DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın DESOMER Yönetmeliği   DESOMER


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SENFONİK MÜZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 — (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Dokuz Eylül Universitesi Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 — (1) Bu Yönetmelik; Dokuz Eylül Üniversitesi Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 — (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 — (1) Bu Yönetmelikte adı geçen;
a) Universite: Dokuz Eylül Üniversitesini,
b) Merkez (DESOMER): Dokuz Eylül Universitesi Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Rektör: Dokuz Eylül Universitesi Rektörünü,
ç) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
d) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
e) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
f) Çalışma grupları: Merkezde oluşturulan çalışma guruplarını
ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM


Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organlan ve Görevleri Amaç

MADDE 5 — (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Ulkede sanat kültürünün gelişmesi bakımından gerekli etkinliklerde bulunmak,
b) Uluslararası değerdeki ulusal sanat çalışmalarında ülkedeki benzeri kurumlarla işbirliği yapmak,
c) Sanat çalışmalarını konserler yoluyla halka sunmak.


Faaliyet alanları
MADDE 6 — (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında konserler gerçekleştirmek,
b) Ulusal müziğimizin yaygınlaşması için Türk bestecilerinin eserlerine konserlerde yer vermek,
c) Merkezin, konser etkinliklerinde kullanılmak üzere bir müzik kitaplığı oluşturmak,
ç) Universitemizin müzik sanatıyla ilgili diğer birimleriyle de işbirliği içinde bir müzik stüdyosu oluşturmak,
d) Söz konusu konser kayıtlarının, tüm yasal gerekliliklerini yerine getirdikten sonra halka satışını sağlamak,
e) Dernek, vakıf ve benzeri kuruluşlarla işbirliği içinde çeşitli konser etkinlikleri düzenlemek,
f) Universitemizin çeşitli birimlerinde eğitim amaçlı açıklamalı konserler düzenlemek,
g) Halkın senfonik müzik konusunda bilinçlenmesini sağlamaya yönelik Izmir ili içinde ya da dışında açıklamalı tanıtım konserleri düzenlemek,
ğ) Universitemizin ve diğer üniversitelerin kültür sanatla ilgili birimleriyle ve ülkemizin diğer senfoni orkestralarıyla işbirliği içinde etkinlikler düzenlemek,
h) Merkezin konser etkinliklerinin merkez müdürlüğünün izniyle TRT, özel televizyon ve radyo kanalları tarafından kayıt edilmesini ve yayınlanmasını sağlayabilmek,
ı) Gerçekleştireceği konser etkinliklerinde ulusal şef ve solistlerden yararlanabileceği gibi, yurt dışından da gelebilecek solist ve şeflere de konserlerinde yer vermek,
i) Uluslar arası alanda isim yapmış yerli ve yabancı şef ve solistlerin sanatsal birikimlerinden yararlanmak amacıyla, üniversitemizin ilgili birimlerinde çalıştay ve sohbet toplantıları düzenlemek,
j) Düzenleyeceği “Genç Solistler” konserinde üniversitemiz ve üniversitemiz dışında kalan konservatuvarların başarılı öğrencilerine bir sınav sonucu solist olarak katılma görevi vermek.


Organlar
MADDE 7 — (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu,
ç) Çalışma Grupları.

Merkez müdürü
MADDE 8 — (1) Merkez Müdürü; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebileceği gibi, görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Merkez Müdürü; Merkezin tüm faaliyetlerinden, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.
(2) Merkez Müdürüne yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda araştırmaları bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden en çok ikisi, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısının görevi Merkez Müdürünün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından birisi vekalet eder. Görevi basında bulunmama altı aydan fazla sürerse, yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir. Merkez müdür yardımcıları, Merkez Müdürünün kendilerine vereceği görevleri yaparlar.

Merkez müdürünün görevleri
MADDE 9 — (1) Merkez müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
c) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Merkezi yönetmek,
ç) Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak,
d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek ve toplantılara başkanlık etmek,
e) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek,
f) Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren, yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya özel kişilerle işbirliği yaparak karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek,
g) Merkezin idari işlerini yürütmek,
ğ) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yönetim kurulu
MADDE 10 — (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve en az ikisi konservatuvarda görevli öğretim elemanları arasından olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Universite öğretim üyeleri ve DESOMER’de görev yapan Orkestra Sanatçıları arasından önerilen üyeler arasından Rektör tarafından görevlendirilen toplam on üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri Rektör tarafından görevlendirilir.
(2) Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu iki ayda bir kez, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin oy çoğunluğu ile karar alır. Merkez Müdürü gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin 1/3’ünün yazılı talebi üzerine de Yönetim Kurulu toplantıya çağırılabilir.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 — (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,
b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli çalışma programı ile yıllık faaliyet raporunu görüşerek hazırlamak,
c) Merkezin yıllık programı, DESOMER Senfoni Orkestrası üyelerinin arasından Müdür tarafından seçilecek 5 kişilik bir komisyonla birlikte hazırlanır. Bu komisyon yapacağı çalışmaları Orkestra Genel Kuruluna sunar. Yapılan yıllık program yönetim kurulunun onayıyla yürürlüğe girer.
h) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma grupları ve komisyonları kurmak ve görevlendirme için Rektörün onayına sunmak,
ı) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma kurulu
MADDE 12 — (1) Danışma Kurulu Üniversitenin öğretim elemanları, mezunları ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış kişilerden ve ilgili kuruluş temsilcileri arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az beş en çok yirmi üyeden oluşur. Danışma Kurulunda görevlendirilen üye sayısı içinde, Üniversitenin öğretim elemanı sayısı üçten az, yediden fazla olamaz.
(2) Rektör veya Rektörün görevlendireceği rektör yardımcısı, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu üyeleri görevlendirme tarihinden itibaren en geç bir ay içinde toplanır ve bir başkan yardımcısı ve bir raportör görevlendirirler. Merkez Müdürü, Danışma Kurulu toplantılarına katılır.

Danışma kurulunun görevleri
MADDE 13 — (1) Danışma Kurulu; başkanın daveti üzerine yılda en az iki kez toplanarak Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur. Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak, geçici veya sürekli danışmanlık komisyonları oluşturabilir.

Çalışma grupları
MADDE 14 — (1) Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek çeşitli faaliyetlerin verimliliğini artırmak amacıyla sürekli veya geçici çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkanları ve üyeleri, ilgili fakülte dekanlarının veya enstitü müdürlerinin görüşleri alınarak, Merkez Müdürü tarafından önerilen adaylar arasından Yönetim Kurulunca belirlenir ve görevlendirilmeleri sağlanır. Sürekli çalışma grubu üyeleri üç yıl, diğer üyeler verilen görevlerin gerektirdiği süreler için görevlendirilirler. Merkez Müdürü çalışma gruplarının faaliyetlerini izler ve denetler. Süresi dolan çalışma grubu elemanları yeniden görevlendirilebilirler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler


Personel ihtiyacı
MADDE 15 — (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.


Demirbaşlar
MADDE 16 — (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar, proje bitiminde Merkezin kullanımına tahsis edilir.


Ita amiri
MADDE 17 — (1) Merkezin ita amiri Rektördür.


Yürürlük
MADDE 18 — (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme
MADDE 19 — (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

Son Güncelleme: 2 Aralık 2009

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi