DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın İngilizce İşletme Yüksek Lisans Programı   Lisansüstü Programlar

 

İNGİLİZCE İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

1. yarıyıl

Karşılaştırmalı İşletme Tarihi: Firma yapılarının tarihsel evrimi ile iş örgütlenmesi, devlet ve toplum arasındaki etkileşim biçimleri açıklanmıştır. Dersin yaklaşımının temeli, yönetsel analiz birimleri olarak firmalar üzerinde odaklanmamış, ayrıca, genel bir çerçevede batı ve batılı olmayan toplumlar içinde firma yapıları ile dinamik ekonomik, siyasal ve sosyal yapılar arasındaki etkileşimler incelenmektedir.


İşletmeler İçin Araştırma Yöntemleri: İşletmeler için araştırma yöntemleri dersi, işletme ve yönetim problemlerinin bilimsel araştırma yöntemleri kullanılarak analiz edilmesini sağlamaya yönelik bir derstir. Bu kapsamda araştırma tasarımı, süreci, yöntemleri, sonuç değerlendirilmesi, istatistiksel prosedürler ve araştırma yöntemlerinin sosyal ve işletme bilimlerine uygulanması ve bilimsel yazım yöntemleri konularında gerekli donanımı oluşturmayı amaçlamaktadır.


Yönetim ve Organizasyon: Bu dersin amacı, yönetim bilimi ve yönetim işlevlerini geleneksel ve yeni oluşan paradigmaların birleşmesinden oluşan ayrıntılı bir analizini sunmaktır. Bu ders aynı zamanda koordinasyon, rekabet stratejilerinin bir aracı olarak örgütsel yapı ve bölümler arası bağımlılık konularına yoğunlaşarak yönetim ve örgüt teorileri arasında bir köprü kurmaktadır.


Finansal Muhasebe ve Yönetim Muhasebesi: Bu ders finansal muhasebe ve yönetim muhasebesi olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Finansal muhasebe konularını kapsayan birinci bölümde, ortaklar, kredi verenler, analistler vb. İşletme dışı kullanıcıların ihtiyacı olan bilgilerin üretilmesine yönelik olarak muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, finansal tabloların şekil, içerik, sınırları ve analizleri gibi konular ele alınmaktadır. İkinci bölümde işletme yöneticilerin karar verme sürecinde yardımcı olmak üzere, maliyet kavramları, bütçeleme, performans değerlendirme vb. konular incelenmektedir.


Stratejik Pazarlama Yönetimi: Pazarlamada planlama ve karar verme odaklı olarak sorunların tanımlanması açıklanmaktadır. Pazar bölümlenmesi, ürün geliştirme, fiyatlandırma stratejileri, satış gücü düzenlenmesi, tutundurma, medya planlanması ve pazarlama araştırması gibi pazarlama alanında karşılaşılan pazarlama sorunlarının çözümüne yönelik yöntemler, kavramlar ve uygulamalar açıklanmaktadır. İç ve dış çevresel etmenler kapsamında pazarlama kararlarının geliştirilmesi ve uygulanması, pazarlama planı ve ilişkili olarak pazarlama birimi ile bağlantılı firmanın yapısındaki diğer birimlerin plan uygulanmasındaki sorunlar açıklanmaktadır.


İşletme İstatistiği ve Öngörümlemesi: İşletme istatistiğine ve öngörümlemesine giriş. Firma ve endüstri düzeyinde kullanılabilecek tahmin yöntemleri. Hareketli ortalamalar, üstel düzeltme, lineer trend, regresyon, korelasyon, hata hesabı, izleme sinyali. Gerçek veriler kullanılarak bir proje hazırlanması gerekmektedir.


2. Yarıyıl

Zorunlu Dersler


İşletme Politika ve Stratejileri: İşletme çevresinde kullanılan teorileri ve teknikleri içermektedir. Örgütün misyon ve amaçlarının gerçekleştirilmesi için fonksiyonel ve davranışsal süreçlerin uyumlaştırılması ve uygulanması ile strateji ve politika geliştirme süreci, strateji-görev kavramlarını kapsayan bütünleştirilmiş bir derstir. İşletme sorunlarını belirlemek, incelemek ve çözümlemek için gerekli becerilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Önkoşul: MBM501


İşletme Ekonomisi: Mikro ve makro ekonominin temellerini içerir. Arz ve talep analizi, firma teorisi, tüketici teorisi ve piyasa yapıları incelenecek mikro konuları oluşturur. Makro konular ise milli gelir ve hesaplamaları, para ve maliye politikalarıdır.


İşletme Finansmanı: Bu ders paranın zaman değeri, menkul kıymet değerlemesi, sermaye bütçelemesi, risk ve getiri oranı, kısa vadeli ve uzun vadeli finansman, sermaye yapısı, finansal planlama ve finansal tablolar analizi gibi temel finansman konularını kapsamaktadır.


Çalışma Yaşamında Bireylerin Yönetimi: Bu ders öğrencilere örgütlerde birey ve grup davranışlarını şekillendiren faktörleri anlayabilmelerini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Öğrenciler örgütlerde davranışsal problemlerle nasıl başa çıkılabileceğinin, kaliteli bir iş yaşamı oluşturmanın temel öğelerini, birey, grup ve örgütsel performans geliştirme yöntemlerini, yöneticilerin bu çerçevedeki rolünü ve davranış bilimleri araçlarını kullanarak birey ve grup davranışlarını analiz etmeyi ve anlamayı öğreneceklerdir.

Tüketici Davranışı: Pazarlama yönetiminde tüketici davranışalrının rolü, tüketici davranışlarıyla ilgili klasik ve çağdaş teoriler, tüketici davranışalrını etkilyen faktörler üzerinde durulmaktadır.

Seçimlik Dersler

Örgüt Teorisi ve Tasarımı: Bu derste, örgüt araştırmalarının temelini oluşturan klasik ve güncel örgüt kuramlarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Katılımcılardan, örgüt kuramlarının örgütsel yapı üzerindeki fayda ve etkilerini anlamaları ve derste incelenecek olan örgüt kuramlarının tarihsel gelişiminin modern örgütlerdeki insan davranışı ve kişiler arası ilişkiler üzerindeki etkileri konusunda bilgi edinmeleri beklenmektedir. Derste ayrıca, sanayi toplumu dönemi sonrasında yer alan gelişmeler de ele alınacak; örgütsel etkililiğin boyutları farklı örgüt kuramları ışığında değerlendirilecektir. Ders sonucunda, her bir katılımcının örgüt kuramı konusunda kişisel görüş ve edinimlerini belirli bir durum ya da kurum üzerinde uygulaması hedeflemektedir. Önkoşul : MBO501


Ürün Geliştirme ve Stratejisi: Dersin amacı, müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi, yeni ürünlerin pazar potansiyeli, yeni ürün fikrinin oluşturulması ve ticarileştirilmesi gibi ürün geliştirme uygulamalarını incelemektir. Pazar araştırması, Ar-Ge, üretim, satış gibi yeni ürün geliştirme ve stratejileri için gereken işlevlere ve koşullara değinerek ilgili teorinin pratikteki uygulamaları vurgulanmaktadır. Etkin yeni ürün geliştirme araç ve teknikleri tanıtılmaktadır. Önkoşul: MBM501, MBM522, MBM524

Üretim Planlama & Envanter Yönetimi: Üretim planlamada kullanılan ilke ve teknikler incelenecektir. Envanter yönetimi, ekonomik sipariş modeli, backorder ile ekonomik sipariş modeli, olasılıklı envanter modelleri, envanter maliyetlerinin hesabı, envanter düzeylerinin hizmet düzeyi ile hesaplanması, master planların hazırlanması ve kapasite planlaması, malzeme ve kapasite ihtiyaçlarının planlanması, just-in-time imalat sistemi. Pre: MBT501, MBT522, MBT524

Uluslararası İşletme Hukuku: Uluslararası Ticari Sözleşmeler, Uluslararası Ticari Terimler (INCOTERMS), Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler (CMR, Konşimento, Proforma Fatura vs. ) Uluslararası Ticaret Hukukuna ilişkin Mevzuat [özellikle Anlaşmalar; Uluslararası Mal Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Konvansiyonu; Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) ; Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS) ]; ; Uluslararası Ticaret Odası (ICC) ; Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ; Uluslararası Ticari Tahkim; Avrupa Birliği Ticaret Hukuku konuları kapsanmaktadır.

    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
    © D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi