DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın Staj Yönergesi   Paramedik Programı

 

Dokuz Eylül Üniversitesi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Staj Yönergesi

 

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 - Yönergenin amacı, Dokuz Eylül Übniversitesi Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereğince Sağlık Hizmteleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yıliçi ve birinci ve ikinci yıl yaz dönemi stajlarının uygulama esaslarının düzenlenmesinde uyulması gereken ilkeleri belirlemektir.

 

Staj Çalışmalarının Zorunluluğu

Madde 2 – Her öğrenci, pratik çalışma deneyimini kazanmak, uygulama yeteneklerini geliştirmek ve iş yaşamına uyum sağlamak amacı ile Yüksekokul tarafından uygun görülen sağlık kurumlarında bu yönerge hükümleri uyarınca staj yapmak zorundadır.

 

Staj Dönemleri

Madde 3 – Öğrencilerin yarıyıl içinde ve yaz dönemlerinde yapacakları staj süreleri eğitim-öğretim programlarında gösterilir. Yaz veya yarıyıl içi stajlarını alamayan veya devam edip başarı gösteremeyen öğrenciler, program başkalarının uygun göreceği dönemlerde stajları almak veya tekrarlamak zorundadırlar.

 

 Stajlara Devam Zorunluluğu

Madde 4 -  öğrenciler staj süreleri içinde stajlara devam etmek zorundadırlar. Staj süresinin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenciler o stajın tümünü tekrar ederler. Staj yapamayacağına ilişkin resmi bir sağlık raporuna dayanan ve Staj Yürütücüsünce kabul edilen devamsızlıkları %20’yi geçmeyen öğrenciler devam etmedikleri staj sürelerini kendileri için hazırlanan telafi programları uyarınca tamamlamak zorundadırlar.

 

Staj Yapabilme Koşulları

Madde 5 – Her öğrenci kendi öğretim programı için düzenlenen dönem ve tarihlerde staj yapmak zorundadır. Mevcut programlarda öğrenim gören öğrenciler I.yaz stajına başalayabilmek için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, meslek derslerinin yarıdan bir fazlasından başarılı olmak zorundadır.

            II.yaz stajına başlayabilmeleri için Yönetim Kurulu’nca belirlenen 1. ve 2.sınıf meslek derslerinin tamammından başarılı olmaları gerekir.(*)

 

 

 

(*) Üniversitemiz Senatosu’nun 15.01.1998 tarih ve 236/10 sayılı kararı.

Değişmeden önceki Şekli;

            Staj Yapabilme Koşulları

            Madde 5 -  Her öğrenci, kendi öğretim programı için düzenlenen dönem ve tarihlerde staj yapmak zorundadır. Hemşirelik programı öğrencilerinin 1.yaz stajına başlayabilmeleri için o ana kadar aldıkları meslek derslerinin tümünden başarılı olamaları gereklidir.Diğer programlarda öğrenim gören öğrenciler 1.yaz stajına başlayabilmek için o ana kadar almış oldukları meslek derslerinin yarıdan bir fazlasından başarılı olmak zorundadırlar.

            II.yaz stajına başlayabilmek için öğrencilerin öğrenim gördükleri eğitim – öğretim programında yer alan meslek derslerinin tamamından başarılı olmaları gerekir.

 

Stajların Yapılacağı Yerler

Madde 6 – Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin stajları, Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde veya Program Koordinatörlerinin önereceği Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği, yurt içi ve yurt dışı sağlık kurumlarında yapılır.

             Üniversite’ye bağlı Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yaptırılan yaz stajları Yüksekokul tarafından görevlendirilen staj sorumlularının veya görevlendirilen diğer öğretim elemanlarının gözetim ve denetiminde yaz aylarında gerçekleştirilir. (*)

 

Staj Sorumluları ve Görevleri

Madde 7 –

a)      Yüksekokul Müdürü : Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü aynı zamanda staj organizasyonunun en üst düzey yetkilisi ve yöneticisidir. Bu yetkisini uygun göreceği Müdür Yardımcısına veya kurumda görevli bir öğretim elemanına devredebilir.

Yüksekokul Müdürü’nün Görevleri Şunlardır:

-          Staj eğitiminin eksiksiz olarak yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,

-          Staj eğitiminin yapılacağı kurumun üst düzey amirine müracaat ederek gerekli izni almak ve resmi yazışmaları yürütmek,

-          Gerektiğinde staj uygulamalarını staj yerlerinde denetlemek,

 

b)      Staj Sorumlusu : Eğitim – öğretim  yaptıran her programın başkanı veya Yüksekokul Müdürü tarafından programda görevli öğretim elemanlarınından biri o programın “Staj Sorumlusu” olarak görevlendirilir.

Staj Sorumlusu’nun Görevleri Şunlardır:

- Akademik takvime bağlı olarak stajın başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemek ve       

Yüksekokul Müdürlüğü’nün onayına sunmak.

-          Staj yapacak öğrencileri belirlemek ve listeleri staj yerlerine göndermek,

-          Staj ünitelerini ve bu ünitelerdeki çalışma sürelerini belirlemek,

-          Staj eğitiminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

-          Staj eğitiminin sonunda gerektiğinde ilgili öğretim elemanı ile birlikte öğrencilerin staj sınaınavlarını yaparak, staj başarı durumlarını listeler halinde Yüksekokul Müdürlüğüne sunmak,

 

c)      Staj Yürütücüsü : Satj yapılan sağlık biriminde, öğrenciye doğrudan doğruya iş ve görev veren ve onu denetleyen kişi o öğrencinin “Staj Yürütücüsü”dür.

Staj Yürütücüsü’nün Görevleri Şunlardır:

-          Staj esnasında öğrencilerin devam durumlarını izlemek, çalışmalarını yönlendirmek ve denetlemek,

-          Staj eğitiminin verimli olması için gerekli önlemleri almak,

-          Stajla ilgili olarak staj yeri ve program başkanı arasındaki haberleşmeyi sağlamak.

 

(*) Üniversitemiz Senatosu’nun 15.01.1998 tarih ve 236/10 sayılı kararı.

Stajların Yapılacağı Yerler

Madde 6 – Dokuz Eylül Üniversietesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin stajları, Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde veya Yüksekokul Müdürlüğü’nce uygun görülen diğer yurt içi ve yurt dışı sağlık kurumlarında yapılır.

            Üniversite’ye bağlı Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yaptırılan yaz stajları Yüksekokul tarafından görevlendirilen staj sorumlarının veya görevlendirilen diğer  öğretim elemanlarının gözetim ve denetimde yaz aylarında gerçekleştirilir.

-          Öğrencinin staj çalışmasını değerlendirerek tam not 100 (Yüz) üzerinden vereceği notu değerlendirme formlarında belirterek formları program staj sorumlusuna vermek.

 

Staj Yapan Öğrencinin Sorumluluğu

Madde 8 –

a)      Öğrenci, Yüksekokul tarafından kendisine sağlanan staj yerine gitmek zorundadır. Program Başkanının onayı olmaksızın staj yerini değiştiremez. Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti olmaksızın staj yerine gitmeyen veya mazeretini kanıtlamayan öğrenci stajdan başarısız sayılır ve bu stajını Program Başkanı’nın öngöreceği şekilde yapmak zorundadır.

b)      Öğrenciler, staj yerlerinde kendilerinden istenen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak zorundadır.

c)      Staj yapan her öğrenci staj yaptığı kurumun çalışma ve güvenlik kurallarına, düzen ve disipline uymak ve kurumda kullandığı her türlü mekan, alet malzeme, makine araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülükleri yerine getirmemesinden doğacak her türlü sorumluluk öğrenciye aittir. Bu durumda olan bir öğrenci hakkında, ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Stajın Değerlendirilmesi

Madde 9 – Yüksekokul  programlarında yer alan stajların değerlendirilmesi aşağıda belirtilen şekilde yapılır.

a)      Öğrencinin staj yaptığı sağlık kurumundaki çalışmaları Staj Yürütücüsü tarafından değerlendirilir ve Yüksekokul Müdürlüğü tarafından gönderilen “Staj Değerlendirme Formları”nda öğrenciye tam not 100 (Yüz) üzerinden bir staj notu verilir. Bu notun % 50 ‘den az olması halinde öğrenci o stajda başarısız sayılır ve bu döneme ait stajı tekrarlamak zorundadır.

b)      Staj Yürütücüsü tarafından takdir edilen notları 50 ve daha yüksek olan öğrenciler ilgili Program Başkanı tarafından staj sınavına alınırlar. Bu sınavın tarihi, staj eğitim sonunda akademik takvime uygun olarak belirlenir ve sınav tarihinden bir hafta önce öğrencilere duyurulur. Sınav yazılı ve/veya sözlü ve/veya pratik olarak yapılır. Staj sınavı notu olarak takdir edilen tam not 100 (Yüz) üzerinden belirtilir.

c)      Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için staj sınavından en az 50 (Elli) not almış olması kaydı ile, Staj Yürütücüsü tarafından takdir edilen % 40’ı ile staj sınavından aldığı notun % 60’ının toplanması suretiyle tespit edilecek başarı notunun tam not 100 (Yüz) üzerinden en az 60 (Altmış) olması gerekir.

d)      Staj sınavında başarısız olan veya staj başarı notu 60’ın altında olan öğrencilere bir staj bütünleme sınav hakkı verilir. Staj Bütünleme sınavında da başarılı olamayan öğrenci bu stajını aynı alanlarda bir kez  daha tekrar eder. Tekrar ettiği bir stajda başarısız olması halinde Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile ilişiği kesilir.

e)      Staj sınavı, staj bütünleme sınavı ve staj başarısı ile ilgili notları sınavın yapıldığı  tarihi takiben 7 (Yedi) gün içinde Yüksekokul Müdürlüğü’ne teslim edilir.

Genel Hükümler

Madde 10 – Bu  yönergede yer almayan hususlar staj sorumlularının önerileri üzerine Yüksekokulun ilgili kurulları tarafından karara bağlanır.

Yürürlük

Madde 11 -  Bu yönergede 1990-1991 öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu’nun onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde  12 – Bu Yönergeyi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.

nda yer alan meslek derslerinin tamamından başarılı olmaları gerekir.

 

Stajların Yapılacağı Yerler

Madde 6 – Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin stajları, Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde veya Program Koordinatörlerinin önereceği Yönetim Kurulunun uygun göreceği, yurt içi ve yurt dışı sağlık kurumlarında yapılır.

             Üniversiteye bağlı Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yaptırılan yaz stajları Yüksekokul tarafından görevlendirilen staj sorumlularının veya görevlendirilen diğer öğretim elemanlarının gözetim ve denetiminde yaz aylarında gerçekleştirilir. (*)

 

Staj Sorumluları ve Görevleri

Madde 7 –

d)      Yüksekokul Müdürü : Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü aynı zamanda staj organizasyonunun en üst düzey yetkilisi ve yöneticisidir. Bu yetkisini uygun göreceği Müdür Yardımcısına veya kurumda görevli bir öğretim elemanına devredebilir.

Yüksekokul Müdürünün Görevleri Şunlardır:

-          Staj eğitiminin eksiksiz olarak yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,

-          Staj eğitiminin yapılacağı kurumun üst düzey amirine müracaat ederek gerekli izni almak ve resmi yazışmaları yürütmek,

-          Gerektiğinde staj uygulamalarını staj yerlerinde denetlemek,

 

e)      Staj Sorumlusu : Eğitim – öğretim  yaptıran her programın başkanı veya Yüksekokul Müdürü tarafından programda görevli öğretim elemanlarından biri o programın “Staj Sorumlusu” olarak görevlendirilir.

Staj Sorumlusunun Görevleri Şunlardır:

- Akademik takvime bağlı olarak stajın başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemek ve       

Yüksekokul Müdürlüğünün onayına sunmak.

-          Staj yapacak öğrencileri belirlemek ve listeleri staj yerlerine göndermek,

-          Staj ünitelerini ve bu ünitelerdeki çalışma sürelerini belirlemek,

-          Staj eğitiminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

-          Staj eğitiminin sonunda gerektiğinde ilgili öğretim elemanı ile birlikte öğrencilerin staj sınavlarını yaparak, staj başarı durumlarını listeler halinde Yüksekokul Müdürlüğüne sunmak,

 

f)        Staj Yürütücüsü : Staj yapılan sağlık biriminde, öğrenciye doğrudan doğruya iş ve görev veren ve onu denetleyen kişi o öğrencinin “Staj Yürütücüsü”dür.

Staj Yürütücüsünün Görevleri Şunlardır:

-          Staj esnasında öğrencilerin devam durumlarını izlemek, çalışmalarını yönlendirmek ve denetlemek,

-          Staj eğitiminin verimli olması için gerekli önlemleri almak,

-          Stajla ilgili olarak staj yeri ve program başkanı arasındaki haberleşmeyi sağlamak.

 

(*) Üniversitemiz Senatosunun 15.01.1998 tarih ve 236/10 sayılı kararı.

Stajların Yapılacağı Yerler

Madde 6 – Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin stajları, Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde veya Yüksekokul Müdürlüğü’nce uygun görülen diğer yurt içi ve yurt dışı sağlık kurumlarında yapılır.

            Üniversiteye bağlı Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yaptırılan yaz stajları Yüksekokul tarafından görevlendirilen staj sorumlarının veya görevlendirilen diğer  öğretim elemanlarının gözetim ve denetimde yaz aylarında gerçekleştirilir.

-          Öğrencinin staj çalışmasını değerlendirerek tam not 100 (Yüz) üzerinden vereceği notu değerlendirme formlarında belirterek formları program staj sorumlusuna vermek.

 

Staj Yapan Öğrencinin Sorumluluğu

Madde 8 –

d)      Öğrenci, Yüksekokul tarafından kendisine sağlanan staj yerine gitmek zorundadır. Program Başkanının onayı olmaksızın staj yerini değiştiremez. Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti olmaksızın staj yerine gitmeyen veya mazeretini kanıtlamayan öğrenci stajdan başarısız sayılır ve bu stajını Program Başkanı’nın öngöreceği şekilde yapmak zorundadır.

e)      Öğrenciler, staj yerlerinde kendilerinden istenen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak zorundadır.

f)        Staj yapan her öğrenci staj yaptığı kurumun çalışma ve güvenlik kurallarına, düzen ve disipline uymak ve kurumda kullandığı her türlü mekan, alet malzeme, makine araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülükleri yerine getirmemesinden doğacak her türlü sorumluluk öğrenciye aittir. Bu durumda olan bir öğrenci hakkında, ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Stajın Değerlendirilmesi

Madde 9 – Yüksekokul  programlarında yer alan stajların değerlendirilmesi aşağıda belirtilen şekilde yapılır.

f)        Öğrencinin staj yaptığı sağlık kurumundaki çalışmaları Staj Yürütücüsü tarafından değerlendirilir ve Yüksekokul Müdürlüğü tarafından gönderilen “Staj Değerlendirme Formları”nda öğrenciye tam not 100 (Yüz) üzerinden bir staj notu verilir. Bu notun % 50 ‘den az olması halinde öğrenci o stajda başarısız sayılır ve bu döneme ait stajı tekrarlamak zorundadır.

g)      Staj Yürütücüsü tarafından takdir edilen notları 50 ve daha yüksek olan öğrenciler ilgili Program Başkanı tarafından staj sınavına alınırlar. Bu sınavın tarihi, staj eğitim sonunda akademik takvime uygun olarak belirlenir ve sınav tarihinden bir hafta önce öğrencilere duyurulur. Sınav yazılı ve/veya sözlü ve/veya pratik olarak yapılır. Staj sınavı notu olarak takdir edilen tam not 100 (Yüz) üzerinden belirtilir.

h)      Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için staj sınavından en az 50 (Elli) not almış olması kaydı ile, Staj Yürütücüsü tarafından takdir edilen % 40’ı ile staj sınavından aldığı notun % 60’ının toplanması suretiyle tespit edilecek başarı notunun tam not 100 (Yüz) üzerinden en az 60 (Altmış) olması gerekir.

i)        Staj sınavında başarısız olan veya staj başarı notu 60’ın altında olan öğrencilere bir staj bütünleme sınav hakkı verilir. Staj Bütünleme sınavında da başarılı olamayan öğrenci bu stajını aynı alanlarda bir kez  daha tekrar eder. Tekrar ettiği bir stajda başarısız olması halinde Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile ilişiği kesilir.

j)        Staj sınavı, staj bütünleme sınavı ve staj başarısı ile ilgili notları sınavın yapıldığı  tarihi takiben 7 (Yedi) gün içinde Yüksekokul Müdürlüğü’ne teslim edilir.

Genel Hükümler

Madde 10 – Bu  yönergede yer almayan hususlar staj sorumlularının önerileri üzerine Yüksekokulun ilgili kurulları tarafından karara bağlanır.

Yürürlük

Madde 11 -  Bu yönergede 1990-1991 öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunun onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde  12 – Bu Yönergeyi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür

 

 

 

Son Güncelleme: 1 Şubat 2002

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi