DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın Dikey Geçiş Yönetmeliği   Yönetmelikler

(Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğreminine Devamları Hakkında Yönetmelik)

Amaç

Madde 1. Bu Yönetmeliğin amacı, meslek yüksekokulları ve açıköğretim önlisans programlarından mezun olan yetenekli ve başarılı öğrencilerin örgün öğretim ve açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ve yerleştirilmeleriyle ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2. Bu Yönetmelik, meslek yüksekokulları ile açıköğretim önlisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrencilerin, örgün öğretim ve açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmalarına ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3. Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu?nun 7. maddesinin (e) bendi gereğince hazırlanmıştır.

Dikey Geçiş İçin Başvuru Koşulları

Madde 4. İkinci madde kapsamındaki yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda söz konusu programlardan en çok beş yıl önce mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olanlar da başvurabilirler.

Adaylar dikey geçiş için yapılacak sınavlara en çok üç kez girebilirler.

Kontenjan

Madde 5. Meslek yüksekokulu ve açıköğretim önlisans mezunlarından örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak üzere başvurma şartlarını taşıyanlar için hangi lisans programlarının açılacağı, açılacak lisans programlarına meslek yüksekokulları ve açıköğretimin hangi programını bitirenlerin başvurabileceği, bu programların kontenjanları ve programlara yapılacak yerleştirmede kullanılacak puan türleri, dikey geçiş yapılacak üniversitelerin görüş ve önerileri de dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunca belirlenir ve ilan edilir.

Sınav Kılavuzu ve Başvuru İşlemleri

Madde 6. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), her yıl hangi meslek yüksekokulu ve açıköğretim önlisans mezunlarının hangi lisans programlarına dikey geçiş için başvurabileceklerini, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını gösteren bir kılavuz hazırlar. Bu kılavuzda, adayların nasıl başvurabilecekleri, lisans programı tercihlerini nasıl yapacakları, sınav, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, meslek yüksekokulu müdürlüklerince yürütülecek işlemlerle ilgili ilke ve kurallar yer alır. Bu kılavuz, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer. Meslek yüksekokulu müdürlükleri, başvuruların bu Yönetmelik'te yer alan koşullara uygunluğunu kontrol ederek onaylamak, meslek yüksekokulundan mezun olan tüm adayların alanlarına göre diploma notlarını bir listeye yazmak ve başvuru evrakını Temmuz ayının ilk haftası içinde ÖSYM'de bulundurmaktan sorumludurlar.

Sınav ve Değerlendirme

Madde 7. Bu Yönetmelik'te belirlenen koşulları sağlayan ve başvuruları kabul edilen adaylar sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir yetenek sınavına alınırlar. Adayların yetenek sınavında elde ettikleri puanlar, meslek yüksekokulu veya açıköğretim önlisans programlarına girişlerine esas olan ÖSS puanları ve meslek yüksekokulu veya açıköğretim önlisans programı Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı gözönünde tutularak yerleştirmeye esas olacak bir puan hesaplanır. Sınav puanı, ÖSS puanları ve başarı notları ortalamasının yerleştirme puanı içindeki ağırlıkları, her yıl Yükseköğretim Kurulunca belirlenir ve ÖSYM tarafından hazırlanacak kılavuzda yer alır.Ağırlıklı önlisans başarı puanı, önlisans diploma notlarının o grubun yetenek sınavındaki ortalamasına göre ÖSYM tarafından belirlenecek formüle göre hesaplanır ve bu formül sınav kılavuzunda belirtilir.

Yerleştirme

Madde 8. ÖSYM, başvurma koşullarını taşıyan adayları, tercihlerini, yerleştirme puanlarını ve lisans puanlarının kontenjan ve koşullarını gözönünde tutarak lisans programlarına yerleştirir. Her ne sebeple olursa olsun boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılmaz.

Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı

Madde 9. Lisans öğrenimine başlama hakkını elde eden öğrencilere üniversitelerince Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı uygulanır. Bu programda öğrenciye birinci ve ikinci sınıflardan eksik olduğu alanlarda ders sorumluluğu yüklenir. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı süresince öğrenci, ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tâbi olur. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilerin üniversitelerin üçüncü sınıfına kayıtları yapılır, başarısız olanların ise üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programının süresi en çok üç yarı yıldır. Bu süre zarfında öğrenciler öğrencilik haklarından aynen yararlanır.

Yabancı dille öğretim yapılan programlarda öğrencilerin Lisans Öğrenimine Hazırlık Programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Hazırlık sınıfında üniversite yönetmeliğine göre başarılı olamayanların üniversite ile ilişiği kesilir.

Açıköğretime Geçiş

Madde 10.

Meslek yüksekokulu mezunları ile açıköğretim önlisans programlarından mezun olanlardan, kendi alanlarındaki açıköğretim lisans programlarına devam etmek isteyenler için bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Bu adaylar, kendi alanlarındaki açıköğretim lisans programlarına doğrudan kayıt hakkı elde ederler ve başvurularını ilgili yükseköğretim kurumuna yaparlar.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 11. 28/4/1983 tarihli 18034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları Hakkında Yönetmelik", yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1. 2000-2001 eğitim-öğretim yılından önce mezun olup, bu Yönetmelik'teki şartları taşıyanlara 2000-2001, 2001-2002 diğeri de 2002-2003 eğitim-öğretim yılında olmak üzere üç sınav hakkı verilir.

Yürürlük

Madde 12. Bu Yönetmelik, 2000-2001 eğitim-öğretim yılında uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13.

Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Son Güncelleme: 12 Kasım 2003

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi