Tr

Professor Doctor SANİYE DENİZ ÖZZEYBEK (Retirement Date : 19/03/2020 ) FACULTY OF MEDICINE SURGERY MEDICINE DEPARTMENT OF ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ankara University Tıp Fakültesi  1986
  Specialization in Medicine  Ege University Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı  1994
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  1997
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Anesteziyoloji  2005
  Full Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2011
 • NO NAME YEAR
  1  Effect of dexmedetomidine on acute lung injury in experimental ischemia-reperfusion model...  2017
  2  Complications and Toxicities After Cytoreductive Surgery and Hyperthermic Intraperitoneal Chemothera...  2013
  3  The effects of the positive end expiratory pressure during laparoscopic cholecystectomy on postopera...  2013
  4  Sıçanlarda testiküler iskemi reperfüzyon modelinde iki farklı dozda deksmedetomidinin etkileri...  2012
  5  Comparison of two different spinal anesthesia techniques using levobupivacaine in perianal surgery...  2011
  6  Karaciğer alıcılarında hasta özelliklerinin postoperatif ağrıya olan etkileri...  2009
  7  Canlı karaciğer donörlerinde postoperatif analjezi yönetimi; tek merkez deneyimi...  2008
  8  Anesthesia-related complications in living liver donors: the experience from one center and the repo...  2008
  9  Comparison of effects of preoperatively administered lornoxicam and tenoxicam on morphine consumptio...  2007
  10  Prophylactic use of low-dose on-demand intramuscular hepatitis B immune globulins (HBIG) and lamivud...  2006
  11  Effect of menthol on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of felodipine in healthy subjects...  2005
  12  Primer hiperokzalüride canlı vericiden uygulanan kombine karaciğer-böbrek transplantasyonu...  2004
  13  Propofol and sevoflurane during epidural/general anesthesia comparison of early recovery characteris...  2004
  14  Canlı Vericiden Karaciğer Transplantasyonu: Vericilerdeki Anestezi Deneyimlerimiz...  2004
  15  Karaciğer Transplantasyonunda Anestezi Deneyimimiz...  2004
  16  Comparison of the haemodynamic effects of interscalene block combined with general anaesthesia and i...  2003
  17  Comparison of the antiemetic efficacy of tropisetron and droperidol with patient given tramadol...  2003
  18  Hipotiroidisi ilk kez preanestezik bakıda farkedilen geriyatrik olgunun major cerrahi girişiminde ...  2003
  19  Preemptive diclofenac reduces morphine use after remifentanil-based anaesthesia for tonsillectomy...  2002
  20  Kardiyopulmoner Resüsitasyon: Tıp Öğrencilerinin Eğitimi...  2002
  21  The effects of propofol on normal and hypercholesterolemic isolated rabbit heart...  2000
  22  Assessment of Anaesthesia and Anaesthetist Through The Patients? Point of View...  2000
  23  Ratlarda intra-abdominal sepsis modelinde uygulanan granülosit koloni-stimülan faktörün akciğe...  2000
  24  Glycerol trinitrate plus epidural sympathetic block in the ischemia of glans penis...  1999
  25  The effect of cerebral palsy on the action of vecuronium with or without anticonvulsants...  1999
  26  Propofolün normal ve hiperkolesterolemik tavşan izole kalbine etkileri...  1998
  27  Wegener Granulomatozis ve Anestezi...  1996
  28  Geriatrik Anestezide Preoperatif Hazırlık ve Premedikasyon...  1996
  29  Respiratuvar Sorunlarla İlişkili Olarak Hasta Yönünden Anestezide Kalite Sorunu...  1995
  30  Otolog Kan Transfüzyonu...  1995
  31  Varlığı İlk Kez Preanestezik Vizit Aşamasında Saptanan Patolojiler...  1995
  32  Anestezide İnsan Hatalarında Eğitim ve Deneyimin Rolü...  1994
  33  Ambulatuvar Cerrahide Pre-Anestezik Hazırlık...  1994
  34  Pipekuronyum bromidin nöromüsküler etkileri...  1994
  35  Enteral Beslenme...  1993
 • NO NAME DATE
  1  Anesthetıc management ın peritoneal metastasis with cytoreductive surgery and hyperthermic intrape... 30/11/2012 - 02/12/2012
  2  Günübirlik Merkezde ve Hastaneye Yatırılarak Gerçekleştirilen İnguinal Herni Operasyonların... 07/11/2012 - 11/11/2012
  3  Sıçanlarda deneysel akut böbrek yetmezliği modelinde deksmedetomidinin koruyucu etkisinin araşt... 22/06/2009 - 25/06/2009
  4  Karaciğer alıcılarında hasta özelliklerinin postoperatif ağrıya olan etkileri... 12/06/2008 - 15/06/2008
  5  Canlı karaciğer donöründe dura ponksiyonu ile tetiklenen multipl skleroz : olgu sunumu... 26/10/2007 - 29/10/2007
  6  Laparoskopik kolesistektomi sırasında ekspiryum sonu pozitif basınç uygulamasının postoperatif... 26/10/2007 - 29/10/2007
  7  Canlı donörden karaciğer transplantasyonunda donörlerde gelişen komplikasyonlar: 113 donörün ... 25/10/2007 - 29/10/2007
  8  Laparoskopik kolesistektomide preemptif olarak uygulanan tenoksikam ve lornoksikamın postoperatif m... 01/11/2005 - 05/11/2005
  9  Karaciğer naklinde lamivudin ile birlikte düşük dozda, kas içine gerektiğinde uygulanan hepati... 30/08/2005 - 04/09/2005
  10  Karaciğer nakli: Tek merkez deneyimi... 30/08/2005 - 04/09/2005
  11  Proflactic use of low-dose on-demand intramuscular hepatitis B immunglobulins(HBIG) and lamivudine(L... 11/07/2005 - 15/07/2005
  12  Karaciğer transplantasyonu sonrası proflaktik uygulanan intramuskuler ve düşük doz hepatit B im... 18/06/2005 - 20/06/2005
  13  Canlı karaciğer donörlerinde postoperatif analjezi yönetimi... 18/06/2005 - 20/06/2005
  14  Dokuz Eylül Tıp Fakültesindeki ilk 100 karaciğer nakli... 05/05/2005 - 08/05/2005
  15  The role of institutional learning curve in improving survival after liver transplantation... 06/12/2004 - 10/12/2004
  16  Uzamış süksinilkolin etkisi... 01/12/2004 - 05/12/2004
  17  Effect of menthol on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of felodipine in healthy subjects... 03/10/2004 - 08/10/2004
  18  Karaciğer transplantasyonunda kurum öğrenim eğrisinin rolü... 26/05/2004 - 30/05/2004
  19  Bir üniversite hastanesinde cerrahi hastalarda belirlenen malnütrisyon prevalansının preoperatif... 27/11/2003 - 01/12/2003
  20  Geriyatrik cerrahi popülasyonda malnütrisyon prevalansı (Ön çalışma)... 02/12/2002 -
  21  Primer hiperokzalüride canlı donörden uygulanan kombine karaciğer-böbrek transplantasyonu... 26/10/2002 - 30/10/2002
  22  Tonsillektomi olgularında preemptif diklofenakın postoperatif morfin tüketimi üzerine etkisi... 22/10/2002 - 26/10/2002
  23  Nalokson postoperatif analjezide kullanılan morfinin immünosüpresif etkilerini inhibe ediyor mu?... 22/10/2002 - 26/10/2002
  24  Omuz cerrahisinde anestezi ve postoperatif analjezi: İki farklı yöntemin karşılaştırılması... 27/10/2001 - 31/10/2001
  25  Comparison of tropisetron vs droperidol to prevent postoperative nausea and vomiting during patients... 07/03/2001 - 10/03/2001
  26  Sevoflurane vs. propofol both combined with epidural anaesthesia in adult patients during major abdo... 07/03/2001 - 10/03/2001
  27  Epidural anestezi ile kombine edilen genel anestezide erken dönem derlenme özellikleri... 25/10/2000 - 29/10/2000
  28  Hasta kontrollü analjezide tramadol/droperidol ve tramadol/tropisetronun karşılaştırılması... 25/10/2000 - 29/10/2000
  29  The effects of granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF) on lungs in a rat intra-abdominal sepsi... 18/05/2000 - 24/05/2000
  30  Training of medical students in cardiopulmonary resuscitation... 01/03/2000 - 04/03/2000
  31  Kardiyopulmoner Resüsitasyon: Tıp Öğrencilerinin Eğitimi,... 16/12/1999 - 19/12/1999
  32  The effects of propofol on normal and hypercholesterolemic isolated rabbit heart... 10/11/1999 - 14/11/1999
  33  Propofolün normal ve hiperkolesterolemik tavşan izole kalbine etkileri... 28/10/1998 - 01/11/1998
  34  Cerabral Palsy'li olgularda vekuronyuma rezistans... 17/10/1995 - 22/10/1995
  35  Rokuronyum bromidin intraoküler basınç üzerine etkileri... 17/10/1995 - 22/10/1995
  36  Klinik uygulamada rokuronyum bromid... 17/10/1995 - 22/10/1995
  37  The effect of rocuronium bromide on intraocular pressure... 05/10/1995 -
  38  Clinical experiences with rocuronium bromide... 05/10/1995 -
  39  Assessment of anesthesia and anesthesiologist through the patients' point of view... 05/10/1995 -
  40  Pathologies first detected in the course of preanesthetic visit... 05/10/1995 -
  41  Neuromuscular effects of pipecuronium bromide... 05/10/1995 -
  42  Resistance to vecuronium in cases with cerebral palsy... 05/10/1995 -
  43  Hastaların bakış açısından anestezinin ve anestezistin değerlendirilmesi... 02/11/1994 - 06/11/1994
  44  Varlığı ilk kez preanestezik vizit aşamasında saptanan patolojiler... 02/11/1994 - 06/11/1994
  45  Pipekuronyum bromidin klinik farmakolojisi... 22/06/1992 - 25/06/1992
  46  Pipekuronyum bromidin intraoküler basınç üzerine etkisi... 22/06/1992 - 25/06/1992
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  endokrin hastalıklarda anestezi Güncel Anestezi Ders Notları...  2016
  2  anesthesia in pelvic malignancies surgery for pelvic malignancies...  2014
  3  Obezite ve Anestezi Obezite...  1995
  4  Majör organ fonksiyonlarındaki değişmeler Geriatrik Anestezi...  1992
  5  Myokard İnfarktüsü Geriatrik anestezi...  1992
 • NO NAME DATE
  1  Normal ve hiperkolesterolemik izole tavşan kalbinde propofolün etkileri...  1/1999 - 1/1999
 • NO Responsibility
  1 Institute For Hemodialysis and Transplantation , Member of The Institute Council, January 2008- January 2011