DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Professor Doctor ÖMER SELAHATTİN TOPALAK
FACULTY OF MEDICINE INTERNAL MEDICINE DEPARTMENT OF INTERNAL MEDICINE Gastroenterology
E-Mail :   omer.topalak@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 0 - 0
Education/Academic Info
Undergraduate Degree  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi  1988
Specialization in Medicine  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  1994
Specialization in Minor  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı  1997
Associate Professor  İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları  2003
Full Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2010
NO NAME YEAR
1  Expressions of TIMP-1, COX-2 and MMP-7 in Colon Polyp and colon cancer...  2015
2  Endoskopik incelemede saptanan mide poliplerinin yerleşimi, histopatolojik tipleri ve Helikobakter p...  2012
3  Peptik ülserli veya ülser olmayan dispepsili hastaların mide doku örneklerinde Helicobacter pylori v...  2011
4  Value of Expression of Insulin-Like Growth Factor-I Receptor In Gastric Adenocarcinomas And Normal G...  2010
5  A case of angiographically verified non-occlusive mesentery ischemia induced by digitalis...  2008
6  Sedation for endoscopic retrograde cholongiopancreatography (ERCP) in a pregnant patient...  2007
7  Ultrasonography and magnetic resonance imaging findings of solitary fibrous tumor of the liver....  2007
8  Sedation for endoscopic retrograde cholangiopancreatography in a pregnant patient...  2007
9  Diffuse cavernous hemangioma of the rectosigmoid colon with extraintestinal involvement...  2006
10  YMDD motif variants in inactive hepatitis B carriers detected by Inno-Lipa HBV DR assay...  2006
11  Hepatocavopathy and isolated splenic vein thrombosis due to hypercoagulability state....  2005
12  nadir bir hiperbilirübinemi nedeni:bilhemia...  2005
13  Wilson's disease with coexisting autoimmune hepatitis...  2004
14  Serum tumor growth factor-B1 levels in patients with cirrhosis, chronic hepatitis B and chronic hepa...  2004
15  Prognostic significance of mean nuclear volume in pacreatic adenocarcinoma...  2003
16  Kolorektal tümör gelişiminde insülin benzeri büyüme faktörü-1 reseptör sunumunun rolü...  2003
17  Treatment of malignant insulinoma with fluocortolene and high-dose folinic acid and 5-fluorouracil: ...  2002
18  Immunohistochemical detection of pS2 protein and heat shock protein-70 in pancreatic adenocarcinomas...  2002
19  Terbinafine inducid prolonged cholestasis:Case report and rewiew of the literature...  2002
20  Protective effects of carnitine in an experimental ischemia-reperfusion injury....  2002
21  Serum, pleural effusion, and ascites CA-125 levels in ovarian cancer and nonovarian benign and malig...  2002
22  Deneysel akut pankreatitte somatoatstin ve trombosit aktive edici faktör...  2001
23  Isolated mesosigmoidal hydatid cyst as an unusual cause of colonic obstruction: report of a case....  2001
24  Kolorektal kanserli vakalarda östrojen ve progesteron reseptör ekspresyonunun önemi...  2001
25  The effects of chronic hepatitis C and B virus infections on liver reduced and oxidized glutathione ...  2000
26  Familyal non-hemolitik hiperbilirübinemiler...  1999
27  Herediter Hemorajik Telejiektazi: Olgu sunumu...  1998
28  Hepatit C virus enfeksiyonu ve derin abdominal lenfadenopati...  1998
29  Kronik B ve C Hepatitlerin Klinik ve Laboratuvar Farklılıkları...  1998
30  HCV enfeksiyonu ve hematolojik değişiklikler...  1998
31  Kronik Pankreatitli hastalarda Doku Gastrik Lipaz aktiviteleri...  1998
32  Obez ve Nonobez Tip 2 diaybetiklerde insülin sekresyonu ve insülin direncinin öglisemik ve hiperglis...  1998
33  İlaçlar ve Karaciğer...  1997
34  Hepatit B dışı Sirozlarda HBV Antikorlarının Klinik Önemi...  1997
35  Kronik HBV infeksiyonunun aktivasyonunda HEV ve HDV ivfeksiyonun rolü önemsizdir....  1997
36  Kombine Kronik HBV ve HCV Enfeksiyonunun Tek Virus Enfeksiyonlarından Klinik Farklılıkları...  1997
37  Kronik Viral hepatitlerde Otoantikorlar...  1997
38  Astım Bronşiale ve Kronik Viral Hepatit C...  1996
39  Kan ve plevral efüzyonlarda CA-125 düzeyinin tanı değeri...  1996
NO NAME DATE
1  Çift balon enteroskopi ile tanı konulan gastrointestinal melanom metastazı...
 25/11/2015 - 29/11/2015
2  Çift balon enteroskopla tanısı konulan şiddetli eozinofilik gastroenterit olgusu...
 25/11/2015 - 29/11/2015
3  HCC li hastalarda karaciğer nakli dokuz eylül üniversitesi verileri...
 25/11/2015 - 29/11/2015
4  Erişkin hastada tespit edilen gastrik antral web olgusu...
 25/11/2015 - 29/11/2015
5  ERCP ile safra yollarında hepatosellüler karsinom tümor trombüsü gösterilen bir olgu...
 25/11/2015 - 29/11/2015
6  Karaciğer transplantasyonu sonrası portal hipertansiyon gelişen olguda Roux en Y anastomoz hattında ...
 11/09/2013 - 15/09/2013
7  araciğer Transplantasyonu Sonrası İmmünsupresif Tedavide Everolimusun Yeri...
 11/09/2013 - 15/09/2013
8  Roux-en-Y hepatikojejunostomi sonrası gelişen jejunal varislere bağlı kanamanın N-butyl-2- siyanoakr...
 11/09/2013 - 15/09/2013
9  Kolorektal kanser tanısında fekal ve plazma COX-2, MMP-7, TIMP-1 kombinasyonunun tümör belirteci ola...
 13/12/2012 - 16/12/2012
10  EUS eşliğinde uygulanan pankreatik kistogastrostominin etkinliği...
 20/11/2012 - 25/11/2012
11  Kolon Kanseri ve polip dokusunda matriks metolloproteinaz-7 (MMP-7), spesifik metolloproteinaz doku ...
 20/11/2012 - 25/11/2012
12  İnce barsak hastalıklarının tanı ve tedavisinde çift balon enteroskopi:Dokuz Eylül Deneyimi...
 20/11/2012 - 25/12/2012
13  İnaktif Hepatit B Taşıyıcılarının Doğal Seyri...
 01/06/2011 - 05/06/2011
14  Endoskopik ultrason eşliğinde yapılan pankreas biyopsisi sonuçları: Tek merkez deneyimi...
 24/11/2010 - 28/10/2010
15  Submukozal Lezyonlarda Endoskopik Ultrasonun Tanısal Değeri...
 24/11/2010 - 28/11/2010
16  Gastrik antral vasküler ektazi (GAVE)'li olgularda argon plazma koagülasyon tedavisi...
 24/11/2010 - 27/11/2010
17  DEÜTF gastroenteroloji kliniğinde yapılan argon plazma koagülasyonu uygulamalarının retrospektif değ...
 24/11/2010 - 28/11/2010
18  Endoskopik incelemede saptanan mide poliplerinin değerlendirilmesi...
 24/11/2010 - 28/11/2010
19  Radyasyon proktitine bağlı kanamalarda argon plazma koagülasyonunun etkinliği...
 24/11/2010 - 28/11/2010
20  Masif Üst GİS kanama ile baş vuran Mallory-Weiss sendromlu olgu...
 14/10/2009 - 18/10/2009
21  Çift balon endoskopinin etkinliği ve güvenilirliği...
 12/11/2008 - 16/11/2008
22  A diffrent method for extracting upper esophagial food impactions with esophagial dilatation balloon...
 12/11/2008 - 16/11/2008
23  Kronik hepatit C hastalarında peginterferon sonuçlarımız...
 12/11/2008 - 16/11/2008
24  Perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) endikasyonları, komplikasyonları, hasta memnuniyeti...
 12/11/2008 - 16/11/2008
25  Kolon kanseri ve polip dokusunda glp-2 reseptör ekspresyonunun değerlendirilmesi...
 12/11/2008 - 16/11/2008
26  Multivisceral resections in locally advanced colon carcinoma...
 07/06/2008 - 11/06/2008
27  Çift balon endoskopi Dokuz Eylül deneyimi: İlk 111 işlemin değerlendirilmesi...
 16/10/2007 - 21/10/2007
28  helicobacter pylori gastriti tanısında yüklsek rezolusyonlu magnifiye endoskop ve standart videoendo...
 01/09/2007 - 05/09/2007
29  Üst gastrointestinal sistem endoskopisinde mide polibi saptanan olgularımız...
 04/11/2006 - 07/11/2006
30  gastrointestinal sistem lezyonlarında argon plazma koagulasyonu uygulaması...
 04/11/2006 - 07/11/2006
31  DEÜTF lineer endoskopik ultrason bulguları...
 04/11/2006 - 07/11/2006
32  Multivisceral resection in colon carcinoma...
 25/06/2006 - 28/06/2006
33  Multivisceral resection in primary locally advanced rectal cancer...
 25/06/2006 - 28/06/2006
34  Rektumda primer malign melanoma...
 01/06/2006 - 03/06/2006
35  Kolon kanserlerinde çoğul organ rezeksiyonu...
 24/05/2006 - 28/05/2006
36  Primer lokal ileri evre rektal kanserlerde çoğul organ rezeksiyonu...
 24/05/2006 - 28/05/2006
37  Primer bilier siroza bağlı osteomalazi ile birliktelik gösteren Paget hastalığı...
 21/09/2005 - 25/09/2005
38  Mide operasyonu öyküsü bulunan bir olguda özofagus skuamöz hücreli karsinom gelişimi: Olgu sunumu...
 30/08/2005 - 04/09/2005
39  Üst gastrointestinal kanaması bulunan hastalarda dışkı antijen testinin etkinliği...
 30/08/2005 - 04/09/2005
40  Perkütan Endoskopik Gastrostomi komplikasyonları...
 30/08/2005 - 04/09/2005
41  Anti-HBe pozitif inaktif hepatit B taşıyıcılarında YMDD motif varyantları...
 05/06/2005 - 07/06/2005
42  Obstrükte kolon karsinomlarında ameliyatın radikalitesi etkileniyormu?...
 14/04/2005 - 17/04/2005
43  İnaktif hepatit B taşıyıcılarında hepatosellüler karsinom gelişme riski...
 01/01/2005 - 04/01/2005
44  Efficacy of Saccharomyces boulardii on enterecolitis induced by indomethacin in the rat....
 01/01/2005 - 01/01/2005
45  Malign biliyer darlıkların tanısında MRKP: radyolojik-patolojik korrelasyon....
 27/10/2004 - 31/10/2004
46  Normal Mide Dokusu ve Mide Adenokanserinde IGF-1R Ekspresyonu ve Önemi...
 31/08/2004 - 05/09/2004
47  Obstrükte kolon karsinomlarında ameliyatın radikalitesi etkileniyor mu?...
 26/05/2004 - 30/04/2004
48  Ratlarda indometazin ile oluşturulan deneysel enterokolit modelinde pentoxifylline'nin etkinliği...
 30/09/2003 - 05/10/2003
49  Ratlarda indometazin ile oluşturulan deneysel enterekolit modelinde saccharomyces boulardii'nin etki...
 30/09/2003 - 05/10/2003
50  İnterferon+Ribavirin Tedavisi Alan Kronik Hepatit C Hastalarında Genotip-1b Virüs Genomunun HCV-PKR ...
 21/09/2003 - 25/09/2003
51  Natural history of inactive HBsAg carriers in an intermediate endemic area...
 03/07/2003 - 06/07/2003
52  a single center experience in acute pancreatitis:randomized prospective study...
 28/05/2003 - 30/05/2003
53  Moleculer analysis of vaca and cag a genes of helicobacter pylori isolates from turkish patients wit...
 10/05/2003 - 13/05/2003
54  Pankreas Kanseri Tanısı ile İzlediğimiz Hastalarımızın Özellikleri ve Sağkalım Sonuçları...
 23/04/2003 - 27/04/2003
55  İzole splenik ven trombozu ve hepatik venöz konfluensde web: Bir olgu sunumu...
 01/01/2003 - 
56  Perkütan endoskopik gastrostomi deneyimlerimiz....
 11/12/2002 - 15/12/2002
57  MR kolanjiyopankreatografi: üç boyutlu yüksek rezolüsyonlu TSE ve multislice single-shot TSE teknikl...
 05/11/2002 - 08/11/2002
58  The role of expression of insuline like growth factor 1 receptor in tumorogenesis of human colorecta...
 02/10/2002 - 06/10/2002
59  Necrosectomy and debridement followed by elective abdominal wall repair in severe acute pancreatitis...
 01/10/2002 - 05/10/2002
60  Helicobacter pylori eradikasyonunda ranitidin bizmut sitrat ve proton pompası içeren eradikasyon ted...
 01/10/2002 - 06/10/2002
61  Tüberküloz peritonit ile birlikte seyreden bir rejeneratif nodüler hiperplazi olgusu...
 01/10/2002 - 06/10/2002
62  Kronik hepatit B tedavisinde uzun süreli lamivudin kullanımı ve direnç gelişimi...
 01/10/2002 - 06/10/2002
63  İnaktif HBSAG taşıyıcılarının seyri nedir?...
 01/10/2002 - 06/10/2002
64  Serum lipoprotein (a) and other lipid parameters in patients with liver cirrhosis and chronic active...
 06/08/2002 - 09/08/2002
65  Serum lipoprotein (a) and other lipid parameters with liver cirrhosis and chronic active hepatitis...
 08/04/2002 - 11/04/2002
66  Pankreas Adenokarsinomlarında Ortalama Nükleer Volümün Prognostik Önemi...
 20/10/2001 - 26/10/2001
67  Pankreas adenokarsinomlarında HSP-70 ve pS2 proteinlerinin immünhistokimyasal olarak saptanması ve h...
 20/10/2001 - 26/10/2001
68  estrogen and progesterone receptors in colon cancers...
 06/10/2001 - 10/10/2001
69  Nonalkolik steatohepatit tanısında karaciğer biyopsisi gerekli mi?...
 14/06/2001 - 16/06/2001
70  Görüntüleme tetkiklerinde hepatosteatoz bulguları olan küçük hücreli akciğer tümörünün diffüz karaci...
 14/06/2001 - 16/06/2001
71  AntiHBe pozitif kronik hepatit B'li hastaların uzun süreli lamivudin tedavisi sonçları...
 14/06/2001 - 16/06/2001
72  Dokuz eylül üniversitesi tıp fakültesinde tedavi edilen mide kanserli hastaların özellikleri ve prog...
 30/04/2001 - 04/05/2001
73  Kronik HCV infeksiyonlu hastalarımızda otoimmünite bulguları ve serum prolaktin, growth hormon ve in...
 17/10/2000 - 20/10/2000
74  Kardiya yerleşimli mide kanseri sıklığı değişiyormu?...
 03/10/2000 - 08/10/2000
75  Bir ve iki haftalık üçlü eradikasyon tedavilerinden sonra helicobacter pylori reinfeksiyon oranları:...
 03/10/2000 - 08/10/2000
76  Kolesistektomi sonrası sistik kanal güdüğünde taş nüksü (Neovezi)...
 03/10/2000 - 08/10/2000
77  The comparison of the one and two weeks lansoprazole, amoxycillin, clarithromycin (LAC) treatment pr...
 01/11/1999 - 05/11/1999
78  Dispeptik Semptomlar İle Endoskopik ve Histolojik Bulgular Arasındaki İlişki...
 10/10/1999 - 15/10/1999
79  Nadir Bir Yaygın Portal Sistem Trombozu Sebebi: Pankreastan Kaynaklanan Malign Nöroendokrin Tümör...
 10/10/1999 - 15/10/1999
80  D.E.Ü.T.F Hepatoloji Polikliniğinde İzlenen Kronik HBV İnfeksiyonlu Hastalarda Delta İnfeksiyonu Sık...
 10/10/1999 - 15/10/1999
81  Helicobacter pylori eradikasyonunda 1 ve 2 haftalık lansoprol, amoksisilin, klaritromisin(LAK) tedav...
 10/10/1999 - 15/10/1999
82  Üst gastrointestinal kanamayla başvuran veya endoskopide peptik ülser saptanan olgularda NSAID kulla...
 10/10/1999 - 15/10/1999
83  İzmir metropol öğrencilerinde helicobacter pylori ve kan grubu ilişkisi...
 10/10/1999 - 15/10/1999
84  Radyoterapiye Bağlı Kronik Şiddetli Hemorajik Proktit Gelişen Olguda Formalin Tedavisi...
 10/10/1999 - 15/10/1999
85  Helicobacter pylori infeksiyonlarında hızlı üreaz testi ile serumda spesifik Helicobacter pylori IgG...
 03/10/1999 - 08/10/1999
86  Kronik C Hepatitli Hastalarda Serum Growth hormon ve İnsülin Benzeri Growth Faktör-I Düzeyleri...
 27/09/1999 - 29/09/1999
87  tissue gastric lipase activities in patients with chronic pacreatitis...
 02/09/1999 - 05/09/1999
88  Kronik HCV İnfeksiyonlu Hastalarda Serum Prolaktin düzeyleri...
 27/05/1999 - 29/05/1999
89  Kronik HCV İnfeksiyonlu Hastalarımızda Otoimmünite Bulguları...
 27/05/1999 - 29/05/1999
90  Midede Polip-Kanser İlişkisi ve Bunların Yaş, Cinsiyet, Tip ve Yerleşim Özellikleri...
 12/09/1998 - 16/09/1998
91  Kronik hepatitli hastalarda serum insulin-benzeri büyüme faktörü-1 ve insulin-benzeri büyüme faktörü...
 12/09/1998 - 16/09/1998
92  Kronik C Hepatitli hastalarda Monoklonal Gammopati...
 28/09/1997 - 03/10/1997
93  Helicobacter Pylori eradikasyonunda omeprazol+amoksisilin+Makrolid kombinasyonlarının etkinliği...
 28/09/1997 - 03/10/1997
94  Karaciğer Sirozu Vakalarında Portal Ven Trombozu Sıklığı ve Antitrombin-3, Protein-C, Protein-S Düze...
 28/09/1997 - 03/10/1997
95  Rijid Proktosigmoidoskopi ve kolonoskopi sonrası Erken İnkontinans...
 28/09/1997 - 03/10/1997
96  Kolitis Ülseroza Olgularında Mikroalbüminüri Bir Akut Faz Yanıtımıdır?...
 28/09/1997 - 03/10/1997
97  Enterogastrik Reflü Gastrit ve Helicobacter Pylori...
 28/09/1997 - 03/10/1997
98  Kronik Viral Hepatitlerde Kan Biyokimyası Histolojiyi Yansıtıyor mu?...
 28/09/1997 - 03/10/1997
99  Ege Yöresinde Hepatosellüler Karsinoma Etyolojisi...
 28/09/1997 - 03/10/1997
100  Peptik Ülserli Hastalarda Özefajit Sıklığı...
 28/09/1997 - 03/10/1997
101  Erken Dönem Siroz Tanısında Ultrasonografinin Yeri...
 05/06/1997 - 07/06/1997
102  Kronik Karaciğer Hastalığında Safra Kesesi Duvar Kalınlaşmasının Tanısal Değeri...
 05/06/1997 - 07/06/1997
103  İnterferon Tedavisine Yanıt Vermeyen Kronik C Hepatitinde Amantadin Denemesi...
 05/06/1997 - 07/06/1997
104  Otoimmün Karaciğer Hastalıklarında Minör Tükrük Bezlerinde İnflamasyon. Sjögren Sendromunun Habercis...
 05/06/1997 - 07/06/1997
105  Diabetes Mellituslu Hastalarda B Serolojik Profilinin Diyabetik Olmayan Populasyondan Farkı Var mı?...
 05/06/1997 - 07/06/1997
106  Kronik Karaciğer Hastalarında Serum IL-10 ve TGF-beta1 Düzeyleri...
 05/06/1997 - 07/06/1997
107  Tesadüfen Tesbit Edilen ALT Normal HBsAg(+) Kişilerde Karaciğer Histolojisi...
 05/06/1997 - 07/06/1997
108  Kronik Hepatit B ve C Virus Enfeksiyonlu Hastalarda Karaciğer Dokusunda Okside ve Redükte Glutatyon ...
 05/06/1997 - 07/06/1997
109  Kronik Karaciğer Hastalığı ve Pentoxifylline...
 05/06/1997 - 07/06/1997
110  Kronik Aktif Hepatitli ve Sirozlu Hastalarda Serum IgE ve IL-4 Düzeyleri...
 05/05/1997 - 07/05/1997
111  Bronchial asthma, another extrahepatic manifestation of HCV infection...
 08/12/1996 - 12/12/1996
112  Ege Ü.T.F gastroenteroloji bilim dalı hepatoloji özel polikliniğinin ilk 10 aylık uygulaması içinde ...
 07/11/1996 - 09/11/1996
113  Kronik B ve C hepatitlerin klinik ve laboratuvar farklılıkları...
 07/11/1996 - 09/11/1996
114  Viral hepatitlerde otoantikorlar...
 07/11/1996 - 09/11/1996
115  Kombine Kronik HBV ve HCV infeksiyonunun tek virus infeksiyonlarından klinik farklılıkları...
 07/11/1996 - 09/11/1996
116  hbsag(-) karaciğer sirozlarında hbv serolojik göstergeleri...
 07/11/1996 - 09/11/1996
117  Glocose tolarence, and insulin and C-peptide response to glucose load in chronic HCV infection...
 02/11/1996 - 02/11/1996
118  karaciğer sirozu zemininde gelişen HCC olgularında antitrombin 3 düzeyleri...
 08/10/1996 - 13/10/1996
119  özofagusda tam tıkanmaya yolaçan et lokmalarının Stiegmann-goff varis ligasyon adaptörü ile tedavis:...
 08/10/1996 - 13/08/1996
120  karaciğer sirozlularda antirombin 3 düzeyleri...
 08/10/1996 - 13/10/1996
121  kronjik HCV enfeksiyonunda glukoz toleransı ve glukoz yüklemeye insülin c-peptit yanıtı...
 08/10/1996 - 13/10/1996
122  kronik B ve C hepatitinde karaciğer dokusunda Leukotriene-B4...
 08/10/1996 - 13/10/1996
123  Helicobacter pylori infeksiyonunun tedavisinde bir haftalık omeprazol+amoksisilin+klaritormisin komb...
 08/10/1996 - 13/10/1996
124  kronik hepatit b ve c infeksiyonunda diabetes mellitus...
 08/10/1996 - 13/10/1996
NO CHAPTER TITLE YEAR
1  Karında şişlikler ve asit İç hastalıkları...  2008
2  Gastrointestinal sistem ve Radyasyon hasarı Klinik Gastroenteroloji ve hepatoloji...  2007
3  Mezenterik vasküler hastalık Gastroenteroloji tanı ve Tedavi...  2007
4  Biliyer ve pankreatik hastalıkların endoskopik tedavisi Gastroenteroloji tanı ve Tedavi...  2007
5  Normal ve Bozulmuş özofagial motilite Temel Cerrahi Bilimler...  2002
NO NAME DATE
1  Kolorektal kanser tanısında fekal ve plazma COX-2,MMP-7,TIMP-1 kombinasyonunun tümör belirteçi olarak değerlendirilmesi...  1/2011 - /
2  Kolon kanseri ve polip dokusunda matriks metolloproteinaz-7 (MMP-7), spesifik metolloproteinaz doku inhibitörleri (TİMPS) ve siklooksijenaz-2 (COX-2) ekspresyonunun değerlendirilmesi...  1/2011 - 7/2012
NO Responsibility
1 Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Vekili, Nisan 2011- Ağustos 2011

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi