Tr

Professor Doctor ERKAN YILMAZ FACULTY OF MEDICINE INTERNAL MEDICINE DEPARTMENT OF RADIOLOGY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Tıp Fakültesi  1992
  Specialization in Medicine  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Dalı  1997
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Bilim Alanı  2002
  Full Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2008
 • NO NAME YEAR
  1  Hypophysis Involvement in Granulomatosis With Polyangiitis...  2019
  2  The contribution of clinical assessments to the diagnostic algorithm of pulmonary embolism....  2017
  3  Evaluation of coronary artery bypass grafts with 64 slice CT, our initial experience...  2014
  4  The place of indirect venography tests after pulmonary computed tomography angiography in the diagno...  2014
  5  Comparison of health -related quality of life and exercise capacity according to stages in patients ...  2013
  6  Papilledema caused by cerebral venous sinus thrombosis in a patient with Behçet disease....  2013
  7  Esophageal duplication cyst: A rare cause of back pain....  2012
  8  Koroner bypass greftlerinin değerlendirilmesinde bt anjiyografi...  2012
  9  Multiple coronary artery-pulmonary artery fistulas in patients with chronic thromboembolic pulmonary...  2012
  10  Intracardiac thrombosis and superior vena cava syndrome in behçet's disease...  2011
  11  Ekinokok Kisti Kavitesinde Aspergillus Kolonizasyonu: Olgu Sunumu...  2011
  12  Deskuamatif İnterstisiyel Pnömoni: Olgu Sunumu ve Sigara İlişkili İnterstisiyel Akciğer Hastal...  2011
  13  Ancient (Sclerosing) Thymoma: Case Report...  2010
  14  Mediastinal Castleman Hastalığı: Vaskülaritenin Ameliyat Öncesi Radyolojik Olarak Değerlendiri...  2010
  15  Primer odağı bilinmeyen mediastinal küçük hücreli karsinom.Olgu sunumu....  2010
  16  Primary pulmonary extranodal marginal zone lymphoma/low grade B-cell lymphoma of MALT type combined ...  2010
  17  Thymic Enlargement in a Patient with Juvenile Idiopathic Arthritis During Etanercept Therapy...  2009
  18  A Case of Adult-Onset Still's Disease Complicated with Diffuse Alveolar Hemorrhage...  2009
  19  diffüz parankimal akciğer hastalıklarının radyolog gözüyle tanısı...  2008
  20  Erdheim-Chester Disease Multisystemic Manifestations and Long-term Survival with Corticosteroid Ther...  2008
  21  Malign melanom ve endobronşiyal metastaz (iki olgu nedeniyle)...  2007
  22  Anomalous origin of the right vertebral artery from the ascending aorta in the presence of an aberra...  2007
  23  Pulmoner Tromboemboli Olgularının Radyolojik, Klinik ve Laboratuvar Bulguları Radiological, Clini...  2007
  24  Pulmoner emboli tanısında klinik olasılıkların bilgisayarlı tomografi pulmoner anjiyografi bul...  2007
  25  Pneumothorax and parenchymal cavitation caused by airway injury after blunt trauma to the chest...  2006
  26  Bronşektazi olgularında Pseudomonas aeruginosa kolonizasyonu ve klinik yansımaları: Pseudomonas ...  2006
  27  Seeing the invisible: painless aortic dissection in the emergency setting...  2006
  28  Sanal bronkoskopi uygulamaları...  2006
  29  Accuracy and feasibility of dynamic contrast-enhanced 3D MR imaging in the assessment of lung perfus...  2005
  30  nadir rastlanan intra toraik kitle:intra torasik desmoid tümör. olgu sunumu...  2004
  31  Morgagni hernia: late diagnosis in a case with Down syndrome...  2004
  32  Arteriovenous malformations of the lung: diagnosis by thin-section HRCT and Cine-MRI...  2004
  33  Cellular angiolipoma of the breast with unusual radiologic presentation as a carcinoma...  2004
  34  A case of a bronchogenic cyst in a rare location...  2004
  35  The evaluation of the proximal tibiofibular joint for patients with lateral knee pain...  2004
  36  Kene kaynaklı akciğer hastalığı: bir olgu nedeniyle...  2004
  37  Sanal bronkoskopi...  2004
  38  Disseminated pulmonary candidiasis complicating hyperimmunoglobulin E (Job's) syndrome...  2004
  39  The case of a cyst hydatid localized within the interatrial septum...  2004
  40  Radiography, Doppler sonography, and MR angiography of malignant pulmonary hemangiopericytoma...  2003
  41  Tuberculous ileitis in a renal transplant recipient with familial mediterranean fever: Gray-scale an...  2003
  42  Interruption of the inferior vena cava with azygos/hemiazygos continuation accompanied by distinct r...  2003
  43  Carcinosarcoma of the Renal pelvis and Urinary Bladder: A Case Report...  2003
  44  The efficacy of helical CT in the diagnosis of small bowel obstruction...  2003
  45  Bone mineral density reference values in the normal female and male population of İzmir, Turkey...  2003
  46  tuberculous ileitis in a renal transplant recipient with familial mediterranean fever: gray-scale an...  2003
  47  İntraatriyal septum yerleşimli kist hidatik olgusu...  2003
  48  The proximal tibiofibular joint: an anatomic study...  2003
  49  Comparison of mammographic and sonographic findings in typical and atypical medullary carcinomas of ...  2002
  50  Differentiation of phyllodes tumors versus fibroadenomas...  2002
  51  Giant hydronephrosis due to ureteropelvic junction obstruction in a child: CT and MR appearances...  2002
  52  Pediatric focal xanthogranulomatous pyelonephritis: dynamic contrast-enhanced MRI findings...  2002
  53  Bilateral congenital subluxation of the proximal tibiofibular joint with magnetic resonance imaging ...  2002
  54  Bilateral breast involvement in Sézary syndrome....  2001
  55  Mammographic and sonographic findings in the diagnosis of idiopathic granulomatous mastitis...  2001
  56  Indirect MR Arthrography Of The Shoulder İn Detection Of Rotator Cuff Ruptures...  2001
  57  Sonographic and MRI findings in prepubertal adnexal hemorrhagic cyst with torsion...  2001
  58  CT and MRI appearance of a fistula between the right and left main bronchus caused by tracheobronchi...  2001
  59  Sonographic and MRI findings in prepubertal adnexal hemorrhagic cyst with torsion...  2001
  60  Hematometra ve hematokolpos ile ortaya çıkan bir mülleriyen kanal anomalisi olgusu...  2001
  61  Hipofizer mikroadenomların değerlendirilmesinde dinamik MR tetkikinin yeri...  2001
  62  Serebral arter oklüzyonlarında gelişen kollateral yolların anjiyografik değerlendirilmesi...  2001
  63  Kardiyak tümörlerin MR ile incelenmesi...  2001
  64  Aortik intramural hematom tanısında MRG...  2001
  65  Meme kanserinde cilt invazyonunun mamografik ve histopatolojik bulgularla karşılaştırmalı değe...  2001
  66  Aortik İntramural Hematom Tanısında MRG...  2001
  67  Koroner arter fistülünde MR bulguları...  2001
  68  Memenin filloid tümörleri: mamografik ve sonografik değerlendirme...  2001
  69  Akciğer patolojisini taklit eden geç prezentasyonlu sağ bochdalek hernisi...  2001
  70  İdiopatik karpal tünel sendromunun BT ile değerlendirilmesi ve klinik korelasyon...  2001
  71  Disekan aort anevrizmalarının MR faz-kontrast tekniği ile değerlendirilmesi...  2001
  72  Opere larinks karsinomlu olgularda klinik-radyolojik ve patolojik evre uyumu....  2000
  73  İnflamatuar meme karsinomu (12 Olgu)...  2000
  74  Langerhans hücreli histiyositoziste tedaviye yanıt: radyolojik yaklaşım...  2000
  75  Palpe edilemeyen meme lezyonlarında yeni bir işaretleme yöntemi: ROLL...  2000
  76  Endometrium karsinomunda myometrial invazyon derinliğinin belirlenmesinde MRG...  2000
  77  Meme kitlelerinin tanısında ekokontrast renkli Doppler US...  2000
  78  İzmir bölgesi kadın popülasyonunda DEXA kemik mineral yoğunluğu referans değerleri...  2000
  79  Memenin medüller karsinomu: Mammografik özellikler....  2000
  80  Cardiopulmonary echinococccosis: MR assessment...  2000
  81  Multiple coarctation of the pulmonary artery...  2000
  82  Spontan bilateral karotis diseksiyonu...  2000
  83  Torasik aortik greft enfeksiyonlarının tanısında MRG...  2000
  84  İmplant cerrahisi öncesi meme volümünün MR ile ölçülmesi...  2000
  85  Primer rektal lenfoma olgusunda radyolojik görünümler...  2000
  86  Mamografik olarak saptanan mikrokalsifikasyonların radyolojik-patolojik korelasyonu...  2000
  87  Göğüs duvarı kaynaklı ekstraosseöz Ewing sarkomlu iki olguda radyolojik bulgular...  2000
  88  Unilateral internal karotid arter hipoplazisinde radyolojik bulgular ve anatomik değişiklikler: ol...  2000
  89  Posterior inferior serebellar arter anevrizmaları: Anjiografi ile radyo-anatomik korelasyon...  1999
  90  İnvaziv lobüler meme karsinomlarında değişik mammografik yansımalar...  1999
  91  Aort diseksiyonlu Marfan sendromlu olgunun MR ile değerlendirilmesi...  1999
  92  İnvaziv meme karsinomlarında yeni tanımlanan bir alt grup: İnvaziv mikropapiller karsinom görü...  1999
  93  Akut myokard enfarktı sonrası üç olgunun MR ile değerlendirilmesi...  1999
  94  İnflamatuar meme kanseri: Mammografinin tanıdaki yeri...  1999
  95  Hipertrofik obstrüktif kardiyomyopatiler: MR ile değerlendirilme...  1999
  96  Pes planus değerlendirilmesinde kullanılan radyolojik kriterlerin karşılaştırılması...  1999
  97  Aneurysmal bone cyst secondary to infantile cartilaginous hamartoma of rib...  1997
 • NO NAME DATE
  1  Evaluation of the relationship between pulmonary manifestations and laboratory findings in rheumatoi... 15/07/2020 - 19/07/2020
  2  CHEST COMPUTED TOMOGRAPHY FINDINGS: A CASE OF IGG4-RELATED LUNG DISEASE... 05/11/2019 - 10/11/2019
  3  Evaluation of the relationship between pulmonary manifestations and laboratory findings in rheumatoi... 05/11/2019 - 10/11/2019
  4  Romatoid artrit hastalarında akciğer tutulum paternleri ile laboratuvar bulguları arasındaki ili... 20/04/2019 - 21/04/2019
  5  Bilateral boyunda şişlik ile başvuran genç kadın hastada sarkoidozun parotis ve submandibuler t... 11/01/2019 - 13/01/2019
  6  Toraks bilgisayarlı tomografi incelemede sık karşılaşılan mediastinal vasküler anomaliler... 06/11/2018 - 11/11/2018
  7  İnterstisyel akciğer hastalıklarında hacimsel bilgisayarlı tomografi histogram analiz metodu il... 06/11/2018 - 11/11/2018
  8  Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olgularının hacimsel bilgisayarlı tomografi histogram an... 06/11/2018 - 11/11/2018
  9  CT- guided transthoracic lung biopsy: a comparison of a co- axial core biopsy with non co-axial fine... 28/02/2018 - 04/03/2018
  10  Lenfoma Dışı Primer Ön Mediasten Kitlelerinin Malign - Benign Ayrımında Manyetik Rezonans Gör... 25/05/2017 - 28/05/2017
  11  A role of diffusion ? weighted MRI in prediction of mediastinal lymph node metastasis in patients w... 06/09/2015 - 09/09/2015
  12  Diagnostic value of CT fluoroscopy guıded transbronchial biopsy in endobronchially invisible and tr... 27/10/2013 - 30/10/2013
  13  Comparison of diffussion weighted magnetic resonance imaging versus F 18 FDG PET in the assesment of... 27/10/2013 - 30/10/2013
  14  Comparison of CT features versus 18FDG PET standardize uptake values of mediastinal lymph node metas... 08/06/2013 - 11/06/2013
  15  Primer Pulmoner Sinoviyal Sarkom: Olgu Sunumu... 28/10/2011 - 02/11/2011
  16  Kardiayak BT Anjiografi İle Pulmoner Ven Haritalamasının Atriyal Fibrilasyon Tedavisindeki Rolü... 28/10/2011 - 02/11/2011
  17  Dev Boyutlu Kosta Kaynaklı Kondrosarkom Olgusu... 28/10/2011 - 02/11/2011
  18  Malignant pleural mesothelioma (MPM) the bronchus,trachea,lymph node,tongue and submental metastases... 03/06/2011 - 07/06/2011
  19  Malign plevral mezotelyoma (MPM)'da bronş,trakea,lenf bezi,dil ve submental metastaz (bir olgu nede... 13/04/2011 - 17/04/2011
  20  Bronşiolitis obliterans organize pnömoni (ilginç 2 olgu nedeniyle)... 13/04/2011 -
  21  massif hemoptizisi olan radyolojik ve PET-BT bulguları ile ilginç bir akciğer kanseri olgusu... 13/04/2011 - 17/04/2011
  22  Perikardiyal sinovyal sarkomun radyolojik bulguları... 08/11/2010 - 11/11/2010
  23  akciğer kanserlerinde kemik metastazını saptamada hangi yöntem kullanılmalı?... 08/04/2009 - 12/04/2009
  24  Acil serviste pulmoner emboli ön tanısıyla değerlendirilen hastalarda klinik skorlama yöntemler... 08/04/2009 - 12/04/2009
  25  Deskuamatif intersitisiyel pnömoni: olgu sunumu... 25/10/2008 - 29/10/2008
  26  Pulmoner tromboemboli olgularının klinik, radyolojik ve laboratuvar özellikleri... 23/04/2008 - 27/04/2008
  27  Mediastinal Castleman hastalığı: vaskülaritenin radyolojik olarak değerlendirilmesi... 27/10/2007 - 31/10/2007
  28  Erken yaş aort rüptüründe BT anjiyografi bulguları... 27/10/2007 - 31/10/2007
  29  Akut ve kronik pulmoner emboli ayrımında pulmoner BT anjiyografi bulguları... 27/10/2007 - 31/10/2007
  30  Pulmoner BT anjiyografi sonrası yapılan indirekt BT venografi tetkikinin pulmoner emboli tanısın... 27/10/2007 - 31/10/2007
  31  Discrimination of acute and chronic pulmonary thromboembolism... 15/09/2007 - 19/09/2007
  32  Thoracic manifestations of Hodgkin lymphoma... 15/09/2007 - 19/09/2007
  33  The coexistence of lung cancer and thromboembolism... 02/09/2007 - 06/09/2007
  34  kanser dışındaki akciğer patolojilerinde servikal mediastinoskopinin diagnostik değeri ve bunun... 17/05/2007 - 20/05/2007
  35  Endobronşiyal Metastaz Yapan Testis Leiomyosarkomu Olgusu... 01/11/2006 - 05/11/2006
  36  Malign plevral mezotelyomada brons, trakea, lenf bezi, dil ve submental metastaz ( bir olgu nedeni i... 01/11/2006 - 05/11/2006
  37  Diffüz panbronşiyolitis: YRBT bulguları.... 11/10/2006 - 15/10/2006
  38  The radiologic evidence in distinguising the pleural mesothelioma from the the pleural metastatic ad... 02/09/2006 - 06/09/2006
  39  Plevral mezotelyoma ile plevral metastatik adenokarsinomunun ayırımında radyolojik bulgular... 19/04/2006 - 23/04/2006
  40  Kitle formunda izlenen parankim ve mediastinal kaynaklı torakal non-Hodgin lenfoma olguları... 26/10/2005 - 30/10/2005
  41  Hipersensitivite pnömonisine ait radyolojik bulgular: olgu bildirisi... 26/10/2005 - 30/10/2005
  42  Radiological, clinical and laboratory findings in patients with pulmonary thromboemboli... 17/09/2005 - 21/09/2005
  43  Comparison of clinical assessments with computerized tomography pulmonary angiography (CTPA) results... 17/09/2005 - 21/09/2005
  44  Different uptake values of FDG-PET in benign and malignant pleural effusions... 03/07/2005 - 06/07/2005
  45  Multivariate survival analysis of patients with operable non-small lung cancer (NSCLC)... 03/06/2005 - 06/06/2005
  46  Pulmoner emboli tanısında klinik olasılıkların bilgisayarlı tomografi pulmoner anjiyografi bul... 27/04/2005 - 01/05/2005
  47  Kronik obstrüktif akciğer hastalığı akut alevlenmede derin ven trombozu sıklığı... 27/04/2005 - 01/05/2005
  48  Diffüz parankimal akciğer hastalığının radyolog gözüyle olası tanısı... 27/04/2005 - 01/05/2005
  49  Pulmoner tromboemboli olgularının radyolojik, klinik özellikleri ve laboratuar bulguları... 27/04/2005 - 01/05/2005
  50  Mediastinal lenfadenopatilerde klinik ve radyolojik ön tanıdan cerrahi kesin tanıya... 25/11/2004 - 28/11/2004
  51  Pulmoner emboli tanısında multi-dedektör spiral BT pulmoner anjiyografinin tanısal değeri... 27/10/2004 - 31/10/2004
  52  Stabil bir prostasiklin analoğu olan İloprost?un tavşan modelinde medulla spinalis iskemisi üzer... 01/09/2004 - 05/09/2004
  53  Accuracy and feasibility of dynamic contrast-enhanced 3D MR imaging in the assessment of lung perfus... 21/05/2004 - 26/05/2004
  54  Kitleyi taklit eden bir organize pnömoni olgusu... 28/04/2004 - 01/05/2004
  55  Sanal bronkoskopinin trakeobronşial patolojilerdeki yeri (bir olgu nedeniyle)... 28/04/2004 - 04/05/2004
  56  Akciğerin bilateral kistik bronşiyoloalveoler karsinomu: radyolojik-patolojik korelasyon... 08/10/2003 - 11/10/2003
  57  Lipomu taklit eden memenin yağ nekrozu: MRG?nin tanısal katkısı... 08/10/2003 - 11/10/2003
  58  Lateral epikondilitli hastaların cerrahi tedavi sonrası MRG tetkiklerinin klinik bulgularla birlik... 08/10/2003 - 11/10/2003
  59  Aberan brakiosefalik arterde anevrizma... 08/10/2003 - 11/10/2003
  60  Nadir lokalizasyonda servikal bronkojenik kist olgusu.... 17/09/2003 - 20/09/2003
  61  Nadir rastlanılan intrtorasik kitle: intratorasik desmoid tümör... 17/09/2003 - 20/09/2003
  62  Our virtual bronchoscopy practice with two patients... 29/08/2003 - 01/09/2003
  63  Sanal bronkoskopi uygulamalarımız... 23/04/2003 - 26/04/2003
  64  Hughes-Stovin sendromu... 23/04/2003 - 26/04/2003
  65  Gossipiboma olgusu... 23/04/2003 - 26/04/2003
  66  Hormone replacement therapy and the breast: mammographic follow-up findings in various treatment pro... 07/03/2003 - 11/03/2003
  67  Contribution of magnetic resonance spectroscopy in the evaluation of breast masses... 07/03/2003 - 11/03/2003
  68  Hormon replasman tedavisi altında meme dokusunda değişimler: mamografik bulgular... 05/11/2002 - 08/11/2002
  69  Meme kitlelerinin değerlendirilmesinde MR spektroskopinin tanıya katkısı... 05/11/2002 - 08/11/2002
  70  The proximal tibiofibular joint. An anatomic study.... 21/10/2002 - 26/10/2002
  71  Proximal tibiofibular joint pathologies: as a cause of the lateral knee pain syndrome with special r... 21/10/2002 - 26/10/2002
  72  Discrepancies in postoperative shoulder MR imaging... 01/03/2002 - 05/03/2002
  73  Pediatrik fokal ksantogranülomatöz pyelonefrit: dinamik kontrastlı MRG bulguları... 26/10/2001 - 31/10/2001
  74  Pediatrik plevral ampiyem: BT bulguları... 26/10/2001 - 31/10/2001
  75  Ülseratif kolit hastalığında akciğer parankim tutulumu... 26/10/2001 - 31/10/2001
  76  The efficacy of helical CT in the diagnosis of small bowel obstruction... 20/06/2001 - 23/06/2001
  77  The role of computed tomography in the diagnosis of intestinal obstruction... 02/03/2001 - 06/03/2001
  78  Aortik intramural hematom tanısında MRG... 14/12/2000 - 16/12/2000
  79  Karpal tünel sendromunun bilgisayarlı tomografi ile kantitatif değerlendirilmesi ve klinik korela... 27/10/2000 - 31/10/2000
  80  Nervus tibialis posterior kökenli malign schwannom... 27/10/2000 - 31/10/2000
  81  Tipik-atipik medüller meme karsinomu ayrımında mamografi ve ultrason bulgularının yeri... 27/10/2000 - 31/10/2000
  82  İzmir bölgesi erkek popülasyonda DEXA ile ölçülen BMD referans değerleri... 27/10/2000 - 31/10/2000
  83  Rotator cuff yırtıklarında operasyon öncesi ve sonrası MR: klinik bulgularla karşılaştırma... 27/10/2000 - 31/10/2000
  84  Memenin filloides tümörlerinin fibroadenomlardan ayrımı: mamografik ve sonografik özellikleri... 27/10/2000 - 31/10/2000
  85  Anatomical study of the proximal tibiofibular joint... 02/09/2000 - 05/09/2000
  86  İnflamatuar meme karsinomu (12 olgu)... 07/04/2000 - 08/04/2000
  87  Meme Kitlelerinde Tümör Anjiogenezisin Dinamik MRG ile Değerlendirilmesi ve Histopatolojik Korela... 07/04/2000 - 08/04/2000
  88  Akut myokard enfarktı sonrası üç olgunun MR ile değerlendirilmesi... 26/10/1999 - 31/10/1999
  89  Meme kitlelerinin renkli Doppler US ile değerlendirilmesinde US kontrast ajanların katkıları... 26/10/1999 - 31/10/1999
  90  İnvaziv meme karsinomlarında yeni tanımlanan bir alt grup: invaziv mikropapiller karsinom / gör... 26/10/1999 - 31/10/1999
  91  Mammografik mikrokalsifikasyonların radyolojik-patolojik korelasyonu... 26/10/1999 - 31/10/1999
  92  İzmir bölgesi DEXA referans değerleri... 26/10/1999 - 31/10/1999
  93  Nonpalpabl meme lezyonlarında yeni bir işaretleme yöntemi: ROLL (radioguided occult lesion locali... 26/10/1999 - 31/10/1999
  94  Meme kitlelerinde tümör anjiyogenezisin dinamik MRG ile değerlendirilmesi ve patolojik korelasyon... 26/10/1999 - 31/10/1999
  95  Rotator cuff yırtıklarının tanısında intravenöz MR-artrografi... 26/10/1999 - 31/10/1999
  96  Akciğer hilus patolojilerinin tespitinde konvansiyonel BT nin yetersiz kaldığı olgularda ince ke... 26/10/1999 - 31/10/1999
  97  Disekan aort anevrizmalarının MR faz-kontrast tekniği ile değerlendirilmesi... 27/10/1998 - 31/10/1998
  98  Kardiyak ve parakardiyak kitlelerin MR ile incelenmesi... 27/10/1998 - 31/10/1998
  99  Süperior sulkus tümörlerinde radyolojik değerlendirme ve kliniğe katkıları... 27/10/1998 - 31/10/1998
  100  Beyinde soliter tüberküloz absesi... 27/10/1998 - 31/10/1998
  101  Hemorajik meme akıntısı varlığında izlenen galaktografik bulgular ve histopatolojik karşıla... 27/10/1998 - 31/10/1998
  102  Enflamatuar meme kanseri: Mammografik bulgular ve mammografinin tanıdaki yeri... 27/10/1998 - 31/10/1998
  103  Lober pulmoner agenezi olgusu ve eşlik eden anomaliler... 27/10/1998 - 31/10/1998
  104  Hipertrofik obstrüktif kardiyomyopatiler: MR ile değerlendirme... 27/10/1998 - 31/10/1998
  105  Koroner arteriyal fistül olgusu: MR bulguları... 27/10/1998 - 31/10/1998
  106  Marfan sendromlu olguda aortik diseksiyon... 27/10/1998 - 31/10/1998
  107  Medüller meme karsinomu: mammografik özellikler... 27/10/1998 - 31/10/1998
  108  İmplant cerrahisi öncesi meme dokusu volümlerinin MR ile ölçülmesi... 27/10/1998 - 31/10/1998
  109  Ekstrakraniyal damarların agenezi ve hipoplazisi... 27/10/1998 - 31/10/1998
  110  Masif hemoptizi tedavisinde bronşial arter embolizasyonu (iki olgu nedeniyle)... 06/05/1998 - 10/05/1998
  111  Bilateral pulmoner tutulumun eşlik ettiği kardiyak kist hidatik olgusu... 28/10/1997 - 02/11/1997
  112  Hipofizer mikroadenomların değerlendirilmesinde dinamik MRG nin yeri... 28/10/1997 - 02/11/1997
  113  Posterior inferior serebellar arter anevrizmalarının anjiyografi ile radyoanatomik korelasyonu... 28/10/1997 - 02/11/1997
  114  Comparative evaluation of mammographic and histopathologic findings in the dermal invasion of breast... 01/12/1996 - 08/12/1996
  115  Pulmoner arter koarktasyonu... 06/10/1996 - 10/10/1996
  116  Normal popülasyonda umblikal ven patensisi... 06/10/1996 - 10/10/1996
  117  Malign özefagus darlıklarında yeni bir stent: İnstent uygulamalarımız... 06/10/1996 - 10/10/1996
  118  Opere larenks karsinomlu olgularda klinik ve patolojik evre uyumu... 05/10/1996 - 09/10/2006
  119  Opere larenks karsinomlu olgularda klinik ve patolojik evre uyumu.... 05/10/1996 - 09/10/1996
  120  Meniere hastalığında bilgisayarlı tomografi bulguları... 18/06/1995 - 22/06/1995
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Pulmoner emboli tanısında bilgisayarlı tomografi ve manyetik resonans görüntüleme Solunum sistemi radyolojisi...  2007
  2  Radyolojik görüntüleme eşliğinde yapılan akciğer biyopsileri Akciğer kanserinde tanı ve evrelendirmede girişimsel yöntemler...  2006
 • NO NAME DATE
  1  Pulmoner BT-anjiografi Sonrası Yapılan İndirekt BT-Venografi Tetkikinin Pulmoner Emboli Tanısındaki Yeri...  12/2006 - 11/2007