DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY
DEBİS | TÜRKÇE | HOMEPAGE | PERSONAL PAGES
Access Editor -   -

      

     SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ DERS İÇERİKLERİ

 

BİRİNCİ YIL GÜZ YARIYILI

 

SAĞ 101 GENEL EKONOMİ

Ekonominin Konusu, Temel Kavramlar, Piyasa ve Piyasa Çeşitleri, Fiyat Teorisi, Tam Rekabet Piyasasında Denge Fiyatı, Tüketim Teorisi, Üretim Teorisi, Bölüşüm Teorisi, Enflasyon, Deflasyon, Staflasyon, Devalüasyon Kavramları.

 

SAĞ 103 YÖNETİM BİLİMİ

Bu dersin amacı, yönetimin insan ilişkilerinde, kurumlarda ve Toplumlardaki önemini ortaya koymaktır.Bu ders kapsamında, Yönetim Nedir.? Elemanları Nelerdir, Yönetim biliminin ilgili olduğu Bilim Dalları, Yönetimde Planlama, Örgüt Örgüt Kuramları, Örgütlerde ve Yönetimlerde Toplam Kalite, Yöneltme, Güdüleme Kuramları, Yönetimde Koordinasyon, Personel Analizi, Koordinasyonun temelinde İletişim, Yönetimde Denetim, Denetim Aşamaları ve Çeşitleri, Kamu Yönetiminde Denetim ve Özel Yönetimde Denetim konuları ele alınacaktır.

SAĞ 105 GENEL İŞLETME

Bu derste öğrencinin genel işletmecilik bilgisi verilir. Genel işletme dersinde öğrencinin işletmecilik ile ilgili temel kavramlar, işletmelerin tarihsel gelişim süreci, işletmelerin amaçları, çevre ile ilişkileri, işletmelerin çeşitli şekillerde sınıflandırılması, işletmelerin hukuksal yapıları, işletme kurmanın aşamaları, işletme büyüklüğü ve kapasitesi ve işletmelerin temel işlevleri konularında bilgilenmesi sağlanır.   

 

SAĞ 107 GENEL MUHASEBE -I

Ticaret, Tacir, Ticari İşletme, Ticari ve İspat Edici Belgeler, Tacirin Defter Tutma Yükümlülüğü, Öz Sermaye, Bilanço, Muhasebede Hesap Açılması, Kapatılması, Tekrar Açılması, Hesapların İncelenmesi ve Uygulamalar, Mizan, Monografi Çözümü, Dönem Sonu İşlemleri.

 

SAĞ 109 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

Hukukun Tanımı, Özel Hukuk, Kamu Hukuku, Hukukun Yardımcı Kaynakları, Hakların Kazanılması ve Kullanılmasında İyi Niyet, Hakların Devlet Eli İle Korunması, Hakların Şahıs Eli İle Korunması, Hukuk Kuralları, Hukukun Temel Kavramları, Hukukun Amacı, Hakimin Takdir Hakkı, Hakimin Hukuk Yaratma Yetkisi.

 

TBT 101 BİLGİSAYAR KULLANIMI – I

Bilgisayar Nedir, Tanımı ve Bileşenleri, Donanımın anımı ve Özellikleri, Yazılımın Tanımı ve Çeşitleri, Program Dillerinin Sayı Sistemleri Nelerdir, Bilgisayarın Çalışma Prensibi ve Kullanıldığı Alanlar, İşletim Sistemi Nedir, Tanımı ve Çeşitleri, Bilgisayar Ağları ve Çeşitleri, Virüs Nedir, Çeşitli Virüs ve Antivirüs Programları Hakkında Genel Bilgi, MS-DOS İşletim Sistemi Nedir, Dosya, Dizin  ve Sürücü Kavramı İç Komutlar, Dış Komutlar, Format, Diskcopy, Xcopy, Chkdsk, Label, Deltree, Tree, Find, Sort Komutlarının Kullanımı ve Uygulamaları, Config, SYS ve Autoexec.BAT Nedir ve Uygulamaları, Basic Dili Nedir, Temel Özellikleri, Algoritmaya Giriş ve Akış Diyagramları, Temel Komutlar (INPUT, PRINT, READ-DATA) Aritmatiksel ve Mantıksal Operatörler Nedir, IF, THEN, ELSE İfadesinin

 

 

 

Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I

Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşunu sağlayan Atatürk Inkılaplarını kavrayabilme, Atatürk İlkelerini ve bu ilkelerin doğuş sebeplerini kavrayabilme.

 

TD 101 TÜRK DİLİ-I

Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu açıklayabilme ,noktalamanın yazılı anlatımdaki önemi, doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme.

 

YD 101 YABANCI DİL-I

 

BE/GS 101 BEDEN EĞİTİMİ/RESİM/MÜZİK-I

 

 


1. SINIF BAHAR YARIYILI

 

SAĞ 102 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ

Bu derste işletme yönetimine ilişkin bilgiler sağlık kurumlarına uyarlanarak ele alınmaktadır. Bu derste odaklanılan konular; yönetim ile ilgili temel kavramlar, yönetim anlayışının gelişimi ve yönetim fonksiyonları, sağlık hizmetleri ve sistemi, sağlık kurumları türleri ve işlevleri, sağlık kurumları yöneticiliği, hastanelerin organizasyon yapısı, sağlık kurumlarında planlama, insan kaynakları yönetimi, eşgüdümleme, performans değerleme, denetim ve halkla ilişkiler konularıdır.

 

SAĞ 104 GENEL MUHASEBE – II

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar, Öz Kaynaklar, Gelir Tablosu Hesapları, Maliyet Hesapları (7/a), Maliyet Hesapları (7/b), Envanter İşlemleri, Bilanço ve Gelir Tablosu.

 

SAĞ 106 İDARE HUKUKU 

İdare Kavramı ve İdare Hukuku, Hukuk Devletinin Gelişimi ve Gerekleri, Türkiye’ de Hukuk Devleti Anlayışı, İdare Hukukunun Kaynakları, İdari Yetki ve Usul Kuralları, Genel Olarak Hukuki İşlem, İdare Hukuku İşlemleri, İdarede İcrai Kararlar, İdari Sözleşmeler, Kamu Malları ve Türleri,Kamu Mallarının Kazanılması ve Yararlanılması.

 

SAĞ 108 SAĞLIK KURUMLARINDA PAZARLAMA

Sağlık işletmelerinde kullanılabilecek sosyal pazarlama (Social Marketing) teknikleri ve bu teknikleri diğer pazarlama tekniklerinden ayıran özelliklerin  ele alınarak incelenmesi.

 

SAĞ 110 TIBBİ TERMİNOLOJİ

Bu dersin amacı, sağlık sektörü içinde görev alan sağlık çalışanlarının hem kendi meslektaşları hem de diğer sağlık elemanları ile olan iletişimde mesleki dili olan tıbbi terminolojinin anlamları ve yazılışlarının öğretilmesidir. Bu ders kapsamında, yaygın olarak kullanılan terimler, Kök, önek ve sonek kavramlarına giriş, Vücut ile ilgili kökler, Dolaşım sistemi ile ilgili kökler, Ürogenital sistemi, Sindirim sistemi, Sinir sistemi, Lokomotor sistemi,  Hücre yapısı ile ilgili kökler, Duyu ve bedensel işlevler ile ilgili kökler ve örnekler,  İnsan ilişkileri ile ilgili kökler, Kökten türetilmiş sıfatlar ve örnekler, ÖNEKLER; Renkler, Maddeler ile ilgili önekler Diğer sıfat önekleri, Sayılar  ve örnekler, Boyut ve şekillerle ilgili önekler ve örnekler, Azlık-çokluk önekleri, Hastalık ve semptomlarla ilgili önekler, SONEKLER; Bilim dalları ile ilgili yaygın kullanılan sonekler,  temel yaşamsal bulgularla ilgili sonekler, Hastalık ve semptomlarla ilgili sonekler, Cerrahi işlemlerle ilgili sonekler, Hastalık ve semptomlarla ilgili sonekler, Cerrahi işlemlerle ilgili sonekler ve Genel Sistemler Terminolojisi konuları ele alınacaktır.

 

TBT 102 BİLGİSAYAR KULLANIMI – II 

Windows Paket Programı Hakkında Genel Bilgiler, Microsoft Word Kelime İşlem Paket Programına Giriş, File Menüsü, Edit Menüsü, View Menüsü, Insert Menüsü, Format Menüsü, Tools Menüsü, Microsoft Excel Elektronik Tablolama Paket Programına Giriş, File Menüsü, Edit Menüsü, View Menüsü, Insert Menüsü, Format Menüsü, Tools Menüsü, Data Menüsü, Internet www Bilgi Tarama Veri İletişimi, Elektronik Posta Kullanımı, FTP İnternetle Bilgi Yayma, HTML Editörü Kullanımı, Word, Excel ve İnternet Üçlüsünün İçiçe Kullanımı.

 

Aİ 102 ATATÜRK İLKELERİ  VE İNKILAP TARİHİ-II

Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşunu sağlayan Atatürk Inkılaplarını kavrayabilme, Atatürk İlkelerini ve bu ilkelerin doğuş sebeplerini kavrayabilme.

 

TD 102 TÜRK DİLİ-II

Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu açıklayabilme ,noktalamanın yazılı anlatımdaki önemi, doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme.

 

YD 102 YABANCI DİL-II

 

BE/GS 102 BEDEN EĞİTİMİ/RESİM/MÜZİK-II

 

 


2. YIL GÜZ YARIYILI

 

SAĞ 201 SAĞLIK KURUMLARINDA ÜRETİM/İŞLEMLER YÖNETİMİ-I

Bu derste, Sağlık Kurumlarının sınıflandırılması/basamaklandırılması, Kamu ve özel sektör sağlık kurumları, Yataklı tedavi kurumları ve ruhsatlandırılmaları(özel sektör), Ayaktan teşhis ve tedavi Kurumları ve kuruluş süreçleri(özel sektör), Gelişen diğer müstakil sağlık kuruluşları, Sağlık kurumlarının fiziki ve personel alt yapıları, Sağlık kurumlarında fiyatlandırma ve bedelsiz sağlık hizmetleri, Sağlık kurumları personelinin sorumlulukları, Sağlık tesislerinin kurumsal sorumlulukları, Sağlık kurumlarında Hasta hakları uygulamaları, Anayasa 90.madde ve tıbbi müdahalelerde aydınlatılmış onam, Sağlık Kurumları ile geri ödeme kurumları(GSS) ilişkisi, SGK Sağlık Uygulama Tebliği işlemleri, MB Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği işlemleri ele alınıyor

SAĞ 203 SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİM-I

Bu dersin amacı, temel finansman kavramlarının, sermaye piyasaları ve araçlarını öğretilmesi.Finansman alanındaki yeniliklerin öğrenciye aktarılmasıdır. Bu ders kapsamında; Finansal Amaç ve Finans Fonksiyonu, Finansman karaları, Finansman kaynaklarının seçimi, Sermaye maliyeti, Kar dağıtım kararları, Finansal analiz. Finansal Planlama, Varlıkları yönetimi. Finansal operasyonlar, Özel Finansman Teknikleri, Risk Yönetimi ve Türev Piyasa Araçları, Portföy yönetimi ve Risk Sermayesi konuları ele alınacaktır.

 

SAĞ 205 SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET MUHASEBESİ-I

Temel Maliyet Kavramları, Maliyet Kavramı, Gider Kavramı, Maliyet Unsurunun Amaç ve Kullanımı. Mamul Üretim, Hizmet Üretim ve Ticaret İşletmelerinde Maliyetler, Üretim Maliyetleri, Faaliyet Giderleri ve Kullanımları. Üretim Hacmine Göre Maliyetler, Sabit Maliyet, Değişken Maliyet, Yarı Değişken Maliyet ve Yarı Sabit Maliyet Kavramları, Davranış Biçimleri. Gider Yeri Kavramı, Gider Türü Kavramı, Mamul Üretim, Hizmet ve Ticaret İşletmelerinde Gider Yeri ve Gider Türünün Fonksiyonları ve Kullanım Biçimleri. Kontrol Edilebilen Maliyet, Kontrol Edilemeyen Maliyet, Direkt Maliyet, Endirekt Maliyet Kavramları ve Kullanımları. Genel Üretim Giderleri ve Kullanımları. Birleşik Maliyet, Ek Maliyet, Birleşik Mamul, Yan Mamul, Bileşik Maliyet Dağıtım Yöntemleri, Birleşik Mamul ve Yan Mamul Maliyetlerinin Hesaplanması. Maliyetlerin (Giderlerin) Dağıtımı, I.Dağıtım Kavramı ve Kullanımı. Maliyetlerin (Giderlerin) Dağıtımı, II.Dağıtım Kavramı, Yöntemleri ve Kullanımları. Maliyetlerin (Giderlerin) Dağıtımı, II.Dağıtım Kavramı, Yöntemleri ve Kullanımları; III.Dağıtım ve Kullanımları. Toplam ve Birim Maliyetlerin Hesaplanması. Sağlık İşletmelerinde Gider Yerleri, Gider Türleri. Sağlık İşletmelerinde Gider Yerleri, Gider Türleri, Toplam ve Birim Maliyetlerin Hesaplanması. Sağlık İşletmelerinde Gider Yerleri, Gider Türleri, Toplam ve Birim Maliyetlerin Hesaplanması.

SAĞ 207 SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ: Bu derste örgütlerde davranışa dair temel kavramlar sağlık kurumları yönetimine uyarlanarak ele alınmaktadır. Bu derste şu konulara odaklanılmaktadır: Davranış bilimleri ve içeriği, algılama, sosyal etki, kişilik gelişimi, tutumlar, örgütsel yapı içinde gruplar, iletişim, motivasyon, liderlik davranışları ve örgütsel çatışma

 

SAĞ 209 KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ

Türkiye sağlık sistemi ve gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sağlık sistemleri, sistemin finansmanı, sağlık personeli, ülkelerin sağlık politikası problemleri, sağlık hizmeti sunum modellerinin kapsamlı bir şekilde ele alınması.

 

SAĞ 211 BİYOİSTATİSTİK

Bu dersin amacı; sağlık kurumlarında  istatistiksel analizler yaparak sorunları çözmek ve kararlarda analiz sonuçlarını kullanmak ve istatistiksel bulguları yorumlamayı öğretmektir.Bu ders kapsamında, İstatistik Ve Temel Kavramlar, Veri-Verilerin Özetlenmesi, Verilerin Frekans Dağılımları Ve Grafiksel Gösterimi, Aritmetik Ortalama-Ağırlıklı Ortalama-Geometrik Ortalama, Medyan-Yüzdebirler-Dörttebirler-Mod, Rang-Ortalama Sapma-Varyans- Standart Sapma, Vize Haftası, Vize Haftası, Değişim Katsayısı-Basıklık-Çarpıklık, Olasılık-Temel Olasılık Kuralları-Koşullu Olasılıklar-Bağımlı Bağımsız Olaylar, Kesikli Olasılık Dağılımları, Sürekli Olasılık Dağılımları, Örnekleme Ve Örnekleme Dağılımları, Hipotez Testleri ve Hipotez Testleri konuları ele alınacaktır.

 

SAĞ 213 TIBBİ DOKÜMANTASYON

 

Bu dersin amacı; tıbbi dokümanların tanımı, oluşması, toplanması, korunması ve tekrar kullanıma sunulması aşamalarında gereken bilginin verilmesidir. Bu ders kapsamında;

Tıbbi Dokümantasyon ve Arşiv dersinin amacı, tıbbi dokümanların tarihçesi, eski Mısır, Yunan, Roma ve Bizans dönemleri. Yahudiler ve Müslümanlar dönemleri, orta çağ, Rönesans, onyedinci – yirminci yüzyıllardaki gelişmeler. Tıbbi dokümanların gelişmesi, tıbbi sekreterlerin eğitimi ve uluslar arası düzeyde örgütlenmesi sonucunda tıbbi dokümanların gelişmesi.

Tıbbi sekreterin tanımı, önemi, sağlanması, istihdamı; doktor, hemşire, hasta ve hasta yakınları ile ilişkileri. Tıbbi sekreterin dokümantasyon görevleri, karşılaştığı güçlükler ve çözüm önerileri, klinik ve poliklinik uygulamaları. Acil servis, Ana Bilim Dalı, istatistik, arşiv ve hasta kabul bürosu uygulamaları.

Tıbbi dokümanların tanımı, hasta, hastane, doktor, adli tıp, halk sağlığı ve tıbbi araştırmalar yönünden önemi. Hasta dosyalarının gizliliği, mülkiyeti ve düzenlenmesi; içerisinde yer alan evrakın primer, sekonder ve geçici evrak olarak düzenlenmesi. Hasta dosyalarının standardizasyonu, kâğıtların tanınmasında renk ve diğer sembollerin kullanılması, kâğıdın özelliği, başlıkların standardizasyonu.

Özetlerin hazırlanması, şekil ve içeriği, bütünlük, uygunluk, doğruluk ve anlatım biçimi, Çıkış Özeti, Dosya Özeti ve aralarındaki fark, Otomasyon.

Tıbbi arşive giriş. Tıbbi arşivin ve tıbbi arşiv personelinin tanımı, arşiv hizmetlerinin planlanması, merkezi arşiv. Tıbbi Arşiv Komitesi, tıbbi arşivin çalışması. Tıbbi arşivin bölümleri; eksik dosyalar, tıbbi sekreterlik, kodlama, hasta indeksleri bölümleri. İndeks kartları, bilgisayarla indeksleme, bar kodları kullanımı, iris kontrolü ve yüz tarama programları, biometrik kullanımı, hasta tanıtım kartları, haberleşme ve dosyalama bölümleri.

Dosyalama yöntem ve şekilleri, tek dosya tutma, çifte dosyalama, ayrı ayrı dosyalama. Sıralama yöntemleri, alfabetik sıralama, konuya göre sıralama, numerik sistem, hasta dosyalarının saklanma süresi. Milli Tıp Arşivinin kurulması.

Merkezi Arşiv bütçesi, personel, bina ve cihazların bakım ve işletim giderleri, büro ihtiyaçları, dahili harcamalar, koruma harcamaları, belgelerin nakli, bilgisayar uygulamaları, teçhizat ve binalara ilişkin harcamalar. Merkezi Arşivin yerleşim alanı, Merkezi Arşiv binası, arazi seçimi, genişlemelerin tahmin edilmesi, mimari program, bina maliyeti. Arşiv depoları, dış duvarlar, iç duvarlar, ikili duvar, döşemeler ve destekler, zemin ve kolonların izolasyonu, zemin cinsleri, zeminin kaplanması.

Raf tertibatı, sirkülasyon, kişilerin, belgelerin ve akışkanların sirkülasyonu. Arşiv malzemesinin korunması, arşiv malzemesini koruma hizmetleri, doğal ve yapay aydınlatma, ışık kontrolü, koruma mahallerinin iklimi, sıcaklık, nem ve bunların kontrolü, vantilasyon. Zararlılara karşı koruma, yangın, su, biyolojik faktörler, böcek, kemirici mantar ve bakteriler, biyolojik faktörlerin kontrolü, kimyasal ve diğer faktörler ve bunların kontrolü.

Bilgi saklama ortamları, kağıt ve manyetik ortamlar, mikrografi, konvansiyonel migrografik sistemler, rulo film, birleşik filmler, COM sistemi, arşivlerde mikro film kullanılması, korunması, kodlanması ve kataloglanması. Film Arşivi, akar filmlerin, video bantların, fotoğrafların ve slaytların tanıtım kartlarına işlenmesi, indeks kartları, filimlerin korunması, Röntgen arşivi, hasta dosyalarında röntgen filimlerinin saklanması, Radyoterapi arşivi, radyoterapi arşivinin hasta ve bilimsel çalışmalar açısından önemi, Tıbbi Fotoğraf ve Resim Servisi.  

Hastalıkların ve Ameliyatların Uluslararası Sınıflandırılması’na giriş ve sınıflandırmanın tanımı, sınıflandırmanın gelişmesi. Sağlık Bakanlığı’nca uygulanmakta olan Sınıflama Sistemi, üç ve dört basamaklı sınıflama sistemleri. ICD-8 de alfabetik dizinin kullanımı ve düzenlenmesi, hastalık isminden sonra kullanılan parantezler, tanı birliğinin önemi. ICD-8 ve 150 Başlıklı A Listesinin ICD-10’daki revizyonu.

ICD-9-CM, ICD-10 Genel bilgiler., ICD-10 Sınıflama Yapısı, Özel Tabulasyon Listeleri. Kodlama ile ilgili bilgiler, NOS ve NEC kavramları, parantez, köşeli parantez ile başlıklarda “ve” kullanımı, Dual Kodlama Sistemi.

Birden fazla kod kullanımı, M(Morfoloji) Kodları, Akıl Hastalıkları, HIV Enfeksiyonları, beş basamaklı kod kullanımı. Ortak özellik gösteren kategoriler, ICD-10 Alfabetik Indeksi (III. Cilt), düzenlenmesi, yapısı, kod numaraları, diğer özellikleri, temel kodlama teknikleri. Hastalıkların ve İlgili Sağlık Sorunlarının Uluslararası İstatistiksel Sınıflaması, Onuncu Revizyon, Avustralya Modifikasyonu, ICD-10-AM İle Kodlamaya Giriş, klinik sınıflamaya genel bakış, hastalıkların, yaralanmaların ve diğer sağlık sorunlarının öykülerinin alfanumerik kodlara dönüştürülmesi, mortalite kodlaması için kullanılan ICD 10, Avustralya’da ve başka bazı ülkelerde kullanılan  ICD-10 Avustralya modifikasyonu. Tanılar, işlemler, kodlama standartları, sağlık durumunu etkileyen faktörler, semptomlar, belirtiler ve anormal klinik bulgular. Özel gruplar: enfeksiyonlar, kanser, gebelik, yeni doğanlar, konjenital durumlar, yaralanmalar. Temel kodlama kılavuzları, Hastalıklar için genel standartlar, çoklu kodlama, etiyoloji ve belirti, açıklama terimleri, sekel kodlama konuları ele alınacaktır.

 

SAĞ 215 SAĞLIK EKONOMİSİ

Bu dersin amacı, genel ekonominin bir alt dalı olarak sağlık ekonomisinin ayırt edici özellikleri ve öneminin ortaya konulmasıdır. Bu ders kapsamında; Sağlık Ekonomisi: İktisat ve sağlık kavramları, Sağlık Hizmetinin özellikleri, Sağlık Piyasasının özellikleri, Sağlık Hizmetlerinin talep yapısı, Sağlık Hizmetlerinin arz yapısı, Sağlık Harcamaları, Sağlık harcamaları artışı nedenleri ve piyasasının büyüklüğü, Sağlık hizmetlerinin finansmanı, Ülkelere göre finansman yöntemleri, Türkiye’de Sağlık hizmetlerinin finansmanı, Türkiye’de Sağlık hizmetlerinin finansmanında GSS uygulaması, Sağlıkta kalite arayışları, Gelişmiş ülke sağlık sistemleri, Gelişmekte olan ülkeler sağlık sistemleri konuları ele alınacaktır.

 


2. YIL BAHAR YARIYILI

 

SAĞ 202 SAĞLIK KURUMLARINDA ÜRETİM/İŞLEMLER YÖNETİMİ-II

…………………………..

 

SAĞ 204 SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİM-II

……………………………………

 

 

SAĞ 206 SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET MUHASEBESİ-II

Çeşitli Maliyet Muhasebesi Sistemleri ve Uygulamaları, Sipariş Maliyet, Safhalı Maliyet, Standart Maliyet, Değişken Maliyet Sistemleri.

 

 

 

SAĞ 208 SAĞLIK YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Bu dersin amacı, sağlık kurumlarında mevcut problemlerin çözümüne yönelik temel araştırma prensiplerinin öğretilmesidir. Bu ders kapsamında, araştırma modeli, problem cümlesi, evren, örneklem, anket hazırlama teknikleri, ölçek geliştirme, güvenilirlik ve faktör analizleri, spss paket programının kullanımı ve spss paket programına veri girişi, veri analizi konuları ele alınacaktır.

 

SAĞ 210 HALKLA İLİŞKİLER

Bu derste sağlık işletmelerinde halkla ilişkilerin yeri, halkla ilişkiler örgütlenmesi , sağlık işletmelerinin hizmet ettiği personelini tanıması, işletmeyi topluma tanıtması , pazarlama süreçlerinin ve yöntemlerinin incelenmesi.

 

SAĞ 212 SAĞLIK KURUMLARINDA KALİTE YÖNETİMİ

Bu dersin amacı, sağlık kurumlarında kalite yaklaşımın öğretilmesidir. Bu ders kapsamında sağlık kavramı ve sağlık hizmetlerinin özellikleri, hizmet kavramı ve özellikleri, hizmet kalitesi ve boyutları, kalite, kalite kontrol, kalite yönetim sistemleri (ISO 9001:2000 KYS, OHSAS 18001, ISO 22000) iç denetim, toplam kalite yönetimi, sürekli kalite geliştirme (kaizen), sağlık kurumlarında teknik ve algılanan kalite, hizmet kalitesi modeli (servqual) ve hizmet kalitesinin ölçülmesi konuları sistematik bir şekilde ele alınacaktır.

 

SAĞ 214 SAĞLIK PLANLAMASI

 

Sağlık planlaması, planlama teknikleri ve ekonomik değerlendirme tekniklerinin sağlık sektöründe kullanılması. Sağlık sektörüne ait kaynakların gelecekteki yapısı ve bileşimini belirleyebilme becerisi kazanması beklenir. Edilen bilgi ve beceriler doğrultusunda sağlık hizmetlerinin özellikleri, planlama ve ekonomik değerlendirme tekniklerini bir arada kullanabilen bir yönetim anlayışı.

 

 

SAĞ 216 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ

Bu dersin amacı, bilgi, sistem kavramlarının tanıtılması, sağlık kuruluşlarında kullanılan bilgi sistemleri uygulamalarının tanıtılması, sağlık personeli açısından bilgi sistemlerinin değerlendirilmesi, bilgi sağlık bilişim sistemleri alanında yapılan güncel çalışmaların öğretilmesidir.

 

Last Updated: 16 Haziran 2010

DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / IZMIR Telephone:+90(232) 412 12 12 Fax:+90 (232) 464 81 35
© D.E.U. Computer Center Department