DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Öğretimi Yönetmeliği   Yönetmelikler

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

AMAÇ

MADDE 1. Yabancı Diller hazırlık öğretiminin amacı. Dokuz Eylül Üniversitesine yeni kabul edilen öğrencilerin yabancı dil düzeylerini üniversitedeki dersleri izleyebilecekleri düzeye getirmektir.

KAPSAM

MADDE 2. Bu yönetmelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Yabancı Diller Yüksekokulunca düzenlenen ve yürütülen yabancı dil hazırlık eğitimini kapsar ve bu öğrenimi gören ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine uygulanır.

Hazırlık öğretiminin Düzenlenmesi

MADDE 3. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen yabancı dil hazırlık öğretimi her biri iki yarıyıl süreli hazırlık ve destek sınıfları adı altında uygulanır.

Hazırlık öğretimi boyunca dersler, öğrencilerin Yeterlik-Düzey Belirleme sınavlarındaki başarı düzeylerine göre; başlangıç, orta, ileri düzeylerde ve haftada en az 20(yirmi) saat olacak şekilde düzenlenir ve yürütülür.

MADDE 4.Her düzeyde haftada kaç saat ders ve hangi derslerin okutulacağı Yüksekokul Kurulunca belirlenir ve Senatonun onayına sunulur.

Yeterlik-Düzey Belirleme Sınavları

MADDE 5.Yabancı dil hazırlık eğitimi alması gereken bir fakülte, yüksekokul veya enstitüye kayıtlanan öğrencilerin Yeterlik-Düzey Belirleme Sınavları, Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihlerde Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılır.

Her öğretim yılı başında yapılacak “Yeterlik-Düzey Belirleme Sınavı”nın usul ve esasları Yüksekokul Müdürlüğünün teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

MADDE 6.Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına yeni kabul edilen öğrencilerin yabancı dil yeterlikleri akademik yıl başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan ve uygulanan yeterlik ve düzey belirleme sınavıyla saptanır.Yeterlik sınavında başarı notu 100 üzerinden en az 70 (yetmiş) tir.

Bu sınavda 100 üzerinden 70 (yetmiş) ve 70 (yetmiş) in üzerinde not alanlar hazırlık öğretimi başarı belgesini almaya hak kazanırlar.

Yeterlik-Düzey Belirleme Sınavından Muafiyet

MADDE 7.Ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenimlerini yurt dışı ve/veya yurt içinde ilgili yabancı dilde yapmış olanlar ile bu üniversitelerde ilgili yabancı dildeki hazırlık öğretiminden son üç yıl içinde başarılı olduklarını belgeleyenler ve/veya üniversite tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan (ÜDS,KPDS,TOEFL,ELTS,CAMB,PROF.gibi) belirlenen düzeyi tutturan öğrenciler, belgelerini sözkonusu sınavlardan bir hafta önce Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne verdikleri takdirde Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile sözkonusu sınavlardan muaf tutulabilirler.

Hazırlık Programlarında Başarı-Başarısızlık Değerlendirme Esasları

MADDE 8.Başarı notu öğrencinin hazırlık programını başarı ile tamamlayıp tamamlamadığının tespitinde esas alınacak nottur. Başarı notu öğrencinin iki yarıyıl içinde ara sınavlarda ve dönem sınavında aldığı notların ortalamasının % 30, bilgi yoklama sınavlarında (quiz) aldığı notların % 10.yıl sonu genel sınavında aldığı notun % 60 ile çarpılıp toplanması ve elde edilen sayının en yakın tamsayıya çevrilmesi sureti ile belirlenir.

Öğrencinin hazırlık programını başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için, yıl sonu genel sınavında almış olduğu notun tam not 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) olması kaydı ile, yukarıda belirtilen şekilde hesaplanmış olan başarı notunun da tam not 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) olması gerekir.

Destek programında da aynı esaslar uygulanır.

Başarı dereceleri ve Katsayıları

MADDE 9.Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşağıdaki gibidir.

Puan Yarıyıl Ders Notu Katsayı

85-100 AA 4.00

70-84 BB 3.00

60-69 CC 2.00

50-59 DD 1.00

00-49 FF 0.00

 

Hazırlık programlarında Başarı ve Başarısızlık

MADDE 10.Hazırlık programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler bir sonraki öğretim yılında, kaydoldukları ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında öğrenimlerine başlarlar.

Hazırlık programlarında başarılı olamayan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri, yeni kaydolan öğrenciler ile birlikte bir sonraki öğretim yılı başında açılacak Yeterlik-Düzey Belirleme Sınavına girebilirler. Bu sınava girmeyen, girip de başarısız olan lisansüstü öğrencilerinin, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kayıtları silinir. Yabancı dilde öğretim yapan programlarda bu sınava girmeyen, girip de başarısız olan ön lisans ve lisans öğrencileri, o öğretim yılında açılacak iki yarıyıl süreli Destek Programlarına alınırlar. Destek Programlarına kayıtlanmayan öğrencilerin kayıtları silinir.

Eğitim öğretim dili Türkçe olan önlisans, lisans programlarına kayıtlı öğrencilerden zorunlu veya isteğe bağlı olan hazırlık programlarında başarılı olmayanlar, yeni kayıt olan öğrencilerle birlikte bir sonraki öğretim yılı başında açılacak Yeterlik-Düzey Belirleme Sınavına girebilirler. Bu sınavda 55 (ellibeş) – 69 (altmışdokuz) arası not alan öğrenciler birinci sınıfa veya yabancı dil destek programına devam etme hususunda seçme hakkına sahiptirler. Birinci sınıfa devam ettirilen öğrenciler, kayıtlı oldukları birime yeni kayıt edilecek öğrenciler için her öğretim yılı başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından açılacak Yabancı Dil-Yeterlik Düzey Belirleme Sınavına başarılı olana dek girmek zorundadırlar. Yeterlik Düzey Belirleme Sınavına girmeyen veya girip 54 (ellidört) ve 54 (ellidört) ün altında not alan öğrenciler destek programına alınırlar.”

“İsteğe bağlı hazırlık öğretimi bulunan programlara kayıt olan öğrencilerden yabancı dil hazırlık öğretimine başlayanlar daha sonra bu tercihlerinden vazgeçemezler. Bu öğrencilerin yabancı dil öğretimlerinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanır."

Destek programlarında Başarı ve Başarısızlık

MADDE 11.Destek programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler bir sonraki öğretim yılında, kaydoldukları ön lisans, lisans programlarında öğrenimlerine başlarlar.

Destek programlarında başarısız olan öğrenciler, yeni kaydolan öğrenciler ile birlikte bir sonraki öğretim yılı başında açılacak Yeterlik-Düzey Belirleme sınavına girebilirler. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler kaydoldukları ön lisans, lisans programında öğrenimlerine başlarlar. Bu sınava girmeyen, girip başarısız olan öğrencilerin ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu kararı ile kayıtları silinir. Ancak, eğitim-öğretim dili Türkçe olan ön lisans, lisans programlarında bu sınavlara girmeyen veya girip başarısız olan öğrenciler birinci sınıfa devam ettirirler. Birinci sınıfa devam ettirilen öğrenciler kayıtlı oldukları birime yeni kayıtlanacak öğrenciler için her öğretim yılı başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından açılacak Yabancı Dil Muafiyet sınavına başarılı olana dek girmek zorundadırlar.

Devam Zorunluluğu

MADDE 12. Hazırlık ve destek programlarında derslere fiilen en az % 85 oranında devam zorunludur. Hazırlık programlarında iki yarıyıl boyunca yapılacak derslerin en az % 85 ine devam etmeyen öğrenciler başarısız sayılır ve yıl sonu genel sınavına giremezler. Bu durumda olan öğrenciler bir sonraki öğretim yılı başında açılacak “Yeterlik-Düzey Belirleme Sınavı”na girebilirler. Bu sınava girmeyen girip başarısız olan önlisans ve lisans öğrencileri bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi kapsamında destek programına devam ederler. Bu sınava girmeyen , girip başarısız olan lisansüstü öğrencilerin ilgili Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kayıtları silinir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği’nin 34 ve 35 inci madde hükümleri saklıdır.

Sınavlar

MADDE 13.Hazırlık programı boyunca, her yarıyılda en az iki ara sınav, birinci yarıyıl sonunda bir dönem sınavı, ikinci yarıyıl sonunda bir yıl sonu genel sınavı yapılır. Bütünleme sınavı yapılmaz. Aynı sınavlar Destek Programında da uygulanır.

Öğrencilerin bilgi ve gelişme düzeylerini belirlemek için, ara sınavlara ek olarak kısa süreli bilgi yoklama sınavları (quiz) da yapılır.

Sınavlar sadece yazılı, sadece sözlü veya hem yazılı, hem sözlü olarak yapılabilir.

Üniversite senatosu tarafından onaylanan akademik takvim çerçevesi içinde; ara sınavların, dönem sınavının ve yıl sonu genel sınavının yapılacağı tarihler ve nasıl (yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü) yapılacakları yarıyılın başlangıcını izleyen 7 (yedi) gün içinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından belirlenip, Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra öğrencilere duyurulur.

Haklı ve Geçerli Bir Mazeret Nedeni İle Sınava Girememe

MADDE 14.Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliğinde belirtilen haklı ve geçerli bir mazeret nedeni ile bir ara sınavına giremeyen öğrenciye Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu Kararı ile mazeret sınavı açılır.

Yeterlilik ve Düzey Belirleme, Yıl Sonu Genel ve Mazeret sınavları için mazeret sınavı açılamaz. Ancak, mazereti Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilerin sınav hakları saklı tutulur. Geçerli mazereti olmaksızın bu sınavlara girmemiş olan öğrenciler, o sınavlardan 0 (sıfır) not almış sayılırlar.

Sınav Sonucuna İtiraz

MADDE 15. Öğrenciler sınav sonuçlarına ilan tarihini izleyen günden itibaren en çok 7 (yedi) gün içinde ve sadece maddi hata yönünden itiraz edebilirler. İtiraz bir dilekçe ile Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne yapılır. Yapılan inceleme sonucunda herhangi bir maddi hata tesbit edilmesi durumunda sözkonusu hata, ilgili öğretim elemanının da görüşü alındıktan sonra Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir ve sonuç ilan edilir.

Öğrenciler, öğretim elemanlarının not takdirine ilişkin hata itirazında bulunamazlar.

Öğrenime Ara Verme İzni

MADDE 16. Kabul edilebilir haklı ve geçerli mazereti olan Hazırlık ve Destek Programlarında okuyan öğrencilere yarıyıl izni verilmez. Bu öğrencilere Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile bir defada ancak iki yarıyıl süre ile öğrenime ara verme izni verilebilir. Bu durumda olan öğrenciler bir sonraki öğretim yılı başında açılacak Yeterlik-Düzey Belirleme Sınavına girerler.

Üniversite Giriş Sınav (lar) ı ile Yeniden Kaydolan Öğrenciler

MADDE 17. a) Dokuz Eylül Üniversitesinde iki yarıyıl yabancı dil hazırlık öğretimi görüp başarısız olduktan sonra üniversite giriş sınav(lar)ı sonucunda bir fakülte veya yüksekokula yeniden kayıtlanan öğrenciler bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve 11 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında destek programına alınırlar.

b) Dokuz Eylül Üniversitesinde dört yarıyıl süre ile yabancı dil hazırlık öğretimi görüp başarısız olduktan sonra üniversite giriş sınav(lar)ı sonucunda bir fakülte veya yüksekokula yeniden kayıtlanan öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulunda hazırlık veya destek öğretimine devam edemezler. Bu durumda olan öğrenciler o öğretim yılı başında açılacak Yeterlilik ve Düzey Belirleme sınavına girebilirler. Bu sınava girmeyen ve girip başarılı olamayan öğrenciler, bir sonraki öğretim yılı başında açılan Yeterlilik ve Düzey Belirleme sınavında başarılı oldukları veya üniversite tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavda (ÜDS,KPDS,TOEFL,ELTS,CAMB,PROF.gibi) başarılı olduklarını belgelendirdikleri takdirde kaydoldukları ön lisans, lisans programında öğrenimlerine başlayabilirler. Yukarıdaki koşulları yerine getirmeyen öğrenciler hakkında bu yönetmeliğin 11.nci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.

c) Dokuz Eylül Üniversitesinde iki yarıyıl yabancı dil hazırlık öğretimi görüp başarısız olduktan sonra bir enstitüye yeniden kayıtlanan lisansüstü öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulunda hazırlık öğretimine devam edemezler. Bu durumda olan öğrenciler, o öğretim yılı başında açılacak Yeterlik-Düzey Belirleme sınavına girebilirler. Bu sınava girmeyen ve girip başarılı olamayan öğrenciler bir sonraki öğretim yılı başında açılan Yeterlik-Düzey Belirleme sınavında başarılı oldukları veya üniversite tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavda (ÜDS,KPDS, TOEFL, ELTS, CAMB, PROF.gibi) başarılı olduklarını belgelendirdikleri takdirde kaydoldukları lisansüstü programında öğrenimlerine başlayabilirler. Aksi halde ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kayıtları silinir.

Bu Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

MADDE 18. Bu yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapan Yükseköğretim Kurumları Hakkında Yönetmelik” ve Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

MADDE 19.11 Mayıs 1994 tarih ve 21931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Öğretimi Yönetmeliği bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kalkacaktır.

GEÇİCİ MADDE 1. 1997-1998 öğretim yılında devam ettiği yabancı dil hazırlık öğretiminden başarısız olan öğrenciler bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 10 gün içinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurmaları halinde bu yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkra hükümlerinden yararlanabilirler.

GEÇİCİ MADDE 2. 7.8.2000 tarih ve 24133 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren bu yönetmeliğin 10.maddesinin 3.fıkrası hükümleri 2000-2001 Öğretim yılı başından itibaren uygulanır.

YÜRÜRLÜK

MADDE 20. Bu Yönetmelik 2000-2001 Öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 21. Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

Not: Yönetmeliğin son değişiklik içeren Resmi Gazetede yayın

tarihi: 21 Ekim 2000 Sayı: 24207

Son Güncelleme: 12 Kasım 2003

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi