Tr

Professor Doctor EROL GÖKEL FACULTY OF MEDICINE SURGERY MEDICINE DEPARTMENT OF ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Hacettepe University Gevher Nesibe Tıp Fakültesi  1978
  Specialization in Medicine  Dreifaltigkeits Hastanesi,Lippstadt, Almanya- Anesteziyoloji ve Yoğunbakım Bölümü Anestezi  1984
  Specialization in Medicine  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı  1986
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  1991
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Anesteziyoloji  1991
  Full Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  1998
 • NO NAME YEAR
  1  Ameliyathane Dışı Deneyimlerimiz:Gebe Olgularda Anestezi (10 olgu)...  2013
  2  Use of laryngeal mask airway in anesthesia for treatment of retinopathy of prematurity...  2011
  3  Comprasion of etomidate-remifentanil and propofol-remifentanil sedation in patients scheduled for co...  2009
  4  Hemorajik şok sonrası farklı resusitasyon sıvılarının no-reflow fenomenine etkileri....  2006
  5  The effects of alfentanil or remifentanil pretreatment on propofol injection pain....  2004
  6  Comparison of Sedation Requirements for Cataract Surgery Under Topical Anaesthesia Or Retrobulbar B...  2004
  7  EMLA does not permit pain-free retrobulber injection....  2003
  8  Sezaryen olgularında hızlı endotrokeal entübasyonda rokuronyum ve süksinilkolinin karşılaşt...  2002
  9  Sevofluran ve İntravenöz Anestezi Sırasında Rokuronyumun Oluşturduğu Nöromüsküler Bloğun D...  2002
  10  Tavşanlarda propofol, isofluran ve sevofluran'ın renin-anjiotensin-aldosteron sistemi üzerine etk...  2001
  11  Endoskopik mesane girişimlerinde intravezikal lidokain uygulaması...  2000
  12  Katarakt Cerrahisinde Hasta Kontrollü Sedasyon...  2000
  13  Laringeal maskenin derin anestezi altında ve uyanık hastalarda çıkarılması sırasında gelişe...  1999
  14  Akondroplazik Hastalarda Anestezi Uygulaması (Bir Sezaryen Olgusu Nedeniyle)...  1997
  15  Tavşanlarda Sacral Epidural Kanalın Kronik Kateterizasyonu için yeni bir teknik...  1995
  16  Tavşanda Epidural Klonidin Uygulamasının Nörotoksik Etkisi...  1993
  17  The Wake-Up Test and SSEP Monitoring During Spinal Surgery...  1992
  18  Nöro-Anestezi'de Propofol-Fentanyl ile Tiyopental-Prilokain-Fentanyl Sürekli İnfüzyonları Yönt...  1991
  19  Genel Anestezi Altında Yapılan Kraniyotomilerde İnsizyon Yerine % 1' lik Prilocain (Citanest...  1990
  20  Abdominal Cerrahi Girişimlerde Genel Anestezi ile Epidural Analjezi Kombinasyonunun Genel Anest...  1990
  21  Spinal Epidural Kombinasyon Anestezisinde Meperidin...  1990
  22  Düşük taze gaz akımlı anestezi uygulaması...  1990
  23  Değişik priming zamanlarının vekuronyumun yaptığı maksimal depresyonun oluşma süresine etki...  1990
  24  Total Inravenous Anaesthesia with Propofol in Orthopaedic Spine Surgery and The Wake-Up Test...  1990
  25  İntrakraniyal anevrizma ameliyatlarında tiopenton-prilokain kombinasyonu...  1989
  26  Minimal Taze Gaz Akımlı Anestezi uygulaması...  1989
  27  Nadir bir Komplikasyon? Ekspiratuvar obstrüksiyon...  1989
  28  Eine seltene Komplikation mit expiratorischer Obstruktion...  1989
  29  Premedikasyonda oral olarak kullanılan flunitrozepamın oral diazem ve intramuskuler diazem-atropin...  1989
  30  Çocuk Anestezisinde Vecuronyum Bromid' in Priming Yöntemi ile Uygulanması...  1989
  31  "Nadir Bir Komplikasyon-Ekspiratuar Obstrüksiyon ''...  1989
 • NO NAME DATE
  1  Postanestezik Bakım Ünitesinin Cerrahi Olgularda Preoperatif Bekleme Süresine ve Yoğun Bakım Ol... 25/10/2017 - 29/10/2017
  2  Psikolojik ve Farmakolojik Premedikasyonun Preoperatif Anksiyete Düzeyine Etkileri... 20/11/2013 - 24/11/2013
  3  Pulmoner hipertansiyon oluşturulmuş ratlarda desfluranın sağ ventrikül basıncı üzerine etkis... 27/10/2011 -
  4  LMA uique ve I-gel uygulamasında baş -boyun pozisyonlarının orofaringeal kaçak basıncına etki... 26/10/2011 - 30/10/2010
  5  Elektrokonvulsif tedavide (EKT)propofol ile propofol- remifentanil kombinasyonlarının nöbet süre... 26/10/2011 - 30/10/2011
  6  Kolonoskopi için sedasyon uygulamalarında etomidat-remifentanil ve propofol-remifentanil kombinasy... 28/10/2007 - 31/10/2007
  7  Hemorajik şok sonrası farklı resüsitasyon sıvılarının no-reflow fenomenine etkileri... 08/09/2004 - 11/09/2004
  8  Pediyatrik oftalmik girişimlerde laringeal maske uygulamalarımız... 27/11/2003 - 01/12/2003
  9  Tavşanlarda epidural kateter yoluyla verilen MgSO4` ın motor ve duyu blok yapıcı etkisi varmıd... 27/11/2003 - 01/12/2003
  10  Propofol Enjeksiyon Ağrısını Önlemede Alfentanil ve Remifentanil Önilaç Uygulamalarının Kar... 26/10/2002 - 30/10/2002
  11  Katarakt Cerrahisinde Retrobulber Blok İle Topikal Anestezinin Hasta Kontrollü Sedasyon Uygulamas... 27/10/2001 - 31/10/2001
  12  Sevofluran Anestezisi ve İntravenöz Anestezi Uygulanan Olgularda Rokuronyum İle Oluşturulan Nör... 25/10/2000 - 29/10/2000
  13  Katarakt Cerrahisinde hasta kontrollü sedasyon... 27/10/1999 - 31/10/1999
  14  Sistoskopi ve mesane biyopsilerinde intravezikal lidokain uygulanması... 28/10/1998 - 01/11/1998
  15  Omurga Cerrahisinde Alfentanil-Propofol ile Alfentanil-Midazolam Anestezi Yöntemlerinin Wake-Up Tes... 26/03/1998 - 29/03/1998
  16  Canlı donörden karaciğer naklinde ilk anestezi deneyimimiz (olgu sunumu)... 24/10/1997 - 28/10/1997
  17  Yüksek kardiyak riskli bir hastada nonlardiyak cerrahide anestezi indüksiyonu ve idamesi... 05/12/1996 - 08/12/1996
  18  femur fraktürünü takiben oluşan bir yağ embolisi vakası... 17/10/1995 - 22/10/1995
  19  Karaciğer transplantasyonu... 02/11/1994 - 06/11/1994
  20  Deneysel Anestezi Uygulamalarında Keçi ve Koyunların Kolay Orortrakeal İntubasyonu İçin Yeni L... 02/11/1994 - 06/11/1994
  21  Jinekolojik laposkopi sırasında gelişen yaygın ciltaltı amfizemi... 02/11/1994 - 06/11/1994
  22  erken mobilizasyon için cerrahi uygulamanın ARDS'de prognoza olumlu etkisi... 27/10/1993 - 31/10/1993
  23  Ketamin ile 50 günde 32 kez genel anestezi uygulaması... 22/06/1992 - 25/06/1992
  24  Nöroanestezide arduan(pipecuronium bromür) uygulaması... 22/06/1992 - 25/06/1992
  25  Geriatrik Anestezi; Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Uygulama Hastanesi?nde 5 yıllık retrospektif çal... 27/04/1992 - 29/04/1992
  26  Continous infusions of fentanil-propofol and alfentanil-propofol as anesthetic methods in supine sur... 01/04/1991 - 04/04/1991
  27  Propofol'ün intravenöz enjeksiyonu sırasında oluşabilen ağrı/yanma'ya karşı kullanılan baz... 07/11/1990 - 10/11/1990
  28  Açık kalp cerrahisinde propofol ve fentanil kontinü infüzyonu ile total intravenöz anestezi... 07/11/1990 - 10/11/1990
  29  omurga cerrahisinde fentanil propofol ile alfentanil propofol anestezisi karşılaştırması ve wak... 07/11/1990 - 10/11/1990
  30  Total intravenous anaesthesia with propofol in orthopaetic spine surgery... 08/05/1990 - 09/05/1990
  31  Glycopyrrolate (Robinul) ve atropin?in mide sekresyonu volümüne, pH?sına ve kalp dakika atım sa... 25/09/1989 - 27/09/1989
  32  İntrakraniyal girişimlerde thiopental-prilocaine infüzyonları kombinasyonu... 25/09/1989 - 27/10/1989
  33  Vekuronyum için değişik priming zamanlarının maksimal depresyon süresine etkileri... 25/09/1989 - 27/09/1989
  34  Kombination von thiopental-prilocain infusionen bei intrakraniellen aneurysma operationen... 12/09/1989 - 16/09/1989
  35  Eine seltene koplikation mit expiratorischer obstruktion... 01/09/1989 - 03/09/1989
  36  Genel anestezi altında yapılan kraniotomilerde insizyon yerine %1?lik prilokain infiltrasyonu ile ... 26/10/1988 - 29/10/1988
  37  Spinal epidural kombinasyonunda dolantin... 26/10/1988 - 29/10/1988
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Continuous infusion of fentayl-propofol and alfentanik-propofol as anaesthetic methods in spinal surgery and the wake up test Intravenous Anaesthesia...  1991
 • NO Responsibility
  1 DEÜ Geleneksel Ve Tamamlayici Tip (Getat) Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, August 2020-Continues
  2 Faculty of Medicine Surgery Medicine Department of Anesthesiology and Reanimation , Director of Science Branch, November 2018-Continues
  3 Faculty of Medicine Surgery Medicine Department of Anesthesiology and Reanimation , Director of Science Branch, November 2015- November 2018
  4 Teaching Hospital , Vice Head Doctor, August 2015- August 2016
  5 Faculty of Medicine Surgery Medicine , Director of Department, October 2014- October 2017
  6 Faculty of Medicine Surgery Medicine , Director of Department, October 2011- October 2014
  7 Faculty of Medicine , Member of The Faculty Council, October 2011- October 2014
  8 Vocational School of Health Services Anesthesia , Head of The Programme, March 2011- June 2012
  9 Vocational School of Health Services , Member of College Board, March 2011- June 2012