DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın Ders İçerikleri   Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

 

  1.  
 
 
 
 
 

   


 

  1. YARIYIL
Kod             Ders Adı                                                                    T          U         Süresi
BİL 1001       BİLGİSAYAR I                                               2        2        1 Yarıyıl
Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.
 
RPD 1001      EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ                                   3        0        1 Yarıyıl
Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.
 
RPD 1003      PSİKOLOJİYE GİRİŞ                                        3        0        1 Yarıyıl
Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel kuramlar, varoluşçu kuram vb.), psikolojinin biyolojik temelleri, zeka ve kuramları, duyum ve algılama, bellek, kişilik ve kuramları, normal dışı davranışlar, güdülenme, heyecan, savunma mekanizmaları.
 
RPD 1005      SOSYOLOJİYE GİRİŞ                                      2        0        1 Yarıyıl
Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı, sosyolojide temel kavramlar, çalışma alanları, Dünyada ve Türkiye’de sosyolojinin tarihsel gelişimi, Türkiyede ve dünyada önemli sosyologlar, sosyolojinin diğer bilimler ile ilişkisi; sosyal gruplar ve özellikleri, sosyolojide yöntem, birey toplum ilişkisi ve toplumun bireye etkisi, sosyolojik açıdan eğitim, eğitim toplum birey ilişkisi, toplumsal bir kurum olarak okul, öğretmen ve öğrencinin sosyolojik açıdan rol ve sorumlulukları, eğitimde fırsat eşitliği, sosyal hareketlilik, statü, sınıf ve tabakalaşma, kültür toplum ve medeniyet ilişkisi, güncel sosyolojik çalışma örnekleri.
 
RPD 1007      FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ                                   3        0        1 Yarıyıl
                   Sinir sistemi, Nörotransmitterler, Beyin, Beyin yarımkürelerinin işlevleri, Limbik sistem, Endokrin systemi. Bağışıklık sistemi, Dolaşım sistemi,  Kas/iskelet sistemi, Solunum sistemi,Boşaltım sistemi, Sindirim sistemi, Üreme sistemi, Duyum ve algılama (görme, işitme ve diğer duyular), Ruh sağlığı sorunları (Depresyon, stres, kaygı v.b.).
 
RPD 1009      FELSEFEYE GİRİŞ                                          3        0        1 Yarıyıl
Felsefe ile ilgili temel kavramlar, felsefe ve bilim, felsefenin çalışma alanları ve sosyal bilimler içindeki rolü, başlıca felsefi akımlar; Türkiye’de ve dünyadaki düşünürlerin görüşlerinin incelenmesi, felsefi perspektifin geliştirilmesi, felsefe eğitim ilişkisi, eğitimin felsefi temelleri ve eğitim programlarına etkisi, çağdaş felsefe akımları.
 
ATA 1001      ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.                               2        0        1 Yarıyıl
Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.
 
TRÖ 1011      TÜRKÇE I:YAZILI ANLATIM                              2        0        1 Yarıyıl
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler).
YDA 1001      SEÇMELİ YAB.DİL (ALMANCA)                          3        0        1 Yarıyıl
YDF 1001      SEÇMELİ YAB.DİL (FRANSIZCA)                        3        0        1 Yarıyıl
YDİ 1001       SEÇMELİ YAB.DİL (İNGİLİZCE)                          3        0        1 Yarıyıl
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır.
 
 
 
  1. YARIYIL
Kod             Ders Adı                                          T          U         Süresi
BİL 1002       BİLGİSAYAR I I                             2        2        1 Yarıyıl
Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.
 
EGİ 1010       TÜRK EĞİTİM TARİHİ                     2        0        1 Yarıyıl
Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar. Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefî, düşünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim sisteminde laikleşme. Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler. 
 
RPD 1002      SOSYAL ANTROPOLOJİ                  3        0        1 Yarıyıl
Antropoloji alanı ve dalları, antropolojinin araştırma yöntemleri, kültür kavramı ve kültür kuramları, kültürün içeriği, kültür araştırmaları, insanın tarihsel evrimi, kültürel evrim, doğal çevre, üretim ve alışveriş biçimleri, farklılaşma ve gruplaşma, akrabalık, evlilik ve soy, dil, sanat ve diğer kültürel kuramların incelenmesi.
 
RPD 1004      GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I                 3        0        1 Yarıyıl
 
Çocuk psikolojisinin tarihçesi, yöntemleri, çocuğun bedensel, cinsel, duygusal, sosyal , bilişsel gelişimi, çocukta benlik ve kişilik gelişimi, çocuğun gelişimsel sorunları ve çözüm yolları
 
RPD 1006      KAYNAK TARAMA VE RAPOR YAZMA 1        2        1 Yarıyıl
         Öğrencilerin literatür tarama ve rapor yazma hakkında bilgilendirilmesi ve literatür araması sonucunda elde edilen bilgilerin rapor yazma amacına dönük olarak kullanmasının sağlanması
 
RPD 1008      EĞİTİM FELSEFESİ                       2        0        1 Yarıyıl
Felsefe ve eğitim arasındaki ilişki, eğitim felsefesinin tanımı, eğitimi etkileyen temel felsefi akımlar (idealizm, realizm, pragmatizm ve varoluşçuluk), eğitim felsefesi akımları (daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık, varoluşçuluk, oluşturmacılık), eğitim felsefesi akımlarının Türkiye Cumhuriyeti eğitim sistemine etkileri, eğitim felsefesi ve çağdaş eğitim sistemleri.
 
ATA 1002      ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.          2        0        1 Yarıyıl
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.
 
TRÖ 1012      TÜRKÇE II:SÖZLÜ ANLATIM         2        0        1 Yarıyıl
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
 
YDA 1002      SEÇMELİ YAB.DİL (ALMANCA)   3        0        1 Yarıyıl
YDF 1002      SEÇMELİ YAB.DİL (FRANSIZCA)  3        0        1 Yarıyıl
YDİ 1002       SEÇMELİ YAB.DİL (İNGİLİZCE)    3        0        1 Yarıyıl
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.
 

3. YARIYIL

Kod            Ders Adı                        T        U        Süresi

 

RPD 2001      REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA              3        0        1 Yarıyıl
Psikolojik danışma ve rehberliğe ilişkin temel kavram ve ilkeler, psikolojik danışma ve rehberliğin tarihçesi, alanı ve dalları, kullanılan araştırma ve değerlendirme yöntemleri, psikolojik danışma süreci, psikolojik danışma kuramları, psikolojik danışma ve rehberlikte etik ve yasal konular.
RPD 2003      İSTATİSTİK I                                                  3        0        1 Yarıyıl
İstatistik ile ilgili temel kavramlar, verilerin düzenlenmesi, betimsel istatistik, olasılık hesapları ve dağılımlar, istatistik paket programlarında uygulamalar.
 
RPD 2005      BİLİM TARİHİ                                                           3        0        1 Yarıyıl
Bilimin eski yakındoğu uygarlıklarından bu yana evrimi. İyonya-Helen, İslam-Türk (Arap, Horasan, Selçuk, Endülüs, Osmanlı) dönemlerinde bilim. Bu dönemlerde ve Rönesanstan bu yana “batıda” Astronomi, Matematik, Fizik, Tıp, Biyoloji vb. bilim dallarının gelişmesi. 20. yüzyıl bilim ve teknoloji devrimleri.
 
RPD 2007      ÖZEL EĞİTİM                                                  3        0        1 Yarıyıl
Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.
 
RPD 2009      ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME                            3        0        1 Yarıyıl
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.
 
RPD 2011      GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II                                 3        0        1 Yarıyıl
Ergenlerin bedensel, duygusal, cinsel, sosyal, bilişsel gelişimi, ergenlerde benlik, kişilik gelişimi ve kuramsal yaklaşımlar, ergenlerde davranış bozuklukları
 
RPD 2013      OKULLARDA GÖZLEM                                       2        2        1 Yarıyıl
İlköğretim ve ortaöğretim okullarında rehberlik hizmetlerinin organizasyonu, personeli, uygulama durumu, eğitim örgütü içindeki yeri ve işleyişinin gözlenmesi ve değerlendirilmesi. Rehberlik ilke ve kavramları açısından öğrenci davranışlarının gözlenmesi.
 

4. YARIYIL

Kod            Ders Adı                                           T        U        Süresi
RPD 2002      TEST DIŞI TEKNİKLER                  3        0        1 Yarıyıl
                    Test-dışı tekniklerin sınıflandırılması, kendini-anlatma ve gözlemsel tekniklerin amaçları, güçlü ve sınırlı yanları, uygulama ve değerlendirme/yorumlama ilkeleri konusunda bilgi edinme ve teknikleri uygulamaya yönelik deneyim kazanma.
 
RPD 2004      İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM     2        2        1 Yarıyıl
                    Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları.
 
 
RPD 2006      İSTATİSTİK II                                  3        0        1 Yarıyıl
Hipotez testleri, korelasyon, regresyon, anlamlılık testleri, varyans analizi ve istatistik paket programlarında uygulamalar.

 

 
RPD 2008      SOSYAL PSİKOLOJİ                       3        0        1 Yarıyıl
Sosyal psikoloji alanı ve araştırma yöntemleri, sosyal algı ve sosyal biliş, tutumlar ve tutum değişimine ilişkin kuramsal yaklaşımlar, sosyal davranışı etkileyen psikolojik süreçler, sosyal etki ve uyma, grup dinamikleri, kişiler arası ilişkiler.

 

 
RPD 2010      ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ              3        0        1 Yarıyıl
                    Öğrenmenin temel kavramları, öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramlarının sınıflandırılması, davranışçı ve bilişsel öğrenme kuramlarının temel kavram ve öğrenme ilkelerine göre incelenmesi.

 

 
RPD 2012      ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ    3        0        1 Yarıyıl
Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.
 
RPD 2014      SINIF YÖNETİMİ                          2        0        1 Yarıyıl
Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).
 

 

 

5. YARIYIL

Kod            Ders Adı                                              T        U        Süresi
RPD 3001      PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEK.  3        0        1 Yarıyıl
Psikolojik danışmanlığın tanımı ve amacı, etkili psikolojik danışman özellikleri, psikolojik danışma basamakları, raport kurma, psikolojik danışma alanında müdahale yaklaşımları (danışan merkezli yaklaşım, Gestalt yaklaşım, davranışçı yaklaşım, bilişsel ve bilişsel-davranışçı yaklaşım) ve yaklaşımlara özgü teknikler konularında bilgi edinme.
 
RPD 3003      YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM PROB.    3        0        1 Yarıyıl
Bebeklik, çocukluk, ergenlik, genç yetişkinlik, orta yaşlar ve yaşlılık gelişim dönemlerinin özellikleri, uyum problemleri ve bu problemlerle başetme yolları.

 

 
RPD 3005      KİŞİLİK KURAMLARI                  3        0        1 Yarıyıl
Kişilik kuramlarını oluşturan temel öğeleri belirleyebilme. Kişilik kuramlarının temel kavramları, güçlü ve zayıf yönlerinin öğrenilmesi, Kuramcıların yaşam öyküleri çerçevesinde kuramlara bakış. Kişilik kuramlarının özellikleri ve karşılaştırılması. Her kişilik kuramının kültürel perspektifini kavrama.

 

 
RPD 3007      MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA  3        0        1 Yarıyıl
Mesleki rehberlik ve danışma ile ilgili temel kavram ve ilkeler, meslek seçimi, mesleki danışma kuramları, mesleki rehberlik ve psikolojik danışmada kullanılan ölçme araçları, bilgisayar destekli mesleki rehberlik ve danışma, mesleki rehberlik ve danışma programları hakkında bilgi verilmesi

 

 
Seçmeli Dersler
RPD 3009      SEÇ. I (YETİŞKİNLİK PSİKOLOJİSİ)   3        0        1 Yarıyıl
 
RPD 3011      SEÇ. I (ANLAŞMAZLIK ÇÖZ. VE ARABULUCULUK)        3        0        1 Yarıyıl
 
RPD 3013      SEÇ. I (PSİKOLOJİ TARİHİ)                                       3        0        1 Yarıyıl
               Psikolojinin felsefi temeli, ortaçağ ve rönesans, İngiliz deneyimciliği, Alman Felsefesi ve aktif zihin, deneysel psikoloji, işlevselci psikoloji ve fonksiyonalizm, davranışçılık, gestalt psikolojisi, Psikanaliz ve kişilik kuramı, hümanistik ve bilişsel psikoloji, psikolojinin bugünü ve yarını.
 
 
 
RPD 3015      MB SEÇ. I (CİNSEL SAĞLIK BİLGİSİ)  3        0        1 Yarıyıl
Sağlık, Cinsellik ve Eğitim, Cinsel Sağlık Bilgileri Eğitimi, Toplumlarda Cinselliğe Bakış, Değer Oluşturma, Cinsel Kimlik Gelişimi ve Cinsel Roller, Cinsellikle İlgili Yanlış Bilgiler ve İnanışlar, Eğitim Kademelerine göre Cinsel Sağlık Bilgileri Eğitimi Programının Yürütülmesi

RPD 3017      MB SEÇ. I (SOSYAL VE DUYGUSAL EĞİTİM)      3        0        1 Yarıyıl
 
RPD 3019      MB SEÇ. I (ÖĞRENME STRATEJİLERİ)   3        0        1 Yarıyıl
 
 
 

6.YARIYIL

Kod            Ders Adı                                       T        U        Süresi
RPD 3002      MESLEKİ REH.VE DANIŞMA UYG.   1        4        1 Yarıyıl
Mesleki rehberlik ve psikolojik danışmada kullanılan ölçme araçlarını uygulama ve değerlendirme, mesleki gelişim programları hazırlama ve uygulama, bireyle ve grupla mesleki rehberlik ve danışma yapma

 

 
RPD 3004      REHBERLİKTE PROGRAM GELİŞTİRME 3        0        1 Yarıyıl
Kapsamlı Psikolojik danışma ve rehberlik programlarının yapısı, temel bileşenleri, ilköğretim ve orta öğretim kurumlarındaki yıllık PDR programlarının incelenmesi, kapsamlı PDR programlarının ilkeleri doğrultusunda okul öncesinden ortaöğretime kadar PDR programlarından öğrencilerin yeterliklerinin belirlenmesi .

 

RPD 3006      DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI                                        3        0        1 Yarıyıl
Tanımları, nedenleri, belirleyicileri, farklı kuramsal yaklaşımlara göre açıklaması, ego savunma mekanizmaları ve bozuklukların tipleri, psikodinamiği ve davranış bozukluklarında bireye nasıl yardım edilmesi gerektiği.

 

 
RPD 3008      PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI                            3        0        1 Yarıyıl
Temel psikolojik danışma kuram ve yaklaşımları, bu kuram ve yaklaşımların temelini oluşturan kavram, ilke ve teknikler, kuramların psikolojik danışmaya yansımaları ve yeni yönelimler.
 
RPD 3010      GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA      3        0        1 Yarıyıl
Grupla psikolojik danışmayla ilgili temel kavram ve ilkeler, grupla psikolojik danışma süreci, grupla psikolojik danışma beceri ve teknikleri, grubun evreleri, farklı sorunlara ve yaş dönemlerine yönelik gruplarla çalışma.

 

 
 
Seçmeli Dersler
RPD 3012      SEÇ. II (YAŞLILIK PSİKOLOJİSİ)    3        0        1 Yarıyıl
                    Yaşlılık kavramı, kuramları, yaşlılık dönemi fiziksel, ruhsal ve sosyal özellikleri, yaşlılıkta gelişimsel görevler, yaşlılık dönemi hastalıkları, yaşlı istismarı, yaşlıya bakım hizmetleri, yaşlanma ve beslenme, yaşlılık danışmanlığı.

 

 
RPD 3014      SEÇ. II (GÖRÜŞME İLKE VE TEKNİKLERİ)                   3        0        1 Yarıyıl
                    Görüşmenin tanımı ve amacı, güçlü ve sınırlı yönleri, görüşme türleri, psikolojik danışma görüşmesi ve aşamaları, ilk görüşme, ilişki kurmada ilke ve tutumlar, görüşmenin araç ve ilkeleri, uygulama ilke ve teknikleri, görüşmenin geçerlik ve güvenirliği konularında bilgi edinme ve uygulamaya yönelik deneyim kazanma.

 

 
RPD 3016      SEÇ. II (GÜNCEL PSK. VE GELİŞİMSEL
REH.ETKİLERİ)               3        0        1 Yarıyıl
 
RPD 3018      SEÇ. II (GRUP DİNAMİĞİ)    3        0        1 Yarıyıl
 
RPD 3022      GK SEÇ.(DÜŞÜNCE VE UYGARLIK TARİHİ)                  3        0        1 Yarıyıl
 
RPD 3024      GK SEÇ.(FARKINDALIKLARLA YAŞAMA KÜLTÜRÜ)3      0        1 Yarıyıl
 
 

7. YARIYIL

Kod            Ders Adı                                      T        U        Süresi
RPD 4001      PSİKOLOJİK TESTLER                   2        4        1 Yarıyıl
Tanımı, sınıflandırılması, tipleri, özellikleri, nasıl ve kim tarafından kullanılacağı, testlerin analizi ve kullanım konusunda farklı yaklaşımlar, ilkeler.
 
RPD 4003      BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI   1        4        1 Yarıyıl
                    Süpervizyon altında temel psikolojik danışma beceri ve tekniklerini kullanarak bireyle psikolojik danışma yapma.
 
RPD 4005      ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ                 3        0        1 Yarıyıl
Öğrenme güçlüğünün tanımı, öğrenme güçlüklerinin sınıflandırılması, nedenleri, sınıf ortamında ayırt edilmesi, eğitim ortamının düzenlenmesi, öğrenme güçlüğü olan öğrencilere, ailelerine, öğretmenlere yönelik rehberlik ve psikolojik danışma yöntem ve teknikleri.
 
RPD 4007      BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ   3        0        1 Yarıyıl
Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.
 
RPD 4009      TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI                              1        2        1 Yarıyıl
Deneyimsel öğrenim felsefesi ışığında, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma.
 
RPD 4011      EĞİTİM YÖNETİMİ                         3        0        1 Yarıyıl
                    Eğitim yönetimi ile ilgili temel kavramlar, yönetim süreçleri, örgüt ve örgüt türleri, örgüt kültürü ve iklimi, liderlik kuramları.
 
Seçmeli Dersler
RPD 4013      SEÇ. III (İLKÖĞRTİMDE REH. VE PSK.DANIŞMA)        3        0        1 Yarıyıl
 
RPD 4015      SEÇ. III (SUÇLU ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ)  3        0        1 Yarıyıl
Suç ve suçluluk kavramları, suçluluğun ve saldırganlığın nedenlerini açıklayan görüşler, suçlunun kişiliği, damgalanma,   suçluluk ve medya, suçlulara psikolojik yardım, suçluluğu artıran faktörler (alkol, uyuşturucu v.b.), suçlunun aile çevresi ve özellikleri, suçlu çocuklara uygulanan yaptırımlar, suçlu çocukları yeniden eğiten kurumlar, suçlu çocukların yeniden eğitimi ve topluma kazandırılması.
 
RPD 4017      SEÇ. III (ÇOCUKLARDA DAV. BOZ.)    3        0        1 Yarıyıl
Tanımı, nedenleri, belirtileri, bozukluk tipleri, psikodinamiği, çocuğun gelişimsel özellikleriyle bozukluğu ayırt edebilme, önleme ve yardım.
 
RPD 4019      SEÇ. III (KLİNİK PSİKOLOJİSİ)    3        0        1 Yarıyıl
Tanımı, özellikleri, diğer yardım meslekleriyle ilişkisi, bireyin davranış, düşünce, duygu yönünden anlaşılmasında farklı kuramsal yaklaşımlar. Bireysel farklılıklarda kalıtım ve çevrenin etkileşimi, kişilik bozuklukları.
 
RPD 4021      SEÇ. III (ÇÖZÜM ODAKLI KISA SÜRELİ P. D.)   3        0        1 Yarıyıl
Okullarda psikolojik danışma, çözüm odaklı danışmanlık yaklaşımının varsayımları, çözüm odaklı danışmanlık yaklaşımında amaç belirlenmesi, çözüm odaklı danışmanlık yaklaşımında Çözümlerin keşfedilmesi ve yapılandırılması, çözüm odaklı danışmanlık yaklaşımında ikinci ve diğer oturumların yürütülmesi.
 
RPD 4023      SEÇ. III (AİLE REHB.VE AİLE EĞİT.)    3        0        1 Yarıyıl
 
 

8. YARIYIL

Kod            Ders Adı                                               T        U        Süresi
RPD 4002      REHB.VE PSKL.DANŞ.SEMİNERİ    2        2        1 Yarıyıl
Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre psikolojik danışma ve rehberlik alanından seçtikleri konularda kapsamlı projeler hazırlamaları ve sunmaları.
 
RPD 4004      REHB.VE PSK.DNŞ.ALAN ÇALIŞMASI   1        4        1 Yarıyıl
Okul öncesi, ilk ve orta öğretim okullarındaki eğitsel, mesleki, kişisel rehberlik etkinliklerinin incelenmesi, test ve test dışı tekniklerin uygulanması ve yorumlanması, çeşitli konularda grup rehberliği programlarının geliştirilerek uygulanması.
 
RPD 4006      MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR    2        0        1 Yarıyıl
Psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki etik ilkeler ve genel uygulama standartları, mesleki etiğe uygun karar verme, danışan hakları ve psikolojik danışmanın sorumlulukları, yasal sorunlar.
 
RPD 4008      KURUM DENEYİMİ                   1        4        1 Yarıyıl
                    Çeşitli kurum ve kuruluşların (eğitim, sağlık ve endüstri) psikolojik danışma ve rehberlik birimlerinde psikolojik danışma ve rehberlik deneyimi kazanma.
 
Seçmeli Dersler
RPD 4010      SEÇ. IV (SAĞLIK PSİKOLOJİSİ)   3        0        1 Yarıyıl
                    Sağlık psikolojisi, yükleme kuramı açısından sağlık davranışları, hasta-tedavi ekibi ilişkisi, sosyal destek ve sağlık, durumsal krizler: hastalığa bağlı olarak beliren krizler, psikoimmünoloji, kronik ağrı, orta yaş gelişimi çerçevesinde menapozun değerlendirilmesi, yaşlılık, kanser hastası ve iletişim, ölümcül bir hastalığı olan bir çocuğun anne babası olmak, engelli bir çocuğu olan anne baba olmak.
 
RPD 4012      SEÇ. IV (REH.KONSÜLTASYON ÇALIŞMASI)      3        0        1 Yarıyıl
 
RPD 4014      SEÇ. IV (ETKİLİ YARDIM BECERİLERİ)   3        0        1 Yarıyıl
 
RPD 4016      SEÇ. IV (OKUL TEMELLİ ÖNLEYİCİ P.D. ve REH.)         3        0        1 Yarıyıl
Önleyici psikolojik danışma ve rehberlik nedir? Okul temelli birincil, ikincil ve üçüncül önleme çalışmaları, okullarda sık karşılaşılan problemleri önleme amacıyla okullarda yürütülecek önleme programları ile ilgili uygulama örneklerinin tanıtılması.
 
RPD 4018      SEÇ. IV (KİŞİSEL GELİŞİM VE YARATICILIK)    3        0        1 Yarıyıl
 
RPD 4020      SEÇ. IV (KRİZ YÖN. VE PSİKO-SOSYAL EĞT.)   3        0        1 Yarıyıl
 
RPD 4024      SEÇ. IV (ÖZEL GEREKSİNİMİ OLAN
BİREYLERİN EĞİTİMİ)         3        0        1 Yarıyıl

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Resmî Web Sitesidir. Site ile ilgili görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
Her Hakkı Saklıdır
© İzmir 2005


 

Son Güncelleme: 13 Haziran 2011

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi