Tr

Assistant Professor SEMA ALP ÇAVUŞ FACULTY OF MEDICINE INTERNAL MEDICINE DEPARTMENT OF INFECTIOUS DISEASE AND CLINICAL MICROBIOLOGY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Gazi University Tıp Fakültesi  1998
  Specialization in Medicine  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı  2004
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2011
 • NO NAME YEAR
  1  Seroprevalence of mumps and its association with some social determinants in Manisa Province, 2014...  2018
  2  Erişkin bağışıklamasının hedefindeki aşılardan biri olarak pnömokok aşısı: Türki Klin...  2018
  3  Rapid emergence of colistin resistance and its impact on fatality among healthcare-associated infect...  2018
  4  Investigation of bacterial and viral etiology in community acquired central nervous system infection...  2017
  5  Karbapenemaz Üreten Enterobacteriaceae Üyelerinin Rektal Sürüntü Örneklerinden Saptanmasında ...  2016
  6  350 Febrile Neutropenia Episodes of 156 Patients With Hematological Malignancies;Single Center Exper...  2016
  7  Aile hekimlerinin insan papilloma virüsü ve zona aşıları hakkındaki bilgi düzeyleri ve tutuml...  2016
  8  Brusellozda Mesleksel Risk: Türkiye'de Görmezden Geldiğimiz Bir Sorun...  2015
  9  Solid Organ Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Antifungal Profilaksi...  2015
  10  Evaluation of patients with zygomycosis...  2014
  11  Risk Factors for occupational brucellosis among veterinary personnel in Turkey....  2014
  12  Clinical and Microbiological Efficacy of Tigecycline for Complicated Skin-Soft Tissue and Intra-abdo...  2013
  13  Servikal Lenfadenopati Ayırıcı Tanısında Sık Rastlanmayan Bir Enfeksiyon: Tularemi...  2013
  14  Laboratory-acquired brucellosis in Turkey....  2012
  15  Demokrat Hastalığa Karşı Aşılar: Rotavirus aşıları...  2012
  16  Management of Brucella endocarditis: results of the Gulhane study...  2012
  17  Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu 22. Gezici Eğitim Semineri Raporu, 3-9 Temmuz 2010 "...  2010
  18  A Case of Fever of Unknown Origin: Co-existence of Kikuchi-Fujimoto Disease and Acut Disseminated En...  2010
  19  Community-acquired acute bacterial meningitis in the elderly in Turkey...  2010
  20  Stafilokoklarda indüklenebilir klindamisin direnci ve diğer antibiyotiklere duyarlılık oranları...  2009
  21  A large-scale outbreak of Trichinellosis caused by Trichinella britovi in Turkey...  2009
  22  HIV/AIDS'li hastalarda akciğerin mantar enfeksiyonlarına klinik yaklaşım...  2008
  23  The seroprevalance of diphtheria among adults in İzmir-Turkey...  2007
  24  Türkiye'de bruselloz: Genel bakış....  2006
  25  Bruselloz: 55 olgunun değerlendirilmesi....  2006
  26  Effects of community-acqucired infections on fever, leukocyte count and the length of stay in elderl...  2006
  27  Olgu Sunumu: Beyin omurilik sıvısı bulguları normal olan iki Herpes ensefaliti olgusu...  2006
  28  Nörobruselloz ve işitme kaybı...  2002
  29  İnvaziv Kandida İnfeksiyonlarında Anidulafungin Kullanımının Çok Merkezli Analizi...  1996
 • NO NAME DATE
  1  Toplumdan Gelen Bir Hastada Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üreten E.coli Menenjiti; Olgu Sun... 13/03/2019 - 16/03/2019
  2  Anatomik Defekt Nedeniyle Tekrarlayan Streptococcus pneumoniae Menenjiti: Olgu Sunumu... 13/03/2019 - 16/03/2019
  3  Akciğer Dışı Tüberküloz Olgularına Bakış: Bir Üniversite Hastanesinin 5 Yıllık Bildirimi... 13/03/2019 - 16/03/2019
  4  Bruselloz Tanısı Koyabiliyor muyuz? Güçlü Epidemiyolojik Öyküye Rağmen Geç Tanı Alan Bir N... 13/03/2019 - 16/03/2019
  5  Posaconazole prophylaxis in patients with acute myeloid leukemia: A real life experience from a pros... 30/06/2018 - 04/07/2018
  6  Invasive fungal diseases in patients with acute leukemia or allogeneic stem cell transplantion recep... 30/06/2018 - 04/07/2018
  7  Streptococcus pneumoniae infeksiyonu için risk faktörü taşıyan erişkinlerde nazofaringeal pnö... 28/03/2018 - 31/03/2018
  8  Olgu Sunumu: Tüberküloz lenfadenit tedavisi sırasında yeni lenf bezi tutulumu: Paradoksal yanıt... 28/03/2018 - 31/03/2018
  9  The evaluation of antifungal consumption: a point-prevalance survey... 06/10/2017 - 09/10/2017
  10  Antifungal Kullanımının Değerlendirilmesi. Çok Merkezli Nokta Prevalans Çalışması... 24/03/2017 -
  11  Bir üniversite hastanesinde Sitomegalovirus infeksiyonu tanılı hastaların irdelenmesi... 24/03/2017 -
  12  The Importance of Inanimate Surfaces for the Transmission of Carbapenemase Producing Klebsiella pne... 16/06/2016 - 20/06/2016
  13  Multiclonal outbreaks with colistin-resistant carbapenemase-producing K. pneumoniae isolates respons... 09/04/2016 - 12/04/2016
  14  Karbapenemaz üreten Enterobacteriaceae üyelerinin rektal sürüntü örneklerinden saptanmasında ... 01/04/2016 - 03/04/2016
  15  Riskli Ünitelerde Yatan Hastalarda Karbapenemaz Üreten Enterobacteriaceae taranması; BD MAX CRE A... 01/04/2016 - 03/04/2016
  16  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde El Hijyeni Eğitim Çalışmaları ve Personelin El Hijyeni... 30/03/2016 - 03/04/2016
  17  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Yürütülen Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Enfeksiyon... 21/03/2016 - 23/03/2016
  18  Bir Üniversite Hastanesinde New Delhi Metallobetalaktamaz (NDM) Üreten Klebsiella pneumoniae Varl... 09/03/2016 - 12/03/2016
  19  Effectiveness and safety of anidulafungin: A real-life multicenter data in Turkey... 09/10/2015 - 12/10/2015
  20  Kızamık Seroprevalansı Yaş Dışındaki Sosyal Belirleyicilerden Etkilenmiyor, MANİSA 2014... 05/10/2015 - 09/10/2015
  21  Manisa İlinde Suçiçeği Seroprevalansı ve Bazı Sosyal Belirleyicilerle İlişkisi, 2014... 05/10/2015 - 09/10/2015
  22  Manisa İlinde Kabakulak Seroprevalansı ve Bazı Sosyal Belirleyicilerle İlişkisi, 2014... 05/10/2015 - 09/10/2015
  23  Konjenital Kızamıkçık Eliminasyon Programı Sürerken Manisa İlinde Kızamıkçık Seroprevala... 05/10/2015 - 09/10/2015
  24  Mycobacterium fortuitum ile Oluşan Bir Protez Enfeksiyonu Olgusu... 08/05/2015 - 10/05/2015
  25  Bir üniversite hastanesinden 2009-2013 yılları arasında bildirilen tüberküloz olguları... 04/11/2014 - 07/11/2014
  26  Bir bronkoskopi ünitesinde atipik mikobakterilere bağlı yalancı salgın... 04/11/2014 - 07/11/2014
  27  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde Sağlık Bakımı ile İlişkili Enfeksiyonlar: Nokta Preva... 11/05/2014 - 15/05/2014
  28  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde Görülen Sağlık Bakımı ile İlişkili Enfeksiyonların... 11/05/2014 - 15/05/2014
  29  Daily inpatient ertapenem treatment: a safe alternative to hospitalisation for complicated urinary t... 10/05/2014 - 13/05/2014
  30  Herpes zoster in a tertiary-care teaching hospital in Turkey.... 10/05/2014 - 13/05/2014
  31  Investigation of candidaemia caused by biofilm-forming and non-biofilm-forming isolates: a multi-cen... 10/05/2014 - 13/05/2014
  32  Investigation of candidemia caused by biofilm-forming and non-biofilm forming isolates:a multi-cente... 10/05/2014 - 13/05/2014
  33  Fungal rinosinüzitler: 10 yıllık klinik deneyimimiz... 02/11/2013 - 06/11/2013
  34  İntraabdominal Tüberküloz: 7 olgu sunumu... 13/03/2013 - 17/03/2013
  35  Transözefageal ekokardiyografi ile ilişkili bakteriyemi salgını... 13/03/2013 - 17/03/2013
  36  Antibiyotik çağında bir geç nörosifiliz olgusu: 33 yaşında transseksüel hasta... 13/03/2013 - 17/03/2013
  37  DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji kliniğinde son dört yılda idrar yolu inf... 13/03/2013 - 17/03/2013
  38  Klinikte daptomisin kullanımı:Türkiye Deneyimi Sonuçları... 09/05/2012 - 12/05/2012
  39  Evaluation of zygomycosis patients: a retrospective multicentre study... 07/05/2011 - 10/05/2011
  40  immünosupresif tedavi altında gelişen bir pulmoner nokardiya olgusu... 13/04/2011 - 17/04/2011
  41  Batı Nil Ateşi:Türkiye'de bildirilen ilk salgının devamında kliniğimize başvuran dört olgu... 23/03/2011 - 27/03/2011
  42  Türkiye'de laboratuvar ilişkili bruselloz... 23/03/2011 - 27/03/2011
  43  Ekstrapulmoner tüberküloz:47 olgunun değerlendirilmesi... 23/03/2011 - 27/03/2011
  44  Servikal lenfadenopati ayırıcı tanısında sık rastlanmayan bir enfeksiyon:Tularemi... 27/10/2010 - 31/10/2010
  45  Komplike deri-yumuşak doku ve intraabdominal enfeksiyonlarda tigesiklinin etkinliğinin değerlendi... 20/04/2010 - 22/04/2010
  46  Brucellar spondylitis: review of 22 cases... 10/04/2010 - 13/04/2010
  47  Otolog periferik kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi verilen multiple myelom hastalarında g... 07/10/2009 - 10/10/2009
  48  2007-2008 yılları arasında izlediğimiz nötropenik ateş olgularımız... 07/10/2009 - 10/10/2009
  49  52 brucelloz olgusunun retrospektif olarak değerlendirilmesi... 25/03/2009 - 29/03/2009
  50  okulomotor sinir tutulumu ile seyreden herpes zoster oftalmikus olgusu... 25/03/2009 - 29/03/2009
  51  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğ... 21/10/2008 - 25/10/2008
  52  Solid tümörlü febril nötropenik olgulardan izole edilen bakteriyel mikroorganizmalar... 14/03/2007 - 18/03/2007
  53  Nedeni bilinmeyen ateş; Erişkin Still hastalığı (sekiz olgu sunumu)... 14/03/2007 - 18/03/2007
  54  İmmunsuprese hastada sinsi seyirli Listeria monocytogenes menenjiti: olgu sunumu... 14/03/2007 - 18/03/2007
  55  Stafilokoklarda D test ile indüklenebilir klindamisin direncinin araştırılması... 14/03/2007 - 18/03/2007
  56  İleri Yaştaki Bir Hastada Streptococcus agalactiae'ye Bağlı Yumuşak Doku İnfeksiyonu Olgusu.... 14/03/2007 - 18/03/2007
  57  İzmir ilinde tanı alan bir Fasciolasis olgusu... 06/11/2006 - 09/11/2006
  58  İzmir Urla yöresinde P.falciparum ile gelişen sıtma olgusu... 06/09/2006 - 09/09/2006
  59  Kronik hepatit B olgularında hepatosteatoz sıklığı... 02/09/2006 - 05/09/2006
  60  Investigation of inducible clindamycin resistance among hospital and community-acquired Staphylococc... 01/04/2006 - 04/04/2006
  61  The knowledge levels of trainess on antimicrobial prophylaxis in the surgery departments... 13/10/2005 - 16/10/2005
  62  Investigation of surgical site infections in intestinal and hepatobiliary surgery in a Turkish Unive... 13/10/2005 - 16/10/2005
  63  Evaluating of immunity to diphtheria in adults in Izmir, Turkey... 01/12/2004 - 03/12/2004
  64  Neurobrucellosis:report five cases... 01/05/2004 - 04/05/2004
  65  The various clinical manifestations of brucellosis:a review of 43 cases... 01/05/2004 - 04/05/2004
  66  Gastrointestinal and skin colonization of enterococci in hospitalized patients in an university hosp... 21/04/2002 - 24/04/2002
  67  Neurobrucellosis and Deafness... 02/04/2001 - 02/04/2001
 • NO NAME YEAR
  1  ZOONOZLARLA MÜCADELEDE VETERİNER HALK SAĞLIĞI VE TEK SAĞLIK...  2018
  2  Mycobacterium tuberculosis ve Tüberküloz...  2016
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Tüberküloz Lenfadeniti Mycobacterium tuberculosis ve Tüberküloz...  2016
  2  İntraabdominal tüberküloz Mycobacterium tuberculosis ve Tüberküloz...  2016
  3  Hastane İnfeksiyonları ve Personel Sağlığı Hastane İnfeksiyonları...  2009
  4  Çok İlaca Dirençli Mycobacterium tuberculosis İnfeksiyonları Hastane İnfeksiyonları...  2009
 • NO NAME DATE
  1  Hastane su sistemlerinden alınan örneklerden Legionella pneumophilia tanısında kültür ve konvansiyonel PZT' nin karşılaştırılması...  9/2017 - /
  2  Manisa'da Aşı İle Önlenebilen Bazı Hastalıkların Seroprevalansının Belirlenmesi, 2013...  4/2014 - 6/2015
  3  Manisa'da Aşı ile Önlenebilen bazı Hastalıkların Seroprevalansının Belirlenmesi...  2/2013 - 6/2014
  4  Beş Yaş Altı Çocuklarda Nazofaringeal Streptococcus pneumoniae Serotipleri ile Konjuge Pnömokok Aşı Serotiplerinin Karşılaştırılması...  3/2011 - /
  5  Stafilokoklarda İndüklenebilir Klindamisin Direncinin Fenotipik ve Genotipik Özellikleri...  5/2005 - 5/2006
  6  Erişkin Popülasyonda ELISA Yontemiyle Difteri Antitoksin Düzeyinin Araştırılması...  5/2003 - 5/2004
 • NO NAME DATE
  1  Tübitak Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü...  2008
  2  Sözel Bildiri İkincilik Ödülü...  2013
  3  Sözel Bildiri Birincilik Ödülü...  2015
  4  Poster Bildiri İkincilik Ödülü...  2015
 • NO NAME YEAR
  1  Febril Nötropeni Derneği  2009
  2  European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases  2010
  3  European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases  2011