DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Professor Doctor ÖMER KOZAN
FACULTY OF MEDICINE INTERNAL MEDICINE DEPARTMENT OF CARDIOLOGY
E-Mail :   omer.kozan@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 4124104 - 0
Education/Academic Info
Undergraduate Degree  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1979
Specialization in Medicine  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Dalı  1983
Specialization in Medicine  Sağlık Bak-Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı  1992
Associate Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı  1993
Assistant Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1994
Full Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2003
NO NAME YEAR
1  Diagnostic value of combining heart rate recovery and P-wave changes with exercise-induced changes i...  2015
2  The Predictive Value of Fragmented QRS and QRS Distortion for High-Risk Patients with STEMI and for ...  2015
3  Kapiller kandan protrombin zamanı monitorizasyonunun güvenilirliği...  2014
4  Rapid retraction of a postinfarction intramyocardial dissecting hematoma...  2014
5  Anjiyotensin reseptör blokerlerinin kardiyovasküler süreçteki yerleri...  2013
6  The evaluation of hypertensive patients who are supposedly under control according to office blood p...  2012
7  When and in which patients would you initiate antihypertensive treatment with a fixed combination?...  2012
8  The prevalence of microalbuminuria and relevant cardiovascular risk factors in Turkish hypertensive ...  2011
9  An observational study to evaluate the clinical practice of cardiovascular risk management among hyp...  2011
10  Influences of acute and chronic aerobic exercise on the plasma homocysteine level...  2007
11  Effects of brisk walking program on plasma homocysteine level and lipid profile in sedantary young s...  2006
12  Tricuspit atrezisi...  2005
13  Cardioversion under the guidance of transesophageal echochardiograhy in persistent atrial fibrillati...  2005
14  Subklaviyen ve Renal Arter Stenozu Saptanan Bir Olguda Düşük Protein C ve Protein S Aktivitesi....  2004
15  Intravascular ultrasound (IVUS) for detecting post-transplantation allograft vasculopathy in cardiac...  2004
16  Atrial fibrilasyonda transözafageal ekokardiografi kılavuzluğunda ve düşük molekül ağırlıklı heparin...  2003
17  Erken koroner aterosklerozu nedeniyle bypass yapılan homozigot ailevi hiperkolesterolemili bir olgu...  2002
18  Takayasu's arteritis with bilateral renal artery stenosis: Unilateral kissing balloon angioplasty...  2002
19  Catheter induced vasospasm in the right external iliac and femoral arteries during a cardiac diagnos...  1999
20  Kalp Yetmezliğinde Anjiotensin II Antagonistleri...  1999
21  Akut miyokard enfarktusunden sonra kontraktil fonksiyonlari bozulan miyokardin canliliginin degerlen...  1999
22  Recovery of left atrial mechanical functions after electirical and pharmacologic cardioversion...  1999
23  Use of intraventricular dispersion of the peak diastolic flow velocity as a marker of left ventricul...  1998
24  Infusion versus bolus injection of Tc-99m tetrofosmin in the identification of viable myocardium...  1998
25  Nedeni Bilinmeyen Ateş Tablosu ile Seyreden İnfektif Endokardit:7 Olgu Sunumu...  1998
26  Tip II diyabetik birey çocuklarında erken metabolik değişiklikler...  1998
27  Compliant versus non-compliant balloons. A prospective randomized study...  1998
28  Directional coronary atherectomy versus coronary angioplasty in vessels longer than 3 mm in diameter...  1998
29  Correlation between serum lipoprotein(a) and angiographic coronary artery disease in non-insulin-dep...  1997
30  Koroner Anjiyografi sırasında sağ koroner arterin distalinde tespit edilen koroner arter spazmının g...  1997
31  Non-invasive diagnosis and management of coronary arteriovenous fistula - A case report...  1997
32  Sol ventrikul diastol sonu basincinin noninvazif bir yontem olan transtorasik ekokardiyografi ile ol...  1997
33  Tip II diabetes mellitus ve lipoprotein(a)...  1997
34  Sublingual nitrate plus Tc-99m tetrofosmin infusion in the detection of severely ischemic myocardium...  1996
35  Urginea maritima (Squill) toxicity...  1995
36  Basarili koroner anjiyoplasti sonrasi ambulatuar elektrokardiyografi ile saptanan miyokard iskemisi...  1995
37  Sol ana koroner tam tikanmalari....  1993
38  Gunde tek doz enalaprilin antihipertansif etkinliginin 24 saatlik ambulatuvar kan basinci olcum tekn...  1993
39  Anormal cikisli sol sirkumfleks artere perkutan transluminal koroner anjiyoplasti uygulamasi (2 olgu...  1993
40  Iki boyutlu ekokardiyografi ile saptanan indifferensiye mezansim hucreli sarkom olgusu...  1993
41  Perkutan transluminal koroner anjiyoplasti: 505 olgunun erken donem sonuclari...  1993
42  505 olguda koroner anjiyoplasti komplikasyon ve ongorduruculeri...  1993
43  Cilazapril : Klinik etkinliginin 24 saatlik ambulatuvar kan basinci olcum teknigi ile degerlendirilm...  1993
44  65 yas uzeri olgularda perkutan transluminal anjiyoplasti sonuclari...  1993
45  Effect of angiotensin converting enzyme inhibition on mortality in patients with severe congestive h...  1993
46  Determination of the degree of aortic regurgitation using pulsed doppler echocardiography with respe...  1993
47  Influence of angiotensin converting enzyme inhibition to segmental wall motion abnormalities due to ...  1993
48  Restenosis after successful coronary angioplasty: Kosuyolu experience....  1993
49  Effect of ACE inhibititon on exercise capacity in patients with chronic congestive heart failure due...  1993
50  Internal mammary artery anomalies...  1993
51  Coronary sinus lactate extraction and oxygen content in patients with angina pectoris and normal cor...  1993
52  Normal erişkinlerde sineanjiografik metodlarla sağ ventriküler post ekstrasistolik potensiasyonun sa...  1993
53  Sol internal mammariyan arter: Koroner arter cerrahisi oncesi anjiyografik bulgular...  1993
54  Anormal cikisli sol sirkumfleks artere perkutan transluminal koroner anjiyoplasti uygulamasi...  1992
55  Koroner arter hastaligina bagli kronik konjestif kalp yetersizliginde anjiyotensin konverting enzim ...  1992
56  Mitral darliginda renkli dopler akim ile kapak alani tayini...  1992
57  Perkutan mitral balon valvuloplastide atriumlar duzeyinde soldan saga sant: siklik ve alti aylik tak...  1992
NO NAME DATE
1  Severe Coronary Artery Disease In An Adolescent with Familial Hypercholesterolemia (type 2a)...
 09/09/2015 - 13/09/2015
2  Echocardiographical assesment of transcatheter aortic valve implantation (TAVI) with two types of bi...
 23/10/2014 - 26/10/2014
3  A large series of transcatheter aortic valve implantation (TAVI) with two types of bioprosthetic val...
 23/10/2014 - 26/10/2014
4  Akut ST yükselmeli miyokard infarktüsü ile başvuran hastalarda 12 derivasyonlu EKG?de parçalanmış QR...
 26/10/2013 - 29/10/2013
5  Transkateter aortik kapak implantasyonunun (TAVI) ekokardiyografik parametrelere kısa dönem etkisi: ...
 26/10/2013 - 29/10/2013
6  Akut ST elevasyonlu miyokard enfarktüsünde 12 derivasyonlu EKG 'de parçalanmış QRS trombolitik başar...
 26/10/2013 - 29/10/2013
7  İleri aort darlığı olan yüksek riskli hastalarda transkateter aortik kapak implantasyonu (TAVI) tek ...
 26/10/2013 - 29/10/2013
8  Well described coronary artery spasm induced by general anesthesia during PFO closure - A case repor...
 11/10/2012 - 14/10/2012
9  Miyokardiyal iskemi tayininde egzersiz stres testinde rutin dışı iki parametrenin değeri; p dalga sü...
 27/10/2011 - 30/10/2011
10  Predictors of left ventricular dysfunction: results from Heart fAilure Prevalence and Predictors in ...
 28/08/2010 - 01/09/2010
11  Heart fAilure Prevalence and Predictors in TurkeY (HAPPY): N-terminal B-type natriuretic peptide sub...
 28/08/2010 - 01/09/2010
12  Prevalence of heart failure in Turkish adult oopulation: results from Heart fAilure Prevalence and P...
 28/08/2010 - 01/09/2010
13  Primary Mediastinal B-cell Non-Hodgkins Lymphoma Presented with Cardiac Involement...
 24/05/2007 - 27/05/2007
14  Sistatin-C Düzeyinin Koroner Arter Hastalığı Ve Ciddiyeti İle İlişkisi...
 24/11/2006 - 28/11/2006
15  Akut ve kronik aerobik egzersizin plazma homosistein üzerine etkileri...
 17/11/2006 - 19/11/2006
16  A new therapeutic option for the patients with recurrent neurocardiogenic syncope: Ambulatory tilt t...
 03/09/2005 - 07/09/2005
17  Sık tekrarlayan nörokardiyojenik senkop olgularında yeni bir tedavi yaklaşımı: ayaktan tilt eğitimi ...
 27/11/2004 - 30/11/2004
18  Sedanter gençlerde tempolu yürüyüş eğitiminin plasma homosistein seviyesi ve lipid profili üzerine e...
 28/10/2004 - 31/10/2004
19  Atrial fibrilasyonlu hastalarda kardiyoversiyon başarısını öngörmede sol atrial apendiks akım hızlar...
 11/10/2003 - 14/10/2003
20  Cardioversion under the guidance of transesophageal echochardiograhy: Results with low molecular wei...
 19/02/2003 - 22/02/2003
21  Cardioversion with low molecular weight heparin under the guidance of transesophageal echocardiograp...
 19/02/2003 - 22/03/2003
22  Kalp transplantasyonu olgularının izleminde IVUS (intravascular ultrasound) uygulaması...
 23/10/2002 - 27/10/2002
23  Bilateral renal arter stenozlu Takayasu arteriti kissing balon anjioplasti ve stent yerleştirilmesi...
 15/10/2002 - 19/10/2002
24  Persistan atriyal fibrilasyonda TEE kılavuzluğunda yapılan kardiyoversiyonun sonuçları...
 05/10/2002 - 08/10/2002
25  Akut Miyokard Enfarktüsünde Primer Balon Anjiyoplasti ve Primer Stent Uygulaması: İşlemsel ve uzun D...
 11/10/2000 - 14/10/2000
26  Akut miyokard enfarktusunde primer balon anjiyoplasti ve primer stent implantasyonu: islemsel ozelli...
 09/10/1999 - 12/10/1999
27  Dev Hücreli arteritisde perikard tutulumu ve temporal arterlerin doppler ultrasonografi bulguları...
 26/10/1998 - 30/10/1998
28  Amlodipinin diastolik disfonksiyonun duzeltilmesinde sagladigi yararin, diastolik disfonksiyonun yen...
 10/10/1998 - 13/10/1998
29  Akut Miyokard Enfarktüsü Geçiren Olguların Primer PTCA ve Primer Stent İmplantasyonunun Erken ve Geç...
 10/10/1998 - 13/10/1998
30  Amlodipinin Diyastolik Disfonksiyonun Düzeltilmesine Sağladığı Yararın Diyastolik Disfonksiyonun Yen...
 10/10/1998 - 13/10/1998
31  Direksiyonel koroner aterektomi uygulanan anjina pektorisli hastalarda erken ve gec donem sonuclar...
 10/10/1998 - 13/10/1998
32  Stent-ici restenozunda rotablator uygulamasinin erken ve gec donem sonuclari....
 10/10/1998 - 13/10/1998
33  Akut miyokard enfarktusu olgularinda primer PTCA ve primer stent implantasyonunun erken ve gec donem...
 10/10/1998 - 13/10/1998
34  Stabil anjina pektoris'li hastalarda "cutting balloon angioplasty' nin erken ve gec donem sonuclari....
 10/10/1998 - 13/10/1998
35  Diastolik disfonksiyonu olan hastalardaki erken mitral diastolik akim hizinın intraventrikuler degis...
 10/10/1998 - 13/10/1998
36  Direksiyonel Koroner Ateroktomi Uygulanan Angina Pektorisli Hastalarda Erken ve Geç Dönem Sonuçlar...
 10/10/1998 - 13/10/1998
37  Erken diastolik mitral akim hizinin intraventrikuler degisiminin idiopatik dilate kardiyomiyopatili...
 10/10/1998 - 13/10/1998
38  Early and late results of primary balloon angioplasty and primary stent implantation in acute myocar...
 22/08/1998 - 26/08/1998
39  Immediate and chronic results of cutting balloon angioplasty in patients with stable angina pectoris...
 22/08/1998 - 26/08/1998
40  Early and long term results of rotational atherectomy in cases with in-stent restenosis...
 22/08/1998 - 26/08/1998
41  Primary Balloon Angioplasty as the first line treatment of acute myocardial infarction,...
 01/06/1998 - 04/06/1998
42  Total okluzyon koroner anjiyoplastide basari gostergeleri...
 29/09/1997 - 03/10/1997
43  Yuksek riskli akut miyokard enfarktusu olgularinda primer PTCA ve primer stent implantasyonu sonucla...
 29/09/1997 - 03/10/1997
44  Kompliyan ve nonkompliyan balonlar: randomize bir calisma...
 29/09/1997 - 03/10/1997
45  Uc milimetreden kucuk koroner arterlerde Cutting balon anjiyoplasti ile konvansiyonel balon anjiyopl...
 29/09/1997 - 03/10/1997
46  Erken diastolik mitral akim hizinin intraventrikuler degisiminin, diastolik disfonksiyonu olan atriy...
 29/09/1997 - 03/10/1997
47  Kimyasal ve elektiriksel kardiyoversiyon yapilan atriyal fibrilasyonlu hastalarda kardiyoversiyon so...
 29/09/1997 - 03/10/1997
48  Koroner arter hastaligi olan olgularda renal arter stenozu sikliginin anjiyografik taranmasi....
 29/09/1997 - 03/10/1997
49  PTKA islemi sirasinda kantitatif koroner anjiyografi yontemi, gorsel degerlendirme ve el kalibresi i...
 29/09/1997 - 03/10/1997
50  Utilization of intraventricular dispersion of the peak diastolic flow velocity as a marker of left v...
 25/09/1997 - 29/09/1997
51  Pace-maker Lead Endokarditi: Olgu Sunumu....
 02/06/1997 - 06/06/1997
52  Tip II diyabetik birey çocuklarında metabolik değişiklikler...
 19/05/1997 - 24/05/1997
53  Total okluzyon koroner anjiyoplastide basari gostergeleri....
 16/10/1996 - 20/10/1996
54  Target organ changes in mild to moderate systemic hypertension of short duration...
 18/06/1996 - 21/06/1996
55  Hiberne miyokardin saptanmasinda sublingual nitrat + Tc 99m infuzyonunun yeri....
 16/05/1996 - 19/05/1996
56  Tip 2 diabetes mellitus ve lipoprotein (a)...
 15/04/1996 - 19/04/1996
57  Serum lipoprotein(a) düzeyleriyle koroner anjiografi olgularının ilişkisi...
 15/04/1996 - 19/04/1996
58  Koroner arter fistulleri...
 23/06/1994 - 24/06/1994
59  Hipertansif hastalarda EKG değişikliklerinin koroner anjiografi ile karşılaştırılması...
 23/06/1994 - 24/06/1994
60  Koroner kalp hastaligina bagli agir konjestif kalp yetmezliginde ACE inhibisyonunun mortalite uzerin...
 28/09/1993 - 01/10/1993
61  ACE inhibisyonunun koroner arter hastaligina bagli sol ventrikul segmenter duvar hareket bozuklugu u...
 28/09/1993 - 01/10/1993
62  Koroner arterleri normal bulunan tipik anjinal yakinmali olgularda atrial pacing altinda koroner sin...
 28/09/1993 - 01/10/1993
63  ACE inhibisyonunun koroner arter hastaligina bagli kronik konjestif kalp yetmezlikli hastalarda egze...
 28/09/1993 - 01/10/1993
64  HLA Class 1 and Class II ( DR and DQ ) antigen associations in coronary artery disease....
 29/08/1993 - 02/09/1993
65  Koroner anjiyografisi normal gogus agrili kadinlarda risk faktorleri...
 27/09/1992 - 01/10/1992
66  Koroner arter hastaliginda HLA-A,B,C ve D antijenleri tayini : Bagisiklik yanit etkenler icin Turk t...
 27/09/1992 - 01/10/1992
67  Iki boyutlu ekokardiyografi ile saptanan nadir bir kalp tumoru olgusu...
 27/09/1992 - 01/10/1992
68  Pulmoner darlik ile pulmoner kapakta bir kan kisti ( olgu bildirisi )...
 27/09/1992 - 01/10/1992
69  Sol ana koroner tam tikanmasi...
 27/09/1992 - 01/10/1992
70  Anormal cikisli sol sirkumfleks artere perkutan transluminal koroner anjiyoplasti uygulamasi...
 27/09/1992 - 01/10/1992
71  Sol internal mammarya arter : Koroner cerrahi oncesi anjiyografik bulgular....
 27/09/1992 - 01/10/1992
72  Perkutan mitral balon valvuloplastide atriumlar duzeyinde soldan saga sant: siklik ve alti aylik tak...
 27/09/1992 - 01/10/1992
73  505 olguda PTCA sonuclari...
 27/09/1992 - 01/10/1992
74  Miyokard enfarktusu sonrasi gec potansiyel varliginin onceden belirlenmesinde yuzey EKG QRS skorunun...
 10/09/1991 - 13/09/1991
75  Miyokard infarktusu sonrasi gec potansiyel gelismesini etkileyen faktorler...
 10/09/1991 - 13/09/1991
NO CHAPTER TITLE YEAR
1  Gögüs Agrılı Hastaya Yaklasım Aile hekimligi basucu kitabı,...  2012
2  Kalp Yetersizliginde Revaskülarizasyon A'dan Z'ye Kronik Kalp Yetersizligi...  2010
3  Editör Steven L. Berk, Çeviri Editörü: Kadir Biberoğlu. Çevirmen olarak. Pretest Dahiliye Kendi Kendine Değerlendirme ve Gözden Geçirme. Pretest Dahiliye Kendi Kendine Değerlendirme ve Gözden Geçirme....  1997
NO NAME DATE
1  Farklı İki Egzersiz Modelinin Plazma Homosistein Düzeyi Üzerine Akut Etkileri...  1/2004 - 1/2004
NO Responsibility
1 Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Danışmanı, Ağustos 2012- Ağustos 2016
2 Kalp Damar Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2012- Mart 2015
3 Kalp Damar Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Nisan 2010- Ağustos 2011
4 Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Danışmanı, Ağustos 2008- Ağustos 2012
5 Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı, Aralık 1994- Aralık 1997
6 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 1993- Aralık 1996

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi