DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın Akademik Danışmanlık Yönergesi   Danışmanlık Sistemi

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi

Madde 1. AmaçBu yönergenin amacı, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu 22. Madde c bendi kapsamında Mühendislik Fakültesi Öğrencilerine verilecek danışmanlık hizmeti ile ilgili uygulama esaslarını belirlemek ve danışmanlık hizmetlerinin örgütlenmesinde ve uygulanmasında Dekanlık Yönetimi, Bölüm Başkanlıkları ve Öğrenci Danışmanlarının uyması gereken ilkeleri saptamaktır.

Madde 2. KapsamBu yönerge, Mühendislik Fakültesi Öğrenci Danışmanlığı hizmetinin uygulanmasında Dekanlık Yönetimi, Bölüm Başkanları, Öğrenci Danışmanları ve Öğrenciler tarafından uyulması istenen uygulama esaslarını kapsar.

Madde 3. Kullanılacak DokümanlarMühendislik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları, Yönergeler, “Öğrenci Memnuniyet Anketi Formu” (Form 1), ve “Danışmanların Öğrenci Başarı İzleme ve Sorun Belirleme Formu” (Form 2).

Madde 4. Tanımlar ve Uygulama Amaçları

Öğrenci Danışmanları: Bölüm Başkanları tarafından danışmanlık görevine atanan öğretim üyeleridir. Öğrenci Danışmanlarının görevi, danışmanı oldukları öğrencileri mesleki açıdan yönlendirmek, onlara rehberlik etmek, yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazandırmak, Fakülte ve Üniversite olanakları hakkında bilgilendirmek, başarı durumlarını izleyerek başarısızlık durumunda onlara uyarıda bulunmak ve başarısızlık nedenlerini ortadan kaldırmak amacı ile onlara yardımcı olmaktır.

Bölüm Öğrenci Danışmanları Kurulu: Bölüm Öğrenci Danışmanlarının oluşturduğu kuruldur. Öğrenci danışmanlık hizmetini yürütürler ve bu görevlerini yerine getirmede Bölüm Başkanına karşı sorumludurlar.

Madde 5. Uygulama SorumlularıBu yönergenin uygulanmasında Öğrenci Danışmanları Bölüm Başkanlarına, Bölüm Başkanları ise Fakülte Yönetimine karşı sorumludur.

5.1. Fakülte Yönetiminin Yürüteceği İşler

a) Fakülte Yönetimi öğrenci danışmanlık hizmetinin yerine getirilmesi amacı ile, her dönem “Öğrenci Memnuniyet Anket Formu”nu, “Danışmanların Öğrenci Başarı İzleme ve Sorun Belirleme Formu”nu “Öğrencilerin Not Durum Belgeleri”ni ve öğrencilerin ara sınav notlarını öğrenci danışmanlarının kendi şifresi ile ve sadece kendi danışmanlığı altındaki öğrencileri takip edebilecek şekilde web sayfalarına yerleştirilmesini sağlar.

b) Fakülte Yönetimi, öğrenci danışmanlık hizmetinin verilmesinde sorumluluğu bulunan tüm Fakülte elemanlarını öğrenci danışmanlık hizmetinin önemi, ilgili formların doldurulması ve değerlendirilmesi hakkında bilgilendirir.

c) Fakülte Yönetimi, danışmanlık görevinin kapsamı, danışmanların yetki ve sorumlulukları ve uymaları gereken ilkeler hakkında Fakülte Akademik Genel Kurulunda bilgi verir.

d) Fakülte Yönetimi, Bölüm Başkanlıkları tarafından iletilen öğrenci şikayet ve sorunlarını çözüme kavuşturmak için gerekli çalışmaları yapar.

5.2. Bölüm Başkanlıklarınca Yürütülecek İşler:

a) Bölüm Başkanları, her öğretim yılı başında öğrencilerle en iyi iletişimi temin edecek iletişim yollarını açık tutacak tedbirleri de dikkate alarak Öğrenci Danışmanlarını belirler.

b) Öğrenci Danışmanları tarafından kendilerine iletilen sorunları Dekanlık Yönetimine iletir.

c) Danışmanlık hizmetinin gereğince yerine getirilebilmesi için Öğrenci Danışmanlarının “danışman görüşme saatleri” belirlemelerini ve öğrencilere duyurmalarını sağlar.

d) Bölüm Başkanları, Öğrenci Danışmanlarının danışmanlık yaptıkları her öğrenci için “Öğrenci Başarı İzleme ve Sorun Belirleme Formu” doldurmasını sağlar.

e) Bölüm Başkanları, öğrencilerin sorunlarının giderilmesinde ve teşvik edilmesi gereken öğrencilerin belirlenmesinde Öğrenci Danışmanlarının görüşünü alır ve bu bilgileri gerekli hallerde Fakülte Yönetimine bildirir.

f) Bölüm Başkanları her yarıyıl sonunda Öğrenci Danışmanları ile yapacağı toplantılarda ve dönem içinde yapılan Akademik Bölüm Kurulu toplantılarında ek bir gündem maddesi altında danışmanlık hizmetinin yürütülmesinde karşılaşılan problemlerin tartışılmasını sağlar. Bu konudaki öneri ve değerlendirmeleri alır.

5.3 Öğrenci Danışmanlarının Yapacakları İşler

Öğrenci danışmanlık hizmetinin yerine getirilmesinde en önemli görev Öğrenci Danışmanları tarafından yerine getirilir.

Öğrenci Danışmanları, her öğretim yılının başında öğrencilerle genel bir toplantı düzenler. Bu toplantıda, öğrencilere öğrenci danışmanlığı hakkında genel bilgiler verilir. Her danışman kendi özel görüşme gün ve saatini öğrencilere duyurur.

Öğrenci Danışmanlarının görevi, öğrencileri aşağıdaki konularda aydınlatmak ve onlara yol göstermektir:a) Öğrencilerin derslerdeki başarısını izlemek,

b) Başarısızlık durumunda öğrencilerin başarısızlık nedenlerini araştırmak,

c) Başarısızlığa neden olan faktörler konusunda öğrencileri uyarmak,

d) Öğrencilerin başarısızlığına yol açan faktörlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak,

e) Seçmeli ders konuları hakkında öğrencileri aydınlatmak ve ders seçiminde yardımcı olmak,

f) Öğrencileri mesleki açıdan yönlendirmek,

g) Öğrencilere yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazandırmak,

h) Gerekli hallerde öğrencilerin sosyo-psikolojik rehberlik hizmeti almak üzere üniversitenin SKS bünyesindeki rehberlik servisine yönlendirilmesi için Bölüm Başkanlığı’nı bilgilendirmek,

i) Çözemedikleri öğrenci sorunları hakkında Bölüm Başkanlığı’nı bilgilendirmek.

5.4. Öğrenci Danışmanlarının Uymaları Gereken Temel İlkeler

a) Öğrenci Danışmanları, başarılı bir danışmanlık hizmeti verebilmek için mülakat sırasında öğrenci ile samimi iletişim kurabilmeli, öğrenciye konuşma sürecini yönlendirebilme ve soru sorma imkanı vermelidir.

b) Danışman, öğrenciye karşı açık olmalı, iyi bir gözlemci ve dinleyici olabilmeli ve danışmanlık görevini bir angarya olarak görmemelidir.

c) Danışman, yerine göre öğrenciye tavsiyelerde bulunmalı, öğüt vermeli, kariyer danışmanlığı hizmeti vermeli, yerine göre ise psiko-sosyal destek alabilmesi için öğrenciyi SKS Dairesi rehberlik servisine yönlendirmelidir.

d) Öğrenci Danışmanları, öğrenciler tarafından doldurulan “Öğrenci Memnuniyet Anketi”ni inceleyerek öğrenci hakkında kanaat oluşturmalıdır.

e) Öğrenci Danışmanları, öğrencilere yöneltecekleri sorularla onların ilgi alanlarını, gereksinimlerini, sağlık ve aile sorunlarını, eğitim ve mesleki beklentilerini belirlemeye çalışmalıdır.

f) Öğrenci Danışmanları, mülakat sonunda öğrenci hakkındaki düşünce ve kanaatlerini Form 2’de belirterek bu bilgileri gerekli hallerde Bölüm Başkanlıklarına veya Dekanlık Yönetimine bildirmelidir.

5.5. Öğrenci Memnuniyet Anketinin Doldurulması

a) “Öğrenci Memnuniyet Anketi” her öğretim yılı sonunda öğrenciler tarafından doldurulur.

b) Bu anketin amacı, öğrencilerin bölümlerinden duydukları memnuniyet düzeyini belirleyerek memnuniyetsizliğe neden olan koşulların giderilmesine yöneliktir.

c) Bu anket ile öğrencilerin sosyoekonomik durumları ve Bölümlerine karşı tutum ve beklentileri değerlendirilir.

d) Bu anket ile ayrıca, öğrencilerin aldıkları danışmanlık hizmetini yeterli bulup bulmadıkları, yetersiz bulmaları halinde ise hangi konularda daha fazla danışmanlık hizmeti verilmesini istedikleri de belirlenmeye çalışılır.

e) Bu anket verileri belirli aralıklarla Bölüm Başkanlıkları ve Fakülte Yönetimi tarafından değerlendirilir.Son Güncelleme: 7 Aralık 2006

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi