DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın DERS İÇERİKLERİ   Güzel Sanatlar Enstitüsü

 

MÜZİK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ

MZB 504.5 Dünya Müzikleri I-II

Tüm dünyadan yerel müzik kültürlerinin dinamiklerinin ve karakteristiklerinin etnomüzikolojik yaklaşımla öğrenilmesi. Müziğin sosyal ve kültürel bağlamlarına önem verilerek incelenmesi ve işitsel-görsel örnekler temel bileşenlerdir.

MZB 506-7 Müziksel Değerlendirmede Yazılı Anlatım I-II:

Akademik yazımın temel nitelikleri; cümle düzenlemeleri, alıntı, gönderme, yazın değerlendirme,veri sunumu, veri analizinin yazımı konuları bu dersin içeriğini oluşturur. Öğrenciler, kitap değerlendirmesi ve ses kayıt ürünleri değerlendirmesine yönelik deneme çalışmaları yaparlar.

MZB 513-4 Müziğin Evriminde Ekonomik ve Politik Etkenler I-II:

Batı sanat müziği ve popüler müziklerdeki sektörel ve politik boyutların ele alınması. Klasik dönem müziğindeki politik yapı ve yapıt analizleri, günümüz batı sanat müziği kayıt sektöründeki yeni yönelimler, rock müzikteki protest tavır dersin konuları arasında.

MZB 509-8 Müzik ve Kültürel Çözümleme:

Bu ders kültürel çalışmaların disiplinlararası birikimini kullanarak, öğrencileri popüler kültür ve popüler müzik incelemesine hazırlar. Konu başlıkları: gündelik yaşam pratikleri ve anlam, popüler teriminin tanımları, kitle kültürü kuramları, gençlik ve altkültürler/scenes, kültürel kimlik ve müzik, küresel ve yerel bağlamlarda popüler müzik, ve popüler müzik yapma etnografileri.

MÜZİK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
DOKTORA DERS İÇERİKLERİ
MZB 601.2 Etnomüzikoloji Kuramı:

Bu ders 19.yüzyıldan itibaren etnomüzikoloji incelemesini biçimlendiren ana kuramsal yönlenimleri kapsar. Amaç antropolojide geliştirilen kavramsal modelleri kullanarak ve bunları etnomüzikolojik alan araştırması içinde işleterek öğrencilere temel bir yaklaşım sunmaktır.

MZB 613.4 Tınısal Müzik Analizi

Çeşitli kültürlere ait müzik örneklerinin ve alan araştırmasından elde edilmiş müziksel verilerin tınısal analizine yönelik teknik, teknolojik araçların öğrenilmesi. Etnomüzikolojik araştırmalarda sesin analizine ve görsel sunumuna yönelik yaygın kuramsal ve metodolojik çalışmaların derinlemesine tartışılması.

MZB 605.6 Etnomüzikolojide Yöntem ve Teknik I-II: Alan araştırmasına dayalı çalışmalarda başvurulan veri toplama, değerlendirme ve analiz yöntemlerinin ve bu yöntemlerin temel kavramlarının ele alınması. Ders, ödevlerle öğrencide donanım ve beceri gelişimi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

FOTOĞRAF ANASANAT DALI

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Yüksek lisans eğitiminde,fotoğraf sanatının kuramsal ve estetik boyutu, diğer sanat disiplinleri ile olan

ilişkileri, başlangıcından günümüze uzanan geniş bir açılımla irdelenmektedir.Kuramsal alt yapı, ileri teknik uygulamalar ve projelerle geliştirilerek desteklenmektedir.

1. YARIYIL

DERSİN

KODU DERSİN ADI T U DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

FTG511 Avantgarde Akımlar ve Fotoğraf I. 3 0 Yrd.Doç.Dr.Gökhan Birinci

SEÇMELİ DERSLER

FTG 501 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Fotoğraf 3 0 Yrd.Doç.Dr.A.Beyhan Özdemir

FTG 507 Modern Basın Fotoğrafçılığı Tarihi 3 0 Yrd.Doç.Dr.Gökhan Birinci

FTG 509 XIX.Yüzyıl Fotoğraf Estetiği 3 0 Prof.Dr. Simber Rana Eskier

GRA 535 Temel Sanat Kavramları (İng.) 3 0 Prof.Dr. Ahmet Sipahioğlu

SSA 529 La Teorie De Simulatıon (Fr.) 3 0 Prof.Dr. Oğuz Adanır

FTG 521 Landscape Fotoğrafı 1 2 4 Yrd. Doç. Dr. Işık Özdal

FTG 529 Citiscape (Kent) Fotoğrafı I 2 4 Yrd. Doç. Dr. Işık Özdal

FTG 513 Toplumsal Değişme ve Fot. San. 1 3 0 Yrd. Doç. Dr. Birsel Matara

FTG 515 Fotoğraf Diğer Sanatlar 1 3 0 Yrd. Doç. Dr. Sadık Tumay

FTG 517 Sanatta Yaratıcı Süreç ve Fot.I 3 0 Prof.Dr. Simber Rana Eskier

FTG 523 İleri Karanlık Oda Uygulamaları I. 2 4 Yrd.Doç.Dr.Gökhan Birinci

FTG 525 İleri Stüdyo Uygulamaları I. 2 4 Yrd.Doç.Dr.A.Beyhan Özdemir

FTG 527 İleri Dijital Fotoğraf Uygulamaları 2 4 Yrd. Doç. Dr. Sadık Tumay

FTG 531 Belgesel Fotoğraf Tek. ve Projelendirme 2 4 Yrd. Doç. Dr. Birsel Matara

II. YARIYIL

DERSİN

KODU DERSİN ADI T U DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

FTG 512 Avantgarde Akımlar ve Fotoğraf II. 3 0 Yrd.Doç.Dr.Gökhan Birinci

FTG 596 Seminer 0 2

FTG 598 Uzmanlık Alanı Dersi 2 0

FTG 599 Tez - -

SEÇMELİ DERSLER

FTG 520 Türkiye’de Fotoğraf ve Kurumsallaşma 3 0 Yrd.Doç.Dr.A.Beyhan Özdemir

FTG 508 Türk Basın Fotoğrafçılığı Tarihi 3 0 Yrd.Doç.Dr.Gökhan Birinci

FTG 510 XIX:Yüzyıl Fotoğraf Estetiği II. 3 0 Prof.Dr. Simber Rana Eskier

FTG 522 Landscape Fotoğrafı II. 2 4 Yrd. Doç. Dr. Işık Özdal

FTG 514 Toplumsal değişme ve Fot.San.II 3 0 Yrd. Doç. Dr. Birsel Matara

FTG 516 Fotoğraf ve Diğer Sanatlar II 3 0 Yrd. Doç. Dr. Sadık Tumay

FTG 518 Sanatta yaratıcı Süreç ve Fot.II 3 0 Prof.Dr. Simber Rana Eskier

FTG 524 İleri Karanlık Oda Uygulamaları II 2 4 Yrd.Doç.Dr.Gökhan Birinci

FTG 530 Citiscape (Kent) Fotoğrafı II. 2 4 Yrd. Doç. Dr. Işık Özdal

FTG 526 İleri Stüdyo Uygulamaları II. 2 4 Yrd.Doç.Dr.A.Beyhan Özdemir

FTG 528 İleri Dijital Fotoğraf Uygulamaları 2 4 Yrd. Doç. Dr. Sadık Tumay

FTG 531 Belgesel Fotoğraf Tek. ve Projelendirme 2 4 Yrd. Doç. Dr. Birsel Matara

FOTOĞRAF ANASANAT DALI

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

FTG 511 AVANTGERDE AKIMLAR VE FOTOĞRAF I.

XX.Yüzyılın başlangıcında Fütürizm, Vortisizm, Dadaizm, Sürrealizm gibi avantgarde akımların ortaya çıkışı, manifestoları, temsilcileri incelenerek fotoğraf sanatı ile bağlantıları araştırılacak ve fotoğraf örnekleri çözümlenecektir.

FTG 512 AVANTGARDE AKIMLAR VE FOTOĞRAF II.

Pop-Art, Neo-Dada, Fluxus gibi avantgarde içerikli akımların ortaya çıkışı, gelişmeleri, bu bağlamda fotoğrafın yeri ve önemi tartışılarak, örneklerle çözümlenecektir.

FTG 501 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE FOTOĞRAF

Fotoğraf tıptan arkeolojiye, mühendislikten ziraate kadar pek çok bilim dalı için önemli bir araştırma aracı ve kaynağıdır. Bu derste tarihsel açıdan fotoğrafın bilimsel çalışmalarda kullanılması, işlev ve etkileri, fotoğrafın bu bağlamda anlam ve önemi irdelenecektir.

FTG 507 MODERN BASIN FOTOĞRAFÇILIĞI TARİHİ

Weimar Cumhuriyeti’nin siyasal ve kültürel yapısı incelenerek,modern fotojournalizmin doğuşu çözümlenecek, temsilcilerinin çalışmaları incelenerek günümüze etkileri tartışılacaktır.

FTG 509 XIX.YÜZYIL FOTOĞRAF ESTETİĞİ I.

XIX. Yüzyıl fotoğrafın bulunuşu ile birlikte farklılaşan dönemin estetik anlayışı irdelenecek, Naturalizm, Realizm, Romantizim, Empresyonizm akımları ile fotoğrafik yaratıcılığın sanatsal ilişkileri tartışılacak ve örneklerle çözümlemeler yapılacaktır.

FTG 521 LANDSCAPE FOTOĞRAFI 1

Manzara fotoğrafının doğuşu, gelişim ve klasikleşme süreci incelenecek ve günümüz sanat ortamındaki konumu irdelenecektir.

FTG 513 TOPLUMSAL DEĞİŞME VE FOTOĞRAF SANATI 1.

Fotoğrafik vizyonun işlevselliği ve nedenselliğinin tanımlanmasında toplumsal değişme belirleyici bir rol oynamaktadır. Fotoğrafın ortaya çıkışından günümüze bu ilişkinin açıklanabilmesi için, belirli dönemler ve çalışma örnekleri seçilerek çözümlemeler yapılacaktır.

FTG 515 FOTOĞRAF DİĞER SANATLAR 1.

Bir teknik, bir sanat, bir sanat nesnesi ve bir tema olarak fotoğrafın diğer sanatlarla olan ilişkisi dönemler ve örnekler bağlamında çözümlenecektir.

FTG 520 TÜRKİYE’DE FOTOĞRAF VE KURUMSALLAŞMA

Türkiye’de fotoğraf faaliyeti ve sanatı bağlamında mevcut eğitim kurumları, meslek odaları, dernekler, kulüpler gibi kurumlar, oluşmaları, işlevleri, aralarındaki ilişkiler, ülkemiz fotoğraf sanatına etkileri açısından incelenecektir.

FTG 517 SANATTA YARATICI SÜREÇ VE FOTOĞRAF I.

Sanatsal yaratma salt kişinin öznel ve bireysel yanını içeren tekil bir olgu olmanın yanı sıra toplumsal olguyu da içinde taşır.Yaratma sürecinin fotoğraf sanatı içerisindeki dinamikleri örnekleri ile irdelenecektir.

FTG 508 TÜRK BASIN FOTOĞRAFÇILIĞI TARİHİ

XX. Yüzyılın başlarından itibaren ülkemizde modern basın fotoğrafçılığının kuruluşu, gelişimi, önemli temsilcileri ve çağdaş Türk Basını’nın oluşumuna etkileri incelenerek, kitle iletişiminde fotoğrafın kullanımı, örneklerle ve eleştirel bir bakış açısıyla irdelenecektir.

FTG 510 XIX.YÜZYIL FOTOĞRAF ESTETİĞİ II.

XIX. Yüzyıl fotoğrafın bulunuşu ile birlikte farklılaşan dönemin estetik anlayışı irdelenecek, Naturalizm, Realizm, Romantizim, Empresyonizm akımları ile fotoğrafik yaratıcılığın sanatsal ilişkileri tartışılacak ve örneklerle çözümlemeler yapılacaktır

FTG 514 TOPLUMSAL DEĞİŞME VE FOTOĞRAF SANATI II.

Türk toplumsal, siyasal kültürel vb., yapı değişimleri ve fotoğrafımızdaki yansımaları örneklerle irdelenecektir.

FTG 516 FOTOĞRAF DİĞER SANATLAR II.

Bir teknik, bir sanat, bir sanat nesnesi ve bir tema olarak fotoğrafın diğer sanatlarla olan ilişkisi dönemler ve örnekler bağlamında çözümlenecektir.

FTG 522 LANDSCAPE FOTOĞRAFI II.

Kuramsal alt yapı ışığında teknik ve estetik uygulamalar gerçekleştirilecektir.

FTG 518 SANATTA YARATICI SÜREÇ VE FOTOĞRAF II.

Sanatsal yaratma salt kişinin öznel ve bireysel yanını içeren tekil bir olgu olmanın yanı sıra toplumsal olguyu da içinde taşır.Yaratma sürecinin fotoğraf sanatı içerisindeki dinamikleri örnekleri ile irdelenecektir.

SSA 529 LA TEORİE DE SİMULATION (FR.)

Une nouvella theorie creé par Jean Baudrillard. Elle englobe l’ensemble de la vie sociale.Elle se base essentiellemnet sur les medis et leur foctionnement au sein de la societe contemporaine.

GRA 535 TEMEL SANAT KAVRAMLARI (İNG.)

Günümüzde, küreselleşme süreci içinde görsel sanatlara özgü temel kavramlar ele alınıp irdelenmekte ve birer anahtar sözcük niteliği taşıyan kavramların değişen sosyo-ekonomik koşullar içinde yeniden konumlanmalarına ilişkin tanımlar önerilmektedir.

FTG 523 İLERİ KARANLIK ODA UYGULAMALARI I

Hazırlanacak bir projeye temel oluşturacak teknik ve estetik verilerin hazırlanması. Saptanacak konunun fotoğraf tekniği açısından değerlendirilmesi. Tasarımda uygulanacak tekniklere ilişkin kaynakların taranması. Projede uygulanabilecek tekniklerin irdelenmesi. Baskı ve baskı sonrasında uygulanabilecek teknikler. Karanlık oda uygulaması ve proje sunumu.

FTG 524 İLERİ KARANLIKODA UYGULAMALARI II

Alternatif fotoğraf teknikleri uygulaması . Önerilecek projede uygulanabilecek tekniklerin irdelenmesi. Karanlık odada baskı ve baskı sonrasında uygulanabilecek teknikler. Karanlık oda uygulaması ve proje sunumu.

FTG 525 İLERİ STÜDYO UYGULAMALARI I

Stüdyo, reklam ve tanıtım fotoğrafçılığı konusunda araştırma yapılması. Stüdyo ekipmanlarının belirlenerek önerilecek proje tasarımının yapılması. Projenin stüdyo, iç ve dış mekanda uygulanması.

FTG 526 İLERİ STÜDYO UYGULAMALARI II

Önerilecek proje tasarımlarının tartışılması ve stüdyo ekipmanlarının kullanılarak uygulanması. Öğrencilerin bireysel ve özgün proje üretiminin ve yaratıcılıklarının stüdyo ortamında değerlendirilmesi.

FTG 529 CITISCAPE (KENT) FOTOĞRAFI I

Fotoğrafın icadından itibaren varolan kent fotoğrafları, süreç içerisinde ortaya çıkan sanat akımları ile görsel ve içerik çeşitliliği kazanarak, günümüzün yetkin fotoğrafik ifade biçimlerinden biri haline gelmiştir. Ders kapsamında, sanatsal boyutu farklı bakış açıları ile incelenecektir.

FTG 530 CITISCAPE (KENT) FOTOĞRAFI II

Ders kapsamında, bu farklı bakış açıları geliştirilen projelerle uygulanacaktır.

FTG 527 İLERİ DİJİTAL FOTOĞRAF UYGULAMALARI I

Dijital fotoğraf teknikleri seçilecek projeler çerçevesinde uygulama ortamına taşınacaktır. Dersin öncelikle uygulama alanı olarak moda sektörü düşünülmektedir. Bu anlamda moda’ya ait tasarımların(tekstil,mücevher v.s) dijital ortamda teknik estetik dönüşümlerle stil sorunu haline getirilmesi projeler çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Dersin fiziksel alt yapısında Tekstil Bölümünün tasarımlarının bölümler arası işbirliği çerçevesinde kullanılması düşünülmektedir.

FTG 528 İLERİ DİJİTAL FOTOĞRAF UYGULAMALARI II

Dijital fotoğraf teknikleri seçilecek projeler çerçevesinde uygulama ortamına taşınacaktır. Dersin öncelikle uygulama alanı olarak moda sektörü düşünülmektedir. Bu anlamda moda’ya ait tasarımların(tekstil,mücevher v.s) dijital ortamda teknik estetik dönüşümlerle stil sorunu haline getirilmesi projeler çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Dersin fiziksel alt yapısında Tekstil Bölümünün tasarımlarının bölümler arası işbirliği çerçevesinde kullanılması düşünülmektedir.

FTG 531 BELGESEL FOTOGRAF TEKNİKLERİ VE PROJELENDİRME 1

Toplumsal hafıza boşluklarının doldurulmasının, kültürel sürekliliğinin sağlanmasının, kendini yeniden üretebilmenin, tüm zamanlara tanıklığın, hayata bilgi ve yaratıcılıkla müdahale etmenin bir tür ve yaklaşım biçimi olarak belgesel fotoğrafın tarihsel süreçten bugüne teknik ve estetik yapılanması, amacı, işlevselliği teorik ve uygulamalı olarak incelenecektir.

FTG 532 BELGESEL FOTOGRAF TEKNİKLERİ VE PROJELENDİRME II

Sosyal, politik, kültürel, bilimsel,doğa vb. belgesel modelleri irdelenecek ve proje önerileri uygulanacaktır.

FİLM TASARIMI ANASANAT DALI

Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Oğuz ADANIR

Öğretim Üyeleri : Prof.Dr. Oğuz ADANIR - Prof.Dr. Oğuz MAKAL - Prof. Dr. Ertan YILMAZ Doç. Dr. Şefik GÜNGÖR - Yrd. Doç. Dr. Ragıp TARANÇ - Yrd. Doç. Dr. Zühal ÇETİN - Yrd. Doç. Dr. Faik KARTELLİ Yrd.Doç.Dr. Dilaver BAYINDIR - Öğr. Gör. Aziz Bahadır ÖZKAN - Öğr.Gör. Onur ÇAKALOZ, - Arş. Gör. Nihan ŞENGÜL - Arş. Gör. Yörükhan ÜNAL – Arş.Gör. Sali SALİJİ – Arş.Gör. Kerim ÇAPÇI – Arş.Gör.Burak BAKIR – Arş. Gör. Ozan OTAN - Arş.Gör. Pınar ERTEN

D.E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü, (1998-1999 öğrenim yılından bu yana) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin düzenlediği merkezi sınavla her yıl otuz öğrenci almaktadır. 1976 yılında Ege Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olup, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlanan Sinema Televizyon Bölümü, sinema ve televizyon alanında donanımlı, temel sanatsal ve mesleki prensipler açısından duyarlı, çalışmalarında titiz ve kendisini yenilemeye açık araştırmacılar, yazarlar, görüntü yönetmenleri ve yönetmenler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bölüm, kendisi içinde Yönetmenlik, Görüntü Yönetmenliği ve Senaryo Yazarlığı olmak üzere üç sanat dalına ayrılır. Birinci sınıfta alınan dersler her öğrenci için ortaktır ve genel bir kültürel altyapı oluşturmayı hedeflemektedir. Öğrenciler birinci yılın sonunda, danışmanlarının yönlendirmesi ve bireysel seçimleriyle devam etmek istedikleri sanat dalını seçmekte ve ikinci sınıftan itibaren, yine birçok ortak kuramsal dersin yanı sıra, söz konusu alan ile ilgili kendi derslerine devam etmektedirler. Dördüncü öğrenim yılı başlangıcında, her öğrenci pratik veya kuramsal bir tez konusu seçmekte, çalışmalarını danışmanlarıyla birlikte yıl içinde geliştirerek, bölüm başkanlığı tarafından belirlenen tarihte teslim etmekte ve yeterlilik aldığı takdirde mezun olmaktadır.

Sinema Televizyon Bölümü, Uluslararası İzmir Film Festivali'nin düzenleyici ve katılımcılarındandır. Ayrıca bölüm bünyesinde, uzun ve kısa metrajlı olmak üzere çok sayıda dramatik ve belgesel film gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında öğretim üyelerince hazırlanmış otuza yakın kuramsal çalışma, kitap olarak yayımlanmıştır. Uzun süredir yayımlanmakta olan ve Türkiye çapında dağıtılan Sinemasal dergisi de, bölümün sürekli etkinlikleri arasındadır.

Bölümde VHS, S-VHS, Dijital-8, BETACAM kayıt araçları ve bilgisayar ortamında kurgu sistemi bulunmaktadır. Profesyonel amaçlı kullanıma uygun bir televizyon stüdyosu da tamamlanmak üzeredir.

FİLM TASARIMI ANASANAT DALI

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

Sinema ve Tv’de Yaratıcılık ve Simülasyon (Prof. Dr. Oğuz Adanır)

Yüzyılın en popüler ve etkileyici sanatı olan sinema zaman içinde bu güç ve etkisini yitirmiş bulunmaktadır. Belli bir bakış açısından televizyon bir iletişim aracı olarak hem kendisinin hem de sinemanın güç ve etkisini büyük bir hızla yitirmesine hatta sıfırlamasına katkıda bulunmaktadır. Daha şimdiden modern toplumlarda sinema ve televizyonun içerikten yoksun saf birer biçime dönüştükleri ileri sürülmektedir. Bu dersin amacı bu ve benzeri verilerden yola çıkarak sinema ve televizyonun hala bir eleştiri gücüne sahip olup olmadıklarını saptamaya çalışmaktır.

Türk Sinemasının Ekonomik ve Kültürel Sorunları (Prof. Dr. Oğuz Makal)

Türk sinemasının üretim, yapım öncesi, yapım sonrası, işletmecilik, dağıtım ve gösterim sorunlarının tarihsel süreç içinde incelenmesi, 1939’lardan itibaren devlet sinema ilişkilerinin incelenmesi, günümüzdeki yasal düzenlemelerin ulaştığı noktaların araştırılması.

Sinemada Türler ve Günümüz Sinemasına Etkileri (Prof. Dr. Ertan Yılmaz)

Bu programda sinema tarihindeki tür olgusu, türler ve türlerin geçirdiği değişimler incelenmekte; türlerin günümüz sinemasında hangi konumda olduğu ve yapılan filmleri etkileyip etkilemedikleri sorgulanmaktadır.

Sinemada Görüntü ve Görsel Anlatım (Doç.Dr.Şefik Güngör)

Görüntünün insan için önemi ve içinde yaşadığımız işit-görsel ağırlıklı iletişim dünyasında fotografik görüntünün konumu incelenecektir.

Akdeniz Kültürü ve Sinema (Yrd. Doç.Dr. Ragıp Taranç)

Akdeniz coğrafyasında bulunana ülkelerin sinemalarının ortak kültürel özelliklerini belirlemek; ortak kültürel değerleri kullanan sinemacıları tanımak;kültürel kodlar çerçevesinde diğer sinemalara olan etkileri araştırmak hedeflenmektedir.

Film Eleştirisine Temel Yaklaşımlar Ve Eleştiri Yöntemleri (Yrd. Doç. Dr. Zühal Çetin)
Bir dil yaratma biçimi ve bir kuram oluşturmak açısından sinemaya Feminist, Marksist, Sosyolojik, Semiyolojik vb. gibi eleştiri yöntemlerinden yararlanarak yaklaşmak ve örnek filmler çerçevesinde çözümleme yapmak amacını taşır.


FİLM TASARIMI ANASANAT DALI

DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ

Sinema ve Televizyonda Eleştiri ve Simülasyon (Prof.Dr. Oğuz Adanır)

Sinema ve televizyonda içeriğin ve içerik simülasyonunun tartışılması ve bunların geçerliliklerinin tartışılması.

Sinema ve Diğer Sanatlarla İlişkisi (Prof.Dr. Oğuz Makal)

Sinemanın tarihi 1895’lerden başlatılabilir. Ancak diğer sanatların tarihi çok daha eski olduğu gibi, 20. Yüzyıldaki ekonomik, sosyal ve kültürel değişimler ve bunların sanatlara yansıması ile yeni sanatsal eğilim ve tutumlar ortaya konmuştur.

Toplumbilimsel ve Estetik Açıdan Film Çözümlemesi (Prof. Dr. Ertan Yılmaz)

Bu programda filmlerin hem toplumsal birer ürün olarak, içinde üretildiği toplumsal koşullarla ilişkili olarak ele alınması, hem de estetik ölçütlere göre çözümlenmesi amaçlanmaktadır.

Popüler Sinema (Yrd.Doç.Dr. Ragıp Taranç)

Popüler sinema örneklerinin , tematik,yönetmen,tür,oyunculuk,kurgu ve kamera kullanımı gibi tartışılması ve araştırılması.Savaş,seri katiller gibi olguları anlatan şiddet sinemasının popüler adına ön planda olmasının nedenleri sosyo_kültürel açıdan araştırılmakta ve tartışılmaktadır.

Türk Sineması'nda Türler ve Çözümleme Yöntemleri (Yrd.Doç.Dr. Zühal Çetin)
Başlangıcından bu güne Türk Sineması'na Türler açısından eleştirel olarak yaklaşmayı ve bunu sinema tarihimiz açısından 10'ar yıllık dönemler çerçevesinde, örnek filmler seçerek toplumsal karşılıkları üzerinden çözümleme yapmayı amaçlar.,

GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI ANASANAT DALI

GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

I.YARIYIL

GES 501 Alan Araştırması I : Kırsal kesimde kültürel olgular ve alan araştırmasının önemi, yöntem, teknik, bilimsel düşünmede yöntemin önemi. Bir araştırmada izlenecek yol, araştırma öncesi yapılacak ön hazırlıklar, uygulamalı çalışmalar.

GES 537 Tarihi Çevre Bilinci ve Res. Kavramları I : Tarihi eserlerin korunması ve değerlendirilmesindeki eğilimin geçirdiği aşamaların incelenmesi, tarihi çevre bilinci kavramının bu aşamalardaki anlamlarının örneklerle verilmesi. İnsanların tarihi eser ve çevre ile ilgili tutumlarındaki değişkenliklerin belirtilmesi. Tutumların çevre ile birlikte değerlendirilmesi ve bugün konu işle bağıntılı gelişimin bir sonucu olan restorasyon kavramlarının sıralandığı kural, tüzük ve yönetmeliklerin tanıtılması.

GRA 535 Temel Sanat Kavramları (ing): Bkz. Grafik anasanat dalı

Halı-Kilim-Eski Kumaş Desenleri Seçmeli Dersleri

GES 521 Halı Kilim Restitüsyonu I: Parçalanmış, büyük bir kısmı yok olmuş ya da sonradan değişikliğe uğramış halı ve kilimlerin dokundukları ilk durumlarının arşiv kayıtlarından, yayınlanmış ve belgelenmiş çizim-fotoğraflarla karşılaştırılması sağlanarak restitüsyon çizimlerinin ön hazırlığı oluşturulacaktır.

GES 523 Tekstil Ürünlerinde Doğal Boya Maddeleri I : Doğal bayaların ülkemizdeki tarihsel gelişimi, tekstil ürünlerinde kullanılan bitkisel ve hayvansal boyarmaddelerin özellikleri, yetiştirilmesi, toplanması ve bulundukları alanlar.

GES 547 Saray Kumaş. Desen Analizi I: Farklı dönemlere ait Osmanlı saray kumaşlarının genel kompozisyon özelliklerinin saptanması, bu kompozisyon şemalarından yola çıkılarak koleksiyon oluşturulması.

GES 549 El Dok. Yöresel Halı. Des. Analizi I : Farklı yörelere ait el dokuma halılarda kullanılan motifler ve bu halıların kompozisyon şemalarının saptanması.

GES 551 Tekstil Tarihi I : İlk çağlardan itibaren insanlığın en önemli gereksinimlerinden biri olarak süregelen örtünme ve bu amaçla organik materyallerin kullanılmasıyla başlayan tekstilin yaşadığı süreç ve geçirdiği aşamalar.

Hat-Tezhip-Cilt Seçmeli Dersleri

GES 523 Türk Tezhip ve Miny.San Tarihi I: Türk tezhip sanatının geçmişten günümüze kadar oaln tarihsel gelişimi, geçirdiği yüzyıllar içinde oluşturulmuş olan ekoller, bu ekolleri yaratan sanatçılar, özgün örneklere ilişkin uygulamalı çalışmalar.

GES 531 Türk Cilt Sanatı Tarihi ve Ekolleri I: Türk cilt sanatının geçmişten günümüze kadar oaln tarihsel gelişimi geçirdiği yüzyıllar içinde oluşturulmuş olan ekoller, bu ekolleri yaratan sanatçılar, özgün örneklere ilişkin uygulamalı çalışmalar.

GES 539 Türk Tezhip Sanatı Des. Tas.I: Türk sanatının ekolleri, dönemlere göre değişimleri ve örnek tasarımlar.

GES 541 Türk Hat San. Yazı Tasarımı I: “Türk hat sanatındaki farklı yazı çeşitleri ile Türk hat sanatında yaygın olarak kullanılan ifadeler” konulu hat tasarımı ve uygulamaları.

GES 543 El Yazması Eserleri Konservasyonu I : El yazma eserlerin korunması saklanması ve konuyla ilgili olarak, eserlerin onarılmasına ilişkin bilgiler.

Çini Seçmeli Dersleri

GES 535 Selçuklu Dön. ve 15. y.y Türk Çini Sanatı I: Selçuklu ve Beylikler dönemi Türk çini sanatı. Sırlı tuğla, geometrik üsluptaki mozaik çalışmalar, Osmanlı seramikleri, Milet ve mavi beyaz grubu çinilerin incelenmesi

GES 519 Çini Eserleri Onarımı I : Çini eserler ile ilgili değerlendirme ölçütleri incelenerek bozulma nedenleri belgelenecek, eser – çevre ilişkilerinin değerlendirilebilmesi için alan araştırması tekniğinde teknik ve bilimsel veri analizleri yapılarak, bu doğrultuda, yapılacak restorasyon çalışması ile ilgili rapor hazırlanacaktır.

GES 521 Türk Çini San. Form Özel.ve Bezeme Tekn. I: Türk çini sanatı form ve bezemenin geçirmiş olduğu evreler,etkilenmelerin saptanması, günümüz çini üretim teknolojisindeki durumu.

GES 555 Seramik-Çini Teknolojisi I: (Anadolu’da Selçuklu öncesi seramik teknolojisi) Anadolu’da yaşamış olan Selçuklu öncesi uygarlıkların seramiklerinin teknik özellikleri, gelişim süreçleri üzerinde durulacaktır.

II.YARIYIL

GES 502 Alan Araştırması II : Alan araştırmasında ön hazırlıkların önemi. Kitaplık çalışması ve künye kartlarının hazırlığı, kaynak kişi araştırmacı ilişkisi, alan araştırması ve belgeleme araçları. Araştırmada elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi.

GES 510 El Sanatları Turizm İlişkisi: Türk el sanatlarının Cumhuriyet Dönemi gelişimi, kapsadığı konular, hammaddelerine göre türleri, el sanatı, zanaat-sanat kavramı üzerine düşünceler. Turizmde el sanatlarından yararlanma. Turizm el sanatı ilişkisi üzerine görüşler.

GES 536 Tarihi Çevre Bilinci ve Res. Kavramları II : Tarihi eserlerin korunması ve değerlendirilmesindeki eğilimin geçirdiği aşamaların incelenmesi, tarihi çevre bilinci kavramının bu aşamalardaki anlamlarının örneklerle verilmesi. İnsanların tarihi eser ve çevre ile ilgili tutumlarındaki değişkenliklerin belirtilmesi. Tutumların çevre ile birlikte değerlendirilmesi ve bugün konu işle bağıntılı gelişimin bir sonucu olan restorasyon kavramlarının sıralandığı kural, tüzük ve yönetmeliklerin tanıtılması.

Halı-Kilim-Eski Kumaş Desenleri Seçmeli Dersleri

GES 520 Halı Kilim Restitüsyonu II: Restitüsyonu yapılacak halı ya da kilim parçasının benzer yüzyıldaki diğer örnekleri ile teknik ve desen açısından karşılaştırılması, atkı, çözgü ve ilmesine bakılarak eksik olan kısımların orjinal halı ya da kilim dokuma ya da fotoğraftan bordür, zemindeki motiflerin analizleri. Kalitelerinin belirlenerek halı kağıdına desenlerin raportlanıp eksik olan kısımların açık renkle, diğer kısımların ise orjinal renkleriyle çizimlerinin restitüsyonun sağlanması. Zaman kaldığı takdirde uygulamanın yaptırılması.

GES 522 Tekstil Ürünlerinde Doğal Boya Maddeleri II : Tekstil ürünlerinde özellikle yün ve ipeğin boyanmasında kullanılan doğal boyarmaddeler ve bunlara ait reçeteler.

GES 546 Saray Kumaş. Desen Analizi II: Farklı dönemlere ait Osmanlı saray kumaşlarının genel kompozisyon özelliklerinin saptanması, bu kompozisyon şemalarından yola çıkılarak koleksiyon oluşturulması.

GES 548 El Dok. Yöresel Halı. Des. Analizi II : Farklı yörelere ait el dokuma halılarda kullanılan motifler ve bu halıların kompozisyon şemalarının saptanması.

GES 550 Tekstil Tarihi II : İlk çağlardan itibaren insanlığın en önemli gereksinimlerinden biri olarak süregelen örtünme ve bu amaçla organik materyallerin kullanılmasıyla başlayan tekstilin yaşadığı süreç ve geçirdiği aşamalar.

Hat-Tezhip-Cilt Seçmeli Dersleri

GES 562 Türk Tezhip ve Miny.San Tarihi II: Türk tezhip sanatının geçmişten günümüze kadar oaln tarihsel gelişimi, geçirdiği yüzyıllar içinde oluşturulmuş olan ekoller, bu ekolleri yaratan sanatçılar, özgün örneklere ilişkin uygulamalı çalışmalar.

GES 530Türk Cilt Sanatı Tarihi ve Ekolleri II: Türk cilt sanatının ekolleri , dönemlere göre değişimi ve uygulamalı çalışmalarla ilgili bilgiler. Cilt sanatının günümüzdeki durumuna ilişkin görüşler.

GES 538 Türk Tezhip Sanatı Des. Tas.I: Türk tezhip sanatındaki ekollerinortaya koyduğu tasarımların incelenmesi, bu tasarımlara ilişkin kompozisyon çalışmaları.

GES 540 Türk Hat San. Yazı Tasarımı II: Türk hat sanatındaki farklı yazı çeşitleri ile Hat Sanatı’nda “Ayet-i Kerime”, “hadis-i Şerif ve Kelam-ı Kibar” konulu yazı tasarım ve uygulamaları.

GES 542 El Yazması Eserleri Konservasyonu II : Kitap onarımı ile ilgili uygulama araştırmalar, malzemeler, konservasyon konusu ile ilgili bilgiler.

Çini Seçmeli Dersleri

GES 562 16. yy. Osmanlı Dönemi Çini Sanatı : Osmanlı dönemi Türk çini sanatının motif ve biçimsel yönü.Saray desteği ile altın dönemini yaşayan çini sanatının etkilendiği diğer sanat dallarına yansımaları.çini ustaları, 16. yy. çini formları ve formların desen özelliklerinin sanatsal açıdan incelenmesi.

GES 518 Çini Eserleri Onarımı II : Onarılacak eser ile ilgili hazırlanan rapor doğrultusunda, eserin teknik çizimi yapılarak rölövelerinin çıkarılması ve eserin restorasyonunun uygulamalı olarak yapılması.

GES 520 Türk Çini San. Form Özel.ve Bezeme Tekn. II: Türk çini sanatında form ve bezeme özellikleri göz önüne alınarak günümüz koşullarında yeniden değerlendirilmesi ve üretimi. Günümüz çini üretim sektöründe kullanılabilecek yeni tasarımlar ve önerilerin oluşturulması.

GES 554 Seramik-Çini Teknolojisi II: (Selçuklu-Osmanlı dönemi Seramil çini teknolojisi) Anadolu’da Selçuklu ve Osmanlı dönemi seramik ve çinilerin teknik özellikleri, gelişim süreçleri üzerinde durulacaktır.

TEKSTİLVE MODA TASARIMI ANASANAT DALI

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

Eğitim Kadrosu : Prof. Suhandan ÖZAY DEMİRKAN, (başkan) s.ozay@deu.edu.tr

Doç. Nesrin ÖNLÜ, nonlu@deu.edu.tr

Yrd. Doç. Füsun ÖZPULAT, fusun.ozpulat@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Cemal MEYDAN, cemal.meydan@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Nevbahar GÖKSEL, nevbahar.goksel@deu.edu.tr

Tekstil Anasanat Dalında öğrenciler, Dokuma Tasarımı, Baskı Tasarımı, Giysi Tasarımı ve Aksesuar Tasarımı alanlarından birine yönelik olarak uzmanlaşacak tarzda, yüksek lisans ve sanatta yeterlilik eğitimi alırlar. Tekstil, giyim ve aksesuar sektörlerinin gereksinmelerine uygun yaratıcı, yenilikçi ve üretken tasarımcılar yetiştirebilmek amacıyla, program, öğrenciyi uzmanlık alanına yönelik olarak teorik, pratik, teknik ve artistik bilgi ve becerilerle donatarak, yüksek düzeyde sanatsal ve bilimsel araştırmalar yapmaya teşvik eder.

Moda, aksesuar ve tekstil tarihine, sanatına ve teknolojisine yoğunlaşarak, pratik uygulamalarla da desteklenerek interdisipliner bir eğitim anlayışı uygular. Bu programda öğrenciler, çeşitli kaynaklardan etkilenerek sanatsal ve endüstriyel ürünlerin nasıl tasarlandığını, ürün geliştirme aşamalarını ve kavramdan ürüne yaratma aşamalarını uygulayarak öğrenirler. Teorik ve uygulamalı eğitim ve araştırma çalışmaları, çeşitli modacılar ve modaevlerine, üretim kaynaklarına ve firmalarına yönelik, teknik geziler, alan araştırmaları, stajlar ve workshop çalışmaları ile desteklenir. Bu programdan mezun olan öğrenciler, tekstil, moda ve aksesuar tasarımcılığının dışında, koleksiyon yöneticiliği ve eğitmenlik görevleri de yapabilirler.

Tekstil ve Moda Tasarımı Anasanat Dalı Yüksek Lisans

Ders Programı

I.Yarıyıl

Zorunlu Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

Dersi Veren Öğretim Üyesi

TKA 557

Çağdaş Tekstil ve Moda Eğilimleri

Gelişim Parametreleri

2

0

Prof. Suhandan Özay Demirkan

TKA 561

Tekstil Desen Tarihi I

3

0

Yrd.Doç. Füsun Özpulat

Seçmeli Dersler

GRA 535

Temel Sanat Kavramları (İng)

3

0

Prof.Dr. Ahmet Sipahioğlu

STV 531

Simülasyon Kuramı (Fran)

3

0

Prof.Dr. Oğuz Adanır

TKA 523

Otantik ve Modern Aksesuarların Tasarım ve Endüstriyel Gelişim Parametreleri I

2

2

Prof. Suhandan Özay Demirkan

TKA 563

Türk Deri Sanatı ve Aksesuarları

2

4

Prof. Suhandan Özay Demirkan

TKA 527

Tekstil Yüzey Düzenleme Yeni Eğilimler

2

4

Yrd.Doç. Füsun Özpulat

TKA 529

Çağdaş Sanat Hareketleri-Tekstil Tasarım İlişkisi

3

0

Yrd.Doç. Cemal Meydan

TKA 537

Moda Üretim ve Pazarlama Yöntemleri I

3

0

Doç.Dr. Fatma Mete

TKA 541

Uygulamalı Sanatlarda Tasarım Eğ.(Alm)

3

0

Prof. Suhandan Özay Demirkan

TKA 543

Bilgisayar Destekli Moda Aksesuar Ürün Tasarımı I

2

2

TKA 565

Çağdaş Kumaş Tasarımında Tasarım ve Üretim Yöntemleri

2

2

Doç.Nesrin Önlü

TKA 567

Bilgisayar Destekli Moda Giyim Tasarımı

2

2

Doç.Dr. Fatma Mete

II.Yarıyıl

Zorunlu Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

Dersi Veren Öğretim Üyesi

TKA 558

Çağdaş Tekstil ve Moda Eğilimleri

Gelişim Parametreleri

2

0

Prof. Suhandan Özay Demirkan

TKA 562

Tekstil Desen Tarihi I

3

0

Yrd.Doç. Füsun Özpulat

TKA 596

Seminer

0

2

TKA 598

Uzmanlık Alanı Dersi

2

0

TKA 599

Tez

-

-

Seçmeli Dersler

TKA 524

Otantik ve Modern Aksesuarların Tasarım ve Endüstriyel Gelişim Parametreleri II

2

2

Prof. Suhandan Özay Demirkan

TKA 528

Tekstil Yüzey Düzenleme Yeni Eğilimler

2

4

Yrd.Doç. Füsun Özpulat

TKA 530

Çağdaş Sanat Hareketleri-Tekstil Tasarım İlişkisi

3

0

Yrd.Doç. Cemal Meydan

TKA 538

Moda Üretim ve Pazarlama Yöntemleri II

3

0

Doç.Dr. Fatma Mete

TKA 544

Bilgisayar Destekli Moda Aksesuar Ürün Tasarımı II

2

2

TKA 566

Çağdaş Kumaş Tasarımında Tasarım ve Üretim Yöntemleri

2

2

Doç.Nesrin Önlü

TKA 568

Giysi Tasarımında Ürün Geliştirme

2

2

Doç.Dr. Fatma Mete

TKA 570

Tapestry (Dokuma Resim) Sanatı Gelişim Evreleri ve Teknikleri

2

2

Prof. Suhandan Özay Demirkan

TKA 572

20. yy Tasarım ve Ürün Parametreleri

2

0

Prof. Suhandan Özay Demirkan

RESİM BÖLÜMÜ

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

Resim (Atölye I-II)

Lisans öğrenimi süresince oluşturulan, kişisel üslup, estetik ifade ve biçimlendirme teknikleri doğrultusunda bağımsız proje uygulamaları. Yeni üslup, teknik anlatım olanaklarının araştırılması. Türk ve Batı Resim Sanatına ilişkin çağdaş ve geleneksel örnekler üzerine kuramsal çalışmalar. (Zorunlu Ders)

Görsel Anlatım I-II

Çağdaş plastik sanatlar alanındaki gelişmeler ve değişen algı seçenekleri doğrultusunda, sanat yapıtlarında öne çıkan biçim-anlam ilişkilerini inceleyen denemeler, bağımsız proje uygulamaları. (Zorunlu Ders)

Çağdaş Batı Sanatı (İngilizce)

XX.yüzyıl Batı Sanatı’nda ortaya çıkan akım, anlayış ve hareketlerin eleştiri ve sanat yazınından seçilmiş örnekler üzerinde değerlendirilmesi ve tartışılması. (Zorunlu Ders)

Sanatta Yaratıcı Süreç I-II

Psiko-sosyal estetik etkenlerin bileşiminde yaratıcılığa dönüşen sanat olgusunun görsel dokümanlar eşliğinde irdelenmesi. Büyü, oyun ve yansıma teorileri kapsamında estetiğin oluşum sürecini irdeleyen açıklamalar ve tartışmalar. (Seçmeli Ders)

İmge, Söz Yazı

Görsel anlam üretimi ve imge, imgenin temsil olanakları, imge ve gerçeğin çevrimi, imgede görünen ve gösterilen anlam, sözün üretilebilirliği, sözde yazınsallık, yazılı ifade ve anlam gibi konular üzerinde açıklamalar, tartışmalar. (Seçmeli Ders)

Sanatta Yeni Arayışlar, Yeni Materyaller

1950 sonrası sanatının genel değerlendirilmesi, avandgard sanatın politikası, sanatın kavramsallaştırılması, post-avandgard süreç, Postmodernist dönem, sanatta ideolojinin yitimi, sanatın demokratikleşme süreci, estetik değerlerin kaybı, yeni dönemin yeni sanat materyalleri, fotoğrafta yeni duyarlılık video sanatı ve internet sanatı gibi kavram, konu ve durumlar üzerine kuramsal çalışmalar. (Seçmeli Ders)

Görsel Kültür Tarihi I-II

Kültür ve yaratıcılık olguları bağlamında, bireyin yaşamını düzenleme sürecinde ortaya koyduğu ürün ve sonuçların her birine yönelik soy kütüksel bir irdeleme denemesi. Kuramsal katmanlar üzerinde kurulu ‘Kültür Toplumu’ durumuna ulaşan sürecin görsel unsurlar ile birlikte gözden geçirilmesi. (Seçmeli Ders)

HEYKEL ANASANAT DALI YÜKSEK LİSANS VE SANATTA YETERLİK PROGRAMLARI TANITIMI VE DERS İÇERİKLERİ

HEYKEL ANASANAT DALI YÜKSEK LİSANS VE SANATTA YETERLİK PROGRAMLARI TANITIMI

Heykel Bölümü Heykel Anasanat Dalı, 1988/89 öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başlayan, Lisansüstü programındaki eğitim ve öğretimini 2002 yılında kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde sürdürmektedir.

Heykel bölümü Heykel Anasanat Dalı heykel eğitim ve öğretimini; Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programlarından oluşan bir bütün olarak değerlendirmektedir. Program, iç içe geçmiş tanıma, deneme, araştırma ve özgünleşme süreçlerini kapsar. Alanında donanımlı; belirli düzeyde bilgi birikimine sahip; kendini ifade edebilen ve eserleriyle çağını yakalayan yaratıcı bireyler kazandırmayı hedeflemiştir.

Heykel Anasanat Dalı eğitim ve öğretim programı, Türkiye’de ve Dünya’da bu dalda eğitim yapan üniversitelerin lisans ve lisansüstü programları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Lisansüstü eğitimi; Yüksek Lisans’ta öğrencilerin kendi çalışmalarını destekleyen teorik araştırma ve sergiledikleri yapıtların fotoğraflarını içeren Yüksek Lisans Tezi ile,

Sanatta Yeterlik’te ise öğrencilerin özgün yapıtlarından oluşan kişisel sergi açmalarının yanısıra üretim süreçlerini anlatan ve sergiyi belgeleyen bir rapor ile tamamlanır.

HEYKEL ANASANAT DALI

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

DERSLER

I. YARIYIL

ZORUNLU DERSLER

Dersin Kodu Dersin Adı T U Dersi Veren Öğretim Üyesi

GRA 535

Temel Sanat Kavramları(İng)

3

0

SEÇMELİ DERSLER

HEY 501

Heykel I

2

4

HEY 511

Multi-Media I

2

4

HEY 515

Doğrudan Biçimlendirme I

2

4

Yard. Doç. Gökçen ERGÜR

HEY 513

Heykel Çözümlemeleri I

3

0

Yard. Doç. Oktay ŞAHİNLER

SER 515

Seramik Heykel I

2

4

Prof. Sevim ÇİZER

RSA 501

Resim I

4

4

Yard. Doç. Gülay SAĞLAM

SER 517

Sır ve Soya Teknolojisi I

2

4

Doç. Halil YOLERİ

RSA 509

Sanatta Yaratıcı Süreç I

3

0

Yard. Doç. Rasim ÖZGÜR

FTG 511

Avangard Akımlar ve Fotoğraf I

3

0

Prof. Dr. Simber Rana ESKİER

HEY 519

Heykel ve Renk I

3

0

Yard. Doç. Sevgi AVCI

HEY 525

Form Araştırmaları I

2

2

Yard. Doç. Arzu ATIL

II YARIYIL

ZORUNLU DERSLER

Dersin Kodu Dersin Adı T U Dersi Veren Öğretim Üyesi

HEY 596

Seminer

0

2

HEY 598

Uzmanlık Alanı Dersi

2

0

HEY 599

Tez

-

-

SEÇMELİ DERSLER

HEY 516

Heykel II

2

4

HEY 510

Multi-Media II

2

4

HEY 522

Doğrudan Biçimlendirme II

2

4

Yard. Doç. Gökçen ERGÜR

HEY 514

Heykel Çözümlemeleri II

3

0

Yard.Doç.Oktay ŞAHİNLER

SER 514

Seramik Heykel I

2

4

Prof. Sevim ÇİZER

RSA 500

Resim II

4

4

Yard. Doç. Gülay SAĞLAM

SER 516

Sır ve Soya Teknolojisi II

2

4

Doç. Halil YOLERİ

RSA 508

Sanatta Yaratıcı Süreç II

3

0

Yard. Doç. Rasim ÖZGÜR

FTG 512

Avangard Akımlar ve Fotoğraf I

3

0

Prof. Dr. Simber Rana ESKİER

HEY 520

Heykel ve Renk II

3

0

Yard. Doç. Sevgi AVCI

HEY 524

Form Araştırmaları II

2

2

Yard. Doç. Arzu ATIL

HEYKEL ANASANAT DALI

SANATTA YETERLİK PROGRAMI

DERSLER

I. YARIYIL

ZORUNLU DERSLER

Dersin Kodu Dersin Adı T U Dersi Veren Öğretim Üyesi

HEY 607

Çağdaş Heykel ve Yorum I

3

0

SEÇMELİ DERSLER

GRA 601

Renk Kuramları I

3

0

HEY 605

Çevresel Sanat I

3

0

Yard. Doç. Oktay ŞAHİNLER

RSA 609

Eleştiri Metinleri I

3

0

Prof. Mümtaz SAĞLAM

HEY 609

Madalyon ve Ödül Heykeltıraşlığı I

2

4

Yard. Doç. Gökçen ERGÜR

HEY 601

Heykel I

2

4

GRA 603

Baskı Resim I

2

4

II YARIYIL

ZORUNLU DERSLER

Dersin Kodu Dersin Adı T U Dersi Veren Öğretim Üyesi

GRA 612

Modern Sanat Kuramları(İng)

3

0

HEY 608

Çağdaş Heykel ve Yorum II

3

0

HEY 696

Seminer

0

2

HEY 698

Uzmanlık Alanı Dersi

3

0

HEY 699

Tez

-

-

SEÇMELİ DERSLER

HEY 606

Çevresel Sanat II

3

0

Yard. Doç. Oktay ŞAHİNLER

GRA 602

Renk Kuramları II

3

0

Prof. Gören BULUT

RSA 610

Eleştiri Metinleri II

3

0

Prof. Mümtaz SAĞLAM

HEY 610

Madalyon ve Ödül Heykeltıraşlığı II

2

4

Yard. Doç. Gökçen ERGÜR

HEY 602

Heykel II

2

4

+GRA 604

Baskı Resim II

2

4

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

I YARIYIL

Zorunlu Dersler

GRA 535 Temel Sanat Kavramları (ing.)

Seçmeli Dersler

HEY 501 Heykel I

Öğrencilerin, kendi biçim dillerini arayışa itecek bir program çerçevesinde, bizzat tercih ettikleri malzeme ve teknikleri kullanarak heykel sanatının sorunlarıyla yüzleşecekleri uygulamalar yapılır ve çağdaş heykel örnekleri dikkate alınarak ortaya çıkan işler üstüne tartışılır.

HEY 511 Multi - Media I

Sanat çalışmalarında birbirinden farklı malzeme ve tekniğin bir arada kullanım ilke ve yöntemlerini araştıran uygulamalar yaptırılır ve bu yolla ortaya konan heykellerin ürettiği sanat problemleri, çağdaş sanattaki yeri ve önemi bakımından değerlendirilir.

HEY 515 Doğrudan Biçimlendirme I (Yrd. Doç. Gökçen ERGÜR)

Malzeme ile direkt anlatım şeklinde de adlandırılan bu derste; Ağaç, taş, metal, hurda , v,b, malzemelerle doğrudan biçimlendirme teknikleri kullanılarak heykelde özgün anlatım olanakları uygulamalarla araştırılmaktadır.

HEY 525 Form Araştırmaları I (Yrd. Doç. Arzu ATIL)

Farklı tema ve konulardan yola çıkılarak form geliştirme ilke ve yöntemleri ile form araştırmaları yapılır.

HEY 519 Heykel ve Renk I (Yrd. Doç. Sevgi AVCI )

Sanat tarihinde farklı anlayışlarda üretilmiş renkli heykel örneklerinden yola çıkılarak; heykelde rengin etkileri, hangi amaçlarla ve nasıl kullanıldığı anlatılmaktadır.

HEY 513 Heykel Çözümlemeleri I ( Yrd. Doç. Oktay ŞAHİNLER )

Belli başlı sanat anlayışlarının özgün heykel örnekleri biçim ve içerikleri açısından çözümlenir.

SER 515 Seramik Heykel I ( Prof Sevim ÇİZER )

Seramik malzemeden gerçekleştirilmek üzere tasarlanmış bir heykel projesini seramik tekniğine uygun biçimde uygulanma aşamaları.

SER 517 Sır ve Boya Teknolojisi I ( Doç. HALİL YOLERİ )

Sır maddeler, firitli sırlar, ham sırlar, sırların fiziksel ve kimyasal özellikleri

RSA 501 Resim I ( Doç. Gülay YAŞAYANLAR SAĞLAM )

Lisans öğrenimi süresince oluşturulan, kişisel üslup, estetik ifade ve biçimlendirme teknikleri doğrultusunda bağımsız proje uygulamaları. Yeni üslup, teknik ve anlatım olanaklarının araştırılması Türk ve Batı Resim Sanatına ilişkin çağdaş ve geleneksel örnekler üzerine kuramsal çalışmalar.

RSA 509 Sanatta Yaratıcı Süreç I ( Yrd. Doç. Rasim ÖZGÜR )

Psiko-sosyal estetik etkenlerin bileşiminde yaratıcılığa dönüşen sanat olgusunun görsel dokümanlar eşliğinde irdelenmesi. Büyü, oyun ve yansıma teorileri kapsamında estetiğin oluşum sürecini irdeleyen açıklamalar ve tartışmalar.

FTG 511 Avangard Akımlar ve Fotoğraf I (Prof. Dr. Simber Rana ESKİER )

XX. yüzyılın başlangıcında Fütürizm, Vortisizm, Dadaizm, Sürrealizm gibi avantgarde akımların ortaya çıkışı, manifestoları, temsilcileri incelenerek fotoğraf sanatı ile bağlantıları araştırılacak ve fotoğraf örnekleri çözümlenecektir.

II YARIYIL

Zorunlu Dersler

HEY 596 Seminer

HEY 598 Uzmanlık Alanı Dersi

HEY 599 Tez

Seçmeli Dersler

HEY 502 Heykel II

Öğrencilerin, kendi biçim dillerini arayışa itecek bir program çerçevesinde, bizzat tercih ettikleri malzeme ve teknikleri kullanarak heykel sanatının sorunlarıyla yüzleşecekleri uygulamalar yapılır ve çağdaş heykel örnekleri dikkate alınarak ortaya çıkan işler üstüne tartışılır.

HEY 510 Multi - Media II

Sanat çalışmalarında birbirinden farklı malzeme ve tekniğin bir arada kullanım ilke ve yöntemlerini araştıran uygulamalar yaptırılır ve bu yolla ortaya konan heykellerin ürettiği sanat problemleri, çağdaş sanattaki yeri ve önemi bakımından değerlendirilir.

HEY 522 Doğrudan Biçimlendirme II (Yrd. Doç. Gökçen ERGÜR)

Malzeme ile direkt anlatım şeklinde de adlandırılan bu derste; Ağaç, taş, metal, hurda , v,b, malzemelerle doğrudan biçimlendirme teknikleri kullanılarak heykelde özgün anlatım olanakları uygulamalarla araştırılmaktadır.

HEY 524 Form Araştırmaları II (Yrd. Doç. Arzu ATIL)

Farklı tema ve konulardan yola çıkılarak form geliştirme ilke ve yöntemleri ile form araştırmaları yapılır.

HEY 520 Heykel ve Renk II (Yrd. Doç. Sevgi AVCI )

20 yy. heykel sanatında rengin etkileri, hangi amaçlarla ve nasıl kullanıldığı anlatılmakta ve konuyla ilgili belli başlı sanatçılar ve yapıtları ele alınmaktadır.

HEY 514 Heykel Çözümlemeleri II ( Yrd. Doç. Oktay ŞAHİNLER )

20. yy sanatını belirleyen sanat akımlarının özgün heykel örnekleri biçim ve içerikleri açısından çözümlenir.

SER 514 Seramik Heykel II ( Prof Sevim ÇİZER )

Seramik malzemeden gerçekleştirilmek üzere tasarlanmış bir heykel projesini seramik tekniğine uygun biçimde uygulanma aşamaları.

SER 516 Sır ve Boya Teknolojisi II ( Doç. HALİL YOLERİ )

Renkli sırlar ve renk veren oksitler, seramik boyalar

RSA 500 Resim II ( Doç. Gülay YAŞAYANLAR SAĞLAM )

Lisans öğrenimi süresince oluşturulan, kişisel üslup, estetik ifade ve biçimlendirme teknikleri doğrultusunda bağımsız proje uygulamaları. Yeni üslup, teknik ve anlatım olanaklarının araştırılması. Türk ve Batı Resim Sanatına ilişkin çağdaş ve geleneksel örnekler üzerine kuramsal çalışmalar.

RSA 508 Sanatta Yaratıcı Süreç II ( Yrd. Doç. Rasim ÖZGÜR )

Psiko-sosyal estetik etkenlerin bileşiminde yaratıcılığa dönüşen sanat olgusunun görsel dokümanlar eşliğinde irdelenmesi. Büyü, oyun ve yansıma teorileri kapsamında estetiğin oluşum sürecini irdeleyen açıklamalar ve tartışmalar.

FTG 512 Avangard Akımlar ve Fotoğraf II ( Prof. Dr. Simber Rana ESKİER )

Pop-Art, Neo-Dada, Fluxus gibi avantgarde içerikli akımların ortaya çıkışı, gelişmeleri, bu bağlamda fotoğrafın yeri ve önemi tartışılarak, örneklerle çözümlenecektir.

SANATTA YETERLİK PROGRAM

DERS İÇERİKLERİ

I YARIYIL

Zorunlu Dersler

HEY 607 Çağdaş Heykel ve Yorum I

20.yy (ilk yarısı) sanat akımlarının özelliklerini taşıyan heykeller incelenip yorumlanmaktadır.

Seçmeli Dersler

HEY 605 Çevresel Sanat I (Yrd Doç. Oktay ŞAHİNLER )

Çevresel sanatın geliştirdiği anlatım olanakları, anlatım biçimleri ve sorunları açık alanda gerçekleştirilmiş önemli sanat yapıtlarının incelenmesiyle irdelenir.

GRA 601 Renk Kuramları I

Plastik sanatların temel öğesi olarak rengin derinlemesine araştırılması ve renk kuramlarının incelenmesi.

RSA 609 Eleştiri Metinleri I ( Prof. Mümtaz SAĞLAM )

Genel eleştiri literatüründe esas olan ‘eleştiri kuramları’ndan yola çıkarak sanat eserleri veya sanatsal etkinliklere ilişkin eleştiri yazılarının incelenmesi. Freud, Ponty, Danto, Jameson, Barthes, Foucault ve Derrida’nın eleştiri-yorum teknikleri ve deneme yazıları.

HEY 609 Madalyon ve Ödül Heykeltıraşlığı I ( Yrd. Doç. Gökçen ERGÜR )

Madalyon ve ödül heykelinin işlevleri, heykel ve rölyeften farkları anlatılır.

Madalyon ve ödül heykeli, tasarımından üretim aşamasına kadar izlenen süreci kapsayacak şekilde ele alınıp, öğrenci tarafından uygulanan projeler üzerine tartışmalar yapılması ve konuyla ilgili önemli örneklerin incelenmesi şeklinde yürütülmektedir.

HEY 601 Heykel I

Öğrenciyle öğrencinin kişisel üslubunu geliştireceği özel bir program düzenlenip uygulanır. Çalışmalar sırasında ortaya çıkan sanat sorunları tartışılarak rehberlik edilir.

GRA 603 Baskı Resim I

Bu derste amaç, plastik sanatların geniş kitlelere ulaşımında mükemmel bir çözüm olan baskıresim sanatını derinlemesine araştırarak; eşsiz bir anlatım tarzı yaratma sorunsalını tartışmaktır.

II. YARIYIL

Zorunlu Dersler

GRA 612 Modern Sanat Kuramları (İngilizce)

Bu dersin amacı, 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan ve sosyal ve kültürel ortamda önemli rol oynayan modern sanat hareketlerinin ilkeleri doğrultusunda yaratılan yeni görsel dili analiz etmektir. Ayrıca, şu anki sanat kuramlarının ve yöntemlerinin eleştirel bir araştırmasını içerir.

HEY 608 Çağdaş Heykel ve Yorum II

20. yy (ikinci yarısı) sanat akımlarının özelliklerini taşıyan heykeller incelenip yorumlanmaktadır.

HEY 696 Seminer

HEY 698 Uzmanlık Alanı Dersi

HEY 699 Tez

Seçmeli Dersler

HEY 606 Çevresel Sanat II (Yrd Doç. Oktay ŞAHİNLER )

Çevresel sanatın geliştirdiği anlatım olanakları, anlatım biçimleri ve sorunları açık alanda gerçekleştirilmiş önemli sanat yapıtlarının incelenmesiyle irdelenir.

GRA 602 Renk Kuramları II

Hem fiziksel hem de pisikolojik olarak renk etkilerinin araştırılması.

RSA 610 Eleştiri Metinleri II ( Prof. Mümtaz SAĞLAM )

Genel eleştiri literatüründe esas olan ‘eleştiri kuramları’ndan yola çıkarak sanat eserleri veya sanatsal etkinliklere ilişkin eleştiri yazılarının incelenmesi. Freud, Ponty, Danto, Jameson, Barthes, Foucault ve Derrida’nın eleştiri-yorum teknikleri ve deneme yazıları.

HEY 610 Madalyon ve Ödül Heykeltıraşlığı II ( Yrd. Doç. Gökçen ERGÜR )

Madalyon ve ödül heykelinin işlevleri, heykel ve rölyeften farkları anlatılır.

Madalyon ve ödül heykeli, tasarımından üretim aşamasına kadar izlenen süreci kapsayacak şekilde ele alınıp, öğrenci tarafından uygulanan projeler üzerine tartışmalar yapılması ve konuyla ilgili önemli örneklerin incelenmesi şeklinde yürütülmektedir.

HEY 602 Heykel II

Öğrenciyle öğrencinin kişisel üslubunu geliştireceği özel bir program düzenlenip uygulanır. Çalışmalar sırasında ortaya çıkan sanat sorunları tartışılarak rehberlik edilir.

GRA 604 Baskı Resim II

Bu derste düşüncelerimizi geniş kitlelere yayma ve eşsiz bir anlatım yaratmada baskıresim sanatını kullanma sorunsalı üzerinde derinlemesine çalışılacaktır.

SERAMİK BÖLÜMÜ / SERAMİK ANASANAT DALI

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1982 yılında fakülte olarak kurulmuş Türkiye’deki İlk Güzel Sanatlar Okuludur. Seramik bölümü, uygulamalı sanat programındaki on farklı bölümden biri olup, ayrıntılı şekilde donatılmıştır ve ülkenin farklı bölgelerinden öğrenci almaktadır. İlk iki yılda kuramsal ve uygulamalı temel sanat eğitimi ve mesleki temel eğitim programlarına önem verilmekte ve eğitim üçüncü yıldan itibaren seçmeli iki program çerçevesinde yürütülmektedir.

Serbest Seramik Tasarımı

Akademik sanat anlayışı ile günümüz sanat akımları arasındaki geçişler; sanat kuramları dersleri ve uygulamalı projeler ile desteklenerek öğrenciye aktarılırken, çoksesli bir üretim özelliği gösteren günümüz sanat yapıtında seramiğin yeri belirlenmeye çalışılır.

Endüstriyel Seramik Tasarımı

Seramik kullanım eşyalarının işlevselliğinin yanında, estetik değerler de taşıyacak biçimde tasarlanmasını sağlayacak alt yapıyı oluşturur. Endüstri ile kurulan ilişkiler sonucu yapılan projeler ve uygulamaya geçirilebilecek tasarımlarla öğrenciyi profesyonel yaşama hazırlar.

Lisansüstü Programlar

Seramik Anasanat Dalı Lisansüstü Programlarında verilen geniş alanlı dersler, seminerler ve araştırma projeleri ile seramik dalında uzmanlaşma amaçlanır. Anadolu Uygarlıklarının zengin seramik kültürüyle beslenen bölüm çalışmalarına; antik Terra Sigilata astarının günümüz koşullarında yeniden üretilmesi ve yapılan araştırma ve uygulamalarla yeni seramik yapıtlarda hayat bulması örnek olarak verilebilir.

SERAMİK BÖLÜMÜ / SERAMİK ANASANAT DALI AKADEMİK KADROSU

Prof. Sevim ÇİZER

Doç. Halil YOLERİ

Doç. Lale ANDİÇ

Yrd.Doç. Alp ÇAM

Yrd.Doç. Candan GÜNGÖR

Öğr.Gör. Füsun Çövenoğlu

Öğr.Gör.Nevcihan ÖZALP

Öğr.Gör.Suzan ÖZDİL

Arş.Gör. Ali Temel KÖSELER

Arş.Gör. Efe TÜRKEL

Arş.Gör. Kemal TİZGÖL

Arş.Gör. Nusret ALGAN

Arş.Gör. Yasemin YAROL

SERAMİK ANASANATDALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

1. YARIYIL

Zorunlu Dersler

(GRA 535) Temel Sanat Kavramları (ing.)

Seçmeli Dersler

(SER 515) Seramik Heykel I

(SER 517) Sır ve Boya Teknolojisi I

(SSA 501) Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

(STV 527) Semioloji I

(HEY 511) Multi-Medya I

(SER 519) Seramik Eserlerde Bozulmalar Sağlamlaştırma ve Koruma I

(SER 521) Endüstriyel Tasarım Kuramları I

2. YARIYIL

Zorunlu Dersler

(SER 596) Seminer

(SER 598) Uzmanlık Alanı Dersi

(SER 596) Tez

Seçmeli Desler

(SSA 502) Bilimsel Araştırma Yöntemleri II

(STV 526) Semioloji II

(HEY 510) Multi-Medya II

(SER 516) Sır ve Boya Teknolojisi II

(SER 518) Seramik Eserlerde Bozulmalar Sağlamlaştırma ve Koruma II

(SER 514) Seramik Heykel II

(SER 520) Endüstriyel Tasarım Kuramları II

SERAMİK ANASANATDALI SANATTA YETERLİK DERSLERİ

1. YARIYIL

Zorunlu Dersler

(SER 615) Çağlar Boyunca Seramik Bezeme Yöntemleri I

Seçmeli Dersler

(SER 619) Seramik Hammaddeleri I

(RSA 607) Eleştiri Metinleri I

(RSA 609) Duvar Sanatı I

(HEY 603) Çağdaş Heykel ve Yorum I

(GRA 603) Renk Kuramları I

(SER 617) Türkiye’de Çağdaş Seramik Sanatı ve Sanatçıları I

(SSA 603) Toplumsal Yapı ve Sanat I

(GSE 603) Gelişim ve Öğrenme I

2. YARIYIL

Zorunlu Dersler

(SER 614) Çağlar Boyunca Seramik Bezeme Yöntemleri II

(GRA 612) Modern Sanat Kuramları (İng.)

(SER 696) Seminer

(SER 698) Uzmanlık Alanı Dersi

(SER 699) Tez

Seçmeli Dersler

(SER 618) Seramik Hammaddeleri II

(RSA 608) Duvar Sanatı II

(RSA 610) Eleştiri Metinleri II

(HEY 602) Çağdaş Heykel ve Yorum II

(GRA 602) Renk Kuramları II

(SER 616) Türkiye’de Çağdaş Seramik Sanatı ve Sanatçıları II

(SSA 602) Toplumsal Yapı ve Sanat II

(GSE 602) Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

SERAMİK ANASANATDALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

1. YARIYIL

Seçmeli Dersler

(SER 515) Seramik Heykel I

Seramik malzemeden gerçekleştirilmek üzere tasarlanmış bir heykel projesini seramik tekniğine uygun biçimde uygulanma aşamaları.

(SER 517) Sır ve Boya Teknolojisi I

Sır maddeler, firitli sırlar, ham sırlar, sırların fiziksel ve kimyasal özellikleri

2. YARIYIL

Seçmeli Dersler

(SER 514) Seramik Heykel II

Seramik malzemeden gerçekleştirilmek üzere tasarlanmış bir heykel projesini seramik tekniğine uygun biçimde uygulanma aşamaları.

(SER 516) Sır ve Boya Teknolojisi II

Renkli sırlar ve renk veren oksitler, seramik boyalar

SERAMİK ANASANATDALI SANATTA YETERLİK DERSLERİ

1. YARIYIL

Zorunlu Dersler

(SER 615) Çağlar Boyunca Seramik Bezeme Yöntemleri I

İlk olarak boya ile bezemenin görüldüğü Çatalhöyük ve Hacılar seramiklerinden Anadolu seramiklerine kadar kronolojik bir sıra izlenerek boyama, kazıma, ajurlama örneklerinin incelenmesi ve uygulaması.

Seçmeli Dersler

(SER 619) Seramik Hammaddeleri I

Seramik yapımının başladığı neolotik dönemden günümüze sır ve hamur yapımında kullanılan hammaddelerin fiziksel incelenmesi.

(SER 617) Türkiye’de Çağdaş Seramik Sanatı ve Sanatçıları I

Ülkemizde seramik geleneği olmasına rağmen oldukça yeni olan seramik heykel sanatının incelenmesi.

2. YARIYIL

Zorunlu Dersler

(SER 614) Çağlar Boyunca Seramik Bezeme Yöntemleri II

Önasya, Mısır, Yunan, Roma; Bizans seramiklerinde kabartma teknikleri ile bezeme örneklerinin incelenmesi ve uygulaması.

Seçmeli Dersler

(SER 618) Seramik Hammaddeleri II

Seramik yapımının başladığı neolitik dönemden günümüze sır ve hamur yapımında kullanılan hammaddelerin fiziksel incelenmesi.

(SER 616) Türkiye’de Çağdaş Seramik Sanatı ve Sanatçıları II

Seramik heykel sanatının ve bu alanda yapıt vermiş sanatçılarının yapıtlarıyla birlikte incelenmesi.

SERAMİK BÖLÜMÜ / SERAMİK ANASANAT DALI

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1982 yılında fakülte olarak kurulmuş Türkiye’deki İlk Güzel Sanatlar Okuludur. Seramik bölümü, uygulamalı sanat programındaki on farklı bölümden biri olup, ayrıntılı şekilde donatılmıştır ve ülkenin farklı bölgelerinden öğrenci almaktadır. İlk iki yılda kuramsal ve uygulamalı temel sanat eğitimi ve mesleki temel eğitim programlarına önem verilmekte ve eğitim üçüncü yıldan itibaren seçmeli iki program çerçevesinde yürütülmektedir.

Serbest Seramik Tasarımı

Akademik sanat anlayışı ile günümüz sanat akımları arasındaki geçişler; sanat kuramları dersleri ve uygulamalı projeler ile desteklenerek öğrenciye aktarılırken, çoksesli bir üretim özelliği gösteren günümüz sanat yapıtında seramiğin yeri belirlenmeye çalışılır.

Endüstriyel Seramik Tasarımı

Seramik kullanım eşyalarının işlevselliğinin yanında, estetik değerler de taşıyacak biçimde tasarlanmasını sağlayacak alt yapıyı oluşturur. Endüstri ile kurulan ilişkiler sonucu yapılan projeler ve uygulamaya geçirilebilecek tasarımlarla öğrenciyi profesyonel yaşama hazırlar.

Lisansüstü Programlar

Seramik Anasanat Dalı Lisansüstü Programlarında verilen geniş alanlı dersler, seminerler ve araştırma projeleri ile seramik dalında uzmanlaşma amaçlanır. Anadolu Uygarlıklarının zengin seramik kültürüyle beslenen bölüm çalışmalarına; antik Terra Sigilata astarının günümüz koşullarında yeniden üretilmesi ve yapılan araştırma ve uygulamalarla yeni seramik yapıtlarda hayat bulması örnek olarak verilebilir.

SERAMİK BÖLÜMÜ / SERAMİK ANASANAT DALI AKADEMİK KADROSU

Prof. Sevim ÇİZER

Doç. Halil YOLERİ

Doç. Lale ANDİÇ

Yrd.Doç. Alp ÇAM

Yrd.Doç. Candan GÜNGÖR

Öğr.Gör. Füsun Çövenoğlu

Öğr.Gör.Nevcihan ÖZALP

Öğr.Gör.Suzan ÖZDİL

Arş.Gör. Ali Temel KÖSELER

Arş.Gör. Efe TÜRKEL

Arş.Gör. Kemal TİZGÖL

Arş.Gör. Nusret ALGAN

Arş.Gör. Yasemin YAROL

SERAMİK ANASANATDALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

1. YARIYIL

Zorunlu Dersler

(GRA 535) Temel Sanat Kavramları (ing.)

Seçmeli Dersler

(SER 515) Seramik Heykel I

(SER 517) Sır ve Boya Teknolojisi I

(SSA 501) Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

(STV 527) Semioloji I

(HEY 511) Multi-Medya I

(SER 519) Seramik Eserlerde Bozulmalar Sağlamlaştırma ve Koruma I

(SER 521) Endüstriyel Tasarım Kuramları I

2. YARIYIL

Zorunlu Dersler

(SER 596) Seminer

(SER 598) Uzmanlık Alanı Dersi

(SER 596) Tez

Seçmeli Desler

(SSA 502) Bilimsel Araştırma Yöntemleri II

(STV 526) Semioloji II

(HEY 510) Multi-Medya II

(SER 516) Sır ve Boya Teknolojisi II

(SER 518) Seramik Eserlerde Bozulmalar Sağlamlaştırma ve Koruma II

(SER 514) Seramik Heykel II

(SER 520) Endüstriyel Tasarım Kuramları II

SERAMİK ANASANATDALI SANATTA YETERLİK DERSLERİ

1. YARIYIL

Zorunlu Dersler

(SER 615) Çağlar Boyunca Seramik Bezeme Yöntemleri I

Seçmeli Dersler

(SER 619) Seramik Hammaddeleri I

(RSA 607) Eleştiri Metinleri I

(RSA 609) Duvar Sanatı I

(HEY 603) Çağdaş Heykel ve Yorum I

(GRA 603) Renk Kuramları I

(SER 617) Türkiye’de Çağdaş Seramik Sanatı ve Sanatçıları I

(SSA 603) Toplumsal Yapı ve Sanat I

(GSE 603) Gelişim ve Öğrenme I

2. YARIYIL

Zorunlu Dersler

(SER 614) Çağlar Boyunca Seramik Bezeme Yöntemleri II

(GRA 612) Modern Sanat Kuramları (İng.)

(SER 696) Seminer

(SER 698) Uzmanlık Alanı Dersi

(SER 699) Tez

Seçmeli Dersler

(SER 618) Seramik Hammaddeleri II

(RSA 608) Duvar Sanatı II

(RSA 610) Eleştiri Metinleri II

(HEY 602) Çağdaş Heykel ve Yorum II

(GRA 602) Renk Kuramları II

(SER 616) Türkiye’de Çağdaş Seramik Sanatı ve Sanatçıları II

(SSA 602) Toplumsal Yapı ve Sanat II

(GSE 602) Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

SERAMİK ANASANATDALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

1. YARIYIL

Seçmeli Dersler

(SER 515) Seramik Heykel I

Seramik malzemeden gerçekleştirilmek üzere tasarlanmış bir heykel projesini seramik tekniğine uygun biçimde uygulanma aşamaları.

(SER 517) Sır ve Boya Teknolojisi I

Sır maddeler, firitli sırlar, ham sırlar, sırların fiziksel ve kimyasal özellikleri

2. YARIYIL

Seçmeli Dersler

(SER 514) Seramik Heykel II

Seramik malzemeden gerçekleştirilmek üzere tasarlanmış bir heykel projesini seramik tekniğine uygun biçimde uygulanma aşamaları.

(SER 516) Sır ve Boya Teknolojisi II

Renkli sırlar ve renk veren oksitler, seramik boyalar

SERAMİK ANASANATDALI SANATTA YETERLİK DERSLERİ

1. YARIYIL

Zorunlu Dersler

(SER 615) Çağlar Boyunca Seramik Bezeme Yöntemleri I

İlk olarak boya ile bezemenin görüldüğü Çatalhöyük ve Hacılar seramiklerinden Anadolu seramiklerine kadar kronolojik bir sıra izlenerek boyama, kazıma, ajurlama örneklerinin incelenmesi ve uygulaması.

Seçmeli Dersler

(SER 619) Seramik Hammaddeleri I

Seramik yapımının başladığı neolotik dönemden günümüze sır ve hamur yapımında kullanılan hammaddelerin fiziksel incelenmesi.

(SER 617) Türkiye’de Çağdaş Seramik Sanatı ve Sanatçıları I

Ülkemizde seramik geleneği olmasına rağmen oldukça yeni olan seramik heykel sanatının incelenmesi.

2. YARIYIL

Zorunlu Dersler

(SER 614) Çağlar Boyunca Seramik Bezeme Yöntemleri II

Önasya, Mısır, Yunan, Roma; Bizans seramiklerinde kabartma teknikleri ile bezeme örneklerinin incelenmesi ve uygulaması.

Seçmeli Dersler

(SER 618) Seramik Hammaddeleri II

Seramik yapımının başladığı neolitik dönemden günümüze sır ve hamur yapımında kullanılan hammaddelerin fiziksel incelenmesi.

(SER 616) Türkiye’de Çağdaş Seramik Sanatı ve Sanatçıları II

Seramik heykel sanatının ve bu alanda yapıt vermiş sanatçılarının yapıtlarıyla birlikte incelenmesi.

GRAFİK ANASANAT DALI

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

I. YARIYIL

Dersin Kodu/Adı T U

GRA 535 Temel Sanat Kavramları(İng) 3 0

Seçmeli Dersler

GRA 533 Türk Grafik Tasarımının Oluş. I 3 0

GRA 537 Endüstri Grafiği Tasarımı I 2 4

GRA 539 Çizgi Roman ve Animasyon I 2 4

GRA 541 Baskıresim Anlatım Biçimleri I 2 4

GRA 531 Deneysel Grafik I 2 4

GRA 545 Tipografik Tasarım I 2 4

GRA 547 Modern Grafik Tasarım Tarihi I 3 0II. YARIYIL

Dersin Kodu/Adı T U

GRA 596 Seminer 0 2

GRA 598 Uzmanlık Alanı Dersi 2 0

GRA 599 Tez - -

Seçmeli Dersler

GRA 534 Türk Grafik Tasarımının Oluş. II 3 0

GRA 538 Endüstri Grafiği Tasarımı II 2 4

GRA 540 Çizgi Roman ve Animasyon II 2 4

GRA 542 Baskıresim Anlatım Biçimleri II 2 4

GRA 530 Deneysel Grafik II 2 4

GRA 546 Tipografik Tasarım II 2 4

GRA 548 Modern Grafik Tasarım Tarihi II 3 0

GRA 550 Grafik Tasarım Portfolyo 2 2

RSA 512 Sanatta Yeni Arayışlar,Yeni Mater. 3 0GRA 535 Temel Sanat Kavramları(İng)

İÇERİK:

Sanatın temel ilkelerini bir sistem içinde incelemek.

GRA 533 Türk Grafik Tasarımının Oluşumu I 3 (3+0)

İÇERİK:

Cumhuriyetten günümüze Türkiye’de Grafik tasarımın oluşum sürecinin analiz edilmesi.

GRA 534 Türk Grafik Tasarımının Oluşumu II 3 (3+0)

İÇERİK:

Türk Grafik tasarımcılarının analiz edilmesi

GRA 537 Endüstri Grafiği Tasarımı I 4(2+4)

İÇERİK:

Tüketim ekonomisine dayanan bugünün dünyasında, üretim pazarlamasında önemli yeri olan reklamı başlı başına bir kampanya niteliğinde araştırmak.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Prof. Ulufer TEKER

GRA 538 Endüstri Grafiği Tasarımı II 4 (2+4)

İÇERİK:

Üretim pazarlamasında önemli yeri olan reklam ve tanıtımın tüketici toplumunda taleplerini gözönünde bulundurarak araştırmak ve uygulamak.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Prof. Ulufer TEKER

GRA 539 Çizgi Roman ve Animasyon I 4 (2+4)

İÇERİK: Bu derste Cumhuriyet döneminden günümüze çizgi roman ve animasyon analiz edilir.

X

GRA 540 Çizgi Roman ve Animasyon II 4 (2+4)

İÇERİK: Batı’da çizgi romanın gelişim süreci ayrıntılı olarak incelenecektir.

GRA 541 Baskıresim Anlatım Biçimleri I 4 (2+4)

İÇERİK:

Özgün baskı sanatı kullanılarak, öğrencilerin kendilerine özgü bir dili oluşturmaları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

GRA 542 Baskıresim Anlatım Biçimleri II 4 (2+4)

İÇERİK:

Baskıresim aracılığıyla, öğrencilerin kendilerine özgü bşr anlatım dilini oluşturmaları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

GRA 531 Deneysel Grafik I 4(2+4)

Bu ders, teknik, tarihsel ve estetik konulara dikkat çekerek belli deneyimleri sağlar. Bu dersin esas noktası, görsel betimleme ve görsel iletişim içinde dinamik ilkelerin uygulanması üzerinde olacaktır.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Prof. Dr. H. Yakup ÖZTUNA

GRA 530 Deneysel Grafik II 4(2+4)

Bu dersin amacı iletişim kurmanın temel alanları olarak harf ve imajı kullanarak yaratıcı ve etkili çözümler üretmektir. Yorumlama, kompozisyon ve sunum ustalıkları vurgulanacaktır.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Prof. Dr. H. Yakup ÖZTUNA

GRA 545 Tipografik Tasarım I 4 (2+4)

İÇERİK:

Harf ve imge kullanılarak tipografik tasarımının ilkelerinin iki boyutlu düzlemde uygulanması.

Dersi Veren Öğretim Üyesi:Prof. Dr. H. Yakup ÖZTUNA

GRA 546 Tipografik Tasarım II 4 (2+4)

İÇERİK:

Görsel iletişim tasarımında önemli bir iletişim dili olan harfin yaratıcı çözümde ayrıntılı incelenmesi.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Prof. Dr. H. Yakup ÖZTUNA

GRA 547 Modern Grafik Tasarım Tarihi I 3 (3+0)

İÇERİK:

19. yüzyılın sonlarından 1930’lara kadar sosyal ve kültürel ortamda önemli rol oynayan modern grafik tasarım hareketlerinin, tasarımcıların ve okulların analizi.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Prof. Dr. H. Yakup ÖZTUNA

GRA 548 Modern Grafik Tasarım Tarihi II 3 (3+0)

İÇERİK:

1930’lardan günümüze sosyal ve kültürel ortamda önemli rol oynayan modern grafik tasarım hareketlerinin, tasarımcıların ve okulların analizi.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Prof. Dr. H. Yakup ÖZTUNA

GRA 550 Grafik Tasarım Portfolyo 3 (2+2)

İÇERİK:

Bu ders, yöntemlerin araştırılmasını, hedef kitlenin belirlenmesini, kişinin kavramsal, sanatsal, estetik yeteneklerini gözler önüne seren ve eşsiz bir anlatım tarzını yansıtan çalışmaların seçimini, sunum hazırlıklarının yapılmasını ve elektronik ya da geleneksel uygulamayı içerir.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Prof. Dr. H. Yakup ÖZTUNA

RSA 512 Sanatta Yeni Arayışlar,Yeni Materyaller (3+0)

İÇERİK:

Bknz. Resim Anasanat Dalı.

GRAFİK ANASANAT DALI

SANATTA YETERLİK PROGRAMI

I. YARIYIL

Dersin Kodu/Adı T U

Seçmeli Dersler

GRA 601 Renk Kuramları I 3 0

GRA 603 Baskıresim I 2 4

GRA 605 Medya ve Kültürel Formlar I 3 0

GRA 607 Grafik Tasarım ve Uygulama I 2 4

GRA 613 Grafik Tasarımda Kişisel Anlatım Tarzları I 2 4

GRA 615 Grafik Tasarımda Yapılanma ve

Estetik Sorunlar I 3 0

GRA 617 Türk Grafik Mizahı I 3 0

GRA 619 Tipografik Tasarımda Yeni Eğilimler I 2 4

RSA 609 Eleştiri Metinleri I 3 0

STV 601 Sinema ve Televizyon Eleştiri ve Simu.I 3 0
II. YARIYIL

Dersin Kodu / Adı T U

GRA 612 Modern Sanat Kuramları (İngilizce) 3 0

GRA 696 Seminer 0 2

GRA 698 Uzmanlık Alanı Dersi 3 0

GRA 699 Tez - -

Seçmeli Dersler

GRA 602 Renk Kuramları II 3 0

GRA 604 Baskıresim II 2 4

GRA 606 Medya ve Kültürel Formlar II 3 0

GRA 608 Grafik Tasarım ve Uygulama II 2 4

GRA 614 Grafik Tasarımda Kiş. An. Tarz.II 2 4

GRA 616 Grafik Tasarımda Yapılanma ve

Estetik Sorunlar II 3 0

GRA 618 Türk Grafik Mizahı II 3 0

GRA 620 Tipografik Tasarımda Yeni Eğilim. II 2 4

GRA 620 Tipografik Tasarımda Yeni Eğilim. II 2 4

RSA 610 Eleştiri Metinleri II 3 0

STV 602 Sinema ve Televizyon Eleştiri ve Simu.II 3 0


GRA 601 Renk Kuramları I 3(3+0)

İÇERİK:

Plastik sanatların temel öğesi olarak rengin derinlemesine araştırılması ve renk kuramının incelenmesi.

GRA 602 Renk Kuramları II 3(3+0)

İÇERİK:

Hem fiziksel hem de pisikolojik olarak renk etkilerinin araştırılması.

GRA 603 Printmaking I 4 (2+4)

İÇERİK:

Bu derste amaç, plastik sanatların geniş kitlelere ulaşımında mükemmel bir çözüm olan baskıresim sanatını derinlemesine araştırarak; eşsiz bir anlatım tarzı yaratma sorunsalını tartışmaktır.

GRA 604 Printmaking II 4 (2+4)

İÇERİK:

Bu derste düşüncelerimizi geniş kitlelere yayma ve eşsiz bir anlatım yaratmada baskıresim sanatını kullanma sorunsalı üzerinde derinlemesine çalışılacaktır.

GRA 605 Media and Cultural Forms I 3(3+0)

İÇERİK:

Kitle iletişimde yaratılan kültürel formların incelenmesi.

GRA 606 Media and Cultural Forms I I 3(3+0)

İÇERİK:

Medyada yaratılan kültürel formların etkileşimi ve ilişkileri.

607 Grafik Tasarım ve Uygulama I 4(2+4)

İÇERİK:

Çağdaş tüketim ekonomi çağında ürünü pazarlamanın önemli bir öğesi olarak reklam kampanyasının araştırılması.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Prof. Ulufer TEKER

608 Grafik Tasarım ve Uygulama I 4(2+4)

İÇERİK:

Bir ürünü pazarlamada tüketicilerin gereksinimleri altında sunum ve reklam uygulamasına yönelik araştırma.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Prof. Ulufer TEKER

GRA 613 Grafik Tasarımda Kişisel Anlatım Tarzları I 4 (2+4)

İÇERİK:

Bu dersin esas noktası, görsel betimleme ve görsel iletişim içinde dinamik ilkelerin uygulanması üzerinde olacaktır. Yorumlama, kompozisyon ve sunum ustalıkları vurgulanacaktır.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Prof. Dr. H. Yakup ÖZTUNA

GRA 614 Grafik Tasarımda Kişisel Anlatım Tarzları II 4 (2+4)

İÇERİK:

Bu ders, hem geleneksel sanat malzemelerini hem de bilgisayar çizimi, resim, kolaj ve 3Boyutlu tasarımı içerecektir. Kritikler bireysel temelde olacaktır; karışık problem-çözme öğesi olarak beyin fırtınası kullanılacaktır.

Dersi Veren Öğretim Üyesi:Prof. Dr. H. Yakup ÖZTUNA

GRA 615 Grafik Tasarımda Yapılanma ve Estetik Sorunlar I 3 (3+0)

İÇERİK:

Bu dersin amacı, 19. ve 20.yüzyılda oluşan yeni görsel dil ya da anlatım tarzınıda göz önünde bulundurarak; 1960 sonrasında ortaya çıkan grafik tasarım anlayışının koyduğu ilkeleri incelemektir.

Dersi Veren Öğretim ÜyesiProf. Dr. H. Yakup ÖZTUNA

GRA 616 Grafik Tasarımda Yapılanma ve Estetik Sorunlar II 3 (3+0)

İÇERİK:

Bu dersin amacı, şu anki tasarım kuramlarının ve yöntemlerinin eleştirel bir araştırmasını içerir; ve şu anki sosyo-ekonomik-kültürel, politik tavırların, global ve ekolojik konuların grafik tasarım ürünleri üzerindeki etkilerini incelemek ve tasarım gruplarını ve tasarımcıları analiz etmektir.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Prof. Dr. H. Yakup ÖZTUNA

GRA 617 Türk Grafik Mizahı I 3 (3+0)

İÇERİK:

Cumhuriyet Döneminden günümüze Türk Grafik Mizahı

GRA 618 Türk Grafik Mizahı II 3 (3+0)

İÇERİK:

Cumhuriyet Döneminden günümüze Türk Grafik Mizahında önemli rol oynayan çizerlerin analizi.

GRA 619 Tipografik Tasarımda Yeni Eğilimler I 4 (2+4)

İÇERİK:

Bu dresin amacı, günümüz tipografik tasarımında ortaya çıkan eğilimleri inceleyerek yeni yaklaşımlar sunmaktır.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Prof. Dr. H. Yakup ÖZTUNA

GRA 620 Tipografik Tasarımda Yeni Eğilimler II 4 (2+4)

İÇERİK:

Bu dersin amacı, iletişim kurmanın temel alanları olarak harf, yazı ve imgeyi kullanarak yaratıcı ve etkili çözümler üretmektir.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Prof. Dr. H. Yakup ÖZTUNA

GRA 612 Modern Sanat Kuramları (İngilizce) 3 (3+0)

İÇERİK:

Bu dersin amacı, 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan ve sosyal ve kültürel ortamda önemli rol oynayan modern sanat hareketlerinin ilkeleri doğrultusunda yaratılan yeni görsel dili analiz etmektir. Ayrıca, şu anki sanat kuramlarının ve yöntemlerinin eleştirel bir araştırmasını içerir.    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
    © D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi