Tr

Professor Doctor MİRAÇ FEZA AKGÜR FACULTY OF MEDICINE SURGERY MEDICINE DEPARTMENT OF PEDIATRIC SURGERY PEDIATRIC UROLOGY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  İstanbul University İstanbul Tıp Fakültesi  1983
  Specialization in Medicine  Hacettepe University Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı  1990
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  1992
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi  1994
  Full Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2000
  Specialization in Minor  Sağlık Bakanlığı Çocuk Ürolojisi  2011
 • NO NAME YEAR
  1  Laparoscopic Excision of the Retroperitoneal Mullerian Cyst in a Different Location...  2020
  2  Indirect Inguinal Hernia Repair Conducted With Single Conventional Port Intracorporeal Conventional ...  2020
  3  Successful outcomes in adolescent varicocele treatment with high-level laparoscopic varicocelectomy...  2019
  4  Vezikoüreteral reflü tedavisinde subüreterik enjeksiyon tedavisi: Tek merkez deneyimi...  2017
  5  The role of water-soluble meconium subfraction and lipid-soluble meconium subfraction on the superio...  2017
  6  Distribution of interstitial cells of Cajal in the bladders of fetal rats with retinoic acid induced...  2016
  7  The density of interstitial cells of Cajal is diminished in choledochal cysts...  2016
  8  Nuss Procedure: Technical modifications to ease bending of the support bar and lateral stabilizer pl...  2016
  9  The intestinal damage induced by lipid soluble meconium subfraction is profound compared to the inte...  2016
  10  Conventional single port laparoscopic appendectomy for complicated appendicitis in children: Efficie...  2016
  11  Distribution of Interstitial Cells of Cajal in the Esophagus of Fetal Rats with Esophageal Atresia...  2015
  12  Percutaneous transhepatic balloon dilatation of the hepaticojejunal anastomosis for the definitive t...  2015
  13  Effect of Meconium on the Contractility of the Superior Mesenteric Artery: A Clue to Intestinal Dama...  2015
  14  Complex fetal ovarian cysts cause problems even after regression...  2014
  15  Tubularized incised plate urethroplasty for the treatment of penile fistulas after hypospadias repai...  2014
  16  Pectus carinatum: The effects of orthotic bracing on pulmonary function and gradual compression on p...  2013
  17  Cholecystectomy Conducted With Single Port Incisionless-Intracorporeal Conventional Equipment-Endosc...  2013
  18  Intra-amniotic administration of urinary tripsin inhibitor preserves intestinal contractility in me...  2013
  19  Çocukluk Çağı Üriner Sistem Taşlarının Endoskopik Cerrahi Yöntemlerle Tedavisine İlişkin ...  2013
  20  Altered expression of interstitial cells of Cajal in primary obstructive megaureter...  2013
  21  The Diagnosis of Yo-Yo Reflux with Dynamic Renal Scintigraphy in a Patient with Incomplete Ureteral ...  2012
  22  Laparoscopic ureterouretrostomy in children with a duplex collecting system plus obstructed ureteral...  2012
  23  Induction of Fetal Diuresis with Intraamniotic Furosemide Injection Reduces Intestinal Damage in a R...  2011
  24  Çocuklarda ekstrahepatik portal hipertansiyona güncel yaklaşım...  2010
  25  Appendectomy conducted with single port incisionless-intracorporeal conventional equipment-endoscopi...  2010
  26  Gastroşizisli Civciv Embriyolarında Intraamniyotik Mekonyumla Oluşan Barsak Hasarında Üriner Tr...  2009
  27  Rosuvastatin protects tissue perfusion in the experimental testicular torsion model...  2009
  28  Veziko-Üreteral Reflü Sağaltımında Subüreterik İmplant Enjeksiyonu...  2009
  29  Üreteropelvik bileşke tıkanıklığının transperitoneal laparoskopik onarımı...  2009
  30  çocuklarda laparoskopik kolesistektomi...  2009
  31  laparoskopik splenektomi...  2009
  32  laparoskopik nefrektomi ve heminefrektomi...  2009
  33  çocuklar olgularda laparoskopik transperitoneal adrenalektomi deneyimlerimiz...  2009
  34  Late presentation of cystic adenomatoid malformation type 4 of lung in an asymptomatic child...  2008
  35  Hipospadias onarımı sonrası fistül tedavisinde "tübülarize insize plak" üretroplasti yöntemi...  2008
  36  Stromal-predominant mesenchymal hamartoma of the liver with elevated serum alpha-fetoprotein level....  2008
  37  Prenatal tanılı over kistlerinin prenatal ve postnatal tedavisi...  2008
  38  Laparoskopik Nissen fundoplikasyonu ile eş zamanlı perkutan endoskopik gastrostomi uygulaması...  2008
  39  Proksimal jejunal atrezi onarımında seromüsküler şerit çıkarma ve katlama tekniği...  2008
  40  Az invaziv pektus ekskavatum onarımı (Nuss yöntemi): Tedavisi tamamlanan olgular...  2008
  41  Tek taraflı kasık fıtığı onarımı sırasında karşı taraf processus vaginalis açıklığı...  2008
  42  Congenital cystic adenomatoid malformation and intrauterine cystoamniotic shunt....  2008
  43  Amniotic fluid ferritin as a marker of intestinal damage in gastroschisis: a time course experimenta...  2007
  44  The effect of dilated ganglionic segment on anorectal and urinary functions during 1-stage transanal...  2007
  45  Can pulse oxymetry be used for measuring intestinal blood flow?...  2007
  46  Single-port laparoscopic appendectomy conducted intracorporeally with the aid of a transabdominal sl...  2007
  47  An infants with bilateral congenital idiopathic cylothorax that required tharacic duct ligation...  2007
  48  A rare presentation of hydatid cyst in a child...  2007
  49  Başka nedenlerle laparoskopi yapılan hastalarda processus vaginalis açıklığının değerlendir...  2006
  50  Vezikoüreteral reflü tedavisi için laparoskopik ekstravezikal üreteroplasti: Laparoskopik Lich-G...  2006
  51  Laparoscopic excision of a giant ovarian cyst after ultrasound-guided drainage...  2006
  52  Hirschsprung hastalığında tek basamaklı transanal endorektal ''pull-through'' ameliyatı sıras...  2006
  53  A unique opportunity for the operative treatment of high anorectal malformations: laparoscopy...  2006
  54  Tek trokar ile karın içinde laparoskopik appendektomi...  2006
  55  Perkütan endoskopik gastrostomi deneyimlerimiz...  2006
  56  Puls oksimetre barsak kan akım hızının ölçülmesinde kullanılabilir mi?...  2006
  57  Vezikoüreteral reflü tedavisinde üreteroneosistostomi...  2006
  58  Hemorajik şok sonrası farklı resusitasyon sıvılarının no-reflow fenomenine etkileri....  2006
  59  The etiology of tracheal mucosal injury in proximal esophageal atresia plus distal tracheoesophageal...  2006
  60  Urinary trypsin inhibitor present in fetal urine prevents intraamniotic meconium induced intestinal ...  2006
  61  Mesenterico left portal bypas (MLPB) for variceal bleeding due to extrahepatic portal hypertension c...  2006
  62  Yüksek tip anorektal malformasyonların tedavisinde yeni bir olanak : Laparoskopi...  2005
  63  Gastroşizisde barsak hasarı oluşumuna interlökin 8 ve ferritinin etkisi...  2005
  64  Az invaziv pektus ekskavatum ameliyatı öncesi hastanın antropometrik ölçümlerine göre hazırl...  2005
  65  Az invaziv pektus ekskavatum onarımı ( Nuss Yöntemi )...  2005
  66  Laparoskopik kasık fıtığı deneyimlerimiz...  2005
  67  Tek taraflı açık kasık fıtığı onarımı ameliyatı sırasında karşı taraf kasık kanalın...  2005
  68  Percutaneous treatment of hydatid liver cysts in children as a primary treatment: long-term results...  2005
  69  The Contribution of elevated gastric pressure on prevention of gastroesophageal reflux in several di...  2005
  70  Effects of the anti-ICAM-1 monoclonal antibody, allopurinol, and methylene blue on intestinal reperf...  2004
  71  Pektus ekskavatum cerrahisinde genel anestezi ve epidural analjezi kombinasyonu...  2004
  72  A case of proximal jejunal ectopic pancreas causing sporadic vomiting...  2003
  73  Az invaziv pektus ekskavatum onarımı(Nuss Yöntemi):İlk deneyimimiz...  2003
  74  The role of simulated models in pediatric surgery to acquire diagnostic skills in inguino-scrotal di...  2003
  75  Extrahepatic portal hypertension treated by anastomosing inferior mesenteric vein to left portal vei...  2003
  76  Karaciğer dışı portal ven trombozunda özofagus varis kanamalarının kontrolü: koruyucu ya da ...  2003
  77  Is Induction of Fetal Diuresis with, Intraamniotic Furasemide Effective for the Removal of Intestina...  2002
  78  Çocuk Cerrahisi Eğitiminde özgün maketler ile mesleksel beceri kazandırılması...  2002
  79  Short-term intestinal ischemia-reperfusion alters intestinal motility that can be preserved by xanth...  2002
  80  Induction of fetal diuresis with intraamniotic furosemid increases the clearance of intraamniotic su...  2002
  81  Kısa bağırsak sendromunda intestinal adaptasyonun uyarılması konusunda yeni gelişmeler...  2001
  82  Deneysel üreter obstrüksiyonu açılması sonrası böbrekte gelişen iskemi reperfüzyon hasarın...  2001
  83  Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM)...  2001
  84  Intestinal damage in gastroschisis correlates with the concentration of intraamniotic meconium...  2001
  85  Hirschsprung hastalığında tek aşamalı Soave ameliyatı...  2001
  86  amniofusion vs amniotic fluid exchange...  2000
  87  A case of mesenteric panniculitis in a 4 years old child...  2000
  88  Bilateral asynchronous perinatal testicular torsion: a case report...  2000
  89  Gastroşiziste bağırsak hasarının etiyolojisi ve prenatal engellenebilirliği...  2000
  90  Amniotic fluid exchange for the prevention of neural tissue damage in myelomeningocele: an alternati...  2000
  91  Sacrococcygeal extraspinal ependymomas: the role of coccygectomy...  2000
  92  The effects of intraamniotic human neonatal urine and meconium on the intestines of the chick embryo...  2000
  93  Gastroesophageal reflux associated with dystonic movements: Sandifer's syndrome...  1999
  94  An experimental study investigating the effects of intraperitoneal human neonatal urine and meconium...  1998
  95  Laparoscopic appendectomy in children performed using single endoscopic GIA stapler for both mesoapp...  1998
  96  A case of split notochord syndrome: Presence of dorsal enteric diverticulum adjacent to the dorsal e...  1998
  97  Pretreatment of gastroschisis with transabdominal amniotic fluid exchange...  1998
  98  Colonic atresia associated with Hirschsprung's disease: it is not a diagnostic challenge...  1998
  99  a prospective study investigating routine usage of ultrasonography as the initial diagnostic modalit...  1997
  100  Prematüre bebeklerde kısa barsak sendromu...  1996
 • NO NAME DATE
  1  Çocuklarda Nissen Fundoplikasyonu Deneyimlerimiz... 15/10/2019 - 19/10/2019
  2  Hava Yolunda Yabancı Cisim Aspirasyonu Şüphesi Olan Hastalarda Toraks BT Ve Rijid Bronkoskopi Son... 15/10/2019 - 19/10/2019
  3  ULTRASONOGRAFi KILAVUZLUĞUNDA HiDROSTATiK iNVAJiNASYON REDÜKSiYONUNDA KONTRAST MADDE KULLANIMI GER... 15/10/2019 - 19/10/2019
  4  KONVANSiYONEL SiNGLE PORT ENDOSKOPiK YÖNTEMLE TEDAVi EDiLEN HASTALARDA TEDAVi SONUÇLARIMIZIN DEĞE... 15/10/2019 - 19/10/2019
  5  Çocukluk Çağı Subdiyafragmatik Yerleşimli Müllerian Kist Olgusunda Laparoskopik Eksizyon... 15/10/2019 - 19/10/2019
  6  Çocukluk yaş grubunda primer spontan pnömotoraks tedavisi deneyimlerimiz... 15/10/2019 - 19/10/2019
  7  Surgical management of pediatric thyroid and parathyroid pathologies-single center experience... 12/06/2019 - 16/06/2019
  8  Endoskopik çocuk cerrahisi uygulamalarımızın çocuk cerrahisi tıpta uzmanlık öğrencisi eğit... 24/10/2018 - 27/10/2018
  9  Tiroid ve paratiroid cerrahisi deneyimimiz... 24/10/2018 - 27/10/2018
  10  Yüksek konfluensli ürogenital sinüs anomalilerinin rektumu kesmeden perineal prone yaklaşım ile... 03/06/2018 - 06/06/2018
  11  Dextranomer hyaluronik asit kopolimer (Dx/HA) enjeksiyonunun, mesane üreter orifisi düzeyinde olu... 29/10/2016 - 30/10/2016
  12  Adölesanlarda laparoskopik non-selektif ve selektif arter koruyucu varikoselektomi sonuçlarının ... 29/10/2016 - 30/10/2016
  13  Çocukluk çağı over patolojilerinin cerrahi tedavisinde deneyimlerimiz... 27/10/2016 - 30/10/2016
  14  Effects of dextranomer hyaluronic acid copolymer (Dx/HA) injection into the different layers of uret... 15/06/2016 - 18/06/2016
  15  İntrakorporeal düğüm tekniği ile konvansiyonel tek port inguinal herni onarımı... 28/10/2015 - 31/10/2015
  16  Uzun aralıklı özofagus atrezisi tedavisinde gastrik transpozisyon deneyimlerimiz... 28/10/2015 - 31/10/2015
  17  Laparoskopi yardımlı anorektal malformasyon onarımı uygulanan hastalarda rektumun sfinkterik kas... 28/10/2015 - 31/10/2015
  18  Ekstrahepatik portal hipertansiyon tedavisinde mezenteriko-sol portal bypass yöntemi kullanılan ha... 28/10/2015 - 31/10/2015
  19  Distribution of the Interstitial Cells of Cajal in the Human Choledochal Cysts and Gallbladders... 05/09/2015 - 09/09/2015
  20  The effects of water and lipid soluble components of meconium on the intestines of chick embryos wit... 17/06/2015 - 20/06/2015
  21  Inguinal herni repair with single port-single instrument incisionless endoscopic surgery: Preliminar... 17/06/2015 - 20/06/2015
  22  İnsan koledok kistleri ve safra keselerinde interstisyel cajal hücresi dağılımı... 19/11/2014 - 23/11/2014
  23  Transperitoneal Laparoskopik Pyeloplasti: 10 yıllık Sonuçlarımız... 17/09/2014 - 20/09/2014
  24  Gastroşizisli civciv embriyolarında intraamniyotik mekonyum ile oluşan barsak hasarında mekonyum... 17/09/2014 - 20/09/2014
  25  İnsan koledok kistleri ve safra keselerinde intersitisiyel Cajal hücresi dağılımı... 17/09/2014 - 20/09/2014
  26  Ultrasonografi eşliğinde uygulanan hidrostatik invajinasyon redüksiyonu sonuçlarımız... 17/09/2014 - 20/09/2014
  27  Künt toraks travmasına bağlı sağ ana bronşta kopma... 17/09/2014 - 20/09/2014
  28  Perfore apandisitlerde laparoskopik appendektomi sonuçlarımız... 30/10/2013 - 02/11/2013
  29  Total kolektomi veya intestinal dismotilite nedeniyle ileostomi açılan hastalarda peptid bazlı fo... 30/10/2013 - 02/11/2013
  30  Nadir görülen bir primer şiloperikardium olgusu: Cerrahi eksizyon seviyesinin önemi... 30/10/2013 - 02/11/2013
  31  Ürodinamide mesane disfonksiyon bulguları saptanan vezikoüreteral reflüsü olan hastaların değ... 30/10/2013 - 02/11/2013
  32  Mekonyumun su fazi ve yağ fazinin mezenterik arter kontraktilitesi üzerine etkileri... 30/10/2013 - 02/11/2013
  33  Pektus karinatum: Göğüs bastırma ortezinin solunum foknsiyonlarına ve kademeli sıkıştırman... 30/10/2013 - 02/11/2013
  34  Kompleks fetal over kistleri regrese olsalar bile, cerrahi sorunlara sebep olabilirler... 30/10/2013 - 02/11/2013
  35  Koledok kistleri için uygulanan hepatiko-jejunostomi sonrası görülen ortak ve intrahepatik safra... 30/10/2013 - 02/11/2013
  36  Esophageal Distribution of Intertitial Cells of Cajal in the Experimental Rat Model of Adriamycin In... 05/06/2013 - 08/06/2013
  37  A new incisionless noninvasive treatment method for pectus excavatum deformity:vacuum bell therapy... 13/07/2012 - 16/07/2012
  38  A practical, non-surgical treatment of pectus carinatum with compresive orthotic bracing in children... 13/07/2012 - 16/07/2012
  39  Transperitoneal laparoscopic pyeloplasty for treatment of ureteropelvic junction obstruction in chil... 15/06/2011 - 18/06/2011
  40  Our initial experience in laparoscopic cholecystectomy conducted with SPICES (Single port incisionle... 15/06/2011 - 18/06/2011
  41  Effects of meconium and amniotic fluid on contractility of mesenteric artery... 15/06/2011 - 18/06/2011
  42  Vajinal ve servikovajinal atrezili hastalarda tedavi deneyimlerimiz... 16/05/2011 - 19/05/2011
  43  Pektus ekskavatum tedavisinde yeni bir yöntem: Vakum terapisi... 16/05/2011 - 19/05/2011
  44  Baltimore osteotomisi ile sekonder ekstrofi vesika onarımı sonuçlarımız... 22/09/2010 - 25/09/2010
  45  Mekonyum ve amnion sıvısının mezenterik arter kontraktilitesi üzerine etkileri... 22/09/2010 - 25/09/2010
  46  Rijid bronkoskopide Hopkins teleskop ve optik forseps kullanımı çocuklarda solunum yolu yabancı ... 22/09/2010 - 25/09/2010
  47  Laparoskopik ameliyatlar sırasında askı dikişinin kullanımı... 22/09/2010 - 25/09/2010
  48  SPICES (single port incisionless-intracorporeal conventional equipment-endoscopic surgery) - tek ça... 22/09/2010 - 25/09/2010
  49  Ektopik açılımlı çift toplayıcı sistemi olan bir hastada laparoskopik üreteropyelostomi amel... 22/09/2010 - 25/09/2010
  50  SPICES (single port incisionless-intracorporeal conventional equipment-endoscopic surgery) yöntemi ... 22/09/2010 - 25/09/2010
  51  The distribution of interstitial cells of Cajal in bladders of rat fetuses with myelomeningocele... 02/06/2010 - 05/06/2010
  52  Our experience in laparoscopic appendectomy conducted with a new technique; Single port incisionless... 02/06/2010 - 05/06/2010
  53  Sıçan fetüslerinde miyelomeningosel modelinde gelişen nörojenik mesanede intersitisyel Kajal h... 08/04/2010 - 10/04/2010
  54  Konvansiyonel Tek Port İle Yapılan Laparoskopik Appendektomilerde Kullanılmak İçin Geliştirile... 30/09/2009 - 03/10/2009
  55  Laparoskopik transperitoneal adrenalektomi deneyimlerimiz... 30/09/2009 - 03/10/2009
  56  Laparoskopik splenektomi... 30/09/2009 - 03/10/2009
  57  Çocuklarda laparoskopik kolesistektomi... 30/09/2009 - 03/10/2009
  58  Göğüs bastırma ortezi ile pektus karinatum deformitesinin invaziv olmayan tedavisi... 30/09/2009 - 03/10/2009
  59  Noninvaziv correction of pectus carinatum with compresive orthotic bracing in children: preliminary ... 21/04/2009 - 25/04/2009
  60  A homemade grasper for "single conventional port" laparoscopic appendectomy: swing polypropylene sut... 21/04/2009 - 25/04/2009
  61  The protective effect of urinary tyrpsin inhibitor on intestinal motility of chick embryos with gast... 19/06/2008 - 21/06/2008
  62  Mesenterico-left portal bypass procedure for the definite treatment of extrahepatic portal hypertens... 19/06/2008 -
  63  Single port intarcorporeal laparoscopic appendectomy (SPI-LA): results of the new technique... 19/06/2008 -
  64  Pankreas başı tümörü olan bir olguda Whipple ameliyatı deneyimimiz... 17/06/2008 - 19/06/2008
  65  Testis torsiyonunun detorsiyonu sonrasında oluşan iskemi/reperfüzyon hasarının rosuvastatin ile... 17/06/2008 - 19/06/2008
  66  Yüksek tip anorektal malformasyonların tedavisinde özgün bir yöntem: laparoskopi... 17/06/2008 - 19/06/2008
  67  Hipospadias fistül onarımında Snodgrass onarımı uygun bir yöntem midir?... 17/06/2008 - 19/06/2008
  68  Mesane augmentasyonu deneyimlerimiz... 17/06/2008 - 19/06/2008
  69  Doğumsal anomalilerin fetal tanı ve tedavi merkezinde tanı ve tedavisi... 17/06/2008 - 19/06/2008
  70  Our Transperitoneal laparoscopic dismembered pyeloplasty experience: The importance of of reusuable ... 12/06/2008 - 15/06/2008
  71  Single port intracorporeal laparoscopic appendectomi (SPI-LA): A unique apportunity for advancing en... 12/06/2008 - 16/06/2008
  72  Asemptomatik bir çocukta akciğerin geç prezentasyonlu tip 4 kistik adenomatoid malformasyonu... 04/05/2008 - 06/05/2008
  73  Rosuvastatin prevents no-reflow phenomenon due to detorsion of testicular torsion... 23/04/2008 - 26/04/2008
  74  Gastroşizisli civciv embryolarında intraamniotik mekonyumla oluşan bağırsak hasarında üriner ... 22/10/2007 - 27/10/2007
  75  Proksimal jejunal atrezi onarımında seromuskuler strippingile plikasyon tekniğinin etkinliği... 22/10/2007 - 27/10/2007
  76  Laparoskopik Pyeloplasti Deneyimlerimiz: Tekrar kullanılabilir laparoskopik aletlerin önemi... 22/10/2007 - 27/10/2007
  77  Intrauterine cystoamniotic shunt: A case of congenital cystic adenomatoid malformation... 09/09/2007 - 13/09/2007
  78  Evaluation and guidance of endoscopic treatment of vesicoureteral reflux with preoperative direct cy... 08/05/2007 - 10/05/2007
  79  Single port laparoscopic appendectomy conducted solely intracorporeally with aid of a transabdominal... 08/05/2007 -
  80  Derinde Çalışılan açık ameliyatlarda tepe kamerası ve sayısal tıbbi görüntüleme sistemin... 05/11/2006 - 08/11/2006
  81  Pektus Carinatum deformitesinde ameliyatsız tedavi yöntemi: göğüs bastırma ortezi... 05/11/2006 - 08/11/2006
  82  Karın duvarından geçilen bir askı dikişi yardımıyla tek port ile karın içinde laparoskopik ... 05/11/2006 - 08/11/2006
  83  Fetal diürezin intraamniotik furosemid enjeksiyonu ile attırılması gastroşiziste gelişen barsa... 05/11/2006 - 08/11/2006
  84  Primer obstrüktif megaüreterde intersisyel cajal hücrelerinin dağılımı... 05/11/2006 - 08/11/2006
  85  İyi bir ergonomi sağlamaya yönelik donanım ile konumlandırılmış endoskopik ameliyat odası... 05/11/2006 - 08/11/2006
  86  PEDİATRİK OLGUDA HEPATİK ARTER PSÖDOANEVRİZMASININ ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ... 11/10/2006 - 15/10/2006
  87  Konjenital Şilotoraks... 19/04/2006 - 23/04/2006
  88  Vezikoüreteral reflünün endoskopik tedavisini değerlendirmede ve yönlendirmede farklı bir yön... 01/10/2005 - 04/10/2005
  89  Mesaneye girişim uygulanan hastalarda mesane spazmı ve irritasyonunun giderilmesi amacıyla mesane... 01/10/2005 - 04/10/2005
  90  Caudal dysgenesis syndrome: a rare cause of female pseudohermaphroditism... 21/09/2005 - 24/09/2005
  91  Karaciğer mezenşimal hamartomunda cavitron ultrasonic surgical aspirator (CUSA) ile karaciğer r... 21/09/2005 - 24/09/2005
  92  Vajen ve üretra atrezisi olan ürogenital sinüs anomalili hastada rektumu ayırmaksızın perineal... 21/09/2005 - 24/09/2005
  93  Kaudal disgenezi sendromu: kız psödohermafroditizm?in nadir bir nedeni... 08/09/2005 - 11/09/2005
  94  Geç Dönem Sekonder Extrofia Vesica Onarımında Distraksyon Osteogenez, Primer Mesane Onarımı ve... 21/09/2004 - 25/09/2004
  95  Herhangi bir nedenle laparoskopi yapılan hastalarda prosesus vajinalis açıklığının değerlend... 08/09/2004 - 11/09/2004
  96  Selim tuba-ovaryan kistlerde laparoskopi deneyimlerimiz... 08/09/2004 - 11/09/2004
  97  Açık inguinal herni onarımı sırasında kontralateral kasık kanalının laparoskopik değerlend... 08/09/2004 - 11/09/2004
  98  Hirschsprung hastalığında tek basamaklı transanal endorektal pull-through sırasında genişlemi... 08/09/2004 - 11/09/2004
  99  Az invaziv pektus ekskavatum ameliyatı öncesi hastanın antropometrik ölçümlerine göre hazırl... 08/09/2004 - 11/09/2004
  100  Yüksek tip anorektal malformasyonların tedavisinde eşsiz bir olanak: laparoskopi... 08/09/2004 - 11/09/2004
  101  Antenatal hidronefrozlu olgularımızda tedavi ve takip sonuçlarımız... 08/09/2004 - 11/09/2004
  102  Hemorajik şok sonrası farklı resüsitasyon sıvılarının no-reflow fenomenine etkileri... 08/09/2004 - 11/09/2004
  103  Laparoskopik inguinal herni deneyimlerimiz... 08/09/2004 - 11/09/2004
  104  Nüks mesane ekstrofisi onarımında kombine vertikal ve horizontal osteotomi (Baltimore osteotomis... 08/09/2004 - 11/09/2004
  105  Ürodinamik çalışma sırasında hastalara çizgi film seyrettirmenin önemi... 08/09/2004 - 11/09/2004
  106  İdiopatik trombositopenik purpuranın nadir görülen bir kompikasyonu: korpus hemorajikum rüptür... 08/09/2004 - 11/09/2004
  107  Yenilikçi çocuk cerrahlarından beklenmeyen bir uyum gecikmesi: perkutan endoskopik gastrostomi... 08/09/2004 - 01/09/2004
  108  Intestinal Perforasyonla Seyreden Konjenital Santral Hipoventilasyon Sendromu (Ondine'nin Laneti) il... 08/09/2004 - 11/09/2004
  109  Prenatal tanılı over kistlerine olağan ve sıradışı yaklaşımlarımız... 08/09/2004 - 11/09/2004
  110  Üretero-pelvik bileşke darlığında açık ameliyat ile tedavi deneyimlerimiz... 08/09/2004 - 11/09/2004
  111  Vezikoüreteral reflüde açık ameliyat ile tedavi deneyimlerimiz... 08/09/2004 - 11/09/2004
  112  Yenilikçi çocuk cerrahlarindan beklenmeyen bir uyum gecikmesi: perkutan endoskopik gastrostomi... 08/09/2004 - 11/09/2004
  113  Pektus ekskavatum cerrahisinde genel anestezi ve epidural analjezi kombinasyonu... 27/11/2003 - 01/12/2003
  114  Nüks ekstrofi vesika olgusunda anterior iliak osteotomi ve eksternal fiksasyon kullanımı... 08/10/2003 - 10/10/2003
  115  Gastroşizişli bebeklerde amniotik sıvı değişimi Bianchi Yöntemi ile redüksiyonu kolaylaştı... 08/10/2003 - 10/10/2003
  116  Gastroşizisde intra-amniyotik mekonyum neden olduğu bağırsak hasarının yenidoğan insan idrar... 01/10/2000 - 04/10/2000
  117  İntra-amniyotik furosemid verilmesi intra-amniotik maddelerin klirensini arttırabilir mi?... 01/10/2000 - 04/10/2000
  118  Tek endoskopik GIA stepler kullanılarak laparoskopik apendektomi... 01/10/2000 - 04/10/2000
  119  Yanlızca Transanal yoldan yapılan primer tek basamaklı endorektel pull-through... 01/10/2000 - 04/10/2000
  120  Kısa süreli intestinal iskemi/reperfüzyonun yol açtığı no-reflow fenomeninin ksantin oksidaz ... 26/09/1999 - 29/09/1999
  121  Successful revascularization of the late hepatic arterial thrombosis by interpositional saphenous ve... 24/05/1999 - 28/05/1999
  122  Living releated liver transplantation in a low weight infant... 14/05/1999 - 15/05/1999
  123  Experimental prefabricated bladder... 15/04/1999 - 17/04/1999
  124  Deneysel üreter obstrüksiyonun açılması sonrası böbrekte gelişen iskemi-reperfüzyon hasarı... 14/10/1998 -
  125  Comparison of the two different methods of ultrasonographic evalution of children sustaining blunt t... 14/10/1998 - 17/10/1998
  126  Intestinal ischemia/reperfusion prolongs gastro-intestinal transit time that can be prevented by xan... 14/10/1998 - 17/10/1998
  127  The effects of high doses of allopurinol on the functions of the organs in experimental studies... 14/10/1998 - 17/10/1998
  128  Focal intestinal perforations due to indomethacin treatment... 14/10/1998 -
  129  Colonic transposition with the protection of the distal atretic esophageal segment... 20/04/1998 - 22/04/1998
  130  CANLI DONÖRDEN KARACİĞER NAKLİ SONRASI GREFTİN DÖNEM NONANASTOMOTİL ARTERİYEL TROMBOZUNUN İ... 01/11/1997 - 04/11/1997
  131  Canlı donörden karaciğer nakli: İlk deneyimimiz... 28/09/1997 - 03/10/1997
  132  Which waste product in amniotic fluid is responsible for the intestinal damage in gastrochsis: urina... 22/07/1997 - 25/07/1997
  133  Routine usage of ultrasonography for the evaluation of pediatric blunt abdominal trauma... 21/07/1997 - 22/07/1997
  134  Prematüre bebeklerde kısa barsak sendromu... 26/05/1997 - 29/05/1997
  135  Split notokord sendromu ve dorsal enterik fistül: olgu sunumu... 16/05/1997 - 20/05/1997
  136  Kobaltın testis torsiyonunun düzeltilmesi sonrası gelişen reperfüzyon hasarına etkisi... 09/05/1994 - 13/05/1994
 • NO NAME DATE
  1  Üreteropelvik bileşke darlığı nedeniyle ameliyat olan antenatal hidronefrozlu hastalarda renal pelvis kollajen/düz kas oranının böbrek fonksiyonu üzerine etkisinin araştırılması...  3/2019 - /
  2  Torakoskopide süreye bağlı intratorasik basıncın oksidatif stress üzerine etkilerinin deneysel rat modelinde araştırılması...  1/2015 - 11/2016
  3  DEXTRANOMER HYALURONİK ASİT KOPOLİMER ENJEKSİYONUNUN, ÜRETEROVEZİKAL BİLEŞKENİN FARKLI DOKU KATMANLARINDA OLUŞTURDUĞU HİSTOLOJİK DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ...  6/2015 - 6/2016
  4  İnsan koledok kistleri ve kolesistitlerinde interstisiyel Cajal hücre dağılımı...  2/2013 - 10/2014
  5  Sıçan fetüslerinde deneysel özefagus atrezisi modelinde intersitisyel cajal hücrelerinin dağılımı...  10/2011 - 10/2013
  6  Hirschsprung hastalığında tek basamaklı transanal endorektal pull-through ameliyatı sırasındaki genişlemiş ganglionik segment varlığının anorektal ve üriner fonksiyonlara etkisi...  11/2004 - 11/2007
  7  İntra-amniotik furosemid uygulamasının gastroşiziste bağırsak hasarını önlemede kullanabilirliği...  5/2002 - 5/2004
  8  Mekonyumun doğal içeriğinde bulunan IL-8'in gastroşizisli civciv embryolarında bağırsak hasarına etkisi...  4/2002 - 4/2004
  9  Trakeoözefajiyal fistüllü özefgus atrezisinde amniotik sıvının trakea yoluyla yutulması trakea mukozasında hasar yaratır mı?...  1/1999 - 1/2001
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Medicine Surgery Medicine Department of Pediatric Surgery , Director of Science Branch, January 2019-Continues
  2 Faculty of Medicine Surgery Medicine Department of Pediatric Surgery , Director of Science Branch, January 2016- January 2019
  3 Faculty of Medicine Surgery Medicine Department of Pediatric Surgery , Director of Science Branch, January 2013- January 2016
  4 Faculty of Medicine Surgery Medicine Department of Pediatric Surgery , Director of Science Branch, January 2010- January 2013
  5 Faculty of Medicine Surgery Medicine Department of Pediatric Surgery , Director of Science Branch, January 2007- January 2010
  6 Faculty of Medicine Surgery Medicine Department of Pediatric Surgery , Director of Science Branch, January 2004- January 2007
  7 Faculty of Medicine Surgery Medicine Department of Pediatric Surgery , Director of Science Branch, January 2001- January 2004
  8 Faculty of Medicine Surgery Medicine Department of Pediatric Surgery , Director of Science Branch, December 1998- January 2000
  9 Faculty of Medicine , Member of The Faculty Council, December 1993- December 1996