ICAM-1 monoclonal antibody, allopurinol, and methylene blue on intestinal reperf...  2004
  68  Pektus ekskavatum cerrahisinde genel anestezi ve epidural analjezi kombinasyonu...  2004
  69  A case of proximal jejunal ectopic pancreas causing sporadic vomiting...  2003
  70  Az invaziv pektus ekskavatum onarımı(Nuss Yöntemi):İlk deneyimimiz...  2003
  71  Karaciğer dışı portal ven trombozunda özofagus varis kanamalarının kontrolü: koruyucu ya da ...  2003
  72  The role of simulated models in pediatric surgery to acquire diagnostic skills in inguino-scrotal di...  2003
  73  Extrahepatic portal hypertension treated by anastomosing inferior mesenteric vein to left portal vei...  2003
  74  Is Induction of Fetal Diuresis with, Intraamniotic Furasemide Effective for the Removal of Intestina...  2002
  75  Çocuk Cerrahisi Eğitiminde özgün maketler ile mesleksel beceri kazandırılması...  2002
  76  Induction of fetal diuresis with intraamniotic furosemid increases the clearance of intraamniotic su...  2002
  77  Short-term intestinal ischemia-reperfusion alters intestinal motility that can be preserved by xanth...  2002
  78  Kısa bağırsak sendromunda intestinal adaptasyonun uyarılması konusunda yeni gelişmeler...  2001
  79  Deneysel üreter obstrüksiyonu açılması sonrası böbrekte gelişen iskemi reperfüzyon hasarın...  2001
  80  Intestinal damage in gastroschisis correlates with the concentration of intraamniotic meconium...  2001
  81  Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM)...  2001
  82  Hirschsprung hastalığında tek aşamalı Soave ameliyatı...  2001
  83  amniofusion vs amniotic fluid exchange...  2000
  84  A case of mesenteric panniculitis in a 4 years old child...  2000
  85  Gastroşiziste bağırsak hasarının etiyolojisi ve prenatal engellenebilirliği...  2000
  86  Sacrococcygeal extraspinal ependymomas: the role of coccygectomy...  2000
  87  Gastroesophageal reflux associated with dystonic movements: Sandifer's syndrome...  1999
  88  A case of split notochord syndrome: Presence of dorsal enteric diverticulum adjacent to the dorsal e...  1998
  89  Colonic atresia associated with Hirschsprung's disease: it is not a diagnostic challenge...  1998
  90  a prospective study investigating routine usage of ultrasonography as the initial diagnostic modalit...  1997
  91  Prematüre bebeklerde kısa barsak sendromu...  1996
 • NO AD TARİH
  1  Dextranomer hyaluronik asit kopolimer (Dx/HA) enjeksiyonunun, mesane üreter orifisi düzeyinde olu... 29/10/2016 - 30/10/2016
  2  Adölesanlarda laparoskopik non-selektif ve selektif arter koruyucu varikoselektomi sonuçlarının ... 29/10/2016 - 30/10/2016
  3  Çocukluk çağı over patolojilerinin cerrahi tedavisinde deneyimlerimiz... 27/10/2016 - 30/10/2016
  4  Effects of dextranomer hyaluronic acid copolymer (Dx/HA) injection into the different layers of uret... 15/06/2016 - 18/06/2016
  5  İntrakorporeal düğüm tekniği ile konvansiyonel tek port inguinal herni onarımı... 28/10/2015 - 31/10/2015
  6  Laparoskopi yardımlı anorektal malformasyon onarımı uygulanan hastalarda rektumun sfinkterik kas... 28/10/2015 - 31/10/2015
  7  Uzun aralıklı özofagus atrezisi tedavisinde gastrik transpozisyon deneyimlerimiz... 28/10/2015 - 31/10/2015
  8  Ekstrahepatik portal hipertansiyon tedavisinde mezenteriko-sol portal bypass yöntemi kullanılan ha... 28/10/2015 - 31/10/2015
  9  Distribution of the Interstitial Cells of Cajal in the Human Choledochal Cysts and Gallbladders... 05/09/2015 - 09/09/2015
  10  The effects of water and lipid soluble components of meconium on the intestines of chick embryos wit... 17/06/2015 - 20/06/2015
  11  Inguinal herni repair with single port-single instrument incisionless endoscopic surgery: Preliminar... 17/06/2015 - 20/06/2015
  12  İnsan koledok kistleri ve safra keselerinde interstisyel cajal hücresi dağılımı... 19/11/2014 - 23/11/2014
  13  Gastroşizisli civciv embriyolarında intraamniyotik mekonyum ile oluşan barsak hasarında mekonyum... 17/09/2014 - 20/09/2014
  14  Ultrasonografi eşliğinde uygulanan hidrostatik invajinasyon redüksiyonu sonuçlarımız... 17/09/2014 - 20/09/2014
  15  Künt toraks travmasına bağlı sağ ana bronşta kopma... 17/09/2014 - 20/09/2014
  16  Transperitoneal Laparoskopik Pyeloplasti: 10 yıllık Sonuçlarımız... 17/09/2014 - 20/09/2014
  17  İnsan koledok kistleri ve safra keselerinde intersitisiyel Cajal hücresi dağılımı... 17/09/2014 - 20/09/2014
  18  Ürodinamide mesane disfonksiyon bulguları saptanan vezikoüreteral reflüsü olan hastaların değ... 30/10/2013 - 02/11/2013
  19  Kompleks fetal over kistleri regrese olsalar bile, cerrahi sorunlara sebep olabilirler... 30/10/2013 - 02/11/2013
  20  Pektus karinatum: Göğüs bastırma ortezinin solunum foknsiyonlarına ve kademeli sıkıştırman... 30/10/2013 - 02/11/2013
  21  Mekonyumun su fazi ve yağ fazinin mezenterik arter kontraktilitesi üzerine etkileri... 30/10/2013 - 02/11/2013
  22  Perfore apandisitlerde laparoskopik appendektomi sonuçlarımız... 30/10/2013 - 02/11/2013
  23  Koledok kistleri için uygulanan hepatiko-jejunostomi sonrası görülen ortak ve intrahepatik safra... 30/10/2013 - 02/11/2013
  24  Nadir görülen bir primer şiloperikardium olgusu: Cerrahi eksizyon seviyesinin önemi... 30/10/2013 - 02/11/2013
  25  Total kolektomi veya intestinal dismotilite nedeniyle ileostomi açılan hastalarda peptid bazlı fo... 30/10/2013 - 02/11/2013
  26  Esophageal Distribution of Intertitial Cells of Cajal in the Experimental Rat Model of Adriamycin In... 05/06/2013 - 08/06/2013
  27  A new incisionless noninvasive treatment method for pectus excavatum deformity:vacuum bell therapy... 13/07/2012 - 16/07/2012
  28  A practical, non-surgical treatment of pectus carinatum with compresive orthotic bracing in children... 13/07/2012 - 16/07/2012
  29  Our initial experience in laparoscopic cholecystectomy conducted with SPICES (Single port incisionle... 15/06/2011 - 18/06/2011
  30  Effects of meconium and amniotic fluid on contractility of mesenteric artery... 15/06/2011 - 18/06/2011
  31  Transperitoneal laparoscopic pyeloplasty for treatment of ureteropelvic junction obstruction in chil... 15/06/2011 - 18/06/2011
  32  Pektus ekskavatum tedavisinde yeni bir yöntem: Vakum terapisi... 16/05/2011 - 19/05/2011
  33  Vajinal ve servikovajinal atrezili hastalarda tedavi deneyimlerimiz... 16/05/2011 - 19/05/2011
  34  Baltimore osteotomisi ile sekonder ekstrofi vesika onarımı sonuçlarımız... 22/09/2010 - 25/09/2010
  35  SPICES (single port incisionless-intracorporeal conventional equipment-endoscopic surgery) yöntemi ... 22/09/2010 - 25/09/2010
  36  SPICES (single port incisionless-intracorporeal conventional equipment-endoscopic surgery) - tek ça... 22/09/2010 - 25/09/2010
  37  Mekonyum ve amnion sıvısının mezenterik arter kontraktilitesi üzerine etkileri... 22/09/2010 - 25/09/2010
  38  Rijid bronkoskopide Hopkins teleskop ve optik forseps kullanımı çocuklarda solunum yolu yabancı ... 22/09/2010 - 25/09/2010
  39  Laparoskopik ameliyatlar sırasında askı dikişinin kullanımı... 22/09/2010 - 25/09/2010
  40  Ektopik açılımlı çift toplayıcı sistemi olan bir hastada laparoskopik üreteropyelostomi amel... 22/09/2010 - 25/09/2010
  41  Our experience in laparoscopic appendectomy conducted with a new technique; Single port incisionless... 02/06/2010 - 05/06/2010
  42  The distribution of interstitial cells of Cajal in bladders of rat fetuses with myelomeningocele... 02/06/2010 - 05/06/2010
  43  Sıçan fetüslerinde miyelomeningosel modelinde gelişen nörojenik mesanede intersitisyel Kajal h... 08/04/2010 - 10/04/2010
  44  Laparoskopik transperitoneal adrenalektomi deneyimlerimiz... 30/09/2009 - 03/10/2009
  45  Laparoskopik splenektomi... 30/09/2009 - 03/10/2009
  46  Konvansiyonel Tek Port İle Yapılan Laparoskopik Appendektomilerde Kullanılmak İçin Geliştirile... 30/09/2009 - 03/10/2009
  47  Çocuklarda laparoskopik kolesistektomi... 30/09/2009 - 03/10/2009
  48  Göğüs bastırma ortezi ile pektus karinatum deformitesinin invaziv olmayan tedavisi... 30/09/2009 - 03/10/2009
  49  A homemade grasper for "single conventional port" laparoscopic appendectomy: swing polypropylene sut... 21/04/2009 - 25/04/2009
  50  Noninvaziv correction of pectus carinatum with compresive orthotic bracing in children: preliminary ... 21/04/2009 - 25/04/2009
  51  Single port intarcorporeal laparoscopic appendectomy (SPI-LA): results of the new technique... 19/06/2008 -
  52  The protective effect of urinary tyrpsin inhibitor on intestinal motility of chick embryos with gast... 19/06/2008 - 21/06/2008
  53  Mesenterico-left portal bypass procedure for the definite treatment of extrahepatic portal hypertens... 19/06/2008 -
  54  Hipospadias fistül onarımında Snodgrass onarımı uygun bir yöntem midir?... 17/06/2008 - 19/06/2008
  55  Pankreas başı tümörü olan bir olguda Whipple ameliyatı deneyimimiz... 17/06/2008 - 19/06/2008
  56  Testis torsiyonunun detorsiyonu sonrasında oluşan iskemi/reperfüzyon hasarının rosuvastatin ile... 17/06/2008 - 19/06/2008
  57  Yüksek tip anorektal malformasyonların tedavisinde özgün bir yöntem: laparoskopi... 17/06/2008 - 19/06/2008
  58  Doğumsal anomalilerin fetal tanı ve tedavi merkezinde tanı ve tedavisi... 17/06/2008 - 19/06/2008
  59  Mesane augmentasyonu deneyimlerimiz... 17/06/2008 - 19/06/2008
  60  Our Transperitoneal laparoscopic dismembered pyeloplasty experience: The importance of of reusuable ... 12/06/2008 - 15/06/2008
  61  Single port intracorporeal laparoscopic appendectomi (SPI-LA): A unique apportunity for advancing en... 12/06/2008 - 16/06/2008
  62  Asemptomatik bir çocukta akciğerin geç prezentasyonlu tip 4 kistik adenomatoid malformasyonu... 04/05/2008 - 06/05/2008
  63  Rosuvastatin prevents no-reflow phenomenon due to detorsion of testicular torsion... 23/04/2008 - 26/04/2008
  64  Proksimal jejunal atrezi onarımında seromuskuler strippingile plikasyon tekniğinin etkinliği... 22/10/2007 - 27/10/2007
  65  Laparoskopik Pyeloplasti Deneyimlerimiz: Tekrar kullanılabilir laparoskopik aletlerin önemi... 22/10/2007 - 27/10/2007
  66  Gastroşizisli civciv embryolarında intraamniotik mekonyumla oluşan bağırsak hasarında üriner ... 22/10/2007 - 27/10/2007
  67  Intrauterine cystoamniotic shunt: A case of congenital cystic adenomatoid malformation... 09/09/2007 - 13/09/2007
  68  Evaluation and guidance of endoscopic treatment of vesicoureteral reflux with preoperative direct cy... 08/05/2007 - 10/05/2007
  69  Single port laparoscopic appendectomy conducted solely intracorporeally with aid of a transabdominal... 08/05/2007 -
  70  Karın duvarından geçilen bir askı dikişi yardımıyla tek port ile karın içinde laparoskopik ... 05/11/2006 - 08/11/2006
  71  Derinde Çalışılan açık ameliyatlarda tepe kamerası ve sayısal tıbbi görüntüleme sistemin... 05/11/2006 - 08/11/2006
  72  İyi bir ergonomi sağlamaya yönelik donanım ile konumlandırılmış endoskopik ameliyat odası... 05/11/2006 - 08/11/2006
  73  Fetal diürezin intraamniotik furosemid enjeksiyonu ile attırılması gastroşiziste gelişen barsa... 05/11/2006 - 08/11/2006
  74  Pektus Carinatum deformitesinde ameliyatsız tedavi yöntemi: göğüs bastırma ortezi... 05/11/2006 - 08/11/2006
  75  Primer obstrüktif megaüreterde intersisyel cajal hücrelerinin dağılımı... 05/11/2006 - 08/11/2006
  76  PEDİATRİK OLGUDA HEPATİK ARTER PSÖDOANEVRİZMASININ ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ... 11/10/2006 - 15/10/2006
  77  Konjenital Şilotoraks... 19/04/2006 - 23/04/2006
  78  Mesaneye girişim uygulanan hastalarda mesane spazmı ve irritasyonunun giderilmesi amacıyla mesane... 01/10/2005 - 04/10/2005
  79  Vezikoüreteral reflünün endoskopik tedavisini değerlendirmede ve yönlendirmede farklı bir yön... 01/10/2005 - 04/10/2005
  80  Caudal dysgenesis syndrome: a rare cause of female pseudohermaphroditism... 21/09/2005 - 24/09/2005
  81  Karaciğer mezenşimal hamartomunda cavitron ultrasonic surgical aspirator (CUSA) ile karaciğer r... 21/09/2005 - 24/09/2005
  82  Vajen ve üretra atrezisi olan ürogenital sinüs anomalili hastada rektumu ayırmaksızın perineal... 21/09/2005 - 24/09/2005
  83  Kaudal disgenezi sendromu: kız psödohermafroditizm?in nadir bir nedeni... 08/09/2005 - 11/09/2005
  84  Geç Dönem Sekonder Extrofia Vesica Onarımında Distraksyon Osteogenez, Primer Mesane Onarımı ve... 21/09/2004 - 25/09/2004
  85  Vezikoüreteral reflüde açık ameliyat ile tedavi deneyimlerimiz... 08/09/2004 - 11/09/2004
  86  Üretero-pelvik bileşke darlığında açık ameliyat ile tedavi deneyimlerimiz... 08/09/2004 - 11/09/2004
  87  Prenatal tanılı over kistlerine olağan ve sıradışı yaklaşımlarımız... 08/09/2004 - 11/09/2004
  88  İdiopatik trombositopenik purpuranın nadir görülen bir kompikasyonu: korpus hemorajikum rüptür... 08/09/2004 - 11/09/2004
  89  Ürodinamik çalışma sırasında hastalara çizgi film seyrettirmenin önemi... 08/09/2004 - 11/09/2004
  90  Nüks mesane ekstrofisi onarımında kombine vertikal ve horizontal osteotomi (Baltimore osteotomis... 08/09/2004 - 11/09/2004
  91  Yüksek tip anorektal malformasyonların tedavisinde eşsiz bir olanak: laparoskopi... 08/09/2004 - 11/09/2004
  92  Herhangi bir nedenle laparoskopi yapılan hastalarda prosesus vajinalis açıklığının değerlend... 08/09/2004 - 11/09/2004
  93  Selim tuba-ovaryan kistlerde laparoskopi deneyimlerimiz... 08/09/2004 - 11/09/2004
  94  Açık inguinal herni onarımı sırasında kontralateral kasık kanalının laparoskopik değerlend... 08/09/2004 - 11/09/2004
  95  Hirschsprung hastalığında tek basamaklı transanal endorektal pull-through sırasında genişlemi... 08/09/2004 - 11/09/2004
  96  Az invaziv pektus ekskavatum ameliyatı öncesi hastanın antropometrik ölçümlerine göre hazırl... 08/09/2004 - 11/09/2004
  97  Yenilikçi çocuk cerrahlarindan beklenmeyen bir uyum gecikmesi: perkutan endoskopik gastrostomi... 08/09/2004 - 11/09/2004
  98  Antenatal hidronefrozlu olgularımızda tedavi ve takip sonuçlarımız... 08/09/2004 - 11/09/2004
  99  Hemorajik şok sonrası farklı resüsitasyon sıvılarının no-reflow fenomenine etkileri... 08/09/2004 - 11/09/2004
  100  Laparoskopik inguinal herni deneyimlerimiz... 08/09/2004 - 11/09/2004
  101  Yenilikçi çocuk cerrahlarından beklenmeyen bir uyum gecikmesi: perkutan endoskopik gastrostomi... 08/09/2004 - 01/09/2004
  102  Intestinal Perforasyonla Seyreden Konjenital Santral Hipoventilasyon Sendromu (Ondine'nin Laneti) il... 08/09/2004 - 11/09/2004
  103  Pektus ekskavatum cerrahisinde genel anestezi ve epidural analjezi kombinasyonu... 27/11/2003 - 01/12/2003
  104  Gastroşizişli bebeklerde amniotik sıvı değişimi Bianchi Yöntemi ile redüksiyonu kolaylaştı... 08/10/2003 - 10/10/2003
  105  Nüks ekstrofi vesika olgusunda anterior iliak osteotomi ve eksternal fiksasyon kullanımı... 08/10/2003 - 10/10/2003
  106  Tek endoskopik GIA stepler kullanılarak laparoskopik apendektomi... 01/10/2000 - 04/10/2000
  107  Gastroşizisde intra-amniyotik mekonyum neden olduğu bağırsak hasarının yenidoğan insan idrar... 01/10/2000 - 04/10/2000
  108  İntra-amniyotik furosemid verilmesi intra-amniotik maddelerin klirensini arttırabilir mi?... 01/10/2000 - 04/10/2000
  109  Yanlızca Transanal yoldan yapılan primer tek basamaklı endorektel pull-through... 01/10/2000 - 04/10/2000
  110  Kısa süreli intestinal iskemi/reperfüzyonun yol açtığı no-reflow fenomeninin ksantin oksidaz ... 26/09/1999 - 29/09/1999
  111  Successful revascularization of the late hepatic arterial thrombosis by interpositional saphenous ve... 24/05/1999 - 28/05/1999
  112  Living releated liver transplantation in a low weight infant... 14/05/1999 - 15/05/1999
  113  Experimental prefabricated bladder... 15/04/1999 - 17/04/1999
  114  Focal intestinal perforations due to indomethacin treatment... 14/10/1998 -
  115  Comparison of the two different methods of ultrasonographic evalution of children sustaining blunt t... 14/10/1998 - 17/10/1998
  116  Intestinal ischemia/reperfusion prolongs gastro-intestinal transit time that can be prevented by xan... 14/10/1998 - 17/10/1998
  117  The effects of high doses of allopurinol on the functions of the organs in experimental studies... 14/10/1998 - 17/10/1998
  118  Deneysel üreter obstrüksiyonun açılması sonrası böbrekte gelişen iskemi-reperfüzyon hasarı... 14/10/1998 -
  119  Colonic transposition with the protection of the distal atretic esophageal segment... 20/04/1998 - 22/04/1998
  120  CANLI DONÖRDEN KARACİĞER NAKLİ SONRASI GREFTİN DÖNEM NONANASTOMOTİL ARTERİYEL TROMBOZUNUN İ... 01/11/1997 - 04/11/1997
  121  Canlı donörden karaciğer nakli: İlk deneyimimiz... 28/09/1997 - 03/10/1997
  122  Which waste product in amniotic fluid is responsible for the intestinal damage in gastrochsis: urina... 22/07/1997 - 25/07/1997
  123  Routine usage of ultrasonography for the evaluation of pediatric blunt abdominal trauma... 21/07/1997 - 22/07/1997
  124  Prematüre bebeklerde kısa barsak sendromu... 26/05/1997 - 29/05/1997
  125  Split notokord sendromu ve dorsal enterik fistül: olgu sunumu... 16/05/1997 - 20/05/1997
  126  Kobaltın testis torsiyonunun düzeltilmesi sonrası gelişen reperfüzyon hasarına etkisi... 09/05/1994 - 13/05/1994
 • NO AD TARIH
  1  DEXTRANOMER HYALURONİK ASİT KOPOLİMER ENJEKSİYONUNUN, ÜRETEROVEZİKAL BİLEŞKENİN FARKLI DOKU KATMANLARINDA OLUŞTURDUĞU HİSTOLOJİK DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ...  6/2015 - 6/2016
  2  Torakoskopide süreye bağlı intratorasik basıncın oksidatif stress üzerine etkilerinin deneysel rat modelinde araştırılması...  1/2015 - 11/2016
  3  İnsan koledok kistleri ve kolesistitlerinde interstisiyel Cajal hücre dağılımı...  2/2013 - 10/2014
  4  Sıçan fetüslerinde deneysel özefagus atrezisi modelinde intersitisyel cajal hücrelerinin dağılımı...  10/2011 - 10/2013
  5  Hirschsprung hastalığında tek basamaklı transanal endorektal pull-through ameliyatı sırasındaki genişlemiş ganglionik segment varlığının anorektal ve üriner fonksiyonlara etkisi...  11/2004 - 11/2007
  6  Mekonyumun doğal içeriğinde bulunan IL-8'in gastroşizisli civciv embryolarında bağırsak hasarına etkisi...  4/2002 - 4/2004
  7  İntra-amniotik furosemid uygulamasının gastroşiziste bağırsak hasarını önlemede kullanabilirliği...  5/2002 - 5/2004
  8  Trakeoözefajiyal fistüllü özefgus atrezisinde amniotik sıvının trakea yoluyla yutulması trakea mukozasında hasar yaratır mı?...  1/1999 - 1/2001
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2016-Devam ediyor
  2 Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2013- Ocak 2016
  3 Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2010- Ocak 2013
  4 Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2007- Ocak 2010
  5 Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2004- Ocak 2007
  6 Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2001- Ocak 2004
  7 Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, Aralık 1998- Ocak 2000
  8 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 1993- Aralık 1996