Tr

Specialist Dr. NİLAY BOZTAŞ FACULTY OF MEDICINE SURGERY MEDICINE DEPARTMENT OF ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

Instructor
 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  1997
  Specialization in Medicine  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı  2007
 • NO NAME YEAR
  1  Effect of Sugammadex on Ischemia Reperfusion in a Rat Extremity Model...  2019
  2  Midazolam, Propofol ve Tiyopental'in Ratlarda Gastrik Ülser Üzerine Etkileri...  2019
  3  Do the stump knotting technique and specimen retrieval method effect morbidity in laparoscopic appen...  2019
  4  Comparison of Direct and Remote Ischaemic Preconditioning of Renal Ischaemia Reperfusion Injury in R...  2018
  5  Anaesthesiology and Reanimation Education in Turkey: Residents Views...  2018
  6  Readability of internet-sourced patient education material related to "labour analgesia"...  2017
  7  Protective effects of dexmedetomidine and remote ischemic preconditioning on renal ischemia reperfus...  2017
  8  Evaluation of Ibuprofen's Precipitation Characteristics...  2017
  9  Effects of different doses of remifentanil on hemodynamic response to anesthesia induction in healty...  2017
  10  Evaluation of the Effects of Intra-Arterial Sugammadex and Dexmedetomidine: An Experimental Study...  2016
  11  The Anesthetic Approach for a 27-Week Pregnant Woman Undergoing Endoscopic Sinus Surgery...  2016
  12  Intravenous lipid emulsion prolongs survival in rats intoxicated with digoxin...  2016
  13  Effect of magnesium sulfate on renal ischemia-reperfusion injury in streptozotocin-induced diabetic ...  2016
  14  Renal ischemia/reperfusion injury in diabetic rats: the rol of local ishemic preconditioning...  2016
  15  Evaluation of the Precipitation Characteristics of Ertapenem, Tigecycline, Colistin, Daptomycin, Van...  2014
  16  Evaluation of the Effectiveness of Sugammadex for Teophyllin/Aminophylline Intoxication: An Experime...  2014
  17  Anestezi Uygulaması Öncesi Kullanılan Aydınlatılmış Onam Formlarının Okunabilirliklerinin D...  2014
  18  Effects of Dexmedetomidine İn Conjuction With Remote İschemic Preconditioning on Renal İschemia-R...  2014
  19  Hastanemizde Cerrahi Bölümlerde Çalışan Doktorların "Yeniden Canlandırma Yapmama" Talimatı K...  2014
  20  Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi Sırasında Gelişen Masif Hidrotoraks...  2012
  21  İlerlemiş Amiyotrofik Lateral Sklerozisli Bir Olguda Kombine Spinal Epidural Anestezi Uygulaması ...  2012
  22  Karbondioksit Absorbanının Hatalı Kullanımının Etkilerinin Araştırılması: Deneysel Bir Ça...  2012
  23  Investigating the Effect of Carbon Dioxide Absorbent Misuse: An Experimental Study...  2012
  24  Kolorektal Cerrahi Uygulanan Geriyatrik Bir Olguda Kombine Spinal Epidural Anestezi...  2011
 • NO NAME DATE
  1  Sepsis ile İlgili İnternet Kaynaklı Hasta Eğitim Materyallerinin Okunabilirliklerinin Değerlend... 07/11/2018 - 11/11/2018
  2  The knowledge and awarenesses of anesthesiologists in turkey about di(2-ethylhexyl) phthalate; a sur... 09/05/2018 - 12/05/2018
  3  Türkiye'de Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanlık Eğitimi: Uzmanlık Öğrencilerinin Bakış Aç... 25/10/2017 - 29/10/2017
  4  Midazolam, Propofol ve Tiyopental'in gastrik ülser üzerine etkileri... 25/10/2017 - 29/10/2017
  5  Ratlarda ekstremite modelinde Sugammadeksin iskemi reperfüzyon üzerine etkisi... 25/10/2017 - 29/10/2017
  6  Hastanemizde 2009-2017 yılları arasında toksik hepatit nedeniyle karaciğer nakli uygulanan olgu ... 21/04/2017 - 23/04/2017
  7  Laparoskopik apendektomide güdük kapatma yöntemlerinin karşılaştırılması... 13/04/2016 - 17/04/2016
  8  İntravenöz lipid emülsiyonu ratlarda digoksin entoksikasyonun modelinde hayatta kalma süresini u... 06/04/2016 - 10/04/2016
  9  Yaşlı Hastalarda Anestezi İndüksiyonunda Farklı Dozlarda Remifentanil İnfüzyonunu Hemodinamik... 05/12/2015 - 06/12/2015
  10  LaborAnalgesia ile İlgili İnternet Kaynaklı Hasta Eğitim Materyallerinin Okunabilirliklerinin De... 04/12/2015 - 06/12/2015
  11  Diyabetik sıçanlarda renal iskemi reperfüzyon hasarında lokal iskemik önkoşullamanın etkileri... 02/12/2015 - 06/12/2015
  12  Perfusion index as a predictor of successful neuraxial anesthesia: Preliminary results... 05/09/2015 - 07/09/2015
  13  Abdominal cerrahilerde nöroaksiyel blokların uygulama kolaylığı ve komplikasyonlarını etkiley... 25/10/2014 - 29/10/2014
  14  Karaciğer transplantasyonunda intraoperatif hipoterminin cerrahi alan infeksiyonu ve greft disfonks... 15/10/2014 - 18/10/2014
  15  Uzak iskemik önkoşullama ile birlikte kullanılan deksmedetomidinin sıçan renal iskemi reperfüz... 20/11/2013 - 24/11/2013
  16  Rat renal iskemi reperfüzyon hasarı modelinde magnezyum sülfatın koruyucu etkinliğinin araştı... 20/11/2013 - 24/11/2013
  17  Litotomi pozisyonunda perianal cerrahi uygulanan hastalarda oturma süresinin spinal anestezinin yay... 20/11/2013 - 24/11/2013
  18  Anestezi uygulaması öncesi kullanılan aydınlatılmış onam formlarının okunabilirliklerinin d... 20/11/2013 - 24/11/2013
  19  Litotomi Pozisyonunda Perianal Cerrahi Uygulanan Hastalarda Spinal Anestezinin Yayılımına Oturma ... 15/05/2013 - 19/05/2013
  20  Tip IV Glikojen Depo Hastalığı nedeniyle karaciğer transplantasyonu uygulanan olguda profilaktik... 19/04/2013 - 23/04/2013
  21  RATLARDA RENAL İSKEMİ REPERFÜZYON MODELİNDE UZAK İSKEMİK ÖN KOŞULLAMA VE DEKSMEDETOMİDİN ... 07/11/2012 - 11/11/2012
  22  Üniversite hastanesinde çalışan doktorların "do not resuscitation (dnr)" talimatı konusundaki ... 27/10/2011 - 30/10/2011
  23  İntraoperatif hipertermik intraperitoneal kemoterapi uygulaması sırasında gelişen masif hidroto... 26/10/2011 - 30/10/2011
  24  Kolorektal cerrahi uygulanan geriyatrik bir olguda kombine spinal-epidural anestezi... 27/10/2010 - 31/10/2010
  25  Ratlarda renal iskemi reperfüzyon hasarına uzak iskemik ön koşullama ve direkt iskemik ön koşu... 27/10/2010 - 31/10/2010
  26  Drägersorb 800 plusın anestezi hasta güvenliği kuruluşu önerilerine uygun kullanımı ile bu ... 26/10/2007 - 29/10/2007
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Hasta Transferleri ve Güvenlik Anestezide Hasta Güvenliği, e-kiatp...  2018
  2  Malign Hipertermi Anesteziyoloji Akıl Notları...  2015
 • NO NAME DATE
  1  Midazolam, Propofol ve Tiyopental’in Gastrik Ülser Üzerine Etkileri...  5/2014 - 5/2015