DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın Öğretim Üyeleri   Akademik Personel

PROF.DR ERGÜN AYBARS

Doğum Tarihi: 05.06.1941

Akademik Ünvanı: Profesör

Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Yakın Çağ Tarihi

Ankara Üniversitesi

Şubat - 1967

Y.Lisans

-

-

-

Doktora

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Ankara Üniversitesi

1972

Akademik Ünvanlar

Doçent Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ankara Üniversitesi 1979

Profesör Türkiye Cumhuriyet Tarihi Dokuz Eylül Üniversitesi 1987

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

Çelebi. Mevlüt, “İstiklâl Savaşında İtalyan İşgâl Bölgesi”, 1988.

Gökdemir, Oktay, “İşgâl Yıllarında Akhisar(Saruhan) 1919-1922”, 1988.

Arı, Kemal, 1923 Türk –Rum Mübadele Anlaşması Sonrasında İzmir’de Göçmenler”, 1988.

Adıyeke, A.Nükhet, “Girit’in Yunanistan’a İlhakı Sırasında Girit’teki Türkler”, 1988.

Yorulmaz, Şerife, “İzmir Basınında Levantenler(19.yy. İkinci Yarısı)”, 1988.

Türker, Hasan, “İstiklâl Savaşında Salihli(Alaşehir)”, 1988.

Şanlı, Muammer, “Harf İnkılâbının İzmir’de Uygulanışı”, 1989.

Türker, Özlem, “İkinci Meşrutiyet ve 31 Mart Olayında İzmir Basını”, 1989.

Güneş, Günver, “ 1923-1931 Türk Ocakları(İzmir)”, 1990.

Tekin, Saadet, “ Üniversite Reformu ve Dr.Reşit Galip”, 1990.

Haytoğlu, Ercan, “Millî Kalkınma Partisi ve Siyasi Hayatı”, 1990.

Peköz, N. Nurhan, “Büyük Taarruz ve Mudanya Mütarekesinin İzmir Basınındaki Yankıları”, 1990.

Duman, Doğan, “Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti”, 1990.

Şahin, Mustafa, “İzmir’de Millet Mektepleri(Kuruluşu ve Gelişimi)”, 1990.

Tire, Metin, “Millî Korunma Kanunu(1940-1945)”, 1990.

Kuru, Hanife, “İzmir Kamuoyunda 1946 Seçimleri”, 1990.

Kabapınar, Yücel, “Müfredat Programı ve Ders Kitapları Açısından Orta Öğretimde(Lise)”, 1991.

Çetin, Türkan, “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Köy, Köylü Sorunu ve Köy Kanunu”, 1992.

Dışbudakgil, Nazmiye, “Kabotaj Hakkının Kazanılması ve Türk Kamuoyu”, 1992.

Dirier, Ayten, “İstanbul Anadolu Mücadelesi ve Kuvay-ı İnzibatiye”, 1992.

Çelik, Birten, “Çanakkale Savaşı ve İzmir Basını”, 1992.

Sürmen, Hatice, “Yenigün Gazetesi ve Dizini”, 1992.

Çolak, Melek, “Cumhuriyet Döneminde Muğla’da Eğitim”, 1992.

Demiryürek, Mehmet, “Halifeliğin Kaldırılmasının İzmir Basınındaki Yankıları”, 1992.

Akyol, Yaşar, “İzmir Halkevi”, 1993.

Barkay, G.İnanç, “Türkiye Cumhuriyeti Toplumsal Değişim Sürecinde Taşımış Olduğu Misyon İle Ankara Radyosu 1938-1945”, 1994.

Özcan, Nihat Ali, “1919-1922 Yılları Arasında Türkiye’de Milli Ordu”, 1994.

Akyaz, Doğan, “Cumhuriyet Döneminde İlan Edilen Sıkıyönetimler”, 1994.

Koskosoğlu, Feridun, “1931-1938 Yılları Arasında Olağanüstü Hal Uygulamaları”, 1995.

Yurtman, Lale Kıvılcım, “1933-1950 Yıllarında Enternasyonal Fuarı”, 1996.

Ataseven, Süleyman, “Rauf Orbay Bibliyografyası”, 1997.

Zengin, Ülker, “1929 Dünya Ekonomik Bunalımının İzmir Ekonomisine Etkileri”, 1998.

Özdemir, Dilek, “1923-1950 Türkiye Cumhuriyeti’nde Din Hizmetleri”, 1998.

Düzgün, Mücahit, “ İsrail’in Kuruluşu ve Türk Basını”, 1999.

Tekdal, Filiz, “Atatürk, Cumhuriyet ve Doğu Anadolu”, 1999.

Kumral, Hatice, “Kurtuluş Savaşı’nda Ermeniler ve Ermeni Sorunu”, 1999.

Dalkılıç, Naci, “Türkiye’de Askerî Müdahaleler ve Siyasal Gelişmeye Etkileri”

Yılmaz, Metin, “Marshall Yardımı ve Türk Silahlı Kuvvetleri”

Doktora Tezleri

Beyazıt, Taner, “İzmir Basınında Çok Partili Demokratik Sisteme Geçiş 1946-1950”, 1991.

Tepekaya, Muzaffer, “Atatürk’ün Devletçilik İlkesi”, 1993.

Baysan, Galip, “Türkiye’de Demokrasinin Kuruluşunda Ordunun Rolü 1700-1950”, 1993.

Berber, Engin, “Mütareke ve Yunan İşgali Döneminde İzmir Sancağı”, 1993.

Arı, Kemal, “1923 Türk-Rum Mübadele Anlaşması Sonrasında Türkiye’de Göçmenler”, 1993.

Danacıoğlu, Esra, “XIX Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Anadolu’sunda İngiliz Amerikan”, 1993.

Bora, Hanım Siren, “20. Yüzyılın Başında İzmir’de Yahudiler 1908-1923”, 1993.

Böke, Pelin, “Yeni Gün’den Cumhuriyet’e Yunus Nadi”, 1994.

Haytoğlu, Ercan, “Millet Partisi, Cumhuriyetçi Millet Partisi, Cumhuriyetçi, Köylü Millet Partisi”, 1994.

Kuşoğlu, Levent, “Türkiye’de Askerî Müdahaleler ve Basının Tutumu”, 1995.

Gülmez, Nurettin, “Kurtuluş Savaşında Anadolu’da Yeni Gün”, 1996.

Duman, Doğan, “Çok Partili Dönemde Türkiye’de İslâmcılık”, 1996.

Kuru, Hanife, “Türk Siyasal Yaşamında Adalet Partisi”, 1996.

Çolak, Melek, “Yeni Türkiye Partisi”, 1997.

Çetin, Türkan, “Cumhuriyet Döneminde Köylü Politikası”, 1997.

Temel, Mehmet, “İşgâl Yıllarında İstanbul’un Sosyal Durumu”, 1997.

Uyar, Hakkı, “Türkiye’de Tek Parti Döneminde İktidar ve Muhalefet”, 1998.

Şen, Müslime, “II. Dünya Savaşı Yıllarında İzmir’in Sosyo-Ekonomik Hayatı”, 1998.

Gez, Başak Ocak, “Tüccarzade Hilmi Çığıraçan(Osmanlı Matbuatından Cumhuriyet”, 1999.

Özcan, Nihat Ali, “PKK, Kürdistan İşçi Partisi”, 1999.

Barkay, Gül İnanç, ABD Diplomasisinde Türkiye 1940-1943”, 1999.

Ünal, Tanju, “Türkiye Cumhuriyeti’nde Atatürk Devrimi, Anayasal ve Siyasal Değişme”, 1999.

Kara, Nilgün Nurhan, “Türk Siyasî Hayatında Recep Peker”, 1999.

Emiroğlu, Tayyar, “I.Meşrutiyetten Cumhuriyet’e İzmir’de Eğitim”

Akyaz, Doğan, “Askeri Müdahalenin Ordu Üzerindeki Etkileri”

Koskosoğlu, Feridun, “Türk Devriminin Ordu Üzerindeki Etkileri”

Tayhani, İhsan, “Atatürk’ün Bağımsızlık politikası ve Uçak Sanayii 1923-1950

Yalansız, Nedim, “Türkiye’de Koalisyon Hükümetleri”

Yayınlar

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Aybars, Ergün, “Mustafa Suphi’nin Anadolu’ya Gelişi, Öldürülüşüyle İlgili Görüşler ve Erzurum’dan Trabzon’a Gidişiyle İlgili Belgeler”, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt XIII, 16 s., Ankara 1979-1980.

Aybars, Ergün, “Ulusal ve Lâik Devlet Kurucusu Atatürk”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 s., İzmir 1981.

Aybars, Ergün, “Atatürk Eğitim İlkeleri”, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları”, 12 s., İstanbul 1981.

Aybars, Ergün, “Makedonya ve II. Meşrutiyet”, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih İncelemeleri Dergisi, 5 s., İzmir 1983.

Aybars, Ergün, “Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Millîye Cemiyeti ve Ali Sait Paşa Tahkik Heyeti”, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih İncelemeleri Dergisi, 43 s., İzmir 1984.

Aybars, Ergün, “Millîleşme ve Çağdaşlaşma Lideri Atatürk”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C.1, sayı:3, 7 s., Ankara 1985.

Aybars, Ergün, “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Durum Tesbiti”, Ege Üniversitesi, Tarih İncelemeleri Dergisi 3, 15 s., İzmir 1987.

Aybars, Ergün, “Feroz Ahmad, İttihatçılıktan Kemalizme”( Kitap Tanıtımı), Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih İncelemeleri Dergisi 3, 5 s., İzmir 1987.

Aybars, Ergün, “Türkiye’de Demokrasi’nin Temellerinin Atılmasında 1923-1927 Dönemi”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 11 s., İzmir 1987.

Aybars, Ergün, “Yakın Tarihimizde Anadolu Ayaklanmaları”, Türk Dünyası Araştırmaları, sayı.50, 41 s., İstanbul 1987.

Aybars, Ergün, “Atatürk”, Karşıyaka Lisesi Kültür ve Edebiyat Kolu Dergisi, Atatürk Özel Sayısı, 5 s., Kasım 1988.

Aybars, Ergün, “Millî Mücadele’de İngiliz Basını”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt IV, Temmuz 1988, Sayı:12, 34 s.

Aybars, Ergün, “Atatürk ve Türk Devrimi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, 12 s., İzmir 1991.

Aybars, Ergün, “Atatürk ve İnkılâpçılık”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, 20 s., İzmir 1992.

Aybars, Ergün, “Türk Yunan İlişkileri”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, Sayı:3, 6 s., İzmir 1993.

Aybars, Ergün, “Mahmut Esat Bozkurt ve Masonlar”, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt:2, Sayı:4-5, 18. S., İzmir 1995.

Aybars, Ergün, “Lâiklik”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt:2, Sayı:6, 10 s., İzmir 1997.

Aybars, Ergün, “Türkiye’de Geleneksel Siyasal Yapılanmadan Yeni Model Arayışlarına”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt:3, Sayı:8, 4 s., İzmir 1999

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Aybars, Ergün, “İstiklâl Mahkemesi Başkanı Ali Çetinkaya”, Ali Çetinkaya Paneli, Afyon(22-23 Şubat 1986), 8 s., Ankara 1986.

Aybars, Ergün, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu”, Ankara Üniversitesi, Tarihte Türk Devletleri Sempozyumu Mart 1985, 12 s., Ankara 1986.

Aybars, Ergün, “Millî Egemenlik Paneli”, Antalya Mayıs 1987, 9 s., Ankara 1988.

Kitaplar

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, DEÜ.Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları, 6. Baskı, İzmir 1998, 400 s.

İstiklâl Mahkemeleri I(1920-1923), Bilgi Yayınevi, Ankara 1975, 270 s.

İstiklâl Mahkemeleri II(1923-1927), Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara 1982, 400 s.

İstiklâl Mahkemeleri I-II, Milliyet Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 1998, 500 s.

Atatürk, Çağdaşlaşma ve Lâik Demokrasi, İleri Kitabevi, İzmir,

Atatürk ve Modernleşme, Ercan Kitabevi, İzmir, 1999,

Anadolu Ayaklanmaları(Son Çağ), Türk Dünyası Araştırmaları Yayınları, İstanbul 1988, 80 s.

İdari görevler

Enstitü Müdürü

Bilimsel kuruluşlara üyelikler

Askerî Tarih Stratejik Etüt Başkanlığı Bilim Kurulu Üyes

Verdiği Dersler Dersin Kodu Teo/Lab/Uyg

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I AİE 503 3

Millî Mücadele Tarihi AİE 505 3

Avrupa Tarihi(19. Ve 20.yy) AİE 605 3

Türk Demokrasi Tarihi ve Anayasa Hukuku I AİE 607 3

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II AİE 504 3

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bibliyografyası AİE 506 3

Atatürk’ün büyük Nutkunun İncelenmesi AİE 602 3

Türk demokrasi Tarihi ve Anayasa Hukuku II AİE 606 3

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Aİ 101 6

DOÇ.DR. KEMAL ARI

Doğum tarihi: 20.02.1965

Akademik Ünvanı: Yrd.Doç.Dr.

Öğrenim Durumu: Doktora

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

TC Tarihi

Ankara Ün.

1985

Y.Lisans

TC Tarihi

D.E.Ü.

1988

Doktora

TC Tarihi

D.E.Ü.

1993

Akademik Ünvanlar Alan Üniversite Yıl

Yardımcı Doçent TC Tarihi D.E.Ü. 1997

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

1- Ahmet Akter, Türk Devrimine İlişkin Anılarda İmaj (Tamamlandı, 1999)

2- Mustafa Şahin, Kurtuluş Savaşı’nda Ulaştırma Hizmetleri (Tamamlandı, 1999)

3- Cemile Şahin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Türk Devrimi (Tamamlandı,1999)

4- Nihan Şin, Türk Devrimi ve Ulusal Egemenlik Sorunu

5- Hakan Erterzi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve İzmir Basını

6- Mustafa Özdemir, Mütareke Dönemi Basınında Osmanlı Devleti’nin Batı Politikası

7- Dilşen İnce Erdoğan, II. Meşrutiyet Dönemi’nde Sebilürreşat’a Göre Aile ve Kadın

8- Saim Nergis, Laik Hukuka Geçiş: Çok Hukuklu Düzenden Laik Hukuka

9- Yavuz Uğur Özdemir, Türk Yazı Devriminin Uygulanışı ve Sonuçları

10- Buket Karalı, Dr. Rıza Nur: Yaşamı ve Kişiliği

11- Sevi Şeneken, Atatürk Döneminde Diplomatik İlişkilerin Kuruluşu ve İlk Yabancı Büyükelçilikler

12- Işıl Alpagut, Mütareke Dönemi Siyasi Arayışlar ve Kamuoyu

13- Özgür Murat Oyman, II. Dünya Savaşı’nda Almanya’dan Türkiye’ye Sığınmacılar

14- Adnan Güven, Şehzade Abdülmecit: Yaşamı, Kişiliği ve Siyasi Çabaları

Doktora Tezleri

 1. Serap Taşdemir, Türkiye’de Tarih Bilinci Oluşturmada Halkevleri’nin Rolü

 2. Sema Polat, Cumhuriyet Döneminde Öğretmen Örgütlenmeleri

 3. Hülya Gedikler, II. Dünya Savaşı Yıllarında İzmir’de Güncel Yaşam

 4. Bülent Durgun, Atatürk Dönemi’nde İzmir’de Ekonomik Yaşam

Yayınlar

Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1- “Mülazım-ı Evvel Mehmet Nazif Efendi’nin Conkbayırı’nda Şehit Düşüşü ve Buna İlişkin Mustafa Kemal (Atatürk)’in Bir Mektubu”, Belleten, LVIII/222 (Ağustos, 1994), 451-459.

2- “Samsun-Çarşamba Demiryolu’nun Temel Atma Töreni ve Reisicumhur Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun Gezisi”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, VII/21 (Temmuz, 1991), 609-622.

3- “Cumhuriyet Dönemi Nüfus Politikasını Belirleyen Temel Unsurlar”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, VIII/23 (Mart, 1992), 409-420.

4- “Yunan İşgalinden Sonra İzmir’de ‘Emval-i Metruke’ ve ‘Fuzuli İşgal’ Sorunu”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, VI/18 (Temmuz, 1990), 691-706.

5- “1923 Türk-Rum Mübadele Anlaşması Sonrasında İzmir’de ‘Emval-i Metruke’ ve ‘Mübadil Göçmenler’”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, VI/18 (Temmuz, 1990), 627-657.

Uluslar arası, bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

1- Brainstorming session on the creation of a network for the dissemination of refugee law in Turkey (Refnet), Bosphorus University Club, İstanbul, 18 September, 1999.

2- “Türkiye’deki Göç ve Mülteci Meselelerinin Tarihi: Mevcut Duruma ve Gelecekteki Olasılıklara Işık Tutan Bir Tarihi Analiz” Sunu (l8 Şubat, 2000, Saat: 11.45-12.30), İltica ve Mülteci Meseleleri Konusunda Seminer,(Woorkshop on Asylum and Refugee Issues),Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komisyonu (Bursa Uludağ, 15-18 Şubat 2000)

3- “Türkiye ve Çevresindeki Bölgedeki Nüfus Hareketlerinin Tarihçesi”, BMMK (UNHCR) İltica ve Mülteci Meseleleri Konusunda Seminer: Seminer, (Woorkshop on Asylum and Refugee Issues) II (İzmir, 11-14 Nisan 2000), 14 Nisan 2000.

4- “Türkiye ve Çevresindeki Bölgedeki Nüfus Hareketlerinin Tarihçesi”, BMMK (UNHCR) Mülteciler Hukuku ve Uygulaması Semineri (Antalya, 2-5 Mayıs 2000), 5 Mayıs 2000.

5- “20. Yüzyılda Türkiye’nin Tanık Olduğu Sığınma ve Mülteci Sorunlarının Boyutları”, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Tartışma Panalleri: Göç ve Sığınma, Sorunlar ve Panalleri,( The Assocıation for Solıdarıty wıth Asylumseekers and Mıgrants: Migration and Asylum: Problems and Solutions) (Ankara, 11-12 Mayıs 2000), 11 Mayıs 2000.

Yazılan uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1-“Migration into İzmir Following the War of İndapendence and its Effects”, The Three of İzmir, Yapı Kredi yay., İstanbul, 1994, 273-282.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1- “Mübadele Göçmenlerini Türkiye’ye Taşıma Sorunu ve İzmir Göçmenleri: 1923-1924”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, I/1 (1991), 13-46.

2- “İzmir’deki Suikast Girişimi Sırasında Reisicumhur Mustafa Kemal Paşa’nın İzmir Gezisi ve O’nun Suikasti Nasıl Karşıladığına İlişkin Bir Anı”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, I/1 (1991), 247-260.

3- “Kurtuluş Savaşı Sonrasında İzmir’e Yönelik Göçler ve Etkileri”, Üç İzmir, Yapı Kredi yay., İstanbul, 1992 273-282.

4- “Kurtuluş Savaşı’nın Bitiminde Türkiye Dışına Yönelik Göçler ve Sonuçları”, Beşinci Astkeri Tarih Semineri Bildirileri: Değişen Dünya Dengeleri İçinde Askeri ve Stratejik Açıdan Türkiye( İstanbul, 23-25 Ekim 1995), I, Gnkur. ATASE yay., Ankara, 1995, 496-504.

5- “Mahmut Esat Bozkurt: Yaşamı ve Kişiliği”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, II/4-5 (1994-1995), 189-200.

6- “-Ölümünün 50. Yılında- Mahmut Esat Bozkurt Sempozyumu; (Kuşadası: 21 Aralık 1993)”, Toplumsal Tarih, I/3 (Mart, 1994).

7- “-Kurtuluşunun 70. Yılı Dolayısıyla- İzmir Sempozyumu; (İzmir, 9-10 Eylül 1992), Tarih ve Toplum, XXIII/107 (Kasım, 1992), 48-51.

8- “Cumhuriyet Dönemi’nin İlk Yıllarında Türkiye’de Mübadele, İmar, İskan İşleri ve Mustafa Necati”, Mustafa Necati Sempozyumu (Kastamonu, 9-11 Mayıs 1991), Kastamonu Eğitim Yüksekokulu yay., Ankara, 1991, 44-57.

9- “Türk Kurtuluş Savaşı’nın Bitiminde İzmir’in Genel Ekonomik Durumu”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, I/3 (1993), 29-46.

10- Taha Parla; Türkiye’de Siyasal Kültürün Resmi Kaynakları: Atatürk’ün Nutuk’u”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, I/2 (1992), 377-388.

11- “Enstitüden Haberler”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, II/4-5 (1994-1995), 303-315

12- “Yılmaz Bilen: 1.1.1956-5.2.1994” (Nekroloji), Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, II/4 (1994-1995), 299-302.

13- “İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’de Savaş Ekonomisi Uygulamaları ve Fiyatlar”, Altıncı Askeri Tarih Semineri Bildirileri: İkinci Dünya Harbi ve Türkiye (İstanbul; 20-22 Ekim 1997), I, Gnkur. Yay., Ankara, 1998, 447-458.

14- “Türkiye’de Mübadele Dönemi Toprak Mülkiyeti ve Tarımda Değişim”, Bilanço 98: 75 Yılda Köylerden Şehirlere, Türkiye İş Bankası yay., İstanbul, 1999, 97-114.

15- “Mübadele ve Ulusal Ekonomi Yaratma Çabaları”, Toplumsal Tarih, Sayı: 68 (Ağustos, 1999), 12-17.

16- “Bergama’nın İşgali”, Bergama Yakın Tarihi: Bildiriler, Tartışmalar, Bergama Rotary Kulübü yay., ş.y., t.y., 17-28.

17- “Atatürk’ten Bilinmeyenler: İhanet Belgeleri”, Atatürk Yolu, I/3-4 (Eylül-Ekim, 1997), (İzmir Güzelbahçe ADD yayını), 10-11.

18- “9 Eylül Günü İzmir’e İlk Giren Türk Subayı Yüzbaşı Şerafettin ve İzmir’in Kurtuluşu Üzerine Notları”, Toplumsal Tarih, XIII/ 77 (Mayıs, 2000), s.20-24.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

1- “Türk Kurtuluş Savaşı’nın Bitiminde İzmir’in Genel Ekonomik Durumu”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, I/3 (1993), 29-46.

2- “İzmir’in Kurtuluşu ve Yüzbaşı Şerafettin Bey”, Yedinci Askeri Tarih Semineri: 1763-1938 Yılları Arasında Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyetinde Ordu ve Toplum: 25-27 Ekim 1999, Askeri Müze ve Kültür Sitesi (Harbiye-İstanbul) Sunu: 27 Ekim 1999, saat 11-12.

3- “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye’de Mübadele, İmar, İskan İşleri ve Mustafa Necati”, Mustafa Necati Sempozyumu (Kastamonu, 9-11 Mayıs 1991), Kastamonu Eğitim Yüksekokulu, Sunu: 9 Mayıs 1991, saat 14.50-15.10.

4-“Atatürk ve Laiklik”, Atatürk, Laiklik ve Demokrasi Sempozyumu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Kaş Kaymakamlığı-Atatürk İlkeleri İ.T.Enst., 1-2 Aralık 1999, sunu: 2 Aralık 1999, saat. 14-15..

5-“İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’de Savaş Ekonomisi Uygulamaları ve Fiyatlar”, Altıncı Askeri Tarih Semineri Bildirileri: İkinci Dünya Harbi ve Türkiye (İstanbul; 20-22 Ekim 1997), I, Gnkur. Yay., Ankara, 1998,

6-“Kurtuluş Savaşı’nın Bitiminde Türkiye Dışına Yönelik Göçler ve Sonuçları”, Beşinci Astkeri Tarih Semineri Bildirileri: Değişen Dünya Dengeleri İçinde Askeri ve Stratejik Açıdan Türkiye( İstanbul, 23-25 Ekim 1995),

7-“Mahmut Esat Bozkurt: Yaşamı ve Kişiliği”, Mahmut Esat Bozkurt Sempozyumu, Kuşadası, 23 Aralık 1992

8-“Atatürk ve Cumhuriyet”, Cumhuriyetimizin 75. Yılı Kutlama Etkinliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Krulu, İzmir Başkanlığı, 27 Ekim 1998...

9-“Türk İnkılap Tarihi Dersleri Çözüm Önerileri”, Türk İnkılap Tarihi Derslerinin Amaç, Kapsam ve Yöntem Sorunu Semineri, İzmir, 30 Nisan-1 Mayıs 1998.

10- “Osmanlı-Cumhuriyet Çatışması ve Kadın”, İzmir I. Kadın Kurultayı( 5-7 Mart 1998), İzmir Büyükşehir Belediyesi, 6 Mart 1998.

Diğer Yayınlar:

Kitaplar

 1. Büyük Mübadele, Türkiye’ye Zorunlu Göç (1923-1925), Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul, 1995.

 2. Birinci Dünya Savaşı Kronolojisi, Gnkur Atase yay., Ankara, 1998.

 3. Bir İncinin Doğuşu, (Leyla Kırkpınar, Kenan Kırkpınar’la birlikte), İzmir, 1995.

Tezler

Doktora: Türk-Rum Mübadele Anlaşması Sonrasında Türkiye’de Göçmenler, D.E.Ü., Aetatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enst., Ankara, 1993.

Yüksek Lisans: 1923 Türk-Rum Mübadele Anlaqşması Sonrasında İzmir’de Göçmenler, D.E.Ü., Aetatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enst., Ankara, 1988.

Lisans: Ulusal Mücadele’de Pontus Sorunu, A.Ü.Dil ve Tarih Coğrafya Fak. TC ve Türk Devrimi Tarihi Anabilimdalı, Ankara, 1985.

Projeler

 1. Kurtuluş Savaşı Dönemi Göç Hareketi

 2. Türkiye’de Göç ve Mülteci Tarihi

İdari görevler

D.E.Ü.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enst. Md. Yrd.

Bilimsel kuruluşlara üyelikler

 1. Genkur. Atase (Askeri Tarih ve Stratejik Etüd) Bşk. Genel Krul Üyesi

 2. Başbakanlık, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Krumu, Atatürk Araştırma Merkezi Bşk. Haberleşme Üyesi...

Verdiği Dersler Dersin Kodu Dersin Adı Teo/Lab/Uyg

1- Doktora: AİE 608 Türkiye’de Göç Sorunu Teo

1- Yüksel Lisans: TC Tarihçiliği Teo

AİE 508 Tarih Metodu Uyg.

AİE510-612 Osmanlıca Teo/ Uyg

3- Lisans A.101-102 Atatürk İlkeleri

YARD.DOÇ.DR.KENAN KIRKPINAR

Doğum tarihi: 10.11.1958

Akademik Ünvanı: Yardımcı Doçent

Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Genel Tarih

Ege Üniversitesi

1985

Y.Lisans

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Ankara Üniversitesi

1988

Doktora

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Dokuz Eylül Üniversitesi

1993

Akademik Ünvanlar Alan Üniversite Yıl

Yardımcı Doçent Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Dokuz Eylül Üniversitesi 1995

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

Acar, Bahriye, “İzmir Basınında Menemen Olayı”, İzmir 1997.

Türkman, Saim, “Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephesinde İaşe Sorunu”, İzmir 1998.

Durgun, Bülent, “1919-1922 Yılları Arasında İzmir’de İktisadi Durum”, İzmir 1998.

Koyutürk, Mustafa, “Atatürk ve Liderlik”, İzmir , 1999.

Türkan,Coşkun, “Türk Kamuoyunda İran Devrimi”, İzmir 1999.

Yolyapan, Aydoğan, “Askeri Yargı İçinde 1961 Anayasası İle Gelen Değişiklikler”, İzmir 2000.

Tural, Erkan, “İdare-i Umumiye Vilayet Kanunu”

Öğüt, Sabit Hakan, “Demokrat Parti Döneminde İslâmcı Basının Atatürkçülüğe Bakışı”

Sait Kaya, “II. Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’de Turancı Akımlar”

Kaya, Yusuf, “Türk Medeni Kanunu ve Toplumsal Hayatımızdaki Yeri ve Önemi”

As, Efdal, Cemal Gürsel Bibliyografyası

Doktora Tezleri

Akyol, Yaşar, “Türkiye’de Çok Partili Yaşama Geçişde Siyasal Partilele Basın İlişkisi”

Yayınlar

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Kırkpınar, Kenan, “Aşar Vergisinin Kaldırılışı”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt I, Sayı 2, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, İzmir 1992, ss.105-127.

Kırkpınar, Kenan, “Millî Mücadele Döneminde İngiliz Basını ve Kamuoyunda Türk İmajı”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, Sayı:3, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, İzmir 1993, ss.159-173.

Diğer Yayınlar

Kitap:

Bir İncinin Doğuşu(Topraktan Çeliğe), Yard.Doç.Dr.Kenan Kırkpınar, Yard.Doç.Dr.Kemal Arı, Araş.Gör.Leyla Torcu, İzmir 1996.

Ulusal Kurtuluş Savaşı Dönemi İngiltere ve Türkiye, Phoenix Yayınları, İstanbul, 2004

Tezler:

Kırkpınar, Kenan, Millî Mücadele Döneminde İngiliz Basını ve Kamuoyu(1919-1922), Doktora Tezi(Yayınlanmamış), Danışman, Prof.Dr.Ergün Aybars, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 1993.

Kırkpınar, Kenan, Aşar Vergisinin Kaldırılması ve Ege Bölgesindeki Sonuçları, Yüksek Lisans Tezi(Yayımlanmamış), Danışman, Prof.Dr.Ergün Aybars, Ankara Üniversitesi, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara 1988.

Projeler

Koordinatör Olarak Görev Aldığı proje

“Türk Dünyası Kurultayı”, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1997.

Yapımcısı Olduğu TV Programları

“Hatay Sorunu”, TRT 1, 1989.

“İzmir’de Yunan Zulümü”, TRT 1, 1990.

İdari görevler

Enstitü Müdür Yardımcılığı

Bilimsel kuruluşlara üyelikler

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Haberleşme Kurulu Üyesi

Verdiği Dersler Dersin Kodu Teo/Lab/Uyg

Türk Dış Politikası I AİE 511 3

20. Y.y. Uluslar arası İlişkiler I AİE 611 3

Türk Dış Politikası II AİE 512 3

20. Y.y. Uluslar arası İlişkiler II AİE 610 3

YARD.DOÇ.DR AHMET MEHMETEFENDİOĞLU

Doğum tarihi:23.01.1966

Akademik Ünvanı:Yard.Doç.Dr.

Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Tarih

EGE Ün.

1987

Y.Lisans

T.C. Tarihi

DEÜ

1990

Doktora

T. C. Tarihi

DEÜ

1997

Akademik Ünvanlar

Yardımcı Doçent: Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü DEÜ 2000-

Yayınlar

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan makaleler:

 • “Yeni Belgelerle İzmir Valisi Rahmi Bey’in Oğlunun Kaçırılması”, Tarih ve Toplum, Cilt:15, Sayı:98, (Nisan 1991), sf. 32-36

 • “Meksika İmparatoru Maximilian’ın İzmir İzlenimleri”, Tarih ve Toplum, Cilt:17, Sayı:98, (Şubat 1992), sf. 34-38

 • “Trablusgarp Savaşı’na İlişkin Bir Belge”, Tarih ve Toplum, Cilt:17, Sayı:100,(Nisan 1992), sf. 6-7

 • “Hindistan’dan Malta’ya”, Tarih ve Toplum, Cilt:17, Sayı:102, (Haziran 1992), sf. 45-49

 • “Şeyh Naili’nin Nadir Vakası’na İlişkin Bir Mektubu”, Tarih ve Toplum, Cilt:18, Sayı:107,(Kasım 1992), sf. 53-56

 • Yakup Cemil Olayı’na İlişkin İki Belge”, Tarih ve Toplum, Cilt:19, Sayı:111, (Mart 1993) sf. 50-51

 • “Sapancalı Hakkı’nın Kastamonu’dan Kaçması Olayı”, Tarih ve Toplum, Cilt:19, Sayı:114, (Haziran 1993), sf. 15-19

 • “Bir Subayın Esaret Mektupları”, Tarih ve Toplum, Cilt:20, Sayı:116, (Ağustos 1993), sf. 9-13

 • “Refik Halit Karay’ın İkinci Meşrutiyet Dönemindeki Sürgün Yıllarına Ait Bir Mektubu”, Tarih ve Toplum, Cilt:20, Sayı:119, (Kasım 1993) sf. 60-64

 • “İttihat ve Terakki’nin 1913 Kongresi ve Bir Nizamname”, Toplumsal Tarih, Cilt:5, Sayı:5, (Mayıs 1994), sf. 60-64

 • “İttihat ve Terakki ve Siyasal Müsteşarlıklar”, Toplumsal Tarih, Cilt: 8, Sayı:43, (Temmuz 1997), sf. 32-37

 • “Hüseyin Hilmi Paşa Hükümetinin İstifası ve Lynch Şirketi”, Tarih ve Toplum, Cilt:28, Sayı:164, (Ağustos 1997), sf. 13-19

 • “İttihat ve Terakki’nin 1909 Kongresi”, Toplumsal Tarih, Cilt:10, Sayı:55, (Temmuz 998) sf. 20-29

 • “İngiliz Hükümetlerinin Balkan Politikalarında Etkili Olan Baskı Grubu: Balkan Komitesi ve Bir Mektubu”, Toplumsal Tarih, Cilt:10, Sayı:60 (Aralık 1998) sf. 4-8

6-2 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

 • “Rahmi Bey’in İzmir Valiliği”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, Sayı:3 Yıl:1993, sf. 347-370. Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü tarafından düzenlenen “Kurtuluşun 70. Yılı Dolayısıyla İzmir Sempozyumu”na sunulan bildiri. Sempozyum 9-10 Eylül 1992 tarihinde İzmir’de yapılmıştır.

Diğer Yayınlar

 • Yüksek Lisans Tezi: Rahmi Arslan, Yaşamı ve İzmir Valiliği, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Zeki Arıkan Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, İzmir 1990, Basılmamış.

Doktora Tezi: İkinci Meşrutiyet Döneminde Osmanlı Hükümetleri ve İttihat ve Terakki, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Sabri Sürgevil, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, İzmir 1996, Basılmamış

KİTAPLAR:

 • -Sürgünden İntihara Dr. Reşid Bey’in Hatıraları, Yayına Hazırlayan: Ahmet Mehmetefendioğlu, İzmir 1992, Tükelmat Yayınları.

 • -İttihat Ve Terakki’nin Kurucu Üyelerinden Dr. Reşid Bey’in Hatıraları “Sürgünden İntihara”, Yayına Hazırlayan: Ahmet Mehmetefendioğlu, Genişletilmiş ve gözden geçirilmiş 2. Baskı İstanbul 1993, Arba Yayınları.

-Turan Muşkara, İzmir Ve Karşıyaka Anıları, “Hayal Olan O Güzel Günler” Yayına Hazırlayan:Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu, İzmir1998 Tükelmat Yayınları.

SERGİ:

 • Türk-Amerikan Derneği Atlanta Şubesi’nin Cumhuriyetin 75. Yıl etkinlikleri nedeniyle organize ettiği 60 fotoğraftan oluşan “Modern Türkiye’nin Kurucusu Atatürk” başlıklı fotoğraf sergisinin hazırlanması ve metin yazarlığı. Sergi 26 Ekim-2 Kasım 1998 tarihleri arasında Türk-Amerikan Derneği Atlanta Şubesi tarafından halka açılmıştır.

PROJELER

İttihatçı Ailelerin Bugünü” Hüsamettin Tugaç Vakfı tarafından desteklenmektedir.

İzmir’de Levanten Ailelerinin Bugünü” Hüsamettin Tugaç Vakfı tarafından desteklenmektedir

Ayrıca aşağıda belirtilen ve çoğu yakın dönem Türk tarihinde önemli görevler üstlenen kişilerin hayattaki çocukları ve yakın akrabalarında bulunan kişisel ya da aile arşivlerinin tasnifi ve değerlendirilme projeleri .

 • RAHMİ ARSLAN ARŞİVİ

 • HÜSEYİN HÜSNÜ PAŞA ARŞİVİ

 • KÜÇÜK TALAT MUŞKARA ARŞİVİ.

 • DR. REŞİD BEY ARŞİVİ

 • UBEYDULLAH HATİPOĞLU ARŞİVİ.

 • DR. NAZIM ARŞİVİ

 • MİTHAT ŞÜKRÜ BLEDA ARŞİVİ

 • HÜSEYİN LÜTFİ CANDAN ARŞİVİ

 • OSMAN TUFAN PAŞA ARŞİVİ

 • NECİP ALİ KÜÇÜKA ARŞİVİ.

 • MUSTAFA MÜNİR BİRSEL ARŞİVİ

 • HÜSAMETTİN TUĞAÇ ARŞİVİ

YARD.DOÇ.DR. TÜRKAN BAŞYİĞİT

Doğum tarihi: 7 Ocak 1969

Akademik Ünvanı: Yardımcı Doçent

Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

BucaEğitim Fakültesi,Tarih

Dokuz Eylül Üniversitesi

1989

Y.Lisans

Atatürk İlk.İnk Tar Enstitüsü

Dokuz Eylül Üniversitesi

1992

Doktora

Atatürk İlk.İnk Tar Enstitüsü

Dokuz Eylül Üniversitesi

1997

Akademik Ünvanlar Alan Üniversite Yıl

Yardımcı Doçent Cumhuriyet Tarihi DEÜ 2000

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

Burcu Özkurt, “İsmet İnönü’nün Diplomatik Kişiliği” devam ediyor.

Mustafa Acar, “Bursa Halkevi çalışmaları ve Dergileri”,(Devam ediyor)

Osman Oğuzhan, “ Altay Spor Klubü”devam ediyor.

Yayınlar

Yazılan uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler

“Cumhuriyet Döneminde Köycülük Politikaları:Köye Doğru Hareketi”,Bilanço’98, 75 Yılda Köylerden Şehirlere , Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı yayınları, İstanbul, 1999,ss.213-230

“Modern Türkiye Yaratma Projesinin Orijinal bir Boyutu: Örnek Köyler”, Bilanço’98, 75 Yılda Köylerden Şehirlere, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı yayınları, İstanbul, 1999, ss. 231-240

Türkan Çetin-Hakkı Uyar, “Dünya Ekonomik Bunalımı ve Tarişe Doğru”, Tariş Tarihi, İzmir,1993,118-134

Türkan Çetin-Hakkı Uyar, “ Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği”, Tariş Tarihi, İzmir,1993,176-209

Türkan Çetin-Hakkı Uyar, “ Tariş ve Siyasal İktidarlar”, Tariş Tarihi, İzmir,1993, 401-404

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

“Kurtuluş Savaşı Yıllarında İşgal Bölgesi Köy ve Köylüsü”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, Sayı:3, Yıl:1993, İzmir 1993, ss.175-190

“Cumhuriyetin İlk Yıllarında Köy Sorunu’na Bakış: Köy Kanunu’nun Çıkarılması ” , Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt:2, Sayı: 4-5, Yıl:1994-1995, İzmir 1996, ss.29-45

“1929 Dünya Ekonomik Bunalımı Sonrası Türkiye’nin Tarım Politikasında Arayışlar: Birinci Türkiye Ziraat Kongresi” , Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt:2, Sayı:6-7, Yıl:1996-1997, İzmir 1997, ss.213-226

“İzmir’de Cumhuriyet bayramının 15. Yıldönümü Kutlama Törenleri”, , Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt:3, Sayı:8, Yıl:1998, İzmir 1999, ss.61-66

Türkan Çetin-Hakkı Uyar, “ Tek Parti Yönetiminde Köylüye Yönelik Propaganda:Yurt gazetesi”, Toplumsal Tarih,S.1, Ocak 1994,ss. 51-58

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

“İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’nin Tarım Politikaları”,Altıncı Askeri Tarih Semineri Bildirileri ll, İkinci Dünya Harbi ve Türkiye, 20-22 Ekim1997-İstanbul,Ankara, Genelkurmay Basımevi,1999, ss.281-291

“Umumi Müfettişliklerin Kurulması ve Çalışmaları: Trakya Umumi Müfettişliği Örneği”, Yedinci Askeri Tarih Semineri( Baskıda)

“Atatürk Laiklik ve Demokrasi Sempozyumu – Kaş 1-2 Aralık 1998

“Kurtuluş Savaşı Yıllarında İşgal bölgesi Köy ve Köylüsü”, Kurtuluşunun 70. Yılı dolayısıyla İzmir sempozyumu, 9-10 Eylül 1992.

“1929 Dünya Ekonomik Bunalımı Sonrası Türkiye’nin Tarım politikasında Arayışlar: Birinci Türkiye Ziraat Kongresi”, “Türkiye’de Kooperatifçilik ve 80. Yılında Tariş Sempozyumu”, 16 Kasım 1993

“Cumhuriyet Dönemi Kadın İmajı”, Birinci İzmir Kadın Kurultayı, 6-7 Mart 1998

Diğer Yayınlar

Projeler

“1950’den Günümüze İzmir’in Sosyo-Ekonomik ve Demografik Yapısındaki Değişmeler” ,(Proje Yöneticisi:Ergün Aybars,Yardımcıları: Yar.Doç Dr. Kemal Arı, Dr. Türkan Çetin), İzmir, 1997

Verdiği Dersler Dersin Kodu Dersin Adı Teo/Lab/Uyg

Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Ens. Atatürkçü İdeoloji Teorik

Doktora Programı)

Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Ens.

Doktora Programı) Atatürk’ün Kültür Politikaları,Ve Atatürk dön. Kült. San Faal. Teorik

ÖĞR.GÖR. LEYLA KIRKPINAR

Doğum Tarihi: 26.01.1963

Akademik Ünvanı: Dr. Araştırma Görevlisi

Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Tarih

Karadeniz Üniversitesi

1983

Y.Lisans

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Dokuz Eylül Üniversitesi

1994

Doktora

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Dokuz Eylül Üniversitesi

1998

Akademik Ünvanlar Alan Üniversite Yıl

Dr.Araştırma Görevlisi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Dokuz Eylül Üniversitesi 1997

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Kırkpınar, Leyla, “Cumhuriyet ve Kadın”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt:3, Sayı:8, ss. 93-114, İzmir 1999.

Kırkpınar, Leyla, “İzmir I. Kadın Kurultayı”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt:3, Sayı:8, ss. 423-428, İzmir 1999.

Kırkpınar, Leyla, “İstiklâl Savaşında Türk Kadını”, ATASE’de basılmak üzere

75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı yay., İstanbul, 1999.(Makale:Toplumsal Değişme ve Kadın)

Kırkpınar, Leyla, “Türkiye’de Toplumsal Değişme ve Kadın”, Bilanço 98,75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı yay., İstanbul, 1999.

Diğer Yayınlar

Kitap:

Bir İncinin Hayatı(Topraktan Çeliğe), Leyla Torcu, Kemal Arı, Kenan Kırkpınar, İzmir 1996.

Türkiye’de Toplumsal Değişme ve Kadın

Tezler:

Torcu, Leyla, “Demokrat Parti’yi 27 Mayıs’a Götüren Nedenler”, (Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi), Danışman, Prof.Dr.Fevzi Demir, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, İzmir 1994

Kırkpınar, Leyla, “Türkiye’de Toplumsal Değişme ve Kadın”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Danışman, Prof.Dr.Fevzi Demir, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, İzmir 1998.

Koordinatör Olarak Görev Aldığı Proje:

İzmir I. Kadın Kurultayı, 1998, İzmir Büyükşehir Belediyesi

Dr. Mehmet Emin ELMACI

Kişisel Web Sayfası

Doğum tarihi: 22/04/1969

Akademik Ünvanı: Öğretim Görevlisi

Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Tarih

Ege Üniversitesi

1992

Y.Lisans

Yakınçağ Tarihi

Ege Üniversitesi

1996

Doktora

Cumhuriyet Tarihi

Dokuz Eylül Üni.

2001

Adı ve Soyadı: Mehmet Emin Elmacı

Doğum Tarihi: 22/04/1969

Akademik Kariyer: Dr. Öğretim Görevlisi

Eğitim Derecesi:

Lisans, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü- 1988-1992

Yüksek Lisans, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Yakınçağ Anabilim Dalı - -1992-1996

Doktora, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ens.- -1996-2001

TEZLER

Yüksek Lİsans " Bosna Hersek'in Avusturya Tarafından İlhakı ve Doğurduğu Tepkiler" 1996

Doktora "II.Meşrutiyet'ten Lozan'a Kapitülasyonlar" 2001

Yayınlar:

Kitap: İttihat-Terakki ve Kapitülasyonlar, Homer Kitabevi, Aralık 2005, İstanbul
Bilimsel Yayınlar:
· Ulusal
Makale

“ İzmir’de Avusturya Boykotajı” Tarih ve Toplum, Mayıs 1997

“Fes-Kalpak Mücadelesi” Toplumsal Tarih, Haziran 1997

“Liman İşçilerinin Boykotu” Kebikeç, yıl:2, Sayı:5 1997, s.155

“Osmanlı Başkentinde Cumhuriyetin İlk Yıldönümü” Toplumsal Tarih, Ekim 1998, ss:14-18

“Karikatürlerle Avusturya Boykotajı”Toplumsal Tarih, sayı:63, Mart 1999

“Cumhuriyetin İlk Yıldönümü Kutlamaları” Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi,1998,Sayı: 8

“Güneş Tutulmasının Ardından Gelen Burdur Isparta Depremi” Toplumsal Tarih,sayı:73,Ocak 2000,ss:50-52

"I.Dünya Savaşı Ve Kapitülasyonların Kaldırılması" Türkler.Cilt 16 Ankara 2002

" Osmanlı Devleti'nde Ekonomik Güç Olarak Boykotun Siyasete Yansıması : 1908 Avusturya Boykotajı Örneği" Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Ağustos 2005, yıl 3 sayı 6,

-"Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları İlk On Sayı Dizini" Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt IV, sayı11.sayfa.271–280,2005

Diger Yayınlar

"Osmanlı'da İlk Boykot ve İtalya" Cumhuriyet, Aralık 1999,

Bilimsel ve Profesyonel Kuruluşlarda Üyelik: Atatürkçü Düşünce Derneği İ

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

17-18-19 Mart 2006- Uluslararası Çanakkale Kongresi

“Çanakkale Savaşı ve İttihat Terakki Cemiyeti”

-20-21-22 Nisan 2006, Erciyes Üniversitesi Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu(EUSAS1), Kayseri.

“1909 Cemiyet Kanunu Çerçevesinde Birlikte Yaşama Sanatı Ve Ermeniler”

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

1-2 Aralık 1998Atatürk, Laiklik ve Demokrasi Sempozyumu. Kaş .

16 -17 Aralık 1997 Doğumunun 100. Yıldönümünde Hasan Âli Yücel Sempozyumu ( Oturum Bşk. yrd.) İzmir DEÜ Sabancı Kültür Merkezi

14-17 Haziran 2005 -III. Kültür araştırmaları sempozyumu. (kimlik ve kültür) İstanbul.

"İttihat terakki ve ulusal kimlik inşasında boykotun ve kapitülasyonların kaldırılmasının kullanılması"

7-9 Aralık 2005- 9.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. Ankara.

"Cumhuriyetin 10.Yılında İzmir Aydınların gözüyle Laiklik Kavramı ve geleceği"

Konferans

12 Mayıs 1998- Buca ADD, Atatürk ve Gençlik

12 Ocak 1999- Buca ADD, Başlangıcından Lozan'a Kapitülasyonlar

6 Şubat 2000- Rüştü Ünsal Polis Okulu, , Çağdaşlaşma Işığında Atatürk

7 Kasım 2000- St.Joseph Lisesi Atatürk ve Çağdaşlaşma”,

18 Kasım 2000- Bornova Polis Okulu Atatürk ve Devrimler”,

19 Nisan 2001- Milli Kütüphane, Ermeni Sorunu,

27 Mayıs 2001- Milli Kütüphane, Atatürk'ün Eğitim Fikrinin Gençliğe Yansıması

24 Ocak 2002- Güney Deniz Saha Komutanlığı, Laikliğin Tarihsel Kökeni

19 Şubat 2002- Güney Deniz Saha Komutanlığı , Laikliğin Tarihsel Kökeni

14 Mayıs 2003­- Kuleli Askeri Lisesi- Ermeni Sorununun Tarihsel Kökeni

27 Ekim 2003- Bozyaka SSK Hastanesi- Cumhuriyet'in Kazanımları

10 Kasım 2004- Bornova Polis Meslek Yüksek Okulu.- Çağdaşlaşma Işığında Atatürk

11 Aralık 2004- Türk Eğitim-Sen Tire- AB ve Cumhuriyet

14 Ekim 2005 -Karşıyaka ADD-Ahmet Taner Kışlalı ve Atatürk.

-10 Kasım 2005- TCDD Liman İşletmesi- Günümüzde Atatürk.

-2 Mart 2006- Bornova ADD, Halifeliğin Kaldırılması

-22 Mart 2006- Menemen Milli Eğitim Müdürlüğü, Çanakkale Savaşı.

-31 Mart 2006- Bornova ADD, Geçmişten Günümüze Kapitülasyonlar.

-13 Mayıs 2006- 1.Bornova Kültür ve Sanat Festivali, Atatürk ve Gençlik.

Panel

8 Mart 1997-Torbalı ADD, Çağdaşlaşma ve Kadın Hakları

1 Ağustos 1997. Dikili ADD, Atatürk ve Laiklik

26 Ekim 1998- Ortaca ADD, Laiklik ve Tarihsel Kökeni

26 Ekim 1998- Dalaman ADD, Laiklik ve Tarihsel Kökeni

5 Kasım 1998- Milli Kütüphane, Atatürk Laiklik ve Demokrasi

16 Aralık 1998 - Kınık ADD, Çağdaşlaşma Işığında Atatürk

12 Ocak 1999- Buca ADD, Ulusal Egemenlik,

10 Kasım 2000- Gaziemir Ulaştırma Okulu, 21. Y.y da Atatürk

4 Haziran 2001- DEÜ.Sağlık Hiz.Mes.Y.Ok., Ermeni Sorunu

21 Ekim 2001- Balçova ADD, Türkiye'nin Bağımlılaşma Süreci

24 Ekim 2001- Karşıyaka Nikah Salonu- Cumhuriyet ve Laiklik

12 Kasım 2001- Şirinyer ADD- Atatürkçü Düşünce ve Çağdaşlaşma-

26 Ocak 2002 - Söke ADD, Şeriatcı Terör ve Laiklik,

18 Kasım 2003- Z.Gökalp Kongre Merkezi, Karşıyaka Bld, Demokrasi ve Atatürk

31 Mart 2006- Söke Belediyesi, Milli Mücadele'de Söke Cephesi ve Önderleri panel

Radyo Konuşmaları

26 Ağustos 1997- TRT Radyo Konuşması, Başkomutanlık Meydan Savaşı

23 Aralık 1997- TRT Radyo Konuşması, Menemen Olayı

12 Mart 1998- TRT Radyo Konuşması, İstiklal Marşı ve Önemi

11 Kasım 1998- TRT Radyo Konuşması, Atatürk ve Günümüzdeki Önemi

29 Ekim 1999- Herkül FM Radyo Konuşması, Cumhuriyet ve Atatürk

10 Kasım 1999- Herkül FM Radyo Konuşması,, Çağdaşlaşma ve Atatürk

28 Ocak 2000- TRT Radyo Konuşması, Misak-ı Milli

18 Mayıs 2000- TRT Radyo Konuşması, Atatürk ve Gençlik

23 Aralık 2000- TRT Radyo Konuşması, Menemen Olayı

11 Nisan 2004- SCBS TURK, Çağın İçinden TV Programı

20 Ocak 2006, Atatürk Bizimle Ege TV, Atatürk ve Son Dönem Osmanlı Ekonomik Yapısı.

-19 Mayıs 2006, Atatürk’ün Samsun’a Çıkışı, TRT İzmir Radyosu.


Son Güncelleme: 1 Haziran 2007

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi