DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Professor Doctor BERRİN ACAR
FACULTY OF MEDICINE SURGERY MEDICINE DEPARTMENT OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY REPRODUKTİF ENDOKRİNOLOJİ BİLİM DALI
E-Mail :   berrin.acar@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 4123102 - 3102
Education/Academic Info
Undergraduate Degree  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum  1974
Specialization in Medicine  Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi Kadın -Doğum Hastalıkları  1979
Assistant Professor  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1982
Associate Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum  1984
Full Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1991
NO NAME YEAR
1  Role of kisspeptin in polycystic ovary syndrome (PCOS)...  2016
2  Evaluation of thyroid function status among postmenopausal women with and without osteoporosis...  2016
3  Bir üniversite hastanesine başvuran gebelerin doğum öncesi bakım için Aile Hekimliği hizmetlerini ku...  2015
4  Comparative evaluation of serum levels of main minerals and postmenopausal osteoporosis....  2013
5  Postmenopozal sağlıklı kadınlarda kemik mineral yoğunluğu-tiroid stimülan hormon ilişkisi...  2008
6  p53 and mdm2 as prognostic indicators in patients with epithelial ovarian cancer: A multivariate ana...  2005
7  Effects of transdermal estrogen replacement therapy on plasma levels of nitric oxide and plasma lipi...  2005
8  The effect of exercise on physical fitness and quality of life in postmenopausal women...  2004
9  Effects of betamethasone and thyroid releasing hormone on fetal lung maturation: an experimental and...  2004
10  Postmenopozal Kadınlarda Egzersizin Fiziksel Uygunluk Düzeyi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi...  2003
11  Mosaic form (45X/46XX) of Turner's syndrome. A case report...  2002
12  Management of intramedullary endometriosis of the conus medullaris. A case report....  2002
13  Epitelyal Over Tümörlerinde P53 ve C-ErbB-2 İmmünoreaktivitesinin Klinik ve Patolojik Faktörlerle İl...  2002
14  Endometriozis ve myoma uterili olgularda Tümör Nekrozis Faktor-? düzeylerinin tanıda önemi...  2000
15  Serviks kanserli olgularda Southern Blot Hybridization metodu ile Human Papilloma Virus DNAsının sap...  2000
16  Hormon replasman tedavisi ve meme kanseri...  2000
17  Servikal kanserli Türk kadınlarında Human Papilloma Virus insidansının ?polimeraz zincir reaksiyonu?...  2000
18  Relation between bone mineral content and clinical, hormonal and biochemical parameters in postmenop...  1998
19  Relation between bone mineral content and clinical, hormonal and biochemical parameters in postmenop...  1998
20  Investigation of the fluidity of biological fluids with PDDTBN spin probe...  1997
21  Term fetuslarda aldosteron ve elektrolitler....  1996
22  Ektopik gebelerin tanısında maternal serum kreatin kinaz düzeyleri....  1996
23  Gebelikte eser element...  1996
24  Fetal gelişim ve prolaktin...  1996
25  Alt segment transvers sezaryen operasyonlarında insizyon iyileşmesi: seri manyetik rezonans görüntül...  1995
26  Risk factors for wolfe's dysplasia of mammograms in postmenopausal turkish women....  1995
27  Surgical treatment of an extensive lesion of lymphangioma circumscriptum of the vulva...  1995
28  Fetal growth and thyroid function...  1995
29  A rare presentation of Down syndrome: non immune hydrops fetalis...  1995
30  Polikistik over sendromlu zayıf olgularda hiperinsülinemi ile hiperandrojenemi arasındaki ilişkinin ...  1995
31  Ovarian hiperstimülasyon sendromu:Risk faktörleri, tanı ve tedavi...  1995
32  Sağlıklı gebelerde Herpes simpleks virus tip 1 ve tip 2 antijenlerinin direkt immünofloresan yönt...  1995
33  Günümüzde genital traktus ve histerosalfingografiye alternatif yöntemler...  1994
34  Pipelle ile endometrial örnekleme: yeterli bir teknik mi?...  1994
35  Intakt tubal gebeliklerin medikal tedavisi...  1994
36  Hurler sendromunun prenetal tanısı...  1994
37  Plasma copper, zinc and magnesium levels in patients with premenstrual tension syndrome....  1994
38  Polikistik over sendromlu olgularda obesite, akut insülin yükselmelerive luteinize edici hormonun, s...  1994
39  Diminished growth hormone responses to L-dopa in polycystic ovarian disease....  1993
40  Rare gynecological condition causing sciatic pain...  1993
41  Diagnostic-value of magnetic -resonance-imaging in gynecology...  1992
42  Polikistik over sendromu: Bir büyüme eksikliği sendromu mu?...  1992
43  Türk kadınlarında postmenopozal over volumleri...  1992
44  Clinical application of a gonadotropin releasing hormone analog (buserelin) in the treatment of uter...  1992
45  Gonadotropin releasing hormon analog(buserelin) tedavisinin metabolik etkileri....  1991
46  Gonadotropin releasing hormon analoğu ile tedavi edilen polikistik over tanısı almış hirsut kadınlar...  1991
47  Bir brenner tümör olgusu...  1990
48  Düşük dereceli bir endolenfatik stromal myosis olgusu...  1990
49  Myoma uteri tedavisinde bir gonadotropin releasing hormon analog(Buserelin) kullanımı...  1990
50  Polikistik overe bağlı hirsutismus olgularında gonodotropin releasing hormon olan buserelinin etkisi...  1990
51  Normal ve riskli gebelerde serum beta human koryonik gonadotropin ve prolaktin düzeyleri arasındaki...  1990
52  Term gebelikte human koryonik gonadotropin, prolaktin ve estradiol ilişkisinin araştrılması...  1990
53  Gebelikte ve doğum sırasında çeşitli faktörlerin bebekte serum bilirubin düzeyleri üzerine etkisi....  1990
54  Term gebelikte human koriyonik ve prolaktin ilişkisinin araştırılması...  1990
55  Vaginal agenesis olgusu...  1989
56  Luteinizan Hormon (LH)/Follikül Stimülan Hormon(FSH) Oran Yüksek Olan Polikistikover Hastalıklı (PCO...  1989
57  Polikistik Over Hastalığında (PCOS) Normal Büyülükte Overleri Olanlarla Büyük Overli Olanların Klini...  1989
58  Jinekolojik tümörlerin tanısında preoperatif serum serum CA125 düzeyleri....  1989
59  Gebe ve gebe kalmak isteyen kadınların serum rubella antikor düzeylerinin değerlendirilmesi....  1989
60  Üreme çağındaki kadınların serolojik olarak sitomegalovirus enfeksiyonu açısından araştırılması....  1989
61  Kadın Hayatının değişik devrelerinde serum prolaktin (PRL) düzeylerinin araştırılması....  1989
62  Gebelerde serum alfa-fetoprotein düzeylerinin değerlendirilmesi....  1989
63  Histerektomi sonrası ultrasonografik değerlendirmenin önemi....  1989
64  polikistik overli hastaların ultrasonografik degerlendirmesinin klinik ve laparaskopik bulgularla ka...  1989
65  Vulva Sitolojisinin Değerlendirilmesi...  1989
66  Over endometriozislerinde gonadotropin releasing hormon anologlarının (...  1988
67  İntrauterin araç kullanan kadınlarda trofoblastik aktivitenin saptanması...  1988
68  Kronik pelvik enfeksiyonların ve endometriosisin ultrasonografik değerlendirilmesi....  1988
69  Çiftlerde CMV enfeksiyonunda seksüel ilişkinin rol oynayıp oynamadığının araştırılması....  1988
70  Serviks kanserinin erken tanısında sitoojinin önemi...  1988
71  Evaluation of the screening test result in asymptomatic prostitutes for gonorrhea and syphilis by us...  1987
72  Akut pelvik enfeksiyonların ultrasonografik değerlendirilmesi...  1987
73  Overin Malign Tümörlerinin Erken Tanısında Douglas Sitolojisinin Önemi...  1987
74  Bazı Jinekolojik Hastalıklar ile Memenin Fibrokistik Hastalığı Arasındaki İlişkinin Araştırılması...  1986
75  Hiperprolaktinemili ve gakatoreli hastaların araştırılması...  1986
76  Akut hecmeler gösteren bir kronik toksoplasmozis vakası....  1986
77  Comparation of cellular alterations in normal and preeclamptic placental cell cultures...  1984
78  Süspansiyon operasyonu uygulanan retroflexio uterus olgularında bel ağrılarının incelenmesi....  1984
79  Bakırlı spiralin saç bakır düzeyine etkisi....  1984
80  Normal ve preeklamptik olgularda plazma prolaktin ve 17beta estradiol düzeylerinin karşılaştırılması...  1984
81  Kalsiyumun preeklampsinin oluşmasındaki önemi....  1984
82  Normal plasentanın hücre kültürünün değerlendirilmesi....  1984
83  Preeklampside sirkülasyondaki fibrin parçalanma ürünleri ve fibrin monomer değerlerinin saptanması....  1984
84  Fetopasental vasküler doku tarafından yapılan prostasiklinin (PGI2) preeklampsideki önemi...  1984
85  Normal ve preeklamptik gebelerde plasental (PGI2) preeklampsideki önemi....  1984
86  Litotomi pozisyonunda femoral ve siyatik sinir jürilerinin oluşması....  1984
87  In vitro growth of the placental tissue with modified roller tube method....  1983
88  Erken dönem insan plasentasının ultrastrüktürel özellikleri....  1983
89  Foley sonda ile histeresalpingografi...  1983
90  Gebelikte kalsiyum metabolizması...  1983
91  Modern gestoz teorileri (2)...  1983
92  Fetal malpresentasyonda ultrasonografi ile eksternal versiyon uygulaması....  1983
93  Ovarian function in women immediately post parfum...  1981
94  Piperacillin alone vs triple antibiotic combination in gynecological infections....  1981
95  Bebek ölümlerinin doğum sırası, doğum aralığı, yaşayan çocuk ve ev halkı sayısı ile ilişkisi...  1979
NO NAME DATE
1  Endometriozis tanısı bulunan hastalarda kist duvarı ve ötopik endometrium dokusunda VEGF-A,FGF-2,, V...
 02/11/2016 - 06/11/2016
2  Matür kistik teratomda tiroid papiller karsinomu: olgu sunumu...
 28/10/2015 - 31/10/2015
3  Vulvar yerleşimli epidermal kist...
 28/10/2015 - 31/10/2015
4  Bir Üniversite Hastanesi İzlemindeki Gebelerin Aile Hekimliği Hizmetlerini Kullanma Durumu...
 20/10/2014 - 24/10/2014
5  comparison of changes in bone mineral density and lipid metabolism after twelve months alendronate a...
 07/05/2014 - 10/05/2014
6  Evaluation of growth hormone, growth hormon releasing hormon, insulin, insulinlike growth factor bin...
 07/05/2014 - 10/05/2014
7  Effect of folic acid on endothelin-1 and ischemia modified albumin levels in patients with polycysti...
 30/04/2014 - 04/05/2014
8  Serum and peritoneal fluid of endoglin levels in women with endometriosis....
 07/10/2012 - 07/10/2012
9  FOLLICULAR VARIANT OF PAPILLARY THYROID CARCINOMA ARISING IN MATURE CYSTIC TERATOMA OF THE OVARY: A...
 07/10/2012 - 12/10/2012
10  Serum and peritoneal fluid levels of fibroblasric growth factor-2 levels in women with endometriosi...
 07/10/2012 - 12/10/2012
11  Effects of endogenous pitutitary and sex steroid hormone levels on bone mıneral density in healthy p...
 09/05/2012 - 12/05/2012
12  Relations between fasting serum glucose, age, body mass index, serum levels of 25-OHvitamin d and pa...
 09/05/2012 - 12/05/2012
13  Effect of folic acid on cardiovascular risk parameters in patients with PCOS...
 09/05/2012 - 12/05/2012
14  effects of endogenous hormones, serum lipid profile and insulin resistance on mamographic densithy i...
 09/05/2012 - 12/05/2012
15  serum element contens and mammographic density in healty postmenopausal Turkish woman...
 09/05/2012 - 12/05/2012
16  The relationship between serum lipid profile,fasting serum glucose, serum levels of insulin, insulin...
 09/05/2012 - 12/05/2012
17  Papiller tiroid karsinomunun farklı prezantasyonları:iki olgu sunumu...
 12/10/2011 - 16/10/2011
18  Serum element contents and osteoporosis in postmenopausal Turkish women...
 08/06/2011 - 11/06/2011
19  The relationship between thyroid functions and postmenopaussal osteoporosis...
 08/06/2011 - 11/06/2011
20  relationships between seum levels of pituitary and steroid hormnoes,insulinlike growth factors,mamog...
 04/05/2011 - 08/05/2011
21  Biochemical markers of bone turnover and the risk of fractures in healthy postmenopausal women...
 04/05/2011 - 08/05/2011
22  The relationship of serum vitamin B12,folic acid,homocysteine and c-reactive protein levels with ost...
 04/05/2011 - 08/05/2011
23  Effect of endogenous pitüitary and steroid hormone levels on bone mineral density in healty postmeno...
 04/05/2011 - 08/05/2011
24  Endometriozisde Survivin Ekspresyonunun Araştırılması...
 07/10/2009 - 11/10/2009
25  Postmenapozal kadınlarda DHEA-S (Dehidroepiandrosteron-sülfat) düzeylerinin kemik mineral dansitesi ...
 01/10/2009 - 04/10/2009
26  Postmenopozal kadınlarda tiroid fonksiyonlarının kemik mineral dansitesi üzerine etkisi...
 01/10/2009 - 04/10/2009
27  Postmenopozal kadınlarda serum homosistein ve CRP düzeylerinin kemik mineral dansitesi üzerine etkis...
 01/10/2009 - 04/10/2009
28  Endoglin levels in serum and peritoneal fluid from women with and without endometriosis...
 10/11/2008 - 14/11/2008
29  gonadal agenesis 46, XX associated with the atypical form of Rokitnsky Syndrome...
 16/05/2007 - 20/05/2007
30  postmenopozal sağlıklı kadınlarda BMD-TSH ilişkisi...
 19/01/2007 - 22/01/2007
31  Endoglin expression in eutopic and ectopic endometrium of women with endometriosis and its associati...
 18/06/2006 - 21/06/2006
32  P53 and MDM2 expressions in epithelial ovarian cancer: their value as prognostic indicators....
 04/05/2004 - 08/05/2004
33  Postmenopozal Kadınlarda Egzersizin Fiziksel Uygunluk Düzeyi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi...
 18/09/2002 - 21/09/2002
34  Management of intramedullary endometriosis of the conus medullaris: a case report...
 16/09/2001 - 20/09/2001
35  Determination Of Human Papilloma Virus DNA By ?Southern Blot Hybridization? Method In The Speciments...
 05/05/1999 - 08/05/1999
36  The Role Of Fetal Fibronectin Determination In Cervical Mucous For The Estimation Of Onset Of Labou...
 05/05/1999 - 08/05/1999
37  Correlation Between p53 And C-ErbB-2 Gene Expressions And Clinical And Pathological Factors In Epite...
 05/05/1999 - 08/05/1999
38  Investigation Of Human Papilloma Virus Incidence By ?Polymerase Chain Reaction? Method In Turkish Wo...
 05/05/1999 - 08/05/1999
39  The Effect Of Betamethasone And Thyroid Releasing Hormone On Fetal Lung Maturation...
 05/05/1999 - 08/05/1999
40  Human Papilloma Virus (HPV) DNA in Uterine Cervix Detected by Polymerase Chain Reaction...
 10/09/1998 - 14/09/1998
41  Detection of Human Papillomavirus DNA in uterine cervix carcinomas by using non radioactive southern...
 20/07/1997 - 22/07/1997
42  Uterin Serviks karsinomlarında non-radyoaktif Southern hibridizasyon yöntemi kullanılarak insan papi...
 23/04/1997 - 26/04/1997
43  Investigation of the fluidity of biological fluids with a PDDTBN spin probe....
 25/08/1996 - 30/08/1996
44  Pregnancy followed up by AAS Technics: Magnesium, zinc, copper and selenium levels in amniotic fluid...
 28/11/1995 - 01/12/1995
45  Placenta previa / percreata: A majör obstetrik challange....
 02/06/1995 - 06/06/1995
46  Serum creatin kinase levels in suspected ectopic pregnancies...
 02/06/1995 - 06/06/1995
47  Adnexial ve uterin kitlelerin transvaginal doppler ultrason ile değerlendirilmesi...
 06/11/1994 - 11/01/1994
48  Abortus Vakalarında Saptanan Kromozomal Anomaliler...
 29/10/1994 - 01/11/1994
49  Polycystic ovarian disease: The effect of obesity and chronic endogenous hyperinsulinaemia on serum ...
 27/06/1994 - 29/06/1994
50  Prognostic effect of maternal body composition on intrauterin malnutrition...
 24/10/1993 - 27/10/1993
51  Uterus leiomyomlarında sitogenetik anomaliler...
 07/09/1992 - 11/09/1992
52  Clinical application of a gonadotropin releasing hormone analog(buserelin) in the treatment of uteri...
 07/09/1992 - 11/09/1992
53  Diminished growth hormone responses to L-Dopa in polycystic ovarian disease....
 07/09/1992 - 11/09/1992
54  Türk kadınlarında postmenopozal over volumları...
 07/09/1992 - 11/09/1992
55  Rare gynecological condition causing sciatic pain....
 07/09/1992 - 11/09/1992
56  Investigation of whole blood fluidity during the menstrual cycle and in the postmenopausal state in ...
 08/09/1991 - 12/09/1991
57  ESR study of whole blood fluidity during the menstruel cycle and in the postmenopausal period in hea...
 13/05/1991 - 15/05/1991
58  Gebelikte ve doğum sonrasındaki çeşitli faktörlerin bebekte serum bilirubin düzeyleri üzerine etkisi...
 21/05/1990 - 23/05/1990
59  Term gebelikte human koryonik gonadotropin, prolaktin ve estradiol ilişkisinin araştırılması....
 21/05/1990 - 23/05/1990
60  Term gebelikte human korionik gonodotropin ve prolaktin hormonları arasındaki ilişkinin araştırılmas...
 21/05/1990 - 23/05/1990
61  Jinekolojik tümörlerin tanısında preoperatif serum Ca-125 düzeyleri....
 02/05/1990 - 05/05/1990
NO NAME YEAR
1  Pediatrik ve Adelosan Jinekoloji...  2010
NO CHAPTER TITLE YEAR
1  Pediatrik Jinekoloji Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi...  2012
2  Puberte ve Adelosan Jinekoloji Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi...  2012
3  adolesan döneminde dismenore pediatrik ve adolesan jinekoloji...  2010
4  Kronik ve Pelvik Ağrı Pediatrik ve Adelosan Jinekoloji...  2010
5  Adelosan dönemde endometriozis Pediatrik ve Adelosan Jinekoloji...  2010
6  Pediatrik Jinekoloji Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi...  2004
7  Puberte ve Adolesan Jinekolojisi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi...  2004
NO NAME DATE
1  postmenopozal hastalarda hastalarda bir yıllık alendronat ve stronsiyum ranelat kullanımının retrospektif karşılaştırılması...  1/2014 - /
2  postmenopozal osteoporotik hastalarda biyokimyasal,hormonal,hematolojik ve radyolojik parametrelerin değerlendirilmesi...  1/2014 - /
3  Endometriozisli hastalarda serum, periton sıvısı, internal ve external endometrial dokuda PAPP-A, IGFBP-4,GH,GHRH ve insilün düzeylerinin araştırılması...  1/2011 - /
4  Polikisitk over sendromlu hastalarda kisspeptin, leptin, insulin, AMH ile hormonal, metabolik ve kardiyovasküler risk parametrelerinin ilişkisinin değerlendirilmesi...  12/2011 - /
5  neonatal and maternel outcome of vacuum extraction...  1/2008 - 1/2008
6  Polikistik over sendromlu hastalarda folik asitin kardiyovasküler risk belirteçleri üzerine etkisi...  10/2008 - 9/2011
7  Endometriozis Hastalarının Periton Sıvılarında Preoperatif ve Postoperatif Serumlarında Endoglin Ve Bazik Fibroblast Büyüme Faktör Düzeylerinin Saptanması ve Klinik Faktörlerle İlişkisi...  12/2006 - 12/2009
8  Endometriozis hastalarının eutopik ve ektopik endometrium dokularında endoglin ve bazik fibroblast büyüme faktör ekspresyonunun hastalığın evresi ile ilişkisi...  10/2005 - 12/2005
NO NAME YEAR
1  Postmenopozal kadınlarda tiroid fonksiyonlarının kemik mineral dansitesi üzerine etkisi...  2009
NO Responsibility
1 Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Bilim Dalı Başkanı, Haziran 2015-Devam ediyor
2 Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Başkanı Vekili, Eylül 2014- Mart 2015
3 Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Vekili, Mart 2014- Eylül 2014
4 Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Başkanı Vekili, Mart 2014- Eylül 2014
5 Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Vekili, Eylül 2013- Mart 2014
6 Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Başkanı Vekili, Eylül 2013- Mart 2014
7 Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Vekili, Mart 2013- Eylül 2013
8 Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Başkanı Vekili, Mart 2013- Eylül 2013
9 Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı, Mart 2013- Mart 2016
10 Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Bilim Dalı Başkanı, Haziran 2012- Haziran 2015
11 Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkan Vekili, Eylül 2011- Şubat 2012
12 Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Reproduktif Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı, Haziran 2009- Haziran 2012
13 Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 1992- Ekim 1995

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi