DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın DEÜ Lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliği   Yönetmelikler

 

Dokuz Eylül Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

AMAÇ VE KAPSAM

            Madde 1
a)
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 01 Temmuz 1996 tarihinde yürürlüğe konulan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayalı olarak hazırlanan bu yönetmelik, Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretimi düzenler.
b) Lisansüstü eğitim, Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlilik programlarından oluşur.
c) Her enstitü bu Yönetmeliğe dayalı olarak kendi eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarını ayrıca hazırlayıp, Üniversite Senatosunun onayına sunabilir.

 

            Tanımlar
Madde 2-
Bu Yönetmelikte sözü edilen deyim ve kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade ederler.
a) “Üniversite” : Dokuz Eylül Üniversitesi,

            b) “Senato” : Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu,
            c) “Enstitü” : Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı enstitüler,
            d) “Müdür” : İlgili Enstitünün Müdürü,
            e) “Enstitü Kurulu” : Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde eğitim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurul.
            f) “Enstitü Yönetim Kurulu”: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları, müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurul,
            g) “Anabilim/Anasanat Dalı”: Lisansüstü Eğitim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinde enstitüler için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalı,
h) “Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı”: Lisansüstü Eğitim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinde anabilim/anasanat dalı için tanımlanan başkan,

            ı) “Danışman”: Enstitüye kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesi,
k) “Öğrenci”: Lisansüstü öğretim için enstitüye kayıtlı öğrenci,
l) “Tez”: Yüksek lisans tezi/sanat eseri, doktora tezi/sanatta yeterlilik eseri.
m) “Uzmanlık Alanı Dersi”: Tez çalışması yaptıran öğretim üyelerinin yaptırdığı tez çalışmaları alanında açılan derstir.

 

ÖĞRENCİ KABULÜ

            Yüksek Lisansa Başvuru ve Seçme Sınavları
Madde 3
a) Yüksek lisans programlarına ÖSYM tarafından yapılan LES (Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı) sınavına katılan ve bu sınavda Üniversite Senatosu tarafından belirlenen puan türlerinden en az 45 puan alan adaylar başvurabilir. İlgili enstitünün yetkili kurulları bu puanın üzerinde puan belirleme yetkisine sahiptir. Yüksek lisans programlarına, LES (Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı) sınavı ve lisans kademesi notları ile, ilgili enstitüler tarafından yapılan yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlilik sınavı, portfolyo incelemesi vb. değerlendirme sonuçlarına göre güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınabilir. Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmayan enstitülerde/programlarda baraj niteliğinde yabancı dil giriş sınavı yapılır ve bu sınavda başarılı olamayan adaylar değerlendirmeye alınmaz. Türkçe öğretim yapan programlara başvuran yabancı uyruklu adaylar Türkçe sınavına alınır. Enstitü Yönetim Kurulu’nca kabul edilen kurumlardan alacakları belge ile Türkçe bildiklerini belgeleyen adaylar bu sınavdan muaf tutulur. Yabancı uyruklu adaylar ayrıca Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kendi dillerinin dışında bir yabancı dilden de sınava alınabilirler. Adayların sınavı ilgili Enstitü Yönetim Kurulu’nun seçeceği üç kişilik bir jüri tarafından yapılır. Bu sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 alınması gerekir.
Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, enstitüyü oluşturan anabilim/anasanat dallarının önerileri üzerine Enstitü Kurulu’nca karara bağlanır ve ilan edilir. Bu ilanda başvuru tarihleri, başvuru koşulları, adayların hangi alanlardan ve hangi yabancı dilden sınava tabi tutulacakları, sınav günü ve yeri belirtilir.
            b) Yurtdışı üniversitelerinden mezun yabancı uyruklu lisans mezunlarının yüksek lisans müracaatları, lisans notları dikkate alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı görüşü doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu’nda karara bağlanır.
       Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olmalıdır.
       Aday öğrenciler, ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar lisans diplomalarını ve istenen diğer bilgi ve belgeleri ekledikleri bir dilekçe ile Enstitü Müdürlüğü’ne başvururlar. Dilekçede sınavına girilecek yüksek lisans programı/programları ve yabancı dil belirtilir. Aday öğrencilerin kayıt işlemleri ilgili Enstitü Müdürlüğü’nce düzenlenir ve yürütülür.

           
c) Öğrencilerin değerlendirmelerinde yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlilik sınavı, portfolyo incelemesi vb. değerlendirme şekillerinden hangisinin/hangilerinin dikkate alınacağı, sınav tarihleri, jürilerin tespiti ve başvuruların değerlendirilmesi ile ilgili işlemler ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşleri dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.
d) Yüksek lisans yabancı dil sınavı adayın bilim/sanat alanı ile ilgili olarak Senato’ca belirlenen bir yabancı dilde yazılmış 190-220 kelimelik bir metnin iki saat içinde sözlük yardımıyla Türkçe’ye çevrilmesi şeklinde yapılır. Yabancı dilde öğretim yapan anabilim/anasanat dallarına başvuran adayların sınavları öğretim verilen yabancı dilde yapılabilir. Yabancı dil sınavında başarı notu 100 üzerinden en az 70 dir. Üçer asil, ikişer yedek üyeden oluşan yabancı dil jürileri Enstitü Yönetim Kurulu’nca belirlenir.
       Ancak (f) fıkrasında belirtilen yabancı dil başarı belgesine sahip olanlar yabancı dil sınavından muaf tutulur. Enstitü Yönetim Kurulu, ilgili anabilim/anasanat dalının önerisini de dikkate alarak açılan her yüksek lisans programı için ilgili uzmanlık alanındaki öğretim üyeleri arasından en az üç kişilik bir değerlendirme jürisi seçer. Ayrıca iki yedek üye tespit eder.
      Değerlendirme, ilgili öğretim programının özelliklerine göre, yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlilik sınavı, portfolyo incelemesi vb. den bir veya bir kaçının bileşimi şeklinde yapılabilir. Adayın başarılı sayılabilmesi için bu değerlendirmelerden en az 65 not almış olması gerekir. Yabancı dilde öğretim yapan anabilim/anasanat dallarına başvuran adayların yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlilik sınavı öğretim verilen yabancı dilde yapılabilir.
e) Varsa yabancı dil baraj sınavında başarılı olan adaylardan değerlendirmede de başarılı görülenler aldıkları değerlendirme notlarının % 25’i ile lisans kademesi not ortalamasının %25’inin toplamına LES sınavı notunun % 50’sinin eklenmesi suretiyle belirlenen başarı notlarına göre en yüksekten başlayarak kontenjan doluncaya kadar başvurdukları öğretim programlarına yerleştirilir ve enstitüde ilan edilir. Sıralamada eşitlik halinde lisans not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. Tezsiz yüksek lisans programlarındaki değerlendirmede ise, LES puanının en az % 50’si esas alınır ve diğer ölçütlerin hangilerinin hangi oranda esas alınacağı ilgili Enstitü Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir.
f) Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda değerlendirmede başarılı olup ilgili öğretim programı kontenjanı içinde yer alarak kesin kayıt yaptıran adaylar, Yabancı Diller Yüksekokulu’nda “Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı” na alınırlar. İngiliz, Fransız veya Alman dillerinin birinden ya da Senato’nun belirlediği başka bir dilden yapılan bu sınavda, bir adayın başarılı olabilmesi için 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) not alması gerekir. Ancak, tamamen veya kısmen yabancı dilde öğretim yapılmayan programlarda yabancı uyruklu adaylar için dil Türkçe’dir. Yabancı uyruklu adaylar, Türkçe sınavına alınırlar. Enstitü Yönetim Kurulu’nca kabul edilen kurumlardan alacakları belge ile Türkçe bildiklerini belgeleyen adaylar bu sınavdan muaf tutulurlar. Yabancı uyruklu adaylar ayrıca Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kendi dillerinin dışında bir yabancı dilden de sınava alınabilirler. Adayların sınavları ilgili Enstitü Yönetim Kurulu’nun seçeceği üç kişilik bir jüri tarafından yapılır. Bu sınavlarda başarılı olmak için 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) alınması gerekir.
       Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Öğretimi Yönetmeliği’nde belirtilen şekilde öğretimini yabancı dilde yapmış olanlar veya yabancı dil hazırlık öğretimi görenler ile aynı yönetmeliğin ilgili maddesinde belirtilen sınavların birinden Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nun belirlediği düzeylerde başarılı olduğunu belgeleyen adaylar Yeterlilik Düzey Belirleme Sınavından bir hafta önce belgelerini Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne verdikleri takdirde Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile, ilgili yabancı dil sınavına girmekten muaf tutulurlar.

g) Değerlendirmeden sonra varsa yabancı dil başarı şartlarını da yerine getiren adaylar, diğer mali yükümlülüklerini de yerine getirerek asil öğrenci olarak yüksek lisans programına kayıtlanabilirler. Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda değerlendirmede başarılı olduğu halde (f) fıkrasında belirtilen yabancı dil sınavında başarılı olamayan adaylara ise yabancı dil öğrenmeleri için bir yıl süre verilir. Bir yıl içinde Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’nca yapılacak sınavlarda da başarısız olanlar veya (f) fıkrasındaki belgelerden birini getiremeyen adayların enstitü ile ilişikleri kesilir.
            h) Yabancı dille öğretim yapan anabilim/anasanat dallarına başvuran yabancı uyruklu adaylar, Türkçe sınavına ek olarak belirlenen yabancı dilden de (f) fıkrası hükümlerine göre sınava alınırlar. Bu sınavda başarısız olanlara (g) fıkrası hükmü uygulanır.
ı) Kazanan öğrencilerin listesi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitüde ilan edilir. Kayıt işlemleri Enstitü Müdürlüğü tarafından düzenlenir ve denetlenir.
       Kayıtlanan öğrenci sayısının 3’ten az olması halinde o programın açılıp açılmayacağına ilgili Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

 

            Doktora ve Sanatta Yeterlilik Öğrenimine Başvuru ve Seçme Sınavları
Madde 4- Doktora ve sanatta yeterlilik öğretim programlarına başvurularla ilgili esaslar şunlardır:
a) Doktora ve sanatta yeterlilik öğretim programlarına; ÖSYM tarafından yapılan Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavına (LES) katılan ve bu sınavdan Enstitü tarafından belirlenen puan türlerinden en az 50 puan ve son üç yıl içinde Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) 100 üzerinden en az 60 puan alan ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından buna eşdeğer olarak belirlenen sınavların birinde başarılı olan veya Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yeterlilik-Düzey Belirleme Sınavından en az 70 puan alan adaylar başvurabilir. Tıp Bilimlerinde yürütülen doktora programlarına başvuracak Tıp Fakültesi mezunlarının ise; Tıpta Uzmanlık Sınavından (TUS) en az 50 temel veya klinik tıp puanı (Temel bilimlere başvuracak adaylar için temel tıp puanı, klinik bilimlere başvuracak adaylar için klinik tıp puanı) almaları gerekmektedir. İlgili enstitünün yetkili kurulları bu puanların üzerinde puan belirleme yetkisine sahiptir. Doktora ve sanatta yeterlilik programlarına; Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (LES) veya tıp bilimlerinde doktora programına başvuran adaylar için Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ve yüksek lisans kademesi notları ile ilgili enstitüler tarafından yapılan yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlilik sınavı, portfolyo incelemesi ve benzeri değerlendirme sonuçlarına göre güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınabilir. Doktora ve sanatta yeterlilik öğretimi yapılacak anabilim/anasanat dalları ya da bilim/sanat dallarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler; Enstitüyü oluşturan anabilim/anasanat dallarının önerileri alınarak, Enstitü Kurulunca kararlaştırılır ve ilan edilir. Bu ilanda başvuru tarihi ve hangi dilden başarı belgesi aranacağı ayrıca belirtilir.
b)
Öğrencilerin değerlendirmelerinde yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlilik sınavı, portfolyo incelemesi ve benzeri değerlendirme şekillerinden hangisinin/hangilerinin dikkate alınacağı, sınav tarihleri, jürilerin tespiti ve başvuruların değerlendirilmesi ile ilgili işlemler, ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşleri dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
       Doktora ve sanatta yeterlilik giriş sınavlarına kabul edilebilmek için, adayın yüksek lisans derecesine veya Eczacılık ile Fen Fakültesi mezunlarının Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olması ve yüksek lisans kademesi ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 80, 4.00 üzerinden en az 3.00 veya bunların eş değeri olması gerekir. Ancak, doğrudan doktora programlarına başvurabilen Tıp Fakültesi mezunları için not ortalaması şartı aranmaz. Yurt dışındaki üniversitelerden mezun yabancı uyruklu yüksek lisans mezunlarının doktora/sanatta yeterlilik programı/programlarına müracaatları, yüksek lisans notları dikkate alınarak ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulunda karara bağlanır.
       Yurt dışından alınmış yüksek lisans diplomalarının denkliğinin, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gerekir.
c) Türkçe öğretim yapan programlara başvuran yabancı uyruklu adayların yabancı dili Türkçe’dir. Bu adayların ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun seçeceği üç kişilik jüri tarafından yapılacak Türk Dili Seviye Tespit Sınavında 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen kurumlardan alacakları belge ile Türkçe bildiklerini belgeleyen adaylar bu sınavdan muaf tutulurlar. Yabancı dille eğitim yapan doktora ve sanatta yeterlilik programlarına başvuran yabancı uyruklu doktora ve sanatta yeterlilik adaylarından, (a) bendinde belirtilen yabancı dil başarı şartları aranır. 
d)
Enstitü Yönetim Kurulu; ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi de dikkate alınarak açılan her doktora ve sanatta yeterlilik programı için, ilgili uzmanlık alanındaki öğretim üyeleri arasından en az üç kişilik bir değerlendirme jürisi seçer. Ayrıca iki yedek üye tespit eder.
       Değerlendirmede; ilgili öğretim programının özelliklerine göre yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlilik sınavı, portfolyo incelemesi ve benzerlerinden biri veya bir kaçı birlikte yapılabilir. Adayın başarılı sayılabilmesi için bu değerlendirmelerden en az 70 puan almış olması gerekir. Yabancı dilde öğretim yapan anabilim/anasanat dallarına başvuran adayların yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlilik sınavı öğretim verilen yabancı dilde yapılabilir.
e) Adaylardan değerlendirmede başarılı görülenler; aldıkları değerlendirme notlarının % 25’i ile yüksek lisans kademesi not ortalamasının % 25’inin toplamına Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (LES) veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) notunun % 50’sinin eklenmesi sureti ile belirlenen başarı notlarına göre en yüksekten başlayarak kontenjan doluncaya kadar başvurdukları programlara yerleştirilirler. Kazanan adaylar Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ilan edilir. Sıralamada eşitlik halinde yüksek lisans not ortalaması yüksek olan adaya öncelik tanınır.
f) Doktora/sanatta yeterlilik öğrenciliği hakkını kazanan adayın kayıt işlemleri Enstitüce yürütülür. Bir öğrencinin kayıt işlemi, dosyasında bulunması gereken belgeleri teslim etmesi ve diğer mali yükümlülükleri yerine getirmesiyle tamamlanır.

Bilimsel Hazırlık Programına Öğrenci Kabulü          
Madde 5
a) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlilik programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla “Bilimsel Hazırlık Programı” uygulanabilir.
      
Bilimsel hazırlık programları ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı’nın teklifi üzerine Enstitü Kurulu kararı ve Senato’nun onayı ile yürürlüğe girer.
       Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,
       Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,        
Lisans ve yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları,
       Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar,
b) Bilimsel hazırlık programına madde 3, 4 ve 5’teki esaslara göre öğrenci kabul edilir.
c) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.
d) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencilerin lisans kademesinden aldıkları derslerini Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine, Yüksek Lisans derslerini Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre almaları; bilimsel hazırlıkta aldıkları tüm dersleri (Lisans ve Yüksek Lisans) Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre (e) bendinde belirtilen süre içinde başarmaları gerekir.
e) Bilimsel hazırlık programlarında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora sürelerine dahil edilmez.

Özel Öğrenci Kabulü
Madde 6
      
Lisans düzeyinde bir öğretim programından mezun olup belirli konularda bilgilerini arttırmak isteyenler ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı’nın olumlu görüşü üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bazı lisansüstü derslere “Özel Öğrenci” olarak kabul edilebilirler.
      Özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyen adayların, almak istedikleri derslerin açılacağı yarıyılın başında, lisansüstü derslere kayıt süresi içinde, lisans öğrenimleri sırasında aldıkları notlara ilişkin belge ve diploma fotokopilerini ekledikleri birer dilekçe ile ilgili Enstitü Müdürlüklerine başvurmaları gerekir.
       Enstitü Yönetim Kurulu tarafından özel öğrenci olarak bazı dersleri almaları uygun görülen adaylar, özel öğrenci olarak kayıt olabilmeleri için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından o yıl için veya ders saati başına tespit edilecek miktarı ödemek ve üniversite veya ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen belgeleri vermek zorundadır.
       Hukuki yönden özel öğrencilik statüsü, özel öğrenci kayıt işlemlerinin tamamlanması üzerine kazanılır ve kendilerine birer “Özel Öğrenci Kimlik Belgesi” verilir. Özel öğrencilere hiçbir diploma ve ünvan verilmez. Ancak kendilerine izledikleri dersleri ve bu derslerde aldıkları notları gösteren birer belge verilebilir. Özel öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinin yararlandıkları öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
       Özel öğrenci adaylarının Yabancı dille verilen lisansüstü derslere kabul edilebilmeleri için Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen Yabancı Dil Yeterlilik Sınavını başarmış veya bu yönetmeliğin 4. maddesinin c bendindeki yabancı dil belgelerinden birine sahip olmaları gerekir.
       Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde o ders için ödedikleri miktar iade edilmez.
       Özel öğrenciler, derse devam, sınav, başarının değerlendirilmesi, disiplin ve diğer hususlarda ilgili enstitülerde uygulanan yönetmelik, yönerge ve diğer esaslara uymak zorundadırlar.

Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü
Madde 7-
Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı enstitülere yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilmez. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, ilgili anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu’nca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3’ünden fazla olamaz.

Lisansüstü Programlara Kayıt
Madde 8-
Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik programlarına kayıt hakkı kazanan adayların listesi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Enstitüye girmeye hak kazanan adayların kayıtları Enstitü Yönetim Kurulu’nca akademik takvim dikkate alınarak belirlenen günlerde yapılır. Kayıt hakkı kazanan adaylar, Enstitü Yönetim Kurulu’nca istenen belgeleri süresi içinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

 

EĞİTİM - ÖĞRETİM

           

            Derslerin Kredi Değerleri
Madde 9-
Bir lisansüstü dersin kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Seminer, Uzmanlık Alanı dersi, Dönem Projesi ve Tez Çalışması kredisizdir. Öğrenci ikinci yarıyılın başından itibaren danışmanı tarafından açılan Tez Çalışması ile ilgili Uzmanlık Alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

 

            Ders Ekleme ve Bırakma
Madde 10-
Öğrenciler dersler başladıktan sonra, en geç 15 gün içinde danışmanının uygun görüşünü almak şartıyla, o yarıyılın eğitim ve öğretim programında mevcut olan başka dersleri programlarına ekleyebilirler veya devam etmekte olduğu dersleri bırakabilirler.
       Öğrenciler aldıkları her dersi başarmak zorundadırlar. Öğrencinin aldığı dersler arasından hangilerinin o dönem alınması gereken zorunlu krediye sayılacak dersler olduğu o döneme ait ders kayıt formunda danışmanınca belirtilir.

           

            Sınavlar, Değerlendirme ve Ders Tekrarı
Madde 11-
Öğrencilerin yarıyılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70 ‘ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80’ine devam etmiş olmaları gerekir.
       Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıliçi çalışmalarının ve yarıyılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıliçi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yaryılsonu ders notu, ara sınavlar, yarıyılsonu sınavı, ve/veya yarıyılsonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
       Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılmaz. Başarısız olunan bir dersi öğrenci azami ders alma süresi içinde tekrar alır. Söz konusu dersin seçimlik olması halinde dersin yerine aynı kredi değerinde danışmanın gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile bir başka dersi de alabilir. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
      Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.

Ders Notları
Madde 12-
Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri takdir olunur.

             

Puan

Yarıyıl Ders Notu

Katsayısı

90-100

AA

4.0

85-89

BA

3.5

80-84

BB

3.0

75-79

CB

2.5

70-74

CC

2.0

65-69

DC

1.5

60-64

DD

1.0

50-59

FD

0.5

49 ve aşağısı

FF

0

Geçici Notlar
D-Devamsız
E- Eksik
Ortalamaya Katılmayan Notlar
G-Gelişmekte Olan
Y- Yetersiz
B- Başarılı
M- Muaf

 

                   Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere (D) notu verilir. (D) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür.
      Tez çalışmalarını başarı ile sürdürmekte olan öğrencilere (G) notu, tez çalışmalarını başarı ile sürdüremeyen öğrencilere (Y) notu verilir. (Y) notu, ayrıca kredisiz olarak alınan dersler, alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ile seminerler için başarısız olma durumunda da kullanılır.
       Tez çalışmalarını başarı ile tamamlayan öğrencilere (B) notu verilir. (B) notu ayrıca, kredisiz olarak alınan dersler ile alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ve seminerler için, başarılı olma durumunda da kullanılır.
      
(E) notu, yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten (E) notu aldığı takdirde notların ilgili Enstitü Müdürlüğüne teslimi tarihinden itibaren bir ay içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde, (E) notu kendiliğinden (FF) notu haline dönüşür.
      
(M) notu, öğrencinin Dokuz Eylül Üniversitesi dışındaki üniversitelerden daha önce almış oldukları ve denklikleri kabul edilerek en az ders yüküne sayılan dersler için ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile muaf olunan dersler için verilir.

 

 

 

            Not Ortalamaları
Madde 13-
Öğrencilerin yarıyılsonundaki başarı durumu, her yarıyılsonunda ağırlıklı not ortalamaları enstitüler tarafından hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile öğrencinin aldığı dersin yarıyılsonu başarı notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir yarıyılın ağırlıklı not ortalamasını bulmak için, o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren yönetmelikte belirlenen en az ders yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.
       Genel not ortalaması 3,75’in üstünde olan öğrenciler üstün başarılı sayılır.

İlişik Kesme
Madde 14
a)
İlk yarıyıl not ortalaması 1.50’den az olan; İkinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl not ortalaması 2.00’den az olan öğrencilerin,
b)Yüksek lisans ve doktora tez çalışması ile uzmanlık alanı dersi/dersleri notu, üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez (Y) notu olarak takdir olunan öğrencilerin,

c) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından belirlenen en az ders yükünün tezli yüksek lisans ve doktora programlarında dört, tezsiz yüksek lisans programlarında altı yarıyılda tamamlayamayan ve/veya programların süresi sonunda genel not ortalaması 2.50’nin altında olan öğrencilerin,
ç) İkinci kez girdiği bitirme sınavında başarısız olan tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin,
d) Jüri tarafından tezi reddedilen öğrencilerin,
e) Düzeltilmiş tezi jüri tarafından kabul edilmeyen öğrencilerin,
f) Doktora yeterlilik sınavında ikinci kez başarısız olan doktora öğrencileri ile yeterlilik sınavında ikinci kez başarısız olan sanatta yeterlilik öğrencilerinin,
            g) Doktora Yeterlilik Komitesi tarafından fazladan alınması öngörülen dersleri altıncı yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerinin,
            h) Tez önerisi ikinci kez reddedilen doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerinin,
ı) Programını süresi içinde tamamlayamayan lisansüstü öğrencilerin,
i) İki yarıyıl üst üste kayıt yenilemeyen veya kayıtlandığı herhangi bir yarıyılda öğrenimine devam etmeyen lisansüstü öğrencilerin,
kayıtlı oldukları programla ilişiği kesilir.

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Madde 15
a) Yüksek lisans programları, tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim/anasanat dallarında açılacağı ve nasıl yürütüleceği anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine Enstitü Kurulu’nun kararı ve Senato’nun onayı ile belirlenir.
b) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe izin vermek ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu yetkisindedir ve tezli yüksek lisans programından tezsize geçen öğrencilerin ek kredilerini tamamlaması; tezsiz yüksek lisans programından tezliye geçen öğrencilerin ise tez
hazırlaması gerekir. Bu programlardan birinden diğerine geçebilmek için, anabilim/anasanat dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile not ortalaması barajı da konulabilir.

 

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve Kapsam
Madde 16-
Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Tezli Yüksek Lisans Süresi ve Ders Yükü
Madde 17
a)
Tezli yüksek lisans programı uzmanlık alanı dersi/dersleri ve bu derslerin dışında toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşur. Uzmanlık alanı dersi/dersleri, seminer ve tez çalışması kredisiz derslerdir. Tezli yüksek lisans programı derslerini tamamlama süresi en çok dört yarıyıldır.
b) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenciye tez danışmanı öğrencinin ve danışmanlığı üstlenmesi önerilen öğretim elemanının görüşleri alınarak ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla birinci yarıyıl sonuna kadar atanır. Tez danışmanları öğretim üye ve doktoralı öğretim görevlileri arasından seçilir. Yüksek lisans tezinin niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı atanma ve değiştirme koşulları Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.
c) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından, tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından yürütülür.
ç) Öğrenci danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına ve kendi tez danışmanınca açılan Uzmanlık Alanı Dersi’ne kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alanı dersinin uygulanmasına ilişkin ilkeler ilgili enstitülerin teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.
d) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Bu yönetmelikte belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler yüksek lisans programını en az üç yarıyılda tamamlayabilirler. Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dördüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye tezini jüri önünde savunması için iki yarıyıl ek süre verilir.
e) Öğrenci, yüksek lisans programında lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans dersleri alabilir. Kredili olarak aldığı lisans derslerini Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre başarmak zorundadır. Ancak lisans derslerinden en çok iki tanesi, ders yüküne ve yüksek lisans kredisine sayılabilir. Hangi derslerin yüksek lisans kredisine sayılacağı derslere kayıt esnasında ders kayıt formunda danışmanınca belirlenir.
f) Öğrenci, danışmanın ve Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı’nın önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere üniversiteye bağlı başka bir enstitüden veya Dokuz Eylül Üniversitesi dışındaki üniversitelerden lisansüstü ders alabilir.
      
Öğrencinin yüksek lisans kredisine sayılmayan derslerinin notları genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir.           

 

            Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması
Madde 18
a)
Yüksek lisans tez çalışmasını süresi içinde tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitü tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde öğrenim gördüğü dilde yazmak ve tezini jüri önünde yine öğrenim gördüğü dilde savunmak zorundadır.                       
b) Tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı’na başvurur. Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı, tez jürisi önerisiyle birlikte Enstitü Müdürlüğü’nce belirlenen biçimde ve sayıda tezi ilgili enstitüye iletir.
c) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri enstitü bünyesindeki başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere ilgili uzmanlık alanındaki öğretim üyeleri arasından seçilen üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
ç) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.
d) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında “kabul”, “red” veya “düzeltme” kararı salt çoğunlukla verir. Jüri kararı Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Yüksek Lisans Diploması                              
Madde 19
a) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az beş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitü Müdürlüğü’ne teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine “Yüksek Lisans Diploması” verilir.
b) Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Lisans diplomasını aldığı dalda yüksek lisans programını tamamlayan öğrencinin diplomasına varsa meslek ünvanı da yazılır.

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

            Amaç ve Kapsam
Madde 20-
Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

 

            Yüksek Lisans Süresi, Danışman Atanması ve Ders Yükü
Madde 21
a)
Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda dönem projesi ile ilgili yazılı bir rapor vermek zorundadır.
b) Tezsiz yüksek lisans programında Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı’nın önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktoralı öğretim görevlisi en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirlenir.
c) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve ders kayıt işlemleri danışmanı, danışman atanıncaya kadar ise ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından yürütülür.
ç) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. Bu yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.
d) Tezsiz yüksek lisans programında öğrenci, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans dersleri alabilir. Ancak bu derslerden en çok üç tanesi, ders yüküne ve yüksek lisans kredisine sayılabilir. Hangi derslerin yüksek lisans kredisine sayılacağı derslere kayıt esnasında danışmanınca ders kayıt formunda belirtilir.
e) Öğrenci, danışmanının ve Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere üniversiteye bağlı başka bir enstitüden veya Dokuz Eylül Üniversitesi dışındaki üniversitelerden lisansüstü ders alabilir.

 

            Bitirme Sınavı
Madde 22-
Derslerini başarı ile tamamlayan tezsiz yüksek lisans programındaki bir öğrenci yaptığı dönem projesi ve aldığı eğitim ile ilgili konularda bir sınava tabi tutulur. Sınava girmesi danışmanı tarafından uygun görülen öğrenci, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile en geç bir ay içinde jüri önünde sınava tabi tutulur. Öğrenci, biri danışmanı ve biri enstitü bünyesindeki başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç kişilik bir jüri tarafından en az 45, en fazla 90 dakika olmak üzere sözlü, uygulamalı veya hem sözlü hem yazılı olarak bitirme sınavına tabi tutulur. Jürinin kararı çoğunlukla alınır. Sınav sonucu bir tutanakla enstitüye bildirilir. Başarısız olma halinde üç ay içinde bitirme sınavı aynı jüri ile tekrarlanır. Başarısızlık tekerrür ederse öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 

            Yüksek Lisans Diploması
Madde 23
a)
Kredili derslerini, dönem projesini başarı ile tamamlayan ve bitirme sınavında başarılı olan yüksek lisans öğrencisine “Yüksek Lisans Diploması” verilir.
b) Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Lisans diplomasını aldığı dalda yüksek lisans programını tamamlayan öğrencinin diplomasına varsa meslek ünvanı da yazılır.

 

DOKTORA PROGRAMI

           

            Amaç ve Kapsam
Madde 24-
Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin,
i. Bilime yenilik getirme,
ii. Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
iii. Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Doktora Süresi ve Ders Yükü
Madde 25-
Doktora programı, öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmibir kredi ve en çok otuz krediden fazla olmamak şartıyla en az yedi adet ders, tez önerisi, yeterlilik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programı derslerini tamamlama süresi dört yarıyıldır.
      
Doktora programını tamamlama süresi sekiz yarıyıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getirenler en az altı yarıyıllık bir sürede mezun olabilirler. Tez çalışmasını sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilir. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği bu süreden önce de kesilebilir.
       Doktora programındaki öğrenciler danışmanının önerisi ile lisans dersleri alabilirler. Ancak öğrencilerin bu derslerden başarılı olmaları gerekir. Bu dersler, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
      Öğrenci; Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversiteye bağlı diğer enstitülerden veya Dokuz Eylül Üniversitesi dışındaki (yurt içi ve yurt dışındaki) diğer üniversitelerden lisansüstü ders alabilir.
      Öğrencinin doktora kredisine sayılmayan derslerinin notları genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir.
       Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı entegre programlar olarak düzenlenebilir.

Tez Danışmanı Atanması
Madde 26-
Doktora öğrencisinin tez danışmanı öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalında görevli öğretim üyeleri arasından, tez konusu (projesi) olan ve danışmanlık görevini üstlenmek isteyen profesör veya doçent öğretim üyesinin de görüşleri alınarak ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla birinci yarıyıl başında atanır. Ancak, profesör ve doçent ünvanına sahip öğretim üyesi sayısının yeterli olmadığı programlarda kıdem süresi en az üç yıl olan yardımcı doçent kadrosunda olanlardan da danışman ataması yapılabilir. Doktora tezinin niteliğine göre birden fazla tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanının doktora veya eşdeğer derecesine sahip olması gerekir.
      Öğrencinin alacağı derslerin planlanması ve ders kayıt işlemleri; tez danışmanı, tez danışmanı atanıncaya kadar ise Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından yürütülür.
      Bir öğrencinin tez danışmanı; öğrencinin gerekçeli önerisi ile Anabilim Dalı Başkanının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile değişebilir.

Doktora Yeterlilik Sınavı
Madde 27-
Doktora yeterlilik sınavı aşağıdaki usullere göre yapılır:
a) Yeterlilik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlilik sınavı Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihte yapılır.
b) Kredilerini tamamlayan, derslerini başarıyla veren ve Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği koşulları yerine getiren öğrenciler en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar yeterlilik sınavına girmek zorundadır.
c) Yeterlilik sınavı, sürekli görev yapmak üzere Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca seçilen beş kişilik Doktora Yeterlilik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla ilgili uzmanlık alanındaki öğretim üyelerinin görev aldığı sınav jürilerini Enstitü Kurulunca belirlenen ilkeler doğrultusunda kurar.
d) Doktora yeterlilik sınavına girebilmek için, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından buna eşdeğer olarak belirlenen sınavların birinde başarılı olmak gerekir. Hangi dilden sınava girileceği ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yabancı uyruklular kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe’den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavlarının nasıl yapılacağı Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir.
e) Doktora yeterlilik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora Yeterlilik Komitesi sınav jürisinin önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca yeterlilik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir.
f) Yeterlilik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez İzleme Komitesi
Madde 28- Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile en geç birinci yarıyıl sonuna kadar “Tez İzleme Komitesi” oluşturulur.
       Tez İzleme Komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.
      Tez İzleme Komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez Önerisi Savunması
Madde 29- Öğrenci; en geç ikinci yarıyıl başında yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.
       Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir.
       Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi oluşturulur. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci bir ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise üç ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
       Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce Komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından “Gelişmekte Olan” (G) veya “Yetersiz” (Y) olarak belirlenir. Yapılan değerlendirmenin sonucu; üç gün içinde, yazılı olarak Komite tarafından Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez yetersiz bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora Tezinin Sonuçlanması
Madde 30-
Doktora tezinin sonuçlanmasında aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Doktora programındaki bir öğrencinin, elde ettiği sonuçları; ilgili enstitü tarafından kabul edilen kurallara uygun biçimde sunması, doktora tezi ile ilgili en az bir makalenin Fen-Mühendislik-Sağlık Bilimlerinde genişletilmiş bilim (E/SCI), Sosyal Bilimler alanında ise hakemli bir dergide yayımlanmak üzere kabul edilmis olması ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunması gerekir.
b) Tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığına başvurur. Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı, tez jürisi önerisi ile birlikte tezin ciltlenmemiş en az altı kopyasını ilgili Enstitüye iletir.
c)
Doktora tez jürisi, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesi ve en az biri başka bir üniversitenin öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Jüri üyelerinin doktora veya eşdeğer derecesine sahip olması gerekir.
d)
Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.
e) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında “kabul”, “red” veya “düzeltme” kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Öğrenci, uzatma aldığı yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
f) Kabul edilen tezin telif hakkı Dokuz Eylül Üniversitesine aittir. Enstitüler tezleri erişim ortamında yayımlayabilirler.

Doktora Diploması
Madde 31
a)
Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az beş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci Doktora Diploması almaya hak kazanır.
b) Doktora Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

 

                                                           SANATTA YETERLİLİK PROGRAMI

Amaç ve Kapsam
Madde 32-      
Sanatta yeterlilik programı, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlilik programı açılabileceği Üniversitelerarası Kurul’un önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu’nca belirlenir.

Sanatta Yeterlilik Süresi ve Ders Yükü
Madde 33-
Sanatta yeterlilik programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle yirmibir krediden az ve otuz krediden fazla olmamak şartıyla en az yedi adet ders, tez önerisi ve tez/yeterlilik çalışmasından (sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri) oluşur. Sanatta yeterlilik programı derslerini tamamlama süresi dört yarıyıldır.
      
Sanatta yeterlilik programını tamamlama süresi sekiz yarıyıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler en az altı yarıyıllık bir sürede mezun olabilirler. Tez/yeterlilik çalışmasını sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, tezini/yeterlilik çalışmasını jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilir. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği bu süreden öncede kesilebilir.
       Öğrenci, danışmanının ve Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversiteye bağlı diğer enstitülerden veya Dokuz Eylül Üniversitesi dışındaki üniversitelerden lisansüstü ders alabilir.
       Öğrencinin sanatta yeterlilik kredisine sayılmayan derslerinin notları genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir.

Danışman Atanması
Madde 34- Sanatta yeterlilik öğrencisinin tez danışmanı; öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalında görevli öğretim üyeleri arasından; tez/yeterlilik konusu (projesi) olan ve danışmanlık görevini üstlenmek isteyen profesör veya doçent öğretim üyesinin de görüşleri alınarak ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla birinci yarıyıl başında atanır. Ancak, profesör ve doçent ünvanına sahip öğretim üyesi sayısının yeterli olmadığı programlarda, kıdem süresi en az üç yıl olan yardımcı doçent kadrosunda olanlardan da danışman ataması yapılabilir. Sanatta yeterlilik tezinin niteliğine göre birden fazla tez danışmanı atanabilir, ikinci tez danışmanının da doktora veya eşdeğer derecesine sahip olması gerekir.
      
Öğrencinin alacağı derslerin planlanması ve ders kayıt işlemleri; tez danışmanı, tez danışmanı atanıncaya kadar ise Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından yürütülür.
       Bir öğrencinin tez danışmanı; öğrencinin gerekçeli önerisi ile Anabilim/Anasanat Dalı Başkanının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile değişebilir.

Yeterlilik Sınavı
Madde 35-
Sanatta yeterlilik sınavı aşağıdaki usullere göre yapılır:
a) Yeterlilik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve sanatta yeterlilik çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlilik sınavı Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihte yapılır.
b) Kredilerini tamamlayan, derslerini başarıyla veren ve Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği koşulları yerine getiren öğrenciler en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar yeterlilik sınavına girmek zorundadır.
c)
Sanatta yeterlilik sınavı; sürekli görev yapmak üzere Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca seçilen beş kişilik Sanatta Yeterlilik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla ilgili uzmanlık alanındaki öğretim üyelerinin görev alacağı sınav jürilerini Enstitü Kurulunca belirlenen ilkeler doğrultusunda kurabilir.
d) Sanatta yeterlilik sınavına girebilmek için Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (ÜDS) 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından buna eşdeğer olarak belirlenen sınavların birinde başarılı olmak gerekir. Hangi dilden sınava girileceği ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yabancı uyruklular kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe’den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavlarının nasıl yapılacağı Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir.
e) Sanatta yeterlilik sınavı; ilgili sanat dalının özelliklerine göre, yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların bileşimi şeklinde yapılabilir. Sanatta Yeterlilik Komitesi; sınav jürisinin önerileri ve sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığınca yeterlilik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir.
f) Sanatta yeterlilik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır bu sınavda da başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Yeterlilik Çalışması ve Tez İzleme Komitesi
Madde 36- Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile en geç birinci yarıyıl sonuna kadar “Tez İzleme Komitesi” oluşturulur.
      
Yeterlilik çalışması ve Tez İzleme Komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.
      Yeterlilik Çalışması ve Tez İzleme Komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Yeterlilik Çalışması ve Tez Önerisi Savunması
Madde 37-
Öğrenci en geç ikinci yarıyıl başında yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.
       Yeterlilik Çalışması ve Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisi/yeterlilik çalışmasının kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar; Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığınca tez önerisini/yeterlilik çalışmasını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir.
      Tez/yeterlilik çalışması reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci bir ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise üç ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
      Tez/yeterlilik çalışması kabul edilen öğrenci için Sanatta Yeterlilik Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce Komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, Komite tarafından “Gelişmekte Olan” (G) veya “Yetersiz” (Y) olarak belirlenir. Yapılan değerlendirmenin sonucu; üç gün içinde, yazılı olarak Komite tarafından Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez yetersiz bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Sanatta Yeterlilik Tezinin Sonuçlanması
Madde 38-
Sanatta yeterlilik tezinin sonuçlanmasında aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Sanatta yeterlilik programında tez hazırlayan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları; ilgili Enstitü tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun bir şekilde tamamlamak, ayrıca danışmanının belirlediği sayı ve nitelikte/özgünlükte sanat çalışmasını jüriye sunmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
b) Sanatta yeterlilik programında uygulama çalışması hazırlayan bir öğrenci; elde ettiği sonuçları Enstitü tarafından kabul edilen kriter ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlayacağı uygulama raporuyla birlikte bir sergilik sanat çalışması sunmak ve uygulama raporu/yeterlilik çalışmasını sözlü olarak jüri önünde savunmak zorundadır.
c) Müzik ve opera anasanat dallarında tez yada bitirme çalışması hazırlayan bir öğrenci, danışmanı ve esas çalgı/şan dersi öğretim üyesiyle birlikte belirlenecek resital programı hazırlamak ve tümünü jüri önünde sunmak zorundadır. Resital, bitirme çalışmasında elde edilen kavramsal sonuçları yansıtacak nitelikte olmalıdır. Tez/bitirme çalışmasında başarısız olan öğrenci resitalini veremez. Tez/bitirme çalışması savunmasında başarılı bulunan öğrenci, resitalde de başarılı bulunduğu takdirde programdan mezun olur. Resitali başarısız bulunan öğrenciye gerekli düzeltmeleri yapmak için ek süre verilir, ek süre içerisinde resitali başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
d) Danışmanınca, tez/yeterlilik çalışması kabul edilen öğrenci sınava girmek için Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığına başvurur. Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı, jüri önerisi ile birlikte tezin/metnin ciltlenmemiş en az altı kopyasını Enstitüye iletir.
e) Jüri, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır.
f)
Jüri üyeleri, sözkonusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlilik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.
g) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil çalışması hakkında “kabul”, “red” veya “düzeltme” kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından en geç üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlilik çalışması reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlilik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini veya çalışmasını aynı jüri önünde tekrar savunur. Öğrenci, uzatma aldığı yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır. Bu savunma sonunda da tezi veya çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
h)
Kabul edilen tezin telif hakkı Dokuz Eylül Üniversitesine aittir. Enstitüler tezleri erişim ortamında yayımlayabilirler.

Sanatta Yeterlilik Diploması
Madde 39
a)
Tez/yeterlilik çalışması sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlilik tezinin/metninin ciltlenmiş en az beş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci Sanatta Yeterlilik Diploması almaya hak kazanır.
b) Sanatta Yeterlilik Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

 

            Diğer Hükümler
Madde 40-
Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği’nin hükümleri uygulanır.

 

            Madde 41- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile daha önceki Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği ve değişikliklerine dayanarak Senato tarafından kabul edilmiş olan lisansüstü öğretimle ilgili esaslar yürürlükten kaldırılmıştır. Lisansüstü programlarına 1996-1997 eğitim-öğretim yılından önce başlamış öğrencilerin, doktora yeterlilik ve sanatta yeterlilik için bu yönetmelikle getirilen yabancı dil şartı hariç, hakları saklıdır.

Ek Madde 1- Öğretmen yetiştirmeye yönelik tezsiz yüksek lisans programlarına alınacak öğrencilerin kabulünde ve eğitim-öğretim programlarının yürütülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca belirlenen esaslar uygulanır.

 

            Geçici Madde 1- 1995-1996 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar yönetmeliğin yürürlükten kaldırılan hükümleri nedeniyle ilişiği kesilmiş olan öğrencilere, bu yönetmeliğin hükümlerinden yararlanma hakkı tanınmaz.

           

            Geçici Madde 2- 1996-1997 öğretim yılından önce bir doktora programına kayıtlı olup da yeterlilik sınavına girmemiş veya girip de başaramamış olan öğrenciler ile sanatta yeterlilik programlarına kayıtlı olan öğrenciler, yabancı dil ile ilgili olarak bu yönetmelikle getirilen hükümlere tabidirler.

Geçici Madde 3- Bu yönetmeliğin lisansüstü eğitim ve öğretim programlarına öğrenci kabulünü düzenleyen 4 üncü maddesinin (b) fıkrasındaki puan şartı 1997-1998 öğretim yılından itibaren uygulanır.

 

            Geçici Madde 4- 1996-1997 öğretim yılından itibaren ders almaya başlayan öğrencilerin bu yönetmeliğin yayımına kadar olan sürede eski yönetmelik ve esaslara göre alınan derslerdeki başarı notları bu yönetmelikte belirtilen değerlere dönüştürülür.

Geçici Madde 5- Bu Yönetmeliğin 1996-1997 öğretim yılında uygulanmasında öğrencilerin mağduriyetlerine sebep olacak hususların ortaya çıkması halinde, bu konuları inceleyerek gerekli kararları almaya ilgili Enstitü Yönetim Kurulları yetkili kılınmıştır.

 

            Geçici Madde 6- 1997-1998 öğretim yılında doktora ve sanatta yeterlilik programı giriş sınavlarına başvuracak adaylardan yüksek lisans kademesi ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 75, 4.00 üzerinden en az 3.00 veya bunların eşdeğeri olması şartı aranmaz.

Geçici Madde 7- Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik programı giriş sınavlarına 1997-1998 öğretim yılında başvuracak yabancı uyruklu adaylardan LES (Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı) sınavına katılma şartı aranmaz. Bu adayların giriş sınavı başarı düzeylerinin belirlenmesinde LES sınavının katkısı dikkate alınmaz.

 

            Yürürlük
Madde 42-
Bu yönetmelik 1996-1997 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanır.

 

            Yürütme
Madde 43-
Bu yönetmelik hükümleri Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.


    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
    © D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi