Tr

Professor Doctor HÜSEYİN HÜDAİ ÇATALYÜREK FACULTY OF MEDICINE SURGERY MEDICINE DEPARTMENT OF CARDIOVASCULAR AND THORACIC

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Tıp Fakültesi  1983
  Specialization in Medicine  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı  1995
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  1997
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi  2003
  Full Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2009
 • NO NAME YEAR
  1  Severe calcific constrictive pericardiectomy operation, `Hearts of stone?...  2016
  2  An interesting septic embolism...  2014
  3  Çocukta popliteal Tuzaklanma Sendromu Olgusu...  2013
  4  The Effects of Pulsatile Flow Characteristics on Haemolysis, Transfusion Requirement and Haemostasis...  2011
  5  Prenatal dönemde tanı konmuş sol ventrikül çıkış yolunu tıkayan intrakardiyak rabdomiyomlu ...  2011
  6  Aort koarktasyonunun eşlik ettiği aortopulmoner pencereli bir yenidoğan: başarılı tek aşamal...  2009
  7  A newborn with aorticopulmonary window associated with coarctation of the aorta: a successful single...  2009
  8  Endovenöz lazer tedavisiyle yetersiz perforatör ven ablasyonu...  2009
  9  Exploring at the molecular level the effects of blood and blood-insulin cardioplegias used open-hear...  2008
  10  persistan siyatik arter anevrizmasının perkütan endavasküler cerrahi girişim ile tedavisi:olgu ...  2008
  11  Insulin-blood Cardioplegia Decreases Matrix Metalloproteinase Activity in Ischaemia-reperfusion Inju...  2008
  12  Left atrial appendage aneurysm and atrial arrythmias....  2007
  13  Kalp transplantasyonunda immusupresif tedavi...  2007
  14  Derece 1-2 semptomatik yırtılmış abdominal aort anevrizmalarında ameliyat sonrası iyileşmeyi ...  2007
  15  Intracutaneous versus transcutaneous suture techniques: comparison of sternal wound infection rates ...  2005
  16  Early protective effects of iloprost, a stable prostacyclin analog, during spinal cord ischemia in a...  2005
  17  Early protective effects of iloprost, a stable prostacyclin analog, during spinal cord ischemia in a...  2005
  18  Platelet scintigraphy results of heparin versus streptokinase treatment in acute deep vein thrombosi...  2004
  19  Diltiazem provides higher internal mammary artery flow than nitroglycerin during coronary artery byp...  2004
  20  Subaortik darlıklarda cerrahi tedavinin zamanlaması...  2004
  21  Periferik arteryel rekonstrüksiyonlar öncesinde koroner arter hastalığı için risk faktörlerin...  2004
  22  Conventional ultrafiltration in pediatric open heart surgery...  2004
  23  Behçet's disease: treatment of popliteal pseudoaneurysm by an endovascular stent graft implantation...  2004
  24  Radiography, Doppler sonography, and MR angiography of malignant pulmonary hemangiopericytoma...  2003
  25  Total kavopulmoner konneksiyon ve pulmoner arter rekonstrüksiyonu...  2003
  26  Aortic ruptured following lung resection in invasive aspergillosis...  2003
  27  Açık kalp ameliyatlarında konvansiyonel ultrafiltrasyon uygulamalarımız...  2003
  28  general anesthesia in a patient with complete atrioventricular block for permanent pacemaker implant...  2003
  29  Surgical correction of congenital supravalvular and valvular aortic stenosis in Williams syndrome...  2002
  30  The role of autologous blood injection on postoperative air leaks at lung resections...  2002
  31  A new closure technique for limited thoracotomy where the ribs are spreaded minimally...  2002
  32  Behçet hastalığına bağlı popliteal arter psödoanevrizmasında endovasküler stent greft uygul...  2002
  33  Yüksek İrtifanın Koroner Arter Hastalığı Ve Sistemik Hipertansiyon Üzerine Etkileri...  2002
  34  ligation of basilic vein catheter during anteriormediastinal mass surgery...  2002
  35  Cost effectiveness of minimally invasive intervention in aortafemoral revascularization...  2001
  36  Transthoracic colour doppler ultrasonography in the evaluation of internal thoracic artery bypass gr...  2001
  37  Üst ekstremite derin ven trombozu tanısında renkli Doppler ultrasonografi...  2000
  38  Effects on the endocrine system of pulsatile and nonpulsatile perfusion in heart surgery...  1999
  39  Traumatic main bronchial disruption: Radioloic evaluation and surgical management...  1999
  40  Pediyatrik açık kalp cerrahisi sonrası periton diyalizi...  1999
  41  Konjenital kalp hastalıklarında timustaki histopatolojik değişiklikler...  1999
  42  Desmopressin ve düşük doz aprotininin aspirin etkisi altında uygulanan koroner bypass cerrahisin...  1999
  43  Farklı hasta gruplarında vücut kitle indekslerinin karşılaştırılması...  1999
  44  Behçet hastalığında femoral psödoanevrizma...  1999
  45  Heparin kaplı sistemin pulmoner hasar üzerine etkilerini gösteren klinik çalışma...  1999
  46  Pediatrik kalp cerrahisi sonrası periton diyalizi...  1999
  47  Lung-volume reduction in parallel with coronary heart surgery: A case report...  1998
  48  Ligation of patent ductus arteriosus by the method of video assisted thoracoscopic surgery and our V...  1998
  49  Primary Pulmonary Paraganglioma...  1998
  50  Soğuk kan kardiyoplejisi tekniğinde hot shot sıcak uygulaması: Her zaman gerekli mi?...  1998
  51  Soğuk kan kardiyoplejisi tekniğinde hot shot uygulaması: her zaman gerekli mi...  1998
  52  Dev bir plevral soliter fibröz tümör olgusu...  1998
  53  Kronik renal diyaliz uygulanan olgularda açık kalp cerrahisi...  1998
  54  Çocukluk Çağında Kalp ve Akciğer Transplantasyonu : Ülkemizde İlk Uygulama...  1998
  55  Açık kalp ameliyatlarında pulsatil ve non pulsatil dolaşımın endokrin sistem üzerine olan etk...  1998
  56  Pediatrik kalp cerrahisinde sternum açık bırakma deneyimlerimiz...  1998
  57  PTFE greft ile superior vena cava sendromu (SVC) tedavisi...  1998
  58  Strok ve miksoma...  1998
  59  Relationship between high serum digoxin levels and toxicity...  1997
  60  Torasik outlet sendromunun geç komplikasyonlarında minimal invazif yöntemlerle başarılı arteri...  1997
  61  Multidisciplinary approach to thoracic extraosseous Ewing's sarcoma...  1997
  62  Nisoldipine cardioplegia in the isolated rabbit heart...  1997
  63  Splenik arter anevrizmaları...  1997
  64  Heparin kaplı ve kaplı olmayan kardiyopulmoner bypas sistemlerinin kompleman aktivasyonu yönünde...  1997
  65  Splenik arter anevrizmaları ve olgu sunumu...  1997
  66  Macleod sendromu: olgu sunumu...  1997
  67  Visseral arter anevrizmaları ve cerrahi tedavisi...  1997
  68  Torakal ekstraosseöz Ewing sarkomunda cerrahi yaklaşım...  1997
  69  Farklı INR seviyeleri ile antikoagülasyonun bileaflet mitral protez kapaklı olgularda postoperati...  1997
  70  Diyafragma evantrasyonu...  1996
  71  Kardiyoplejik solüsyonlara eklenen L-karnitinin miyokard korunması üzerindeki etkileri...  1996
  72  The effect of intravenous diltiazem on atrial arrhythmias following coronary bypass surgery...  1996
  73  The effect of intravenous diltiazem on atrial aritmias folloving CABG...  1996
  74  Penetran kalp yaralanmalarında acil girişimin önemi...  1996
  75  Tip IV Trunkus'da başarılı cerrahi tedavi: olgu bildirisi...  1996
  76  Çocuklarda ve adölesanlarda prostetik kapak replasmanı...  1996
  77  Video görüntüsü eşliğinde torakoskopik cerrah yöntemi ile açık duktus arteriyozus ligasyonu...  1996
  78  Diyafragma evantrasyonu...  1996
  79  Ektrakorporeal dolaşım sırasında kullanılan yüksek doz aprotininin peroperatif ACT (aktive ...  1995
  80  Allopürinolün miyokart korunması üzerinde etkisi...  1995
  81  Kardiyopulmoner resüsitasyona destek amacıyla acil perkütan kardiyopulmoner bypass uygulaması...  1995
  82  Lokal anestezi altında subklavyo- subklaviyan bypass...  1995
  83  Bir olgu nedeniyle PTFE (politetrafloroetilen) greftlerde perigreft seroma komplikasyonu ve litera...  1995
  84  Pulmoner hipertansiyon: inoperabilite kriteri nedir?...  1995
  85  Renal transplant bekleyen ağır mitral yetmezlikli olguda kapak replasmanı...  1995
  86  Özofagus perforasyonlarında cerrahi tedavi ile birlikte irrigasyon yönteminin yeri: olgu sunumu...  1995
  87  Swyer-James Macleod (Unilateral hiperlüsent akciğer) sendromlu bir hastada çift kapak replasman...  1995
  88  Özofagus perforasyonlarında cerrahi tedavi ile birlikte irrigasyon yönteminin yeri: Olgu sunumu...  1995
  89  Allopürinolün miyokard koruması üzerine etkisi...  1995
  90  Pompa priming solüsyonuna konulan magnezyumun açık kalp ameliyatı sırasında görülen elektrol...  1994
  91  Açık kalp ameliyatları sırasında modifiye ultrafiltrasyon uygulamalarımız...  1994
  92  Tanı ve tedavi amacıyla yapılan girişimsel işlemlere bağlı gelişen arteriel komplikasyonlar...  1994
  93  Pompa priming solusyonuna konulan magnezyumun açık kalp ameliyatı sırasında görülen kan elekt...  1994
  94  Açık kalp ameliyatları sırasında modifiye ultrafiltrasyon uygulamalarımız...  1994
  95  Mustard ameliyatında dar pulmoner venöz atriyumu genişletmek amacıyla uygulanan yeni bir modi...  1994
  96  Video görüntüsü eşliğinde torakoskopik cerrahi deneyimlerimiz...  1994
  97  A comparison of digoxin concentration - time curves before and after open heart surgery...  1993
  98  Video Görüntüsü Eşliğinde Bilateral Torakal Sempatektomi (ilk torasik olgu)...  1993
  99  Bir brucella endokarditi olgusunda çift kapak replasmanı...  1993
  100  Karotis arter darlıklarında cerrahi tedavi...  1993
  101  İnoperabl koroner arter hastalarında yerel anestezi altında yapılan alt ekstremite revasküleri...  1993
  102  Abnormally exaggerated cardiac segments and ventricular cavities ın a patient with ostium sekundum...  1992
  103  Coronary bypass grafting in an octagenerian...  1992
  104  Tip II popliteyal entrapment sendromu ve cerrahi tedavisi...  1991
 • NO NAME DATE
  1  Unexpected intraoperative cardiac arrest ? an unexpected happy end... 19/09/2019 - 21/09/2019
  2  the effect of carbon dioxide insufflation on the surgical field during a rabbit carotid artery anast... 03/11/2016 - 06/11/2016
  3  Evre III trombüslü böbrek tümöründe genişletilmiş karaciğer mobilizasyonu ile radikal nefre... 02/11/2016 - 06/11/2016
  4  Beklenmedik İntraoperatif Kardiak arrest-Beklenmedik Mutlu Son... 18/03/2016 - 20/03/2016
  5  Removal of Restenosed Carotid Stent by Eversion Technique... 26/03/2015 - 29/03/2015
  6  Successful Excision of a Giant Solitary Fibrous Tumor: Case Report and Review of the Literature... 26/03/2015 - 29/03/2015
  7  kardiyopulmoner bypass ile açık kalp cerrahisi uygulanan hastalarda radiyal arter-femoral arter-ao... 26/10/2010 - 29/10/2010
  8  Vasküler Ring Deneyimlerimiz... 06/05/2009 - 09/05/2009
  9  Hepatik seviyede tümör trombüslü olguda radikal nefrektomi ve trombektomi... 01/11/2008 - 06/11/2008
  10  İnferior vena cavaya yapışık dev retroperitoneal kitle eksizyonu: Video sunum... 01/11/2008 - 06/11/2008
  11  Aort Koarktasyonunun eşlik ettiği aortopulmoner pencereli bir olgu... 17/10/2008 - 21/10/2008
  12  Aort koarktasyonunun eşlik ettiği aorto-pulmoner pencereli bir olgu... 17/10/2008 - 21/10/2008
  13  Atipik lokalizasyonlu intrakardiyak rabdomiyomlu bir olgu... 17/10/2008 - 21/10/2008
  14  Açık Kalp Ameliyatlarında Kreatinin Düzeylerine Etkili Faktörlerin İncelenmesi... 17/10/2008 - 21/10/2008
  15  Alt Ekstremitenin Periferik Arter Hastalığında Diz Altı Revaskülarisazyon: 102 Olgu Sunumu... 17/10/2008 - 21/10/2008
  16  Kronik Venöz Yetmezlik Ve Venöz Ülser Tedavisinde Subfasyal Endoskopik Perforatör Ven Cerrahisi ... 17/10/2008 - 21/10/2008
  17  Koroner Bypass Operasyonlarında Kan-İnsülin Kardiyoplejisinin Matriks Metalloproteinaz Aktivitesi... 17/10/2008 - 21/10/2008
  18  The molecular effects of blood and blood-insuline cardioplegia in open cardiac surgery on myocardial... 28/11/2007 - 12/02/2007
  19  Açık Kalp Cerrahisinde Kullanılan Kan ve Kan-İnsulin Kardioplejilerinin Myokard Koruması Üzeri... 01/11/2006 - 05/11/2006
  20  Akut derin ven trombozu tedavisinde heparin ve streptokinazın etkinliklerinin trombosit işaretli s... 04/09/2004 - 08/09/2004
  21  Stabil bir prostasiklin analoğu olan İloprost?un tavşan modelinde medulla spinalis iskemisi üzer... 01/09/2004 - 05/09/2004
  22  Ejeksiyon fraksiyonu %35?in altındaki olgularda koroner arter bypass cerrahisi (CABG) sonrası morb... 01/09/2004 - 05/09/2004
  23  Behçet hastalığına bağlı popliteal arter psödoanevrizmasına endovasküler stent-greft yerle... 01/09/2004 - 05/09/2004
  24  Açık kalp cerrahisi geçiren olgularda yüzeyel sternal yara yeri infeksiyonları gelişiminde int... 01/09/2004 - 05/09/2004
  25  70 yaş üzeri koroner arter cerrahisi uygulamalarında risk faktörleri ve erken dönem mortalitesi... 01/09/2004 - 05/09/2004
  26  The morbidity and mortality after coronary artery bypass surgery (CABG) among cases with ejection fr... 19/04/2004 - 23/04/2004
  27  Risk factors and mortality of early period in the coronary artery bypass surgery among cases over se... 19/04/2004 - 23/04/2004
  28  Comparison of intracutaneous and transcutaneous suture techniques in development of superficial ster... 19/04/2004 - 23/04/2004
  29  open heart surgery in the chronic renal dialysis depented patients... 07/11/2003 - 10/11/2003
  30  surgical experiences in grown-up congenital heart defects... 07/11/2003 - 10/11/2003
  31  kabg cerrahisinde internal mammariyan arter spazmının önlenmesinde diltiazem ve nitrogliserinin e... 24/10/2003 - 28/10/2003
  32  Stapler ile yapılan akciğer rezeksiyon hattına otolog kan enjeksiyonu uygulanmasının postoperat... 23/10/2002 - 27/10/2002
  33  Total kavopulmoner konneksiyon (2 olgu dolayısıyla)... 23/10/2002 - 27/10/2002
  34  Açık kalp ameliyatlarında konvansiyonel ultrafiltrasyon uygulamalarımız... 23/10/2002 - 27/10/2002
  35  Minilaparotomiyle yapılan aortofemoral revaskülerizasyonun maliyet analizi... 23/10/2002 - 27/10/2002
  36  Subaortik darlıklarda operasyon deneyimlerimiz ve endikasyonların gözden geçirilmesi... 23/10/2002 - 27/10/2002
  37  Kronik böbrek yetmezlikli olgularda açık kalp cerrahisi deneyimlerimiz... 23/10/2002 - 27/10/2002
  38  5 Kg ve altındaki ağırlığa sahip nonsiyanotik çocuklarda açık kalp cerrahisi deneyimlerimiz... 23/10/2002 - 27/10/2002
  39  Konjenital supravalvüler ve valvüler aort darlığı olan Williams sendromlu hastada cerrahi tedav... 23/10/2002 - 27/10/2002
  40  Erişkin konjenital kalp hastalıklı olgularda operasyon deneyimlerimiz... 23/10/2002 - 27/10/2002
  41  Opere olan periferik arter hastalarında birlikte koroner arter hastalığı görülme oranı... 23/10/2002 - 27/10/2002
  42  İnvaziv Aspergillozda akciğer rezeksiyonu sonrasında görülen aort rüptürü... 23/10/2002 - 27/10/2002
  43  Asemptomatik aort koarktasyonu ve interkostal arter anevrizması... 23/10/2002 - 27/10/2002
  44  Akciğer rezeksiyon işlemlerinden sonra ortaya çıkan bronkoplevral fistüller ve cerrahi tedavisi... 23/10/2002 - 27/10/2002
  45  Conventional ultrafiltration experiences of us in open heart surgery... 09/10/2002 - 12/10/2002
  46  Asymptomatic aortic coarctation associated with loss of luminal continuity and intercostal artery an... 09/10/2002 - 12/10/2002
  47  Surgical correction of congenital supravalvular and valvular aortic stenosis in Williams syndrome... 09/10/2002 - 12/10/2002
  48  Aortofemoral revaskülarizasyonda yeni bir minimal invaziv yöntem... 19/04/2002 - 23/04/2002
  49  Minilaparotomiyle yapılan aortofemoral revaskülarizasyonun maliyet analizi... 19/04/2002 - 23/04/2002
  50  Akciğer rezksiyonlarında hava kaçağını önlemede otolog kan enjeksiyonunun etkisi... 30/05/2001 - 02/06/2001
  51  Pnömonektomi sonrası gelişen bronkoplevral fistüllerin cerrahi tedavisi... 30/05/2001 - 02/06/2001
  52  Total AV bloklu bir olguda genel anestezi uygulaması... 27/10/1999 - 31/10/1999
  53  Anteriyor mediyasten cerrahisinde bazilik ven ligasyonu... 27/10/1999 - 31/10/1999
  54  Myxoma and stroke... 19/10/1999 - 22/10/1999
  55  Factors predisposing atrial fibrillation after coronary bypass surgery... 19/10/1999 - 22/10/1999
  56  Peritoneal dialysis after open heart surgery in children... 19/10/1999 - 22/10/1999
  57  The operative strategy and postoperative management in cardiac hydatic cyst... 19/10/1999 - 22/10/1999
  58  Peritoneal dialysis after open heart surgery in children... 14/10/1999 - 17/10/1999
  59  The operative strategy and postoperative management in cardiac hydatic syst.... 14/10/1999 - 17/10/1999
  60  The role of blalock taussig shunt in infants with complex cyanotic congenital heart defects... 14/10/1999 - 17/10/1999
  61  Aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopatili bir adölesan olguda kardiyak transplantasyon... 09/10/1999 - 12/10/1999
  62  Pediyatrik açık kalp ameliyatı sonrası periton diyalizi... 09/10/1999 - 12/10/1999
  63  Geçici iskemik ataklarda sol atriyal miksoma araştırılmalı mı... 09/10/1999 - 12/10/1999
  64  Pediyatrik açık kalp cerrahisi sonrası periton diyalizi... 09/10/1999 - 12/10/1999
  65  Histopathologic differences in thymus related to congenital heart defects... 03/11/1998 - 07/11/1998
  66  Koroner arter bypass (CABG) ameliyatı sonrası görülen hipertansiyonun kontrolünde isradipin ve ... 20/10/1998 - 24/10/1998
  67  Geçici iskemik ataklarda sol atriyal miksoma araştırılmalı mı... 20/10/1998 - 24/10/1998
  68  Desmopressin ve aprotininin aspirin etkisi altında uygulanan koroner bypass cerrahisinde postoperat... 20/10/1998 - 24/10/1998
  69  Soğuk kan kardiyopleji tekniğinde hot shot sıcak uygulaması: Her zaman gerekli mi... 20/10/1998 - 24/10/1998
  70  Konjenital kalp hastalıklarında timustaki histopatolojik değişiklikler... 20/10/1998 - 24/10/1998
  71  Yabancı cisim aspirasyonlarında rijit bronkoskopi uygulamalarımız... 20/10/1998 - 24/10/1998
  72  Soğuk kan kardiyoplejisi tekniğindehot shot sıcak uygulaması: Her zaman gerekli mi?... 10/10/1998 - 13/10/1998
  73  Soğuk kan kardiyopleji tekniğinde hot shot sıcak uygulaması: her zaman gerekli mi... 10/10/1998 - 13/10/1998
  74  Kronik renal diyaliz uygulanan hastalarda açık kalp cerrahisi... 10/10/1998 - 13/10/1998
  75  Desmopressin ve aprotininin aspirin etkisi altında uygulanan koroner bypass cerrahisinde postoperat... 10/10/1998 - 13/10/1998
  76  Çocukluk çağında kalp ve akciğer transplantasyonu, olgu sunumu... 10/10/1998 - 13/10/1998
  77  Comparison of effects of desmopressin and mini dose aprotinin on drainage after coronary bypass oper... 05/10/1998 - 07/10/1998
  78  Comparison of effects of desmopressin and mini dose aprotinin on drainage after coronary bypass oper... 05/10/1998 - 07/10/1998
  79  Administration of Hot Shot before declamping of the aorta in cold blood cardioplegia technique: Is i... 05/10/1998 - 07/10/1998
  80  Administration of hot shot before declamping aorta in cold blood cardioplegia tecnique: is it always... 05/10/1998 - 07/10/1998
  81  Administration of hot shot before declamping in cold blood cardioplegia technique: Is it always nece... 10/10/1997 - 12/10/1997
  82  Repair of the bronchial rupture in a young female and new horizons in diagnostic techniques... 10/10/1997 - 12/10/1997
  83  İzole tavşan kalplerinde uygulanan karnitin kardiyoplejisi... 29/09/1997 - 03/10/1997
  84  Surgical management in lung cancer (fate of routine mediastinal lymph node dissection)... 01/07/1997 - 08/07/1997
  85  Our VATS experiences... 01/07/1997 - 08/07/1997
  86  The effect of Heparin coated circuits on complement activation and pulmonary injury: A clinical stud... 29/06/1997 - 04/08/1997
  87  Pulmoner hipertansiyon gelişmiş konjenital kalp hastalıklarında akciğer biyopsilerinin önemi... 13/11/1996 - 16/11/1996
  88  Koroner bypass sonrası farklı pozisyonlardaki göğüs fizyoterapisinin kardiyopulmoner etkilerini... 31/10/1996 - 02/11/1996
  89  The myocardioprotective effects of L-carnitine and nisoldipine supplementation of the cardioplegia s... 20/10/1996 - 23/10/1996
  90  The myocardioprotective effect of L-carnitine in cardioplegia... 20/10/1996 - 23/10/1996
  91  Akciğer kanserlerinde cerrahi yaklaşım... 02/11/1995 - 04/11/1995
  92  Akciğer kanserlerinde cerrahi yaklaşım... 02/11/1995 - 04/11/1995
  93  Right thoracotomy for open heart procedures... 28/09/1995 - 01/10/1995
  94  Kardiyoplejik solüsyonlara eklenen L-kamitinin miyokard korunmasındaki yeri... 23/09/1995 - 26/09/1995
  95  R serisi 19 mm Carbomedics kapakların ekokardiyografik ve klinik değerlendirmesi... 23/09/1995 - 26/09/1995
  96  Carbomedics mekanik kalp kapak protezlerinin orta dönem sonuçları... 23/09/1995 - 26/09/1995
  97  Myocardioprotective effect of high dose allopurinol in patients undergoing open heart surgery... 21/06/1995 - 22/06/1995
  98  Pompa priming solüsyonuna konulan magnezyumun açık kalp ameliyatı sırasında görülen kan elek... 01/10/1994 - 03/10/1994
  99  Normal prostetik kapak fonksiyonlanın transtorasik ve transözofajial ekokardiyografi ile değerlen... 01/10/1994 - 04/10/1994
  100  Total anormal pulmoner venöz dönüş anomalisi: cerrahi tedavi uygulanan 4 olgunun sunumu... 26/09/1994 - 30/09/1994
  101  Kardiyopulmoner baypas kullanılmadan çalışan kalpte koroner baypas cerrahisi: İlk 5 olgunun sun... 26/09/1994 - 30/09/1994
  102  INR ile protrombin zamanı saptama ile uluslararası standardizasyonun ülkemizde uygulanması... 26/09/1994 - 30/09/1994
  103  Açık kalp ameliyatları sırasında modifiye ultrafiltrasyon uygulamalarımız... 26/09/1994 - 30/09/1994
  104  Renal transplant bekleyen ağır mitral yetmezlikli olguda kapak replasmanı: ilk operasyon böbrek ... 26/09/1994 - 30/09/1994
  105  Açık kalp ameliyatları sırasında modifiye ultrafiltrasyon uygulamalarımız... 26/09/1994 - 30/09/1994
  106  Kardiyopulmoner bypass kullanılmadan çalışan kalpte koroner bypas cerrahisi: İlk 5 Olgunun Sunu... 26/09/1994 - 30/09/1994
  107  Pompa priming solusyonuna konulan magnezyumun açık kalp ameliyatı sırasında görülen kan elekt... 26/09/1994 - 30/09/1994
  108  Mustard ameliyatında küçük pulmoner atriyumu genişletmek amacıyla uygulanan değişik bir ge... 26/09/1994 - 30/09/1994
  109  Kardiyak kist hidatik... 26/09/1994 - 30/09/1994
  110  Yenidoğanda iyatrojenik brakiyal arter ponksiyonu sonrası gelişen pseudoanevrizmanın başarılı... 15/05/1994 - 18/05/1994
  111  Videotorakoskopik cerrahi yöntemi ile torakal sempatektomi uygulamaları... 15/05/1994 - 18/05/1994
  112  Takayasu arteritinde tanı ve tedavi, üç olgunun sunumu... 15/05/1994 - 18/05/1994
  113  Tanı yada tedavi amacıyla yapılan girişimsel işlemlere bağlı arteryel komplikasyonlarda cerra... 15/05/1994 - 18/05/1994
  114  Video görüntüsü eşliğinde torakoskopik cerrahi deneyimlerimiz... 10/11/1993 - 13/11/1993
  115  Video Görüntüsü eşliğinde torakoskopik torakal sempatektomi... 28/09/1993 - 01/10/1993
  116  Açık kalp ameliyatları sonrası görülen atrial aritmilerin tedavisinde intravenöz diltiazemin ... 28/09/1993 - 01/10/1993
  117  Kardiyopulmoner Bypass'ın Serum Amikasin Düzeyine Etkisi... 28/09/1993 - 01/10/1993
  118  Açık kalp ameliyatları sonrası görülen aritmilerin tedavisinde intravenöz diltiazemin etkisi... 28/09/1993 - 01/10/1993
  119  Allopurinolün Miyokard Koruması Üzerine Etkisi... 28/09/1993 - 01/10/1993
  120  Ekstrakorporeal dolaşım sırasında kullanılan yüksek doz aprotinin?in postoperatif kanama üzer... 28/09/1993 - 01/10/1993
  121  Karotid arter oklüzyonlarında cerrahi tedavi... 29/10/1992 - 01/11/1992
  122  İnoperabl koroner arter hastalarında lokal anestezi altında yapılan alt ekstremite revasküleriz... 29/10/1992 - 01/11/1992
  123  İnterventriküler septumda lokalize dev hidatik kist ve başarılı cerrahi tedavisi... 25/09/1992 - 30/09/1992
  124  Kan ve Kristaloid Kardiyoplejisinin Myokardiyal Korumadaki Yeri (Histopatolojik İnceleme)... 25/09/1992 - 30/09/1992
  125  Karotid arter oklüzyonlarında cerrahi tedavi... 25/09/1992 - 30/09/1992
  126  İnfektif Endokardit Sırasında Açık Kalp Cerrahisi... 25/09/1992 - 30/09/1992
  127  İnoperabl koroner arter hastalarında lokal anestezi altında yapılan alt ekstremite revasküleriz... 25/09/1992 - 30/09/1992
  128  Left main bronchial disruptıon due to blunt chest trauma: A succesful management and repair... 11/09/1992 - 12/09/1992
  129  Succesfull surgical treatment of a giant hydatic cyst located in interventricular septum... 11/09/1992 - 12/09/1992
  130  Cerrahi olarak tedavi edilen bir brucella endokarditi olgusu... 10/09/1991 - 13/09/1991
  131  Açık kalp ameliyatlarında miyokart sıcaklık değişiklikleri ile kardiyopleji uygulaması inter... 10/09/1991 - 13/09/1991
  132  A case of type II popliteal entrapment syndrome with its succesful surgical treatment... 23/09/1990 - 27/09/1990
  133  Atherosclerotic aneurysm of thoracic aorta in a child simulating lung cyst at computerized tomograph... 23/09/1990 - 27/09/1990
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  İmmunsuprese Hastlarda Video Eşliğinde Torakoskopik Cerrahi (VATS) Uygulamaları Pnömoniler, Bir Devin Uyanışı...  1995
 • NO NAME DATE
  1  Açık kalp ameliyatlarındaki pulsatil akım karakteristiklerinin hemoliz, transfüzyon ihtiyacı ve hemostaz üzerine etkilerinin araştırılması...  1/2010 - 3/2011
  2  açık kalp ameliyatlarındaki pulsatil akım karakteristiklerinin hemoliz, transfüzyon ihtiyacı ve hemostaz üzerine etkilerinin araştırılması...  10/2007 - 10/2009
  3  DEÜTF Merkezi Ameliyathanesinde Düsük Akımlı Anestezi Uygulamasının Hastanenin Toplam Anestezik İlaç Yatırım Maliyeti Üzerine Etkisi...  6/2007 - 1/2012
  4  Açık kalp cerrahisinde kan ve kan-insülin kardioplejisinin myokard koruması üzerine olan etkilerinin moleküler düzeyde araştırılması...  4/2004 - 4/2006
  5  Tavşan Karotid Arterlerinde Yapılan Anastomozlarda rekombinant Hepatosit Büyüme Faktörünün İntimal Hiperplazi ve Endotelyal Proliferasyon Üzerindeki İnhibitör Etkisinin Araştırılması, DEÜ Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi...  5/2002 - /
 • NO NAME DATE
  1  TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ GENÇ ARAŞTIRMACI TEŞVİK ÖDÜLÜ 1.LİĞİ...  2005
  2  TÜBİTAK TEŞVİK ÖDÜLÜ...  1999
  3  TÜBİTAK TEŞVİK ÖDÜLÜ...  1999
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Medicine Surgery Medicine Department of Cardiovascular and Thoracic , Director of Science Branch, July 2013- July 2016
  2 Teaching Hospital , Vice Head Doctor, March 2004- March 2007
  3 Teaching Hospital , Vice Head Doctor, December 2003- March 2004