Tr

Professor Doctor MİNE DOLUCA DERELİ (Retirement Date : 25/09/2020 ) FACULTY OF MEDICINE BASIC MEDICAL SCIENCES DEPARTMENT OF MEDICAL MICROBIOLOGY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Tıp Fakültesi  1987
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji ABD  1993
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji (Tıp)  1996
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  1997
  Full Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2002
 • NO NAME YEAR
  1  First multicentre report of in vitro resistance rates in candidaemia isolates in Turkey...  2019
  2  Role &Responsibilities of a supervisor...  2018
  3  Identification of Candida species by restriction enzyme analysis...  2018
  4  Maya mantarlarının identifikasyonunda iki farklı kromojenik besiyerinin karşılaştırılması...  2018
  5  Üriner Kateterli Yoğun Bakım Hastalarında Kandidüri: Risk Faktörleri, Kandidemi Gelişimi ve M...  2016
  6  Risk factors and prevalence for candidemia in liver transplant recipients without antifungal prophyl...  2015
  7  Atılım pompalarını fazla eksprese eden flukonazole dirençli Candida albicans suşlarında bu g...  2015
  8  Risk factors, incidence and outcome of candidemia in a Turkish intensive care unit: a five-year retr...  2014
  9  Flukonazole dirençli Candida albicans izolatlarında atım pompa ekspresyonlarının araştırılma...  2014
  10  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mikoloji Laboratuvarına Gönderilen Kazıntı ...  2013
  11  Mixed fungal endophthalmitis after cataract surgery due to Aspergillus terreus and Aspergillus fumig...  2013
  12  Species Level İdentification and Antifungal Susceptibility of Yeasts İsolated From Various Clinica...  2012
  13  Investigation of mutations in Erg11 gene of fluconazole resistant Candida albicans isolates from Tur...  2011
  14  Molecular identification, genotyping, and drug susceptibility of the basidiomycetous yeast pathogen ...  2010
  15  A case of Acremonium strictum peritonitis...  2008
  16  Fluoroquinolone resistance in Clostridium difficile isolates from a prospective study of C. difficil...  2008
  17  Comparison of disk diffusion, E-test and broth microdilution test in determination of susceptibility...  2008
  18  The relationship between moulds isolated from indoor air and features of the house environment...  2008
  19  Molecular epidemiology of Candida species isolated from clinical specimens of intensive care unit pa...  2008
  20  Antimikrobiyal ilaçlarda Aspergillus galaktomannan düzeylerinin araştırılması...  2007
  21  Simüle kan örneklerinde polimeraz zincir reaksiyonu ile Candida DNA'sının saptanması...  2007
  22  Candida spp. colonization and serum anticandidal antibody levels in patients with chronic urticaria...  2007
  23  Aspergillus Türlerinin Kaspofungine Karşı İn Vitro Duyarlılığının Saptanmasında Minimum İ...  2007
  24  The role of calcium utilization of intestinal flora in urinary calcium excretion....  2007
  25  Hastanemiz Yoğun Bakımları ile Diğer Servislerinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Maya Türleri...  2006
  26  Nosocomial bloodstream infections associated with Candida species in a Turkish University Hospital...  2006
  27  Fungi and Indoor Conditions in Asthma Patients...  2006
  28  The effect of bee propolis on oral pathogens and human gingival fibroblasts...  2005
  29  Bir üniversite hastanesinde bir yıllık dönemde izlenen invaziv fungal infeksiyonların değerlen...  2005
  30  Mayaların Antifungal Duyarlılıklarının Araştırılmasında "High Resolution" Besiyeri Kullanı...  2005
  31  Yoğun Bakım Ünitelerinden Dört Yıllık Dönemde İzole Edilen Mayaların Tür Dağılımının ...  2005
  32  Microbial growth in various perfluorocarbon liquids...  2005
  33  Antibiotic-associated diarrhea in a Turkish outpatient population: Investigation of 288 cases...  2005
  34  Comparison of three differential media for the presumtive identification of yeasts...  2005
  35  Unusual cause of peritonitis during peritoneal dialysis. Rhodotorula rubra and amphotericin B....  2004
  36  Olgu Raporu: Bir Fusarium Fungemisi...  2004
  37  Isolated nasopharyngeal aspergillosis caused by A flavus and associated with oxalosis....  2004
  38  Isolated nasopharyngeal aspergillosis caused by A flavus and associated with oxalosis...  2004
  39  Genel Cerrahi Servisindeki Hastalardan Soyutlanan Candida Suşlarının Moleküler Epidemiyolojik İ...  2004
  40  Performance of CHROMagar Candida and BiGGY agar for the presumptive identification of yeast species...  2003
  41  Yoğun bakım hastalarından soyutlanan maya türleri ve amfoterisin B ve flukonazole duyarlılıkla...  2003
  42  Anaerop bakterilerde beta laktamaz aktivitesinin ve antibiyotik duyarlılığının agar dilüsyon v...  2003
  43  Evaluation of semisolid agar screening tests for determining fluconazole and amphotericin B suscepti...  2003
  44  Çevresel toksinler: Botulismus...  2003
  45  Candida türlerinin esteraz aktivitesinin belirlenmesi...  2003
  46  Detection of toxin production in Clostridium difficile strains by three different methods...  2002
  47  İdrar kültürlerinden soyutlanan Candida türlerinin flukonazol ve amfoterisin B'ye duyarlılıkla...  2002
  48  İki çocuk olguda anaerop beyin absesi...  2002
  49  Tıp Eğitiminde Mesleksel Becerilerin Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi...  2002
  50  Flukonazol ile önceden karşılaşmanın candida albicans suşlarının amfoterisin B ye duyarlıl...  2002
  51  Comparison of different methods for the detection of beta-lactamase activity in Candida albicans str...  2002
  52  Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi hastalarından izole edilen Candida albicans suşlarının antifunga...  2002
  53  Candida albicans suşlarının flukonazole duyarlılığının belirlenmesinde agar dilüsyon yönte...  2002
  54  brucellar spondylitis: mrı findings...  2001
  55  Use of chromogenic tube and methyl blue-Sabouraud agar for the identification of Candida albicans st...  2001
  56  Serodiagnosis of tuberculosis by enzyme immunoassay using A60 antigen...  2001
  57  Amfoterisin B ile flukonazol ve ketokonazol kombinasyonlarının Candida albicans suşlarına in vit...  2001
  58  Gram olumsuz bakterilerin antifungal aktivitesi...  2001
  59  Yüzey temizliği için kullanılan kağıt havlu ile sünger ve kumaş bezin hijyenik ortam oluştu...  2001
  60  Disk diffusion method for fluconazole susceptibility testing of Candida albicans strains...  2001
  61  Siprofloksasinin çeşitli gram-negatif bakterilere etkisinin agar dilüsyon, disk difüzyon, mikrod...  2001
  62  Anaerop bakterilerin antibiyotik duyarlılık yöntemleri...  2001
  63  Sağlıklı bireylerden ve oral kandidiazisli olgulardan izole edilen Candida albicans türlerinde p...  2001
  64  Candida türlerinin identifikasyonunda "CHROMagar Candida" kullanımının yeri...  2001
  65  Antifungal duyarlılığın saptanmasında E-test yönteminin değerlendirilmesi...  2001
  66  Kronik granülomatöz hastalıkta retinoblastoma ile karışan aspergilloz...  2001
  67  Antimicrobial resistance of Gram negative isolates from intensive care units in Turkey: Comparison t...  2000
  68  Candida albicans suşlarının flukonazole duyarlılığının disk diffüzyon yöntemi ile saptanma...  2000
  69  Surveillance of antimicrobial resistance among Gram negative isolates from intensive care units in e...  2000
  70  Antifungal duyarlılığın mikrobuyyon dilüsyon yöntemi ile araştırılmasında farklı değerle...  2000
  71  Amfoterisin B kolloidal dispersiyon ve lipozomal amfoterisin B'nin Candida albicans suşlarına anti...  2000
  72  Kan kültürlerinden soyutlanan Candida türlerinin antifungal ajanlara in-vitro duyarlılıkları...  2000
  73  Candida türlerinde "slime" üretiminin incelenmesi...  2000
  74  Değişik serolojik belirleyicilerin değerlendirilmesinde HBV DNA saptanmasının önemi...  2000
  75  Sistemik kandida infeksiyonlarının tanısında direk bakı-kültür dışı yöntemler...  2000
  76  Kemoterapi alan akut lenfoblastik lösemi olgularının mikrobiyal ve peridontal yönden değerlendi...  2000
  77  Candida türlerinde fosfolipaz aktivitesinin araştırılması...  1999
  78  A surveillance study of antimicrobial resistance of gram negative bacteria isolated from intensive c...  1999
  79  Candida türlerinin virulans faktörleri ve konağa ait faktörler...  1999
  80  Antifungal duyarlılık testlerine inkübasyon ısısının etkisi...  1999
  81  Candida türlerinde slime üretiminin saptanmasında alternatif bir yöntem...  1999
  82  Hepatit B virus serolojik belirleyicileri ile HBV DNA'nın karşılaştırılması...  1999
  83  Anaerop bakterilerin virulans faktörleri...  1999
  84  Sağlıklı bireylerde ve yoğun bakım hastalarında maya kolonizasyonu...  1998
  85  Yoğun bakım ünitelerindeki hastalardan soyutlanan Gram negatif bakterilerin antibiyotik duyarlıl...  1998
  86  Yoğun bakım ünitesinden soyutlanan gram negatif bakteriler üzerine beta laktam/ beta laktamaz in...  1998
  87  Infections of the spinal column...  1997
  88  Heparin kaplı ve kaplı olmayan kardiyopulmoner bypas sistemlerinin kompleman aktivasyonu yönünde...  1997
  89  Meropenem'in çeşitli gram negatif ve pozitif bakteriler üzerine in-vitro etkisi...  1997
  90  Karbapenemlerin nitrik oksit yanıtı üzerine etkileri...  1997
  91  Mycobacterium tuberculosis suşlarının antitüberkülo ilaçlara direnç paternleri ve izoniazid d...  1997
  92  Asemptomatik hepatit B virusu taşıyıcılarında serum HBV-DNA düzeyleri...  1997
  93  Susceptibility of Candida albicans strains to gentian violet, methylene blue and nystatin...  1997
  94  Antiinflamatuar ajanların nitrik oksit yanıtı üzerine etkileri...  1997
  95  Enterokok bakteriyemili dokuz olgunun sunumu...  1996
  96  The effect of various disinfectants and antiseptics on Candida albicans...  1996
  97  Nozokomiyal Klebsiella pneumoniae kökenlerinde çoklu antibiyotik direnci...  1996
  98  Anticandidal antibodies in healthy individuals and patients with Candidosis...  1996
  99  Detection of slime production among the isolates of Candida albicans...  1996
  100  İnfeksiyon etkeni gram negatif bakterilerin antibiyotik duyarlılık paternlerinin "E Testi" ile ar...  1996
  101  Bir Kandida menenjiti olgusu,...  1996
  102  Azitromisin'in Mycobacterium tuberculosis suşlarına in-vitro etkinliği...  1996
  103  Candida albicans izolatlarının flukonazol, mikonazol ve klotrimazol'e in-vitro duyarlılıkları...  1996
  104  Rhinocerebral Mucormycosis: A report of three cases...  1996
  105  The investigation of hepatitis C antibodies in the hepatitis suspected cases and the blood bank dono...  1995
  106  Vertebral spondylitis due to Brucella species,...  1995
  107  "Extended Spectrum Beta-Lactamases" Saptanmasında E Testi İle Çift Disk Sinerji Yöntemlerinin Ka...  1995
  108  Brucellosis imitating discal hernia,...  1995
  109  Kronik B hepatitlilerde hepatit B virus DNA'sının gösterilmesi...  1995
  110  Üriner sistem infeksiyonu kuşkulu çocukların idrarlarından soyutlanan bakterilerin antibiyotik ...  1995
  111  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi AIDS Doğrulama Merkezi Sonuçları...  1995
  112  Multipl skleroz'da antikardiyolipin antikorları...  1995
  113  Migrende antikardiyolipin antikorları...  1995
  114  Aztreonam, seftazidim ve bunların amikasin ile kombinasyonlarının Pseudomonas aeruginosa suşlar...  1995
  115  Prevalence of toxoplasma antibodies in hemodialysis patients...  1994
  116  Metisiline dirençli ve duyarlı Staphylococcus aureus suşlarının imipenem ve klaritromisine in v...  1994
  117  Tüberkülozlu olgularda HIV araştırılması...  1994
  118  Ürolitiyazisli olgularda Mycoplasma ve Ureaplasma araştırılması...  1994
  119  Mikobakteriyel A-60 antijeni kullanılarak aktif tüberküloz tanısında enzim immun assay'in yeri...  1994
  120  HIV ve AIDS'e bir bakış...  1994
  121  Life threatening disease : Delta hepatitis...  1994
  122  Bir olgu nedeniyle mukormikoz...  1993
  123  İdrarda Ureaplasma urealyticum'un neden olduğu taş formasyonu...  1993
  124  Bir meslek hastalığı olarak iki ayrı hastanede hepatit B taraması (aşılama grup çalışması...  1993
  125  Siprofloksasin'in Mycobacterium tuberculosis suşlarına in-vitro etkisi...  1992
  126  Kültür mantarı işçilerinde hipersensitivite pnömonitisi araştırılması...  1990
  127  Amoxicillin+Clavulanic asit'in alt solunum yolları enfeksiyonlarında etkinliği...  1989
 • NO NAME DATE
  1  Çocuklarda İnvazif Kandida Enfeksiyonlarının Epidemiyolojisi, Risk Faktörleri ve Klinik Özelli... 27/03/2019 - 31/03/2019
  2  Mucorales Takımı... 06/12/2018 - 07/12/2018
  3  Çok ilaca Dirençli Candida Türleri... 04/11/2018 - 08/11/2018
  4  Kan ve oral kavite örneklerinden soyutlanan Candida albicans suşlarında PLB2 ve PLD1 fosfolipaz g... 04/11/2018 - 08/11/2018
  5  Kan ve Oral Kavite Kültürlerinden Soyutlanan Candida albicans Suşlarında Fosfolipaz B1 ve C1 Enz... 04/11/2018 - 08/11/2018
  6  Maya Mantarlarının İdentifikasyonunda Chromagar Candida ile Rosachrom Candida Agar Besiyerlerinin... 16/11/2016 - 20/11/2016
  7  Investigation of Candiduria Cases in Intensive Care Unit: a 5-year Observational Study.... 09/10/2015 - 12/10/2015
  8  Clinical significance and results of fungal cultures in surgical patients treated with antifungals d... 09/10/2015 - 12/10/2015
  9  Atılım pompa genlerinin fazla eksprese eden flukonazol dirençli Candida albicans suşlarında bu ... 24/09/2014 - 26/09/2014
  10  Comparison of treatment choices in rats formed spinal infection related to implant... 11/05/2014 - 14/05/2014
  11  Candida türlerinde direnç epidemiyolojisi... 10/11/2013 - 13/11/2013
  12  Risk factors and prevalence for candidemia in liver transplant recipients without antifungal prophyl... 11/10/2013 - 14/10/2013
  13  Kan Kültürlerinden Soyutlanan Maya Mantarlarının Türlere ve Yıllara Göre Dağılımı... 03/11/2012 - 07/11/2012
  14  İnvazif Fungal İnfeksiyonların Tanı ve Tedavisinde Yenilikler- Candida İnfeksiyonlarının Tan... 03/11/2012 - 07/11/2012
  15  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mikoloji Laboratuvarına gönderilen Kazıntı ... 03/11/2012 - 07/11/2012
  16  Farklı Türlerdeki Candida Suşlarının Biyofilm Üretiminin İncelenmesi... 03/11/2012 - 07/11/2012
  17  Candida ve azol direnç mekanizmaları... 05/06/2012 - 08/06/2012
  18  Investigation of efflux pumps and ERG11 gene expression levels in fluconazole resistant Candida albi... 31/03/2012 - 03/04/2012
  19  Klinik Örneklerden Soyutlanan Candida albicans Suşlarının Genotip Dağılımları ve Antifungal ... 12/11/2011 - 16/11/2011
  20  Uzmanıyla Tartışma Olgularla Klinik Mikoloji- Olgu 1... 12/11/2011 - 16/11/2011
  21  Candida species Pathogenesis and Virulence Mechanisms... 25/10/2011 - 29/10/2011
  22  Gram Pozitif Sporlu Çomakların Geleneksel Yöntemlerle Tanımlanması... 18/06/2011 - 20/06/2011
  23  Trends in Antifungal Resistance Among Candida spp.... 02/06/2011 - 05/06/2011
  24  Supervisor-Training Courses in Dokuz Eylul University Health Sciences Institutes... 27/04/2011 - 30/04/2011
  25  Candida Türlerininin Kromojenik Besiyeri ve Moleküler Yöntemlerle İdentifikasyonu... 24/02/2011 - 25/02/2011
  26  Laboratuvar Uygulaması... 24/02/2011 - 25/02/2011
  27  Flukonazole dirençli / doza bağımlı duyarlı Candida albicans izolatlarında atım pompalarını... 07/11/2010 - 11/11/2010
  28  Klinik örneklerden soyutlanan maya türlerinin tanımlanması, anti-mikotik ilaç duyarlılıkarın... 07/11/2010 - 11/11/2010
  29  Risk factors and the incidence of candidaemia in the intensive care unit: a 5 year cross-sectional s... 10/04/2010 - 13/04/2010
  30  Evaluation of four chromogenic media for the presumptive identification and differentiation of yeast... 10/04/2010 - 13/04/2010
  31  Hematolojik kanserli febril nötropenik olgulardan izole edilen mikroorganizmalar... 21/10/2008 - 25/10/2008
  32  Molecular identification and susceptibility patterns of Turkish Trichosporon isolates... 05/08/2008 - 09/08/2008
  33  Comparison of four different chromogenic media for the presumptive identification of yeasts... 05/08/2008 - 09/08/2008
  34  Antifungal susceptibility testing of Trichosporon asahii isolates with microdilution method... 05/08/2008 - 09/08/2008
  35  Antifungal susceptibilities of Candida bloodstream isolates from two different Turkish hospitals... 19/04/2008 - 22/04/2008
  36  Identification of Candida species by restriction enzyme analysis... 19/04/2008 - 22/04/2008
  37  Investigation of mutations in ERG11 gene of fluconazole-resistant Candida albicans isolates from Tur... 19/04/2008 - 22/04/2008
  38  Flukonazole dirençli Candida albicans suşlarında sitokrom P450 14 ?-demetilaz enziminde değişik... 20/06/2007 - 23/06/2007
  39  Kan Kültür Örneklerinden Soyutlanan Candida albicans İzolatlarının Moleküler Genotiplendirilm... 20/06/2007 - 23/06/2007
  40  Candida albicans kökenlerinin restriksiyon enzim analizi ile identifikasyonu... 20/06/2007 - 23/06/2007
  41  Flukonazole dirençli Candida albicans suşlarında atım pompalarının araştırılması... 20/06/2007 - 23/06/2007
  42  Dokuz Eylul Universitesi Saglik Bilimleri Enstitüsü Socrates II Kapsami Eylemleri... 04/05/2007 - 05/05/2007
  43  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Socrates II kapsamı eylemleri... 04/05/2007 - 05/05/2007
  44  Flukonazole dirençli Candida albicans suşlarında ERG11 genindeki Y132H mutasyonunun araştırılm... 12/09/2006 - 16/09/2006
  45  Aspergillus spp.leri için antifungal duyarlılık testi olarak disk difüzyon ve E testin mikrodil... 12/09/2006 - 16/09/2006
  46  Acremonium strictum peritoniti olgusu... 12/09/2006 - 16/09/2006
  47  Aspergillus spp.lerin kaspofungine in vitro duyarlılığı... 12/09/2006 - 16/09/2006
  48  Aspergillus spp.'nin amfoterisin B ve itrakonazole duyarlılıklarının belirlenmesinde disk difüz... 15/06/2006 - 18/06/2006
  49  Aspergillus türlerinin çeşitli antifungal maddelere duyarlılıkları... 15/06/2006 - 18/06/2006
  50  Antimikrobiyal maddelerin galaktomannan düzeylerinin EIA yöntemi ile belirlenmesi... 13/04/2006 - 15/04/2006
  51  Candida spp. colonization and serum anticandidal antibody levels in patients with chronic urticaria... 01/04/2006 - 04/04/2006
  52  Detection of Aspergillus galactomannan antigen levels for antimicrobial agents by ELISA... 01/04/2006 - 04/04/2006
  53  Performance of three differential media for the presumptive identification of yeasts... 01/04/2006 - 04/04/2006
  54  The roleof calcium utilization of intestinal flora on urinary calcium excretion... 10/09/2005 - 13/09/2005
  55  The role of calcium utilization of intestinal flora on urinary calcium excretion... 10/09/2005 - 13/09/2005
  56  Yoğun bakım ünitelerinden dört yıllık dönem süresince soyutlanan maya mantarlarının tür d... 03/05/2005 - 06/05/2005
  57  Yoğun Bakımlar ile Diğer Servislerde yatan hastalardan soyutlanan maya suşlarının karşılaşt... 03/05/2005 - 06/05/2005
  58  Kronik ürtikerli hastalarda oral ve intestinal candida spp. kolonizasyonu... 03/05/2005 - 06/05/2005
  59  Astımlı hastaların ev ortam koşulları ile izole edilen mantar türleri arasındaki ilişkinin a... 19/09/2004 - 23/09/2004
  60  Clostridium difficile suşlarının toksin üretiminin belirlenmesi... 19/09/2004 - 23/09/2004
  61  Antifungal duyarlılığın mikrodilüsyon ve E test yöntemleri ile araştırılması... 19/09/2004 - 23/09/2004
  62  Retrospective Evaluation of Yeasts Isolated During The Three Year Period From Intensive Care Units o... 17/06/2004 - 20/06/2004
  63  Epidemiological typing of Candida species isolated from patients hospitalised in an intensive care u... 13/06/2004 - 16/06/2004
  64  Kazıntı örneklerinin mikroskopik değerlendirmesinde kalkoflor beyazı ve potasyum hidroksit prep... 03/06/2004 - 04/06/2004
  65  Comparative Evaluation of AFST-EUCAST method and Sensititre YeastOne Colorimetric Antifungal Panel w... 01/05/2004 - 04/05/2004
  66  Epidemiological surveillance of Candida species isolated from patients hospitalised in an intensive ... 01/05/2004 - 04/05/2004
  67  Investigation of clinical findings of antibiotic associated diarrhoea... 01/05/2004 - 05/05/2004
  68  Evaluation of microdilution method using high resolution medium for antifungal susceptibility testin... 04/09/2003 - 06/09/2003
  69  Comparison of three differential media for the presumptive identification of yeasts.... 04/09/2003 - 06/09/2003
  70  Bir Fusarium fungemisi: Olgu sunumu... 27/05/2003 - 30/05/2003
  71  Genel Cerrahi servisindeki hastalardan soyutlanan Candida suşlarının RAPD-PCR ile moleküler epid... 27/05/2003 - 30/05/2003
  72  Candida türlerinin biyofilm üretimi ve antifungal duyarlılık paternleri... 27/05/2003 - 30/05/2003
  73  Biofilm production and antifungal susceptibility patterns of Candida spp.... 10/05/2003 - 13/05/2003
  74  Performance of CHROMagar Candida and BIGGY agar for the presumptive identification of yeasts... 10/05/2003 - 13/05/2003
  75  The susceptibility patterns of Bacteroides species isolated in two different hospitals... 10/05/2003 - 13/05/2003
  76  Fırsatçı pulmoner infeksiyon ön tanısıyla yapılan bronkoalveoler lavajın mikrobiyolojik sonu... 23/04/2003 - 26/04/2003
  77  Candida türlerinin esteraz aktivitesinin belirlenmesi... 30/09/2002 - 05/10/2002
  78  Anaerop bakterilerde B-laktamaz aktivitesinin ve antibiyotik direncinin agar dilüsyon ve E testi y... 30/09/2002 - 05/10/2002
  79  Yoğun bakım hastalarından soyutlanan maya türleri ve antifungal duyarlılıkları... 30/09/2002 - 05/10/2002
  80  Evaluation of two different media for the identification of yeast species... 25/08/2002 - 27/08/2002
  81  Phospholipase and esterase activity of the Candida albicans strains isolated from healthy subjects a... 25/08/2002 - 27/08/2002
  82  Anestezi Yoğun bakım ünitesi hastalarından izole edilen Candida albicans suşlarının antifunga... 11/04/2002 - 14/04/2002
  83  Candida albicans suşlarının flukonazole duyarlılığının belirlenmesinde farklı besiyerlerini... 01/04/2002 - 03/04/2002
  84  Antifungal duyarlılığın belirlenmesinde high resolution besiyerinin kullanıldığı mikrodilüs... 01/04/2002 - 03/04/2002
  85  Antifungal duyarlılığın saptanmasında E test yönteminin değerlendirilmesi... 19/06/2001 - 21/06/2001
  86  İdrar kültürlerinden soyutlanan Candida türlerinin flukonazol ve amfoterisin B ye duyarlılıkla... 19/06/2001 - 21/06/2001
  87  C.albicans suşlarının amfoterisin B ve flukonazole duyarlılıklarının belirlenmesinde yarı ka... 19/06/2001 - 21/06/2001
  88  Pseudomonas aeruginosa suşlarının antikandidal aktiviteleri... 19/06/2001 - 21/06/2001
  89  İki çocuk olguda anaerop etkenli beyin absesi... 22/05/2001 - 26/05/2001
  90  İkibinli Yıllarda Tıp Eğitimi... 24/04/2001 - 28/04/2001
  91  The effect of fluconazole preexposure to the susceptibility of Candida albicans strains to amphoteri... 01/04/2001 - 04/04/2001
  92  Detection of toxin production in Clostridium difficile strains by three different methods... 01/04/2001 - 04/04/2001
  93  Evaluation of CHROMagar Candida medium for the identification of Candida species.... 01/04/2001 - 04/04/2001
  94  Use of chromogenic tube and methyl blue agar for the identification of Candida albicans strains... 01/04/2001 - 04/04/2001
  95  Sağlıklı bireylerden ve oral kandidozlu olgulardan soyutlanan Candida albicans türlerinde protei... 08/10/2000 - 13/10/2000
  96  Candida albicans izolatlarında beta laktamaz varlığının gösterilmesinde farklı yöntemlerin k... 08/10/2000 - 13/10/2000
  97  Gram olumsuz bakterilerin antifungal aktivitesi... 08/10/2000 - 13/10/2000
  98  Siprofloksasinin çeşitli gram negatif bakterilere etkinliğinin agar dilüsyon, disk difüzyon, mi... 05/06/2000 - 10/06/2000
  99  Candida albicans suşlarına amfoterisin B ile flukonazol ve ketokonazol kombinasyonlarının in vit... 05/06/2000 - 10/06/2000
  100  Disk diffusion method for fluconazole susceptibility testing of Candida albicans strains... 28/05/2000 - 31/05/2000
  101  Farklı serolojik belirleyicilerin değerlendirilmesinde HBV DNA saptanmasının önemi... 03/10/1999 - 08/10/1999
  102  Candida albicans suşlarının flukonazole duyarlılığının disk diffüzyon yöntemi ile araştı... 03/10/1999 - 08/10/1999
  103  Mikobakteriyel A60 antijeni kullanılan enzim immun assay yöntemi ile tüberkülozun serolojik tan... 05/06/1999 - 09/06/1999
  104  Çocukta şant enfeksiyonunu takiben gelişen kandida menenjiti... 17/05/1999 - 19/05/1999
  105  C.albicans suşlarına karşı sodyum salisilat, tenoksikam ve diklofenak sodyumun flukonazol ile ko... 17/05/1999 - 19/05/1999
  106  Antifungal duyarlılığın mikrobuyyon dilüsyon yöntemi ile araştırılmasında farklı değerle... 17/05/1999 - 19/05/1999
  107  Candida türlerinde `slime' üretiminin saptanmasında alternatif bir yöntem... 04/05/1999 - 06/05/1999
  108  Amfoterisin B lipid kompleksi ve lipozomal amfoterisin B nin Candida albicans suşlarına antifungal... 04/05/1999 - 06/05/1999
  109  Candida türlerinde slime üretiminin incelenmesi... 04/05/1999 - 06/05/1999
  110  Kan kültürlerinden soyutlanan Candida türlerinin antifungal ajanlara in vitro duyarlılıkları... 04/05/1999 - 06/05/1999
  111  Probleme dayalı aktif tıp eğitiminde birinci dönem: eğitim programı, uygulaması ve değerlend... 12/11/1998 - 15/11/1998
  112  Mesleksel beceriler eğitimi... 12/11/1998 - 15/11/1998
  113  Tuvalet kağıdı kullanımının el hijyenine etkisi... 04/10/1998 - 09/10/1998
  114  Antifungal duyarlılığa ısının etkisi... 04/10/1998 - 09/10/1998
  115  Candida türlerinde fosfolipaz aktivitesinin araştırılması... 04/10/1998 - 09/10/1998
  116  Sağlıklı ve Candida infeksiyonu olan bireylerden soyutlanan Candida albicans suşlarında fosfoli... 03/10/1998 - 08/10/1998
  117  The Clinical Skills Centre at the University of Dokuz Eylül Medical School... 30/08/1998 - 02/09/1998
  118  Kronik granülamatöz hastalıkta retinoblastoma ile karşan aspergillozis... 15/06/1998 - 20/06/1998
  119  Yoğun bakım ünitelerindeki hastalardan soyutlanan gram negatif bakterilerin antibiyotik duyarlıl... 06/10/1997 - 10/10/1997
  120  Hepatit B virus serolojik belirleyicileri ile HBV DNA'nın karşılaştırılması... 06/10/1997 - 10/10/1997
  121  Sağlıklı bireylerde ve yoğun bakım hastalarında maya kolonizasyonu... 06/10/1997 - 10/10/1997
  122  Modulation of nitric oxide response by fluoroquinolones... 20/10/1996 - 25/10/1996
  123  The effects of macrolide agents on nitric oxide production... 20/10/1996 - 25/10/1996
  124  Investigation of the effect of fluconazole on nitrite production by murine macrophages... 20/10/1996 - 25/10/1996
  125  Fecal carriage of vancomycin resistant Enterococci in hospitalized and out-patients... 07/10/1996 - 11/10/1996
  126  Yoğun bakım hastalarından soyutlanan bakterilere karşı meropenem?in etkinliğinin mikrodilüsyo... 06/10/1996 - 10/10/1996
  127  Klaritromisinin metisiline duyarlı ve dirençli Staphylococcus aureus suşlarının in-vitro etkinl... 07/09/1996 - 10/09/1996
  128  Antiinflamatuvar ajanların nitrik oksit yanıtı üzerine etkileri... 02/06/1996 - 06/06/1996
  129  Karbapenemlerin nitrik oksit yanıtı üzerine etkileri... 02/06/1996 - 06/06/1996
  130  Meropenemin çeşitli gram negatif ve pozitif bakteriler üzerine etkisi... 02/06/1996 - 06/06/1996
  131  Vertebral spondylitis due to brucella species,... 26/05/1996 - 30/05/1996
  132  Bir Candida menenjiti olgusu... 07/05/1996 - 10/05/1996
  133  İmipenemin Staphylococcus aureus suşlarına in-vitro etkinliğinin karşılaştırmalı analizi... 07/05/1996 - 10/05/1996
  134  Diagnostic importance of the pH, PO2, PCO2 values of peritoneal and draınage fluids for the early d... 27/09/1995 - 02/10/1995
  135  In vitro susceptibility of Candida albicans isolates to fluconazole, miconazole and clotrimazole... 07/09/1995 - 09/09/1995
  136  Rhinocerebral mucormycosis: a report of three cases... 07/09/1995 - 09/09/1995
  137  Susceptibility of Candida albicans strains to gentian violet, methylene blue and nystatin... 07/09/1995 - 09/09/1995
  138  The effect of various disinfectants and antiseptics on Candida albicans... 07/09/1995 - 09/09/1995
  139  Detection of slime production among the isolates of Candida albicans... 07/09/1995 - 09/09/1995
  140  Anticandidal antibodies in healthy individuals and patients with candidiasis... 07/09/1995 - 09/09/1995
  141  Azitromisinin Mycobacterium tuberculosis suşları üzerine in-vitro etkinliği... 04/09/1995 - 06/09/1995
  142  Kinolon ve karbapenem dirençli Klebsiella infeksiyonları... 04/09/1995 - 06/09/1995
  143  Enterokok sepsisli 7 olgunun sunumu... 04/09/1995 - 06/09/1995
  144  Mycobacterium tuberculosis suşlarının antitüberkülo ilaçlara direnç paternleri ve izoniazid d... 04/09/1995 - 06/09/1995
  145  Anticardiolipin antibodies in migraine.... 17/06/1995 - 21/06/1995
  146  Anticardiolipin antibodies in Multipl Sclerosis patients... 17/06/1995 - 21/06/1995
  147  Hepatit B tanısında atipik serolojik paternlerin değerlendirilmesi... 03/11/1994 - 04/11/1994
  148  Prevalence of Toxoplasma antibodies in hemodialysis patients... 10/10/1994 - 14/10/1994
  149  Aztreonam, seftazidim ve bunların amikasin ile kombinasyonlarının Pseudomonas aeruginosa suşlar... 11/09/1994 - 15/09/1994
  150  Kronik B hepatitli olgularda Hepatit B Virus DNA'sının araştırılması... 11/04/1994 - 15/04/1994
  151  Tüberkülozlu olgularda HIV araştırılması... 11/04/1994 - 15/04/1994
  152  İdrarda Ureaplasma urealyticum'un neden olduğu taş formasyonu... 11/04/1994 - 15/04/1994
  153  Antibiotic susceptibility patterns of the bacteria isolated from the urine cultures of children.... 24/10/1993 - 27/10/1993
  154  In vitro susceptibility of methicillin rezistant or sensitive Staphylococcus aureus strains against ... 07/10/1993 - 09/10/1993
  155  The prevalence of hepatitis C among blood donors... 29/06/1993 - 01/07/1993
  156  Ürolitiyazisli olgularda Mycoplasma ve Ureaplasma araştırılması... 27/04/1993 - 30/04/1993
  157  Bel Ağrısı ve Bruselloz,... 15/09/1992 - 17/09/1992
  158  Mikobakteriyel A-60 antijeni kullanılarak aktif tüberküloz tanısında enzim immun assay'in yeri... 08/09/1992 - 11/09/1992
  159  Hepatit kuşkulu olgularda hepatit C... 08/09/1992 - 11/09/1992
  160  Bir meslek hastalığı olarak iki ayrı hastanede hepatit B taraması... 07/01/1992 - 10/01/1992
  161  Mukormikoz... 22/04/1991 - 26/04/1991
  162  Siprofloksasin'in Mycobacterium tuberculosis suşlarına in-vitro etkisi... 07/09/1990 - 11/09/1990
  163  PVC yer döşemelerinin dezenfeksiyonunda bazı dezenfektanların etkisi... 07/09/1990 - 11/09/1990
  164  Narlıdere'deki kahvehane ve benzeri işyerlerinde cam bardakların temizliği üzerine bir çalış... 22/05/1990 - 25/05/1990
 • NO NAME YEAR
  1  Tıbbi Laboratuvar Testleri El Kitabı...  2011
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  İç ve Dış Kalite Kontrol (Mikrobiyoloji Bakış Açısı) Tıbbi Laboratuvar Yönetimi Laboratuvar Uzmanları için Klavuz...  2019
  2  Cryptococcus neoformans ve diğer maya formundaki mantarlar Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi Sistemlere Göre Enfeksiyonlar...  2017
  3  Adezinler ve Fungal Adezyon Enfeksiyon Patogenezi ve Bağışıklık Cilt I-II...  2015
  4  Hastane infeksiyonları ve Anaerob bakteriler Hastane İnfeksiyonları...  2009
  5  Hastane infeksiyonları ve funguslar Hastane infeksiyonları...  2009
  6  Funguslarda direncin moleküler temelleri Hastane İnfeksiyonları...  2009
  7  Aspergillus türlerine karşı antifungaller ve direnç mekanizmaları Aspergillus Türleri ve Oluşturdukları Hastalıklar...  2006
  8  Tıp öğrencileri için mesleksel beceriler Tıp öğrencileri için mesleksel beceriler...  2005
  9  Gram olumlu bakterilerdeki direncin moleküler temelleri Hastane İnfeksiyonları...  2003
 • NO NAME DATE
  1  Kan ve Oral Aktivite Örneklerinden Soyutlanan Candida Albicans Suşlarının Fosfolipaz Aktivitelerinin Araştırılması...  7/2016 - 6/2018
  2  Atılım pompalarının fazla eksprese eden flukonazol dirençli/doza bağımlı duyarlı Candida albicans suşlarında bu genlerin transkripsiyon faktörlerindeki mutasyonların araştırılması...  10/2011 - 10/2013
  3  Flukonazol dirençli Candida albicans suşlarında atılım pompalarını kodlayan genlerin ve 14 alfa lanosterol demetilazı kodlayan ERG11 gen ekspresyon düzeylerinin polimeraz zincir tepkimesi ile araştırılması...  12/2006 - 12/2009
  4  Kan örneklerinden polimeraz zincir tepkimesi ile Candida DNA'sının saptanması...  3/2005 - 7/2006
  5  Candida türlerinin restriksiyon enzim analizi ile identifikasyonu...  3/2005 - 7/2007
  6  Kronik ürtikerli hastaların oral ve intestinal Candida spp. kolonizasyonu ile serum antikandidal antikor değerleri...  6/2004 - 7/2006
  7  Astmlı hastalarda ev içi ortam koşulları ve fungal üreme özellikleri...  1/2003 - /2004
  8  Flukonazole dirençli Candida albicans izolatlarında sitokrom P450 14alfa-demetilaz enziminde değişikliklere yol açan mutasyonların araştırılması...  1/2003 - 1/2006
  9  Yoğun bakım hastalarının örneklerinden soyutlanan Candida türlerinin tiplendirilmesi...  5/2002 - 1/2004
  10  Klinik örneklerden soyutlanan anaerop bakterilerde beta-laktamaz aktivitesi ve antibiyotik direncinin belirlenmesi...  6/2000 - 1/2002
 • NO Responsibility
  1 Graduate School of Health Sciences , Director of The Institute, September 2016- September 2017
  2 Graduate School of Health Sciences , Head of The Institute Council, September 2016- September 2017
  3 Graduate School of Health Sciences , Head of The Institute Council, September 2016- September 2017
  4 Graduate School of Health Sciences , Vice Director of The Institute, October 2006- October 2009
  5 Graduate School of Health Sciences , Vice Director of The Institute, October 2003- October 2006